Wersja Archiwalna

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu sportu w 2014 r.

załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr  VI/1272/2014

Prezydenta Miasta Rzeszowa

z dnia 29 stycznia 2014 r.

 

PREZYDENT MIASTA RZESZOWA

OGŁASZA OTWARTY KONKURS NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU sportu

W 2014 ROKU

 

podstawa prawna: art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.), uchwała Nr LXV/1216/2013 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie określenia warunków oraz trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Miasto Rzeszów (Dz. U. Woj. 2014.192).

 

I. Rodzaj zadań oraz wysokość środków przeznaczonych na realizację łącznie:  – 1.870.000,- zł    z tego:

1) organizacja lub udział w zgrupowaniach sportowych przygotowujących do rozgrywek ligowych, organizacja i udział w zawodach lub rozgrywkach sportowych – sport dzieci i młodzieży – 960.000,- zł

2) organizacja lub udział w zgrupowaniach sportowych przygotowujących do rozgrywek ligowych, organizacja i udział w zawodach lub rozgrywkach sportowych – sport seniorów   760.000,- zł

3) organizację imprez sportowych na terenie Miasta Rzeszów   100.000,- zł

4) udział klubów w imprezach sportowych poza Miastem Rzeszowem    50.000,- zł

Powyższe kwoty mogą być wykorzystane na pokrycie kosztów określonych § 3 ust. 3 Uchwały Nr LXV/1216/2013 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie określenia warunków oraz trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Miasto Rzeszów.

 

II. Zasady przyznawania dotacji.

1. Dotacja może zostać przyznana klubowi sportowemu niedziałającemu w celu osiągnięcia zysku, mającemu siedzibę na terenie Gminy Miasta Rzeszów, który złoży w terminie prawidłowo opracowany wniosek wg wzoru stanowiącego zał. nr 1 do Uchwały Nr LXV/1216/2013 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie określenia warunków oraz trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Miasto Rzeszów (Dz. U. Woj. 2014.192).

2. Wniosek powinien zawierać:

1) nazwę, dokładny adres, dane kontaktowe klubu ubiegającego się o dofinansowanie;

2) termin i miejsce realizacji zadania oraz przewidywaną liczbę zawodników;

3) dane o posiadanej kadrze trenersko - instruktorskiej, jej kwalifikacjach i doświadczeniu zawodowym;

4) kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania;

5) wysokość środków otrzymanych w roku poprzednim;

6) wskazanie numeru rachunku bankowego klubu;

7) wskazanie osób upoważnionych do reprezentowania klubu.

Do wniosku należy dołączyć:

1) aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru lub ewidencji;

2) aktualny statut klubu;

3) Sprawozdanie merytoryczne i finansowe za 2013 rok;

4) Sprawozdanie z realizacji budżetu klubu w 2013 roku.

3. Każda z dyscyplin sportu będzie rozpatrywana oddzielnie. Dopuszcza się możliwość wyboru większej niż 1 liczby klubów do wykonania zadania. Dopuszcza się możliwość składania przez jeden klub kilku wniosków.

4. Wysokość udzielonej dotacji z budżetu Miasta dla danego projektu może być przyznana do 90 % planowanych kosztów realizacji zadania.

 

III. Terminy i warunki realizacji zadania.

1. Zadanie powinno być realizowane z najwyższą starannością, zgodnie ze złożonym wnioskiem i zgodnie z zawartymi w umowie terminami.

2. W przypadku przyznania dotacji niższej od wnioskowanej klub podpisuje oświadczenie, w którym stwierdza, iż zadanie złożone we wniosku zostanie zrealizowane mimo dofinansowania niższego od przewidywanego zgodnie z zaktualizowanym kosztorysem oraz harmonogramem oraz, iż przedłożona aktualizacja nie wpłynie na obniżenie wartości merytorycznej jak i rzeczowej proponowanego w w/w wniosku zadania.

3. Aktualizacja kosztorysu i harmonogramu stanowią załącznik do umowy.

4. Przy wyborze wniosków Komisja bierze pod uwagę zasoby kadry szkoleniowej, możliwości bazowe i sprzętowe klubu, reprezentowany poziom sportowy oraz sposób rozliczenia dotacji w latach poprzednich.

5. Wnioskodawca który otrzymał dotację zobowiązany jest do zamieszczania we wszystkich drukach i materiałach promocyjnych, a także materiałach prasowych, reklamach dotyczących realizowanego zadania, logo Gminy Miasto Rzeszów w sposób zapewniający jego widoczność. Logotyp dostępny jest pod adresem http://www.rzeszow.pl/promocja/logo-rzeszowa

 


 

W przypadku działań wskazanych w pkt. I ppkt. 1 i 2 ogłoszenia do rozliczenia zadania dopuszcza się zaliczenie środków własnych wydatkowanych przed podpisaniem umowy, nie wcześniej jednak niż od dnia ogłoszenia konkursu lub od dnia rozpoczęcia realizacji zadania tj. od 30 stycznia 2014 roku.

W przypadku działań wskazanych w pkt. I ppkt. 1 i 2 ogłoszenia do rozliczenia środków pochodzących
z dotacji Gminy Miasta Rzeszów kwalifikowane będą wydatki poniesione od dnia podpisania umowy do dnia zakończenia zadania zgodnie ze złożonym wnioskiem.

W przypadku działań wskazanych w pkt. I ppkt. 3 i 4 ogłoszenia do rozliczenia zadania dopuszcza się zaliczenie środków własnych wydatkowanych przed podpisaniem umowy, nie wcześniej jednak niż od dnia rozpoczęcia realizacji zadania.

W przypadku działań wskazanych w pkt. I ppkt. 3 i 4 ogłoszenia do rozliczenia środków pochodzących
z dotacji Gminy Miasta Rzeszów kwalifikowane będą wydatki poniesione od dnia podpisania umowy.

Zadania można realizować od dnia ogłoszenia konkursu do 31 grudnia 2014 roku.

 

IV. Termin składania wniosków.

Wnioski należy składać w siedzibie Urzędu Miasta Rzeszowa, Rynek 1 (kancelaria podawcza) lub w Wydziale Kultury, Sportu i Turystyki - Rynek 11,

1) w przypadku działań określonych w pkt. I ppkt. 1 i 2 ogłoszenia do dnia 13 lutego 2014 r. do godz. 15.30.

2) w przypadku zadań określonych pkt. I ppkt. 3 i 4 ogłoszenia nabór wniosków odbywa się do czasu wykorzystania środków przewidzianych na ten cel w budżecie Gminy Miasta Rzeszów w 2014 roku. Wnioski należy składać co najmniej 21 dni przed rozpoczęciem realizacji zadania.

Wnioski złożone lub doręczone po terminie nie będą brane pod uwagę w konkursie i zostaną zwrócone wnioskodawcy bez otwierania. Wniosek powinien być złożony w zamkniętej kopercie z napisem:

 

1) w przypadku działań określonych w pkt. I ppkt. 1 ogłoszenia „SPORT DZIECI I MŁODZIEŻY

2) w przypadku działań określonych w pkt. I ppkt. 2 ogłoszenia „SPORT SENIORÓW

3) w przypadku działań określonych w pkt. I ppkt. 3 ogłoszenia „IMPREZY SPORTOWE W RZESZOWIE

4) w przypadku działań określonych w pkt. I ppkt. 4 ogłoszenia „IMPREZY SPORTOWE POZA RZESZOWEM

Na kopercie musi być umieszczony adres zwrotny wnioskodawcy. Wniosek winien być złożony na druku i zawierać załączniki, o których mowa we wzorze.

 

V. Termin wyboru wniosków.

1. Otwarcie wniosków i ich rozpatrzenie nastąpi w terminie do 10 marca 2014 r. w przypadku działań określonych w pkt. I ppkt. ogłoszenia 1 i 2.

2. W przypadku zadań określonych w pkt. I ppkt. 3 i 4 ogłoszenia wnioski należy składać co najmniej 21 dni przed rozpoczęciem realizacji zadania.

3. Decyzję o przyznaniu dotacji na realizację zadania objętego postępowaniem konkursowym podejmuje Prezydent Miasta Rzeszowa w drodze zarządzenia.

4. Przy rozpatrywaniu poprawnie złożonych wniosków, pod uwagę będą brane następujące kryteria:

1) sposób i terminowość rozliczenia dotacji za ubiegłe lata,

2) znaczenia zadania dla realizacji celów i zadań Gminy Miasto Rzeszów,

3) merytoryczna wartość projektu,

4) wymierne korzyści dla mieszkańców,

5) koszty projektu, a w tym: wielkość środków finansowych wnioskodawcy, udział innych źródeł
w finansowaniu projektu,

6) dotychczasowa współpraca z samorządem w kontekście rzetelności i terminowości realizacji zadań i rozliczeń,

7) perspektywa kontynuacji projektu i źródeł dalszego finansowania,

8) struktura poniesionych nakładów do długofalowych efektów projektu,

9) dokonania i pozycję wnioskodawcy w środowisku lokalnym.

 

VI. Negocjacje z wnioskodawcą.

1. W przypadku, gdy została przyznana dotacja niższa od wnioskowanej, Prezydent Miasta Rzeszowa przeprowadza negocjacje z wnioskodawcą.

2. Wnioskodawca może odstąpić od zawarcia umowy w przypadku przyznania dotacji niższej niż oczekiwana. W przypadku odstąpienia od zawarcia umowy wnioskodawca ma obowiązek pisemnie powiadomić Prezydenta Miasta Rzeszowa o swojej decyzji w ciągu 14 dni od dnia opublikowania wyników konkursu na stronie internetowej www.rzeszow.pl.

3. W efekcie negocjacji wnioskodawca decydujący się na zawarcie umowy podpisuje oświadczenie, w którym stwierdza, iż zadanie złożone we wniosku zostanie zrealizowane mimo dofinansowania niższego od przewidywanego zgodnie z zaktualizowanym kosztorysem oraz harmonogramem oraz, iż przedłożona aktualizacja nie wpłynie na obniżenie wartości merytorycznej jak i rzeczowej proponowanego w w/w wniosku zadania. Aktualizacja kosztorysu i harmonogramu stanowią załącznik do umowy.

4. Z klubem, którego wniosek został wybrany w konkursie, Gmina Miasto Rzeszów zawiera pisemną umowę o dotację realizacji zadania z zakresu sportu.

 

VII. Kontrola i ocena realizacji zadania.

1. Gmina Miasto Rzeszów, zlecając zadanie, dokonuje okresowej kontroli i oceny realizacji zadania, obejmującej w szczególności: stan realizacji zadania, efektywność, rzetelność i jakość realizacji zadania, prawidłowość wykorzystania środków finansowych oraz prowadzenie wymaganej dokumentacji.

2. Kontrola może być przeprowadzona w każdym czasie, zarówno w toku realizacji zadania oraz po jego zakończeniu. Kontrola może być przeprowadzona zarówno w siedzibie Urzędu Miasta Rzeszowa, jak i w siedzibie Dotowanego.

3. Kontroli dokonują pracownicy Urzędu Miasta Rzeszowa na podstawie imiennych upoważnień wydanych przez Prezydenta Miasta Rzeszowa.

4. W ramach kontroli, upoważnieni pracownicy Urzędu Miasta Rzeszowa mogą badać dokumenty i inne nośniki informacji, które mają lub mogą mieć znaczenie dla oceny prawidłowości wykonywania zadania, oraz żądać udzielania ustnie lub na piśmie informacji dotyczących wykonania zadania.

5. Dotowany na żądanie kontrolującego jest zobowiązany dostarczyć lub udostępnić dokumenty i inne nośniki informacji oraz udzielić wyjaśnień i informacji w terminie określonym przez kontrolującego.

6. Konsekwencją rażących uchybień w wykonaniu zadania publicznego i rozliczaniu dotacji, może być zwrot części lub całości przyznanej dotacji.

 

VIII. Sprawozdanie z realizacji zadania z zakresu sportu

1. Do sprawozdania z wykonania zadania należy dołączyć kserokopię dokumentów księgowych oraz dodatkowe materiały dokumentujące realizację zadania: zdjęcia, plakaty, zaproszenia, foldery, listy uczestników projektu, publikacje wykonane w ramach zadania.

2. Gmina Miasto Rzeszów może wezwać Dotowanego do złożenia sprawozdania częściowego z realizacji zadania.

3. Sprawozdania z wykonania zadania z zakresu sportu poddawane są wnikliwej analizie.

4. W przypadku braku uchybień dotowany zostanie poinformowany pisemnie o przyjęciu sprawozdania.

5. Umowę uznaje się za wykonaną dopiero z chwilą zaakceptowania sprawozdania przez Dotującego.

6. Błędy lub braki w złożonym przez Dotowanego sprawozdaniu winny być przez niego usuwane lub uzupełniane w terminie wskazanym w pisemnym wezwaniu Dotującego.

7. Nieusunięcie błędów lub nieuzupełnienie braków w sprawozdaniu, we wskazanym przez Dotującego terminie, skutkuje odmową akceptacji sprawozdania i możliwością rozwiązania umowy przez Dotującego.

8. Niezłożenie sprawozdania w terminie rodzi po stronie Dotującego obowiązek wezwania Dotowanego do złożenia sprawozdania w wyznaczonym terminie.

 

IX. Koszty kwalifikowane do rozliczenia zadania z zakresu sportu

1. Przedmiotem dotacji może być wsparcie finansowe klubu obejmujące:

1) koszty bezpośrednie:

a) transport,                                            

b) wyżywienie i zakwaterowanie,                                             

c) wynajem obiektów,                

d) opieka medyczna, badania lekarskie,                                    

e) zakup środków doraźnej pomocy medycznej,                                              

f) udział zespołu w rozgrywkach ligowych (opłaty związkowe i rejestracyjne, licencje, zezwolenia),

g) opłaty za sędziowanie zawodów,                                          

h) umowy zawarte z firmami ochroniarskimi,                                       

i) opłaty startowe,                                   

j) wynagrodzenia trenerskie i instruktorskie wraz z pochodnymi dla szkoleniowców prowadzących zajęcia sportowe,

k) udział w szkoleniach kadry instruktorsko – trenerskiej,

l) utrzymanie bazy sportowej przeznaczonej do prowadzenia szkolenia sportowego, 

ł) zakupu niezbędnego sprzętu sportowego przeznaczonego do prowadzenia szkoleń,

m) ubezpieczenia OC klubu i NW zawodników i trenerów,

n) koszty działań informacyjnych, promocyjnych zadania,

o) koszty zakupu nagród (pucharów, medali).   

2) koszty pośrednie do 10 % wartości udzielonej dotacji ogółem:

a) koszty ogólne zarządu i administracji (w tym m.in.: opłaty czynszowe, opłaty mediów, zakup artykułów i sprzętu biurowego),

b) koszty niezbędnych podróży służbowych.

2. Z dotacji nie mogą być finansowane wydatki z tytułu:

1) wypłaty wynagrodzeń dla zawodników, działaczy i księgowych klubu,

2) transferu zawodnika,

3) zapłaty kar, mandatów i innych opłat sankcyjnych, nałożonych na klub lub zawodnika,

4) zobowiązań klubu z zaciągniętej pożyczki, kredytu lub wykupu papierów wartościowych oraz kosztów obsługi zadłużenia a także z tytułu podatków i składek ZUS,

5) budowy i modernizacji obiektu sportowego służącego do uprawiania sportu,

6) zakupu urządzeń i sprzętu innego niż wskazany w ust. 3 pkt 1 lit. ł zaliczanego do środków trwałych zgodnie z ustawą z dnia 15 lutego 1992 o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 74 poz. 397 z późn. zm.).

 

Kwota przyznanej dotacji może być niższa od wnioskowanej. Prezydent Miasta Rzeszowa zastrzega sobie możliwość nie rozstrzygania konkursu. Rozstrzygnięcie konkursu nie podlega procedurze odwoławczej. Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta Rzeszowa w Wydziale Kultury, Sportu i Turystyki – tel. (017) 87 54 764.

 

Ogłoszenie umieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Rzeszowa (adres: http://n.bip.erzeszow.pl/), na stronie internetowej Urzędu Miasta Rzeszowa (adres: http://www.rzeszow.pl) oraz na tablicach informacyjnych, znajdujących się w budynkach Urzędu Miasta Rzeszowa.

 

Opublikował(a): 11.03.2014 10:25, Piotr Wojtowicz
Wytworzył(a): 30.01.2014 08:08, Piotr Wojtowicz
Drukuj Poleć znajomym