Wersja Archiwalna

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu sportu w 2014 r.

załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr  VI/1272/2014

Prezydenta Miasta Rzeszowa

z dnia 29 stycznia 2014 r.

 

PREZYDENT MIASTA RZESZOWA

OGŁASZA OTWARTY KONKURS NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU sportu

W 2014 ROKU

 

podstawa prawna: art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.), uchwała Nr LXV/1216/2013 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie określenia warunków oraz trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Miasto Rzeszów (Dz. U. Woj. 2014.192).

 

I. Rodzaj zadań oraz wysokość środków przeznaczonych na realizację łącznie:  – 1.870.000,- zł    z tego:

1) organizacja lub udział w zgrupowaniach sportowych przygotowujących do rozgrywek ligowych, organizacja i udział w zawodach lub rozgrywkach sportowych – sport dzieci i młodzieży – 960.000,- zł

2) organizacja lub udział w zgrupowaniach sportowych przygotowujących do rozgrywek ligowych, organizacja i udział w zawodach lub rozgrywkach sportowych – sport seniorów   760.000,- zł

3) organizację imprez sportowych na terenie Miasta Rzeszów   100.000,- zł

4) udział klubów w imprezach sportowych poza Miastem Rzeszowem    50.000,- zł

Powyższe kwoty mogą być wykorzystane na pokrycie kosztów określonych § 3 ust. 3 Uchwały Nr LXV/1216/2013 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie określenia warunków oraz trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Miasto Rzeszów.

 

II. Zasady przyznawania dotacji.

1. Dotacja może zostać przyznana klubowi sportowemu niedziałającemu w celu osiągnięcia zysku, mającemu siedzibę na terenie Gminy Miasta Rzeszów, który złoży w terminie prawidłowo opracowany wniosek wg wzoru stanowiącego zał. nr 1 do Uchwały Nr LXV/1216/2013 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie określenia warunków oraz trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Miasto Rzeszów (Dz. U. Woj. 2014.192).

2. Wniosek powinien zawierać:

1) nazwę, dokładny adres, dane kontaktowe klubu ubiegającego się o dofinansowanie;

2) termin i miejsce realizacji zadania oraz przewidywaną liczbę zawodników;

3) dane o posiadanej kadrze trenersko - instruktorskiej, jej kwalifikacjach i doświadczeniu zawodowym;

4) kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania;

5) wysokość środków otrzymanych w roku poprzednim;

6) wskazanie numeru rachunku bankowego klubu;

7) wskazanie osób upoważnionych do reprezentowania klubu.

Do wniosku należy dołączyć:

1) aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru lub ewidencji;

2) aktualny statut klubu;

3) Sprawozdanie merytoryczne i finansowe za 2013 rok;

4) Sprawozdanie z realizacji budżetu klubu w 2013 roku.

3. Każda z dyscyplin sportu będzie rozpatrywana oddzielnie. Dopuszcza się możliwość wyboru większej niż 1 liczby klubów do wykonania zadania. Dopuszcza się możliwość składania przez jeden klub kilku wniosków.

4. Wysokość udzielonej dotacji z budżetu Miasta dla danego projektu może być przyznana do 90 % planowanych kosztów realizacji zadania.

 

III. Terminy i warunki realizacji zadania.

1. Zadanie powinno być realizowane z najwyższą starannością, zgodnie ze złożonym wnioskiem i zgodnie z zawartymi w umowie terminami.

2. W przypadku przyznania dotacji niższej od wnioskowanej klub podpisuje oświadczenie, w którym stwierdza, iż zadanie złożone we wniosku zostanie zrealizowane mimo dofinansowania niższego od przewidywanego zgodnie z zaktualizowanym kosztorysem oraz harmonogramem oraz, iż przedłożona aktualizacja nie wpłynie na obniżenie wartości merytorycznej jak i rzeczowej proponowanego w w/w wniosku zadania.

3. Aktualizacja kosztorysu i harmonogramu stanowią załącznik do umowy.

4. Przy wyborze wniosków Komisja bierze pod uwagę zasoby kadry szkoleniowej, możliwości bazowe i sprzętowe klubu, reprezentowany poziom sportowy oraz sposób rozliczenia dotacji w latach poprzednich.

5. Wnioskodawca który otrzymał dotację zobowiązany jest do zamieszczania we wszystkich drukach i materiałach promocyjnych, a także materiałach prasowych, reklamach dotyczących realizowanego zadania, logo Gminy Miasto Rzeszów w sposób zapewniający jego widoczność. Logotyp dostępny jest pod adresem http://www.rzeszow.pl/promocja/logo-rzeszowa

 


 

W przypadku działań wskazanych w pkt. I ppkt. 1 i 2 ogłoszenia do rozliczenia zadania dopuszcza się zaliczenie środków własnych wydatkowanych przed podpisaniem umowy, nie wcześniej jednak niż od dnia ogłoszenia konkursu lub od dnia rozpoczęcia realizacji zadania tj. od 30 stycznia 2014 roku.

W przypadku działań wskazanych w pkt. I ppkt. 1 i 2 ogłoszenia do rozliczenia środków pochodzących
z dotacji Gminy Miasta Rzeszów kwalifikowane będą wydatki poniesione od dnia podpisania umowy do dnia zakończenia zadania zgodnie ze złożonym wnioskiem.

W przypadku działań wskazanych w pkt. I ppkt. 3 i 4 ogłoszenia do rozliczenia zadania dopuszcza się zaliczenie środków własnych wydatkowanych przed podpisaniem umowy, nie wcześniej jednak niż od dnia rozpoczęcia realizacji zadania.

W przypadku działań wskazanych w pkt. I ppkt. 3 i 4 ogłoszenia do rozliczenia środków pochodzących
z dotacji Gminy Miasta Rzeszów kwalifikowane będą wydatki poniesione od dnia podpisania umowy.

Zadania można realizować od dnia ogłoszenia konkursu do 31 grudnia 2014 roku.

 

IV. Termin składania wniosków.

Wnioski należy składać w siedzibie Urzędu Miasta Rzeszowa, Rynek 1 (kancelaria podawcza) lub w Wydziale Kultury, Sportu i Turystyki - Rynek 11,

1) w przypadku działań określonych w pkt. I ppkt. 1 i 2 ogłoszenia do dnia 13 lutego 2014 r. do godz. 15.30.

2) w przypadku zadań określonych pkt. I ppkt. 3 i 4 ogłoszenia nabór wniosków odbywa się do czasu wykorzystania środków przewidzianych na ten cel w budżecie Gminy Miasta Rzeszów w 2014 roku. Wnioski należy składać co najmniej 21 dni przed rozpoczęciem realizacji zadania.

Wnioski złożone lub doręczone po terminie nie będą brane pod uwagę w konkursie i zostaną zwrócone wnioskodawcy bez otwierania. Wniosek powinien być złożony w zamkniętej kopercie z napisem:

 

1) w przypadku działań określonych w pkt. I ppkt. 1 ogłoszenia „SPORT DZIECI I MŁODZIEŻY

2) w przypadku działań określonych w pkt. I ppkt. 2 ogłoszenia „SPORT SENIORÓW

3) w przypadku działań określonych w pkt. I ppkt. 3 ogłoszenia „IMPREZY SPORTOWE W RZESZOWIE

4) w przypadku działań określonych w pkt. I ppkt. 4 ogłoszenia „IMPREZY SPORTOWE POZA RZESZOWEM

Na kopercie musi być umieszczony adres zwrotny wnioskodawcy. Wniosek winien być złożony na druku i zawierać załączniki, o których mowa we wzorze.

 

V. Termin wyboru wniosków.

1. Otwarcie wniosków i ich rozpatrzenie nastąpi w terminie do 10 marca 2014 r. w przypadku działań określonych w pkt. I ppkt. ogłoszenia 1 i 2.

2. W przypadku zadań określonych w pkt. I ppkt. 3 i 4 ogłoszenia wnioski należy składać co najmniej 21 dni przed rozpoczęciem realizacji zadania.

3. Decyzję o przyznaniu dotacji na realizację zadania objętego postępowaniem konkursowym podejmuje Prezydent Miasta Rzeszowa w drodze zarządzenia.

4. Przy rozpatrywaniu poprawnie złożonych wniosków, pod uwagę będą brane następujące kryteria:

1) sposób i terminowość rozliczenia dotacji za ubiegłe lata,

2) znaczenia zadania dla realizacji celów i zadań Gminy Miasto Rzeszów,

3) merytoryczna wartość projektu,

4) wymierne korzyści dla mieszkańców,

5) koszty projektu, a w tym: wielkość środków finansowych wnioskodawcy, udział innych źródeł
w finansowaniu projektu,

6) dotychczasowa współpraca z samorządem w kontekście rzetelności i terminowości realizacji zadań i rozliczeń,

7) perspektywa kontynuacji projektu i źródeł dalszego finansowania,

8) struktura poniesionych nakładów do długofalowych efektów projektu,

9) dokonania i pozycję wnioskodawcy w środowisku lokalnym.

 

VI. Negocjacje z wnioskodawcą.

1. W przypadku, gdy została przyznana dotacja niższa od wnioskowanej, Prezydent Miasta Rzeszowa przeprowadza negocjacje z wnioskodawcą.

2. Wnioskodawca może odstąpić od zawarcia umowy w przypadku przyznania dotacji niższej niż oczekiwana. W przypadku odstąpienia od zawarcia umowy wnioskodawca ma obowiązek pisemnie powiadomić Prezydenta Miasta Rzeszowa o swojej decyzji w ciągu 14 dni od dnia opublikowania wyników konkursu na stronie internetowej www.rzeszow.pl.

3. W efekcie negocjacji wnioskodawca decydujący się na zawarcie umowy podpisuje oświadczenie, w którym stwierdza, iż zadanie złożone we wniosku zostanie zrealizowane mimo dofinansowania niższego od przewidywanego zgodnie z zaktualizowanym kosztorysem oraz harmonogramem oraz, iż przedłożona aktualizacja nie wpłynie na obniżenie wartości merytorycznej jak i rzeczowej proponowanego w w/w wniosku zadania. Aktualizacja kosztorysu i harmonogramu stanowią załącznik do umowy.

4. Z klubem, którego wniosek został wybrany w konkursie, Gmina Miasto Rzeszów zawiera pisemną umowę o dotację realizacji zadania z zakresu sportu.

 

VII. Kontrola i ocena realizacji zadania.

1. Gmina Miasto Rzeszów, zlecając zadanie, dokonuje okresowej kontroli i oceny realizacji zadania, obejmującej w szczególności: stan realizacji zadania, efektywność, rzetelność i jakość realizacji zadania, prawidłowość wykorzystania środków finansowych oraz prowadzenie wymaganej dokumentacji.

2. Kontrola może być przeprowadzona w każdym czasie, zarówno w toku realizacji zadania oraz po jego zakończeniu. Kontrola może być przeprowadzona zarówno w siedzibie Urzędu Miasta Rzeszowa, jak i w siedzibie Dotowanego.

3. Kontroli dokonują pracownicy Urzędu Miasta Rzeszowa na podstawie imiennych upoważnień wydanych przez Prezydenta Miasta Rzeszowa.

4. W ramach kontroli, upoważnieni pracownicy Urzędu Miasta Rzeszowa mogą badać dokumenty i inne nośniki informacji, które mają lub mogą mieć znaczenie dla oceny prawidłowości wykonywania zadania, oraz żądać udzielania ustnie lub na piśmie informacji dotyczących wykonania zadania.

5. Dotowany na żądanie kontrolującego jest zobowiązany dostarczyć lub udostępnić dokumenty i inne nośniki informacji oraz udzielić wyjaśnień i informacji w terminie określonym przez kontrolującego.

6. Konsekwencją rażących uchybień w wykonaniu zadania publicznego i rozliczaniu dotacji, może być zwrot części lub całości przyznanej dotacji.

 

VIII. Sprawozdanie z realizacji zadania z zakresu sportu

1. Do sprawozdania z wykonania zadania należy dołączyć kserokopię dokumentów księgowych oraz dodatkowe materiały dokumentujące realizację zadania: zdjęcia, plakaty, zaproszenia, foldery, listy uczestników projektu, publikacje wykonane w ramach zadania.

2. Gmina Miasto Rzeszów może wezwać Dotowanego do złożenia sprawozdania częściowego z realizacji zadania.

3. Sprawozdania z wykonania zadania z zakresu sportu poddawane są wnikliwej analizie.

4. W przypadku braku uchybień dotowany zostanie poinformowany pisemnie o przyjęciu sprawozdania.

5. Umowę uznaje się za wykonaną dopiero z chwilą zaakceptowania sprawozdania przez Dotującego.

6. Błędy lub braki w złożonym przez Dotowanego sprawozdaniu winny być przez niego usuwane lub uzupełniane w terminie wskazanym w pisemnym wezwaniu Dotującego.

7. Nieusunięcie błędów lub nieuzupełnienie braków w sprawozdaniu, we wskazanym przez Dotującego terminie, skutkuje odmową akceptacji sprawozdania i możliwością rozwiązania umowy przez Dotującego.

8. Niezłożenie sprawozdania w terminie rodzi po stronie Dotującego obowiązek wezwania Dotowanego do złożenia sprawozdania w wyznaczonym terminie.

 

IX. Koszty kwalifikowane do rozliczenia zadania z zakresu sportu

1. Przedmiotem dotacji może być wsparcie finansowe klubu obejmujące:

1) koszty bezpośrednie:

a) transport,                                            

b) wyżywienie i zakwaterowanie,                                             

c) wynajem obiektów,                

d) opieka medyczna, badania lekarskie,                                    

e) zakup środków doraźnej pomocy medycznej,                                              

f) udział zespołu w rozgrywkach ligowych (opłaty związkowe i rejestracyjne, licencje, zezwolenia),

g) opłaty za sędziowanie zawodów,                                          

h) umowy zawarte z firmami ochroniarskimi,                                       

i) opłaty startowe,                                   

j) wynagrodzenia trenerskie i instruktorskie wraz z pochodnymi dla szkoleniowców prowadzących zajęcia sportowe,

k) udział w szkoleniach kadry instruktorsko – trenerskiej,

l) utrzymanie bazy sportowej przeznaczonej do prowadzenia szkolenia sportowego, 

ł) zakupu niezbędnego sprzętu sportowego przeznaczonego do prowadzenia szkoleń,

m) ubezpieczenia OC klubu i NW zawodników i trenerów,

n) koszty działań informacyjnych, promocyjnych zadania,

o) koszty zakupu nagród (pucharów, medali).   

2) koszty pośrednie do 10 % wartości udzielonej dotacji ogółem:

a) koszty ogólne zarządu i administracji (w tym m.in.: opłaty czynszowe, opłaty mediów, zakup artykułów i sprzętu biurowego),

b) koszty niezbędnych podróży służbowych.

2. Z dotacji nie mogą być finansowane wydatki z tytułu:

1) wypłaty wynagrodzeń dla zawodników, działaczy i księgowych klubu,

2) transferu zawodnika,

3) zapłaty kar, mandatów i innych opłat sankcyjnych, nałożonych na klub lub zawodnika,

4) zobowiązań klubu z zaciągniętej pożyczki, kredytu lub wykupu papierów wartościowych oraz kosztów obsługi zadłużenia a także z tytułu podatków i składek ZUS,

5) budowy i modernizacji obiektu sportowego służącego do uprawiania sportu,

6) zakupu urządzeń i sprzętu innego niż wskazany w ust. 3 pkt 1 lit. ł zaliczanego do środków trwałych zgodnie z ustawą z dnia 15 lutego 1992 o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 74 poz. 397 z późn. zm.).

 

Kwota przyznanej dotacji może być niższa od wnioskowanej. Prezydent Miasta Rzeszowa zastrzega sobie możliwość nie rozstrzygania konkursu. Rozstrzygnięcie konkursu nie podlega procedurze odwoławczej. Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta Rzeszowa w Wydziale Kultury, Sportu i Turystyki – tel. (017) 87 54 764.

 

Ogłoszenie umieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Rzeszowa (adres: http://n.bip.erzeszow.pl/), na stronie internetowej Urzędu Miasta Rzeszowa (adres: http://www.rzeszow.pl) oraz na tablicach informacyjnych, znajdujących się w budynkach Urzędu Miasta Rzeszowa.

 

 

załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr  VI/1311/2014

Prezydenta Miasta Rzeszowa

z dnia 7 marca 2014 r.

 

Wykaz wniosków, co do których uznano celowość wsparcia i którym przyznano dotacje

na realizację zadań z zakresu sportu w 2014 roku

 

 

Organizacja lub udział w zgrupowaniach sportowych przygotowujących do rozgrywek ligowych, organizacja i udział w zawodach lub rozgrywkach sportowych

 – sport dzieci i młodzieży – 960.000,- zł

 

Lp.

NAZWA KLUBU

NAZWA ZADANIA

PROPOZYCJE

1.

Cywilno Wojskowy Klub Sportowy „RESOVIA” Rzeszów

Młodzieżowa piłka nożna- SPORT JUNIOR

100.000,00

2.

Cywilno Wojskowy Klub Sportowy „RESOVIA” Rzeszów

Kobieca piłka nożna – SPORT JUNIOR

10.000,00

3.

Zakładowy Klub Sportowy „STAL” Rzeszów

Organizacja lub udział w zgrupowaniach przygotowujących do rozgrywek ligowych, organizację i udział w zawodach lub rozgrywkach sportowych, sekcja piłki nożnej.

100.000,00

4.

Klub Sportowy „PRZYBYSZÓWKA” Rzeszów

Wspieranie szkolenia i współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej (SPORT JUNIOR)

24.000,00

5.

Centrum Szkolenia Sportowego Młodzieży „ORŁY” Rzeszów

Piłka 2014 i młodzież

9.000,00

6.

KS „KORONA” Rzeszów

Piłka nożna – sport junior 2014

21.000,00

7.

KS „JUNAK” Rzeszów

Piłka nożna – sport junior

7.000,00

8.

Ludowy Klub Sportowy „ZIMOWIT” Rzeszów

Organizacja lub udział w zgrupowaniach sportowych przygotowujących do rozgrywek ligowych, organizacja i udział w zawodach lub rozgrywkach sportowych- sport dzieci i młodzieży

9.000,00

9.

Akademia Piłkarska „ZIOMKI” Rzeszów

Organizacja lub udział w zgrupowaniach sportowych przygotowujących do rozgrywek ligowych, organizacja i udział w zawodach lub rozgrywkach sportowych – sport dzieci i młodzieży.

12.000,00

10.

Dziecięca Akademia Futbolu

Piłka nożna- Sport Junior

8.000,00

11.

KS „GRUNWALD -BUDZIWÓJ” w Rzeszowie

Organizacja lub udział w zgrupowaniach sportowych przygotowujących do rozgrywek ligowych, organizacja i udział w zawodach lub rozgrywkach sportowych – sport dzieci i młodzieży

9.000,00

12.

Rzeszowska Akademia Futsalu „HEIRO” Rzeszów

Heiro Rzeszów – piłka nożna halowa dla dzieci i młodzieży

12.000,00

13.

Szkółka Piłkarska „Grunwald Budziwój” Rzeszów

Sport Junior

8.000,00

14.

Akademicki Klub Sportowy Rzeszów

Siatkówka Chłopców – Sport Junior

90.000,00

15.

MKS V-go Liceum Ogólnokształcącego

Organizacja lub udział w zgrupowaniach przygotowujących do rozgrywek ligowych, organizację i udział w zawodach lub rozgrywkach sportowych- sport dzieci i młodzieży – w dyscyplinie piłka siatkowa dziewcząt.

25.000,00

16.

Klub Sportowy DEVELOPRES Rzeszów

Sport dzieci i młodzieży – sport junior

8.000,00

17.

Akademicki Związek Sportowy Klub Uczelniany Politechniki Rzeszowskiej

Organizacja lub udział w zgrupowaniach przygotowujących do rozgrywek ligowych, organizacja i udział w zawodach w rozgrywkach w dyscyplinie jaką jest koszykówka męska – sport dzieci i młodzieży.

5.000,00

18.

Międzyszkolny Ludowy Klub Sportowy w Rzeszowie

Szkolenie grup młodzieżowych w koszykówce dziewcząt.

55.000,00

19.

MKS V-go Liceum Ogólnokształcącego

Organizacja lub udział w zgrupowaniach przygotowujących do rozgrywek ligowych, organizacja i udział w zawodach lub rozgrywkach sportowych- sport dzieci i młodzieży – w dyscyplinie koszykówka chłopców.

10.000,00

20.

Cywilno Wojskowy Klub Sportowy „RESOVIA” Rzeszów (LA)

Organizacja lub udział w zgrupowaniach sportowych przygotowujących do rozgrywek ligowych, organizacja i udział w zawodach lub rozgrywkach sportowych – sport dzieci i młodzieży

70.000,00

 

21.

Cywilno Wojskowy Klub Sportowy „RESOVIA” Rzeszów (Łuki)

SPORT JUNIOR organizacja lub udział w zgrupowaniach przygotowujących do rozgrywek ligowych, organizacja i udział w zawodach lub rozgrywkach sportowych – sport dzieci i młodzieży, klub CWKS Resovia łucznictwo.

9.000,00

22.

Cywilno Wojskowy Klub Sportowy „RESOVIA” Rzeszów (KOLARSTWO)

Sport junior – dyscyplina kolarstwo.

40.000,00

23.

Zakładowy Klub Sportowy „STAL” Rzeszów (Skoki do wody)

Organizacja lub udział w zgrupowaniach przygotowujących do rozgrywek ligowych, organizację i udział w zawodach lub rozgrywkach sportowych- sport dzieci i młodzieży, sekcja skoków do wody.

43.000,00

 

24.

Zakładowy Klub Sportowy „STAL” Rzeszów (Żużel)

Organizacja lub udział w zgrupowaniach przygotowujących do rozgrywek ligowych, organizację i udział w zawodach lub rozgrywkach sportowych – sport dzieci i młodzieży, sekcja żużlowa.

30.000,00

25.

Zakładowy Klub Sportowy „STAL” Rzeszów (Zapasy)

Organizacja lub udział w zgrupowaniach przygotowujących do rozgrywek ligowych, organizację i udział w zawodach lub rozgrywkach sportowych- sport dzieci i młodzieży, sekcja zapasów.

30.000,00

26.

Zakładowy Klub Sportowy „STAL” Rzeszów (Akrobatyka)

Organizacja lub udział w zgrupowaniach przygotowujących do rozgrywek ligowych, organizację i udział w zawodach lub rozgrywkach sportowych- sport dzieci i młodzieży, sekcja akrobatyki sportowej.

45.000,00

 

27.

Zakładowy Klub Sportowy „STAL” Rzeszów (Boks)

Organizacja lub udział w zgrupowaniach przygotowujących do rozgrywek ligowych, organizację i udział w zawodach lub rozgrywkach sportowych- sport dzieci i młodzieży, sekcja bokserska.

3.000,00

28.

Rzeszowski Klub Bokserski „WISŁOK” Rzeszów

Rzeszowski Boks – sport junior

20.000,00

29.

UKS GALICJA-LOK Rzeszów

Uczniowski Klub Sportowy „GALICJA-LOK” Rzeszów w zawodach, treningach, konsultacjach organizowanych w 2014 roku

10.000,00

30.

Klub Pływacki „SOKÓŁ” Rzeszów

Organizacja lub udział w zgrupowaniach (obozach) sportowych przygotowujących do rozgrywek ligowych, organizacja i udział w zawodach lub rozgrywkach sportowych (liga, puchary, mityngi, zawody kontrolne i sparingowe, szkolenia sportowe), - sport dzieci i młodzieży (tenis ziemny)

3.000,00

31.

Klub Pływacki „SOKÓŁ” Rzeszów

Organizacja lub udział w zgrupowaniach (obozach) sportowych przygotowujących do rozgrywek ligowych, organizacja i udział w zawodach lub rozgrywkach sportowych (liga, puchary, mityngi, zawody kontrolne i sparingowe, szkolenia sportowe), - sport dzieci i młodzieży (sekcja pływacka)

7.000,00

32.

Klub Sportowy „PIRAMIDA” Rzeszów

Organizacja lub udział w zgrupowaniach sportowych przygotowujących do rozgrywek ligowych, organizacja i udział w zawodach lub rozgrywkach sportowych – sport dzieci i młodzieży

4.000,00

33.

Międzyszkolny Klub Sportowy V-go Liceum Ogólnokształcącego

Organizacja lub udział w zgrupowaniach przygotowujących do rozgrywek ligowych, organizacja i udział w zawodach lub rozgrywkach sportowych- sport dzieci i młodzieży – w dyscyplinie piłki ręcznej.

3.000,00

34.

Akademia Karate Tradycyjnego w Rzeszowie

Organizacja lub udział w zgrupowaniach sportowych przygotowujących do rozgrywek ligowych, organizacja i udział w zawodach lub rozgrywkach sportowych – sport dzieci i młodzieży.

26.000,00

35.

Rzeszowski Klub Szachowy

Szachy - Junior

2.000,00

36.

Klub Akrobatyki Sportowej Akademickiego Związku Sportowego Uniwersytetu Rzeszowskiego

Organizacja lub udział w zgrupowaniach sportowych przygotowujących do rozgrywek ligowych, organizacja i udział w zawodach lub rozgrywkach sportowych – sport dzieci i młodzieży

16.000,00

37.

Rzeszowski Klub Sportów Walki

Organizacja zajęć sportowych dla juniorów zakresie sportów walki

4.000,00

38.

Klub Żeglarski „Hornet Rzeszów”

Zajęcia sportowe w żeglarstwie

5.000,00

39.

Rzeszowski Klub Kajakowy

Kajakarstwo klasyczne oraz Kajak Polo

8.000,00

40.

Towarzystwo Gimnastyczne „SOKÓŁ” Rzeszów

Wspieranie uzdolnionej młodzieży akrobatycznej

13.000,00

41.

Uczniowski Klub Judo „MILLENIUM” Rzeszów

Organizacja i udział w najważniejszych turniejach sportowych z kalendarza Okręgowego, Regionalnego i Polskiego Związku Judo oraz organizacja i udział w zgrupowaniach sportowych przygotowujących do turniejów a także organizacja szkolenia – sport dzieci i młodzieży w dyscyplinie judo.

13.000,00

42.

Rzeszowski Klub TAEKWON-DO

Wspieranie szkolenia i współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży w Taekwon-do ITF.

10.000,00

43.

Stowarzyszenie Polska Federacja Mieszanych Sztuk Walki „SPARTAKUS MMA” Rzeszów

Zapasy grappling – sport junior.

4.000,00

44.

UKS „CHOW GAR KUNG FU” Rzeszów

Szkolenie sportowe w dyscyplinie wushu (sport junior)

3.000,00

45.

Klub Sportowy „NAN BEI - TYGRYS”  Rzeszów

Organizacja szkoleń przygotowujących do współzawodnictwa sportowego wushu, udział w zawodach. Popularyzacja wushu – sport dzieci i młodzieży

4.000,00

46.

SKS „PIAST 25” Rzeszów

Szkolenie w zakresie sportu łuczniczego

5.000,00

47.

Rzeszowski Klub Wysokogórski

Wspinaczka sportowa - sport junior 2014

4.000,00

48.

KS „CZARNI” Rzeszów

Tenis – sport junior

 

 

 

 

4.000,00

 

Organizacja lub udział w zgrupowaniach sportowych przygotowujących do rozgrywek ligowych, organizacja i udział w zawodach lub rozgrywkach sportowych

– sport seniorski –  760.000,- zł

 

49.

Cywilno Wojskowy Klub Sportowy „RESOVIA” Rzeszów

Organizacja i udział w zgrupowaniach (obozach) sportowych przygotowujących do rozgrywek ligowych, organizacja i udział w zawodach lub rozgrywkach sportowych (liga, puchary, mityngi, zawody kontrolne i sparingowe, szkolenia sportowe), - sport seniorski w zakresie piłki nożnej.

140.000,00

50.

Cywilno Wojskowy Klub Sportowy „RESOVIA” Rzeszów

Kobieca piłka nożna – SPORT SENIOR

20.000,00

51.

Zakładowy Klub Sportowy „STAL” Rzeszów

Organizacja lub udział w zgrupowaniach sportowych przygotowujących do rozgrywek ligowych, organizację i udział w zawodach lub rozgrywkach sportowych – sport senior, sekcja piłki nożnej.

200.000,00

52.

KS „BIAŁA” Rzeszów

Działanie klubu KS Biała Rzeszów, piłka nożna – senior 2014.

13.000,00

53.

Ludowy Klub Sportowy „ZIMOWIT” Rzeszów

Organizacja lub udział w zgrupowaniach sportowych przygotowujących do rozgrywek ligowych, organizacja i udział w zawodach lub rozgrywkach sportowych – sport seniorski

15.000,00

54.

Klub Sportowy „GRUNWALD” Budziwój

Organizacja lub udział w zgrupowaniach sportowych przygotowujących do rozgrywek ligowych, organizacja i udział w zawodach lub rozgrywkach sportowych – sport seniorów.

13.000,00

55.

Stowarzyszenie Przyjaciół Domu Kultury „STARONIWA” Rzeszów

Piłka nożna sport – senior.

13.000,00

56.

„KS PRZYBYSZÓWKA” Rzeszów

Wspieranie szkolenia i współzawodnictwa sportowego seniorów w zakresie piłki nożnej.

28.000,00

57.

Rzeszowska Akademia Futsalu „HEIRO” Rzeszów

Heiro Rzeszów - 1 Polska Liga Futsalu

10.000,00

58.

KS „KORONA” Rzeszów

Piłka nożna – sport senior 2014

16.000,00

59.

KS „JUNAK” Rzeszów

Piłka nożna – sport senior.

15.000,00

60.

KS „TYTAN” Rzeszów

Przygotowanie, organizacja i udział w rozgrywkach sportowych – sport seniorów 2014 w zakresie piłki nożnej

3.000,00

61.

Rzeszowski Klub Sportowy

Popularyzacja gry w piłkę nożną poprzez udział drużyny piłkarskiej seniorów w rozgrywkach klasy „B” PZPN Podokręg Rzeszów

2.000,00

62.

Rzeszowski Klub Sportowy Głuchych „RES-GEST” Rzeszów

Sport Niesłyszących 2014 - Sekcja Piłki Nożnej

2.000,00

63.

Klub Uczelniany Akademickiego Związku Sportowego Uniwersytetu Rzeszowskiego

Organizacja lub udział w zgrupowaniach sportowych przygotowujących do rozgrywek ligowych, organizacja i udział w zawodach lub rozgrywkach sportowych – sport seniorski (siatkówka mężczyzn)

7.000,00

64.

Klub Uczelniany Akademickiego Związku Sportowego Uniwersytetu Rzeszowskiego

Organizacja lub udział w zgrupowaniach sportowych przygotowujących do rozgrywek ligowych, organizacja i udział w zawodach lub rozgrywkach sportowych – sport seniorski (siatkówka kobiet)

7.000,00

65.

KS Developres Rzeszów

Sport seniorów – I liga/Orlen Liga

65.000,00

66.

Koszykarski Klub Środowiskowy AZS Rzeszów

Organizacja lub udział w zgrupowaniach sportowych przygotowujących do rozgrywek ligowych, organizacja i udział w zawodach lub rozgrywkach sportowych – sport seniorski.

55.000,00

67.

Zrzeszenie Sportowe Inwalidów „START” Rzeszów

Organizacja lub udział w zgrupowaniach sportowych przygotowujących do rozgrywek ligowych, organizacja i udział w zawodach lub rozgrywkach sportowych – sport seniorski.

18.000,00

68.

Stowarzyszenie Sympatyków Koszykówki Rzeszów

Udział w rozgrywkach koszykarskich III ligi podkarpacko-lubelskiej w sezonie 2014 oraz organizacja zgrupowań koszykarskich przygotowujących do rozgrywek III ligowych w sezonie 2014/2015 oraz udział w nich. Sport seniorów – koszykówka męska. 

7.000,00

69.

Akademicki Związek Sportowy Klub Uczelniany Politechniki Rzeszowskiej

Organizacja lub udział w zgrupowaniach sportowych przygotowujących do rozgrywek ligowych, organizacja i udział w zawodach lub rozgrywkach sportowych – sport seniorów. Superliga Tenisa Stołowego Mężczyzn.

 

35.000,00

70.

UKS „JUVENIA” Rzeszów

Organizacja lub udział w zgrupowaniach sportowych przygotowujących do rozgrywek ligowych, organizacja i udział w zawodach lub rozgrywkach sportowych – sport seniorski.

13.000,00

71.

Rzeszowski Klub Sportów Walki

Organizacja zajęć sportowych dla seniorów w zakresie sportów walki

2.000,00

72.

CWKS Resovia Rzeszów

Sport Senior (Kajakarstwo)

10.000,00

73.

UKS „Sailing Team” Rzeszów

Żeglarstwo Sport Senior – „Droga do Rio”

30.000,00

74.

Klub Sportowy Polonia Rzeszów

Na sportowo

6.000,00

75.

Uczniowski Klub Judo „MILLENIUM” Rzeszów

Organizacja i udział w najważniejszych turniejach sportowych z kalendarza Okręgowego, Regionalnego i Polskiego Związku Judo oraz organizacja i udział w zgrupowaniach sportowych przygotowujących do turniejów a także organizacja szkolenia – sport seniorów w dyscyplinie judo.

12.000,00

76.

Klub Uczelniany Akademickiego Związku Sportowego Uniwersytetu Rzeszowskiego

Sport Senior (rugby mężczyzn)

3.000,00

 

 

Organizacja imprez sportowych w mieście Rzeszowie –  93.500,00 zł

77.

UKS „Akademia Judo Rzeszów”

Organizacja zajęć sportowych i imprez towarzyszących min. turniejów, zawodów, rajdów itp. dla dzieci i młodzieży jako alternatywne formy spędzania czasu wolnego (Turniej World Judo Day)

1.000,00

 

78.

UKS Chow Gar Kung Fu Rzeszów

Piąte Otwarte Mistrzostwa Podkarpacia Wu Shu

2.000,00

79.

Rzeszowski Klub Sportowy Głuchych „RES-GEST” Rzeszów

Ogólnopolski Turniej Piłki Nożnej Halowej Niesłyszących w Rzeszowie

1.000,00

80.

Rzeszowski Klub Modelarzy Lotniczych

Otwarte Mistrzostwa Polski Modeli Akrobacyjnych Zdalnie Sterowanych F3A dla Seniorów

1.000,00

81.

Automobil Klub Rzeszowski

Organizacja 23 Rajdu Rzeszowskiego

52.000,00

82.

Podkarpackie Stowarzyszenie Turystyczno-Sportowe NSZZ SOLIDARNOŚĆ w Rzeszowie

XXV Nocny Bieg uliczny Solidarności

5.000,00

83.

Szkoła Sztuk Walki i Samoobrony BUSHI-DO Rzeszów

Międzynarodowe Seminarium Sztuk Walki

1.000,00

84.

UKS Szóstka Rzeszów

Podkarpackie Igrzyska Lekkoatletyczne Młodzieży Szkół i Ośrodków Specjalnych. III Memoriał Lekkoatletyczny im. Ryszarda Peszko

1.500,00

85.

UKS Szóstka Rzeszów

I Rzeszowski Mityng Pływacki Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną

1.000,00

86.

Ultimate Frisbee Rzeszów

Organizacja IV Halowych Mistrzostw Polski Ultimate Frisbee

2.000,00

87.

Rzeszowska Akademia Futsalu Heiro Rzeszów

7. Heiro Futsal Cup – Międzynarodowe Otwarte Mistrzostwa Podkarpacia w futsalu

1.500,00

88.

Rzeszowski Klub Bokserski Wisłok Rzeszów

VII Międzynarodowy Memoriał im. Stanisława Kiliana w Rzeszowie

5.000,00

89.

UKS TKKF Siódemka Rzeszów

Organizacja IX Międzynarodowego Turnieju Piłki Siatkowej Chłopców o Puchar Prezydenta Miasta Rzeszowa

1.000,00

90.

Uczniowski Klub Judo „MILLENIUM” Rzeszów

Mistrzostwa Polski Młodzieży w Judo Indywidualne Kobiet i Mężczyzn,  Mistrzostwa Polski Młodzieży w Judo Drużynowe Kobiet i Mężczyzn

10.000,00

91.

Klub Sportowy Junak w Rzeszowie

X Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej o Puchar Solidarności i KS Junak Słocina – Rzeszów. Orlik młodszy (2004 i młodsi)

1.000,00

92.

Rzeszowski Klub Kolarski

Popularyzacja kolarstwa jako aktywnej formy spędzania wolnego czasu poprzez organizację szosowego wyścigu kolarskiego „Rzeszowski Klasyk”

1.500,00

93.

Międzyszkolny Klub Sportowy V-go Liceum Ogólnokształcącego

Organizacja imprez sportowych na terenie Miast Rzeszów – turniej w koszykówce chłopców z udziałem drużyny Satu Mare

2.000,00

94.

Dziecięca Akademia Futbolu

DAF Rzeszów Cup 2014

1.000,00

95.

Sportowy Klub Pożarniczy STRAŻAK Rzeszów

Zorganizowanie i przeprowadzenie XXVII Memoriału w Dwuboju Pożarniczym im. płk. poż. Andrzeja Bazanowskiego

3.000,00

 

Udział w imprezach sportowych poza miastem Rzeszowem–  40.000,00 zł

 

96.

UKS „Akademia Judo Rzeszów”

Organizacja zajęć sportowych i imprez towarzyszących min. turniejów, zawodów, rajdów itp. dla dzieci i młodzieży jako alternatywne formy spędzania czasu wolnego

 

 

 

3.000,00

97.

Klub Akrobatyki Sportowej Akademickiego Związku Sportowego Uniwersytetu Rzeszowskiego

Udział klubów w imprezach sportowych poza Miastem Rzeszowem

3.000,00

98.

Klub Sportowy OYAMA Rzeszów

Udział w zawodach lub rozgrywkach sportowych Oyama Karate w 2014 r. – Sport Junior

2.000,00

99.

Klub Sportowy OYAMA Rzeszów

Udział w zawodach lub rozgrywkach sportowych Kickboxingu w 2014 r. – Sport Junior

2.000,00

100.

Rzeszowski Klub Kolarski

Popularyzacja kolarstwa jako aktywnej formy spędzania czasu wolnego poprzez udział członków Rzeszowskiego Klubu Kolarskiego w imprezach poza miastem Rzeszów

3.000,00

101.

Akademicki Związek Sportowy Klub Uczelniany Politechniki Rzeszowskiej

Udział w imprezach sportowych poza Miastem Rzeszowem – kolarstwo górskie. 1. Craft Bike Transalp 2014 (kat. UCI – S2)

5.000,00

102.

Akademicki Związek Sportowy Klub Uczelniany Politechniki Rzeszowskiej

Udział w imprezach sportowych poza Miastem Rzeszowem – kolarstwo górskie. 1. Andalucia Bike Race 2014 (kat. UCI – S1)

2. Absa Cape Epic 2014 (kat. UCI – SHC)

5.000,00

103.

Akademicki Związek Sportowy Klub Uczelniany Politechniki Rzeszowskiej

Udział w imprezach sportowych poza Miastem Rzeszowem – kolarstwo górskie. 1. Ogólnopolski cykl Maratonów MTB – Bike Maraton – wpisany do kalendarza PZKol

3.000,00

104.

Akademicki Związek Sportowy Klub Uczelniany Politechniki Rzeszowskiej

Udział w imprezach sportowych poza Miastem Rzeszów (AME – Igrzyska Europejskie Studentów, ETTU, ITTF). Superliga Tenisa Stołowego

4.000,00

105.

Akademicki Związek Sportowy Klub Uczelniany Politechniki Rzeszowskiej

Udział w imprezach sportowych poza Miastem Rzeszów. (46th EDHEC Sailing CUP) – dyscyplina – żeglarstwo

5.000,00

106.

Klub Żeglarski Hornet Rzeszów

Udział w regatach

3.000,00

107.

Klub Sportowy Psich Zaprzęgów NOME Rzeszów

Imprezy sportowe poza Rzeszowem

2.000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr  VI/1311/2014

Prezydenta Miasta Rzeszowa

z dnia 7 marca 2014 r.

 

 

Wykaz wniosków, co do których stwierdzono brak celowości wsparcia zadań i którym nie przyznano dotacji na realizację zadań z zakresu sportu w 2014 roku

 

 

Organizacja lub udział w zgrupowaniach sportowych przygotowujących do rozgrywek ligowych, organizacja i udział w zawodach lub rozgrywkach sportowych

 – sport dzieci i młodzieży – 960.000,- zł

 

Lp.

NAZWA KLUBU

NAZWA ZADANIA

PROPOZYCJE

1.

Rzeszowski Klub Sportowy

Popularyzacja gry w piłkę nożną młodzieży poprzez udział w treningach i rozgrywanie spotkań drużyny juniorów

-

2.

Stowarzyszenie Przyjaciół Domu Kultury „STARONIWA” Rzeszów

Piłka nożna sport - junior

-

3.

Stowarzyszenie Sportowe „Podkarpacka Akademia Piłki Siatkowej” przy KS Developres Rzeszów

Sport dzieci i młodzieży – Podkarpacka Akademia Piłki Siatkowej przy KS Developres Rzeszów

-

4.

Koszykarski Klub Środowiskowy AZS Rzeszów

Organizacja lub udział w zgrupowaniach przygotowujących do rozgrywek ligowych, organizacja i udział w zawodach lub rozgrywkach sportowych – sport junior

-

5.

Stowarzyszenie Sympatyków Koszykówki Rzeszów

Organizacja drużyny młodzieżowej U14 i U16 oraz udział w rozgrywkach koszykarskich ligi młodzików sezonie 2014/2015. Organizacja zajęć oraz zgrupowań koszykarskich przygotowujących do rozgrywek U14 i U16 w sezonie 2014/2015. Sport dzieci i młodzieży – koszykówka męska.  

-

6.

Polski Towarzystwo Gimnastyczne Sokół w Rzeszowie

Organizacja, prowadzenie zajęć oraz udział w zawodach sportowych w dyscyplinie badminton

-

7.

Polski Towarzystwo Gimnastyczne Sokół w Rzeszowie

Organizacja, prowadzenie zajęć oraz udział w zawodach sportowych w dyscyplinie gimnastyka sportowa

-

8.

UKS „POGOŃ” Rzeszów

Sukcesy motywują do dalszej pracy

-

9.

UKS JUVENIA Rzeszów

Organizacja lub udział w zgrupowaniach sportowych przygotowujących do rozgrywek ligowych, organizacja i udział w zawodach lub rozgrywkach sportowych – sport dzieci i młodzieży

-

10.

KS Przybyszówka Rzeszów

Wspieranie szkolenia i współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży w zakresie tenisa stołowego (SPORT JUNIOR)

-

 

Organizacja lub udział w zgrupowaniach sportowych przygotowujących do rozgrywek ligowych, organizacja i udział w zawodach lub rozgrywkach sportowych

– sport seniorski –  760.000,- zł

 

11.

Centrum Szkolenia Sportowego Młodzieży „ORŁY Rzeszów”

Sport senior – Orły Rzeszów 2014

-

12.

KS Developres Rzeszów

Sport seniorów – II liga

-

13.

Rzeszowski Klub Sportowy Głuchych „RES-GEST” Rzeszów

Sport Niesłyszących 2014 – Sekcja Piłki Siatkowej

-

14.

Rzeszowski Klub Sportowy Głuchych „RES-GEST” Rzeszów

Sport Niesłyszących 2013- Sekcja Piłki Koszykowej

-

15.

Klub Sportowy Nan Bei Tygrys Rzeszów

Organizacja szkoleń przygotowujących do współzawodnictwa sportowego wushu, udział w zawodach. Popularyzacja wushu wśród seniorów

-

 

Organizacja imprez sportowych w mieście Rzeszowie –  100.000,00 zł

16.

Centrum Szkolenia Sportowego Młodzieży „ORŁY” Rzeszów

Rzeszów Cup 2014

-

17.

Centrum Szkolenia Sportowego Młodzieży „ORŁY” Rzeszów

13 Orłów – Stop nietolerancji na stadionach

-

18.

Rzeszowski Klub Sportowy Głuchych „RES-GEST” Rzeszów

Ogólnopolski Turniej Piłki Siatkowej Niesłyszących w Rzeszowie

-

19.

Rzeszowski Klub Modelarzy Lotniczych

Ogólnopolskie Zawody Modeli Akrobacyjnych F3A, zaliczane do Pucharu Polski

-

20.

Klub Sportowy JU-JITSU Karate Rzeszów

Imprezy sportowe w Rzeszowie

-

21.

Stowarzyszenie Sportowe Western Riders

Organizacja zawodów kwalifikacyjnych do Jeździeckich Mistrzostw Świata oraz zawodów kwalifikacyjnych do Mistrzostw Polski

 

 

-

 

Udział w imprezach sportowych poza miastem Rzeszowem–  50.000,00 zł

 

22.

Rzeszowski Klub Sportowy Głuchych „RES-GEST” Rzeszów

Mistrzostwa Polski niesłyszących w Narciarstwie Alpejskim

-

23.

Rzeszowski Klub Sportowy Głuchych „RES-GEST” Rzeszów

Ogólnopolski Turniej Siatkówki Mężczyzn z okazji „20-lecia klubu SKSG ODRA”

-

24.

Rzeszowski Klub Sportowy Głuchych „RES-GEST” Rzeszów

Puchar Polski w Halowej Piłce Nożnej Mężczyzn

-

25.

Klub Sportowy JU-JITSU Karate Rzeszów

Imprezy sportowe poza Rzeszowem

-

26.

Klub Sportowy OYAMA Rzeszów

Udział w zawodach lub rozgrywkach sportowych Oyama Karate w 2014 r. – Sport Senior

-

27.

Klub Sportowy OYAMA Rzeszów

Udział w zawodach lub rozgrywkach sportowych Kickboxingu w 2014 r. – Sport Senior

-

28.

Uczniowski Klub Judo „MILLENIUM” Rzeszów

Udział klubów w imprezach sportowych poza Miastem Rzeszowem

-

29.

UKS Chow Gar Kung Fu Rzeszów

Udział w XVIII Pucharze Polski Wu-shu, Warszawa

-

30.

UKS Chow Gar Kung Fu Rzeszów

Udział w XX międzynarodowych Mistrzostwach Polski Wu-Shu, Warszawa

-

31.

Rzeszowski Klub Modelarzy Lotniczych

Udział w Mistrzostwach Europy w modelarstwie lotniczym – klasa F3A

-

32.

Klub Sportowy DEVELOPRES Rzeszów

Imprezy sportowe poza Rzeszowem – seniorki

-

33.

Klub Sportowy Nan Bei Tygrys Rzeszów

Udział w zawodach – XVIII Puchar Polski Wushu w Warszawie

-

34.

Klub Sportowy Nan Bei Tygrys Rzeszów

Udział w zawodach – XX Międzynarodowe Mistrzostwa Polski Wushu juniorów i seniorów (XII Grand International Wushu Festiwal) w Warszawie

-

35.

Szkoła Sztuk Walki i Samoobrony BUSHI-DO Rzeszów

Zgrupowanie kadry zawodniczej juniorów Szkoły Sztuk Walki i Samoobrony Bushi-Do

-

36.

Szkoła Sztuk Walki i Samoobrony BUSHI-DO Rzeszów

Zgrupowanie kadry zawodniczej seniorów  Szkoły Sztuk Walki i Samoobrony Bushi-Do

-

 

 

 

 

Opublikował(a): 12.03.2014 09:05, Piotr Wojtowicz
Wytworzył(a): 30.01.2014 08:08, Piotr Wojtowicz
Drukuj Poleć znajomym