Wersja Archiwalna

OTWARTY KONKURS NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU SPORTU – ORGANIZACJA IMPREZ SPORTOWYCH NA TERENIE MIASTA RZESZÓW W 2014 ROKU

załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr  VI/1288/2014

Prezydenta Miasta Rzeszowa

z dnia 17 lutego 2014 r.

 
PREZYDENT MIASTA RZESZOWA

OGŁASZA OTWARTY KONKURS NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU sportu – ORGANIZACJA IMPREZ SPORTOWYCH NA TERENIE MIASTA RZESZÓW W 2014 ROKU

 
 

podstawa prawna: art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.), uchwała Nr LXV/1216/2013 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie określenia warunków oraz trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Miasto Rzeszów (Dz. U. Woj. 2014.192).

 

I. Rodzaj zadań oraz wysokość środków przeznaczonych na realizację łącznie: –  150.000,- zł z tego:

1) organizację imprez sportowych na terenie Miasta Rzeszów –  150.000,- zł

Powyższe kwoty mogą być wykorzystane na pokrycie kosztów określonych § 3 ust. 3 Uchwały Nr LXV/1216/2013 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie określenia warunków oraz trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Miasto Rzeszów.

 
II. Zasady przyznawania dotacji.

1. Dotacja może zostać przyznana klubowi sportowemu niedziałającemu w celu osiągnięcia zysku, mającemu siedzibę na terenie Gminy Miasta Rzeszów, który złoży w terminie prawidłowo opracowany wniosek wg wzoru stanowiącego zał. nr 1 do Uchwały Nr LXV/1216/2013 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie określenia warunków oraz trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Miasto Rzeszów (Dz. U. Woj. 2014.192).

2. Wniosek powinien zawierać:

1)nazwę, dokładny adres, dane kontaktowe klubu ubiegającego się o dofinansowanie;

2)termin i miejsce realizacji zadania oraz przewidywaną liczbę zawodników;

3)dane o posiadanej kadrze trenersko - instruktorskiej, jej kwalifikacjach i doświadczeniu zawodowym;

4) kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania;

5) wysokość środków otrzymanych w roku poprzednim;

6) wskazanie numeru rachunku bankowego klubu;

7) wskazanie osób upoważnionych do reprezentowania klubu.

Do wniosku należy dołączyć:

1) aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru lub ewidencji;

2) aktualny statut klubu;

3) Sprawozdanie merytoryczne i finansowe za 2013 rok;

3. Dopuszcza się możliwość składania przez jeden klub kilku wniosków.

4. Wysokość udzielonej dotacji z budżetu Miasta dla danego projektu może być przyznana do 90 % planowanych kosztów realizacji zadania.

 
III. Terminy i warunki realizacji zadania.

1. Zadanie powinno być realizowane z najwyższą starannością, zgodnie ze złożonym wnioskiem i zgodnie z zawartymi w umowie terminami.

2. W przypadku przyznania dotacji niższej od wnioskowanej klub podpisuje oświadczenie, w którym stwierdza, iż zadanie złożone we wniosku zostanie zrealizowane mimo dofinansowania niższego od przewidywanego zgodnie z zaktualizowanym kosztorysem oraz harmonogramem oraz, iż przedłożona aktualizacja nie wpłynie na obniżenie wartości merytorycznej jak i rzeczowej proponowanego w w/w wniosku zadania.

3. Przy wyborze wniosków Komisja bierze pod uwagę zasoby kadry szkoleniowej, możliwości bazowe i sprzętowe klubu, reprezentowany poziom sportowy oraz sposób rozliczenia dotacji w latach poprzednich.

4. Wnioskodawca, który otrzymał dotację zobowiązany jest do zamieszczania we wszystkich drukach i materiałach promocyjnych, a także materiałach prasowych, reklamach dotyczących realizowanego zadania, logo Gminy Miasto Rzeszów w sposób zapewniający jego widoczność. Logotyp dostępny jest pod adresem http://www.rzeszow.pl/promocja/logo-rzeszowa

 

 

Do rozliczenia zadania dopuszcza się zaliczenie środków własnych wydatkowanych przed podpisaniem umowy, nie wcześniej jednak niż od dnia ogłoszenia konkursu lub od dnia rozpoczęcia realizacji zadania tj. od …………….. 2014 roku.

Do rozliczenia środków pochodzących z dotacji Gminy Miasta Rzeszów kwalifikowane będą wydatki poniesione od dnia podpisania umowy do dnia zakończenia zadania zgodnie ze złożonym wnioskiem.

 
IV. Termin składania wniosków.

Wnioski należy składać w siedzibie Urzędu Miasta Rzeszowa, Rynek 1 (kancelaria podawcza) lub w Wydziale Kultury, Sportu i Turystyki - Rynek 11 do dnia 21 lutego 2014 r. do godz. 15.30.

Wnioski złożone lub doręczone po terminie nie będą brane pod uwagę w konkursie i zostaną zwrócone wnioskodawcy.

Wniosek powinien być złożony w zamkniętej kopercie z napisem: „IMPREZY SPORTOWE W MIEŚCIE RZESZOWIE

Na kopercie musi być umieszczony adres zwrotny wnioskodawcy. Wniosek winien być złożony na druku i zawierać załączniki, o których mowa we wzorze.

 
V. Termin wyboru wniosków.

1. Otwarcie wniosków i ich rozpatrzenie nastąpi w terminie do 10 marca 2014 r.

2. Decyzję o przyznaniu dotacji na realizację zadania objętego postępowaniem konkursowym podejmuje Prezydent Miasta Rzeszowa w drodze zarządzenia.

3. Przy rozpatrywaniu poprawnie złożonych wniosków, pod uwagę będą brane następujące kryteria:

1) charakter imprezy – imprezy biegowe, 

2) sposób i terminowość rozliczenia dotacji za ubiegłe lata,

3) znaczenia zadania dla realizacji celów i zadań Gminy Miasto Rzeszów,

4) merytoryczna wartość projektu,

5) wymierne korzyści dla mieszkańców,

6) koszty projektu, a w tym: wielkość środków finansowych wnioskodawcy, udział innych źródeł
w finansowaniu projektu,

7) dotychczasowa współpraca z samorządem w kontekście rzetelności i terminowości realizacji zadań i rozliczeń,

8) perspektywa kontynuacji projektu i źródeł dalszego finansowania,

9) struktura poniesionych nakładów do długofalowych efektów projektu,

10) dokonania i pozycję wnioskodawcy w środowisku lokalnym.

 

Kwota przyznanej dotacji może być niższa od wnioskowanej. Prezydent Miasta Rzeszowa zastrzega sobie możliwość nie rozstrzygania konkursu. Rozstrzygnięcie konkursu nie podlega procedurze odwoławczej. Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta Rzeszowa w Wydziale Kultury, Sportu i Turystyki – tel. (017) 87 54 764.

 

Ogłoszenie umieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Rzeszowa (adres: http://n.bip.erzeszow.pl/), na stronie internetowej Urzędu Miasta Rzeszowa (adres: http://www.rzeszow.pl) oraz na tablicach informacyjnych, znajdujących się w budynkach Urzędu Miasta Rzeszowa.

 

 

 

 

 

Załącznik do

PROTOKÓŁU KOMISJI KONKURSOWEJ ROZPATRUJĄCEJ WNIOSKI O PRZYZNANIE DOTACJI NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU sportu – ORGANZIZACJA IMPREZ SPORTOWYCH NA TERENIE MIASTA RZESZÓW W 2014 ROKU

 z dnia 24 lutego 2014 r.

 

 

L.p.

PODMIOT

NAZWA ZADANIA

WNIOSKOWANA KWOTA DOTACJI

PRZYZNANA KWOTA DOTACJI

1.

CWKS Resovia Rzeszów – Sekcja Lekkiej Atletyki

Organizacja Maratonu Rzeszowskiego

86.900,00

60.000,00

2.

CWKS Resovia Rzeszów – Sekcja Lekkiej Atletyki

Organizacja Półmaratonu Rzeszowskiego

70.500,00

50.000,00

3.

CWKS Resovia Rzeszów – Sekcja Lekkiej Atletyki

Organizacja II Biegu Niepodległości „Rzeszowska Dycha”

79.800,00

40.000,00

 

 
Opublikował(a): 28.02.2014 09:12, Piotr Wojtowicz
Wytworzył(a): 18.02.2014 09:17, Michał Solarski
Drukuj Poleć znajomym