Wersja Archiwalna

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2015 r.

 
PREZYDENT MIASTA RZESZOWA


ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania turystyki w 2015 roku.


Rodzaj zadania i wysokość środków przeznaczonych
na realizację zadań w 2015 r.

 
 1. Realizowane zadania powinny polegać na kreowaniu i rozwoju produktów turystycznych Rzeszowa oraz organizacji imprez turystycznych, konferencji, seminariów, spotkań
  w 2015 roku.
 2. Na realizację zadań w zakresie upowszechniania turystyki w 2015 roku (tworzenie, rozbudowa i aktywizacja szlaków dziedzictwa kulturowego, organizacja imprez turystycznych, konferencji, seminariów, spotkań, itp.) Gmina Miasto Rzeszów przeznacza 32.000,00 zł.
 3. Minimalna kwota wnioskowanej dotacji wynosi 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych).
 4. Maksymalna kwota wnioskowanej dotacji wynosi 8.000,00 zł (słownie: osiem
  tysięcy złotych).
 

Zasady przyznawania dotacji

 

1. Oferta powinna być prawidłowo opracowaną według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 6, z 2011 r., poz. 25).

2. Oferta musi być prawidłowo i czytelnie wypełniona, musi zawierać wszystkie wskazane w jej treści informacje i wymagane załączniki.

3. Oferta powinna być złożona w jednym egzemplarzu, w kopercie z adnotacją: „OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI W 2015 ROKU”       
4. Do oferty zgłaszanej do konkursu należy dołączyć:

1)      aktualny (zgodny ze stanem faktycznym na dzień składania ofert) odpis z właściwego Rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny wnioskodawcy i umocowanie osób go reprezentujących;       

2)      w przypadku organizacji zarejestrowanych w KRS dopuszcza się złożenie wydruku ze strony Ministerstwa Sprawiedliwości https://ems.ms.gov.pl/krs/wyszukiwaniepodmiotu;

3)      statut.

5. Do oferty można dołączyć dokumenty pomocne przy ocenie oferty - pisemne rekomendacje, listy intencyjne, recenzje wydawnicze (w przypadku, gdy przedmiotem oferty jest publikacja), itp.

6. Oferta oraz inne dokumenty wymagające podpisów ze strony podmiotu, powinny być podpisane przez osoby wskazane w Krajowym Rejestrze Sądowym, innym rejestrze lub ewidencji oraz
w statucie lub innym równoważnym dokumencie, posiadające na dzień składania oferty prawo reprezentacji podmiotu:

1)      w przypadku, gdy osoby uprawnione nie dysponują pieczątkami imiennymi podpis musi być złożony pełnym imieniem i nazwiskiem w sposób czytelny z podaniem pełnionej funkcji;

2)      w przypadku złożenia kserokopii, każda strona musi być potwierdzona za zgodność
z oryginałem wraz z czytelnym podpisem osoby/osób upoważnionych do reprezentowania Oferenta, każda strona musi być opatrzona także datą potwierdzenia zgodności
z oryginałem;

3)      terenowe oddziały organizacji (nie posiadające osobowości prawnej) mogą złożyć wniosek wyłącznie za zgodą zarządu głównego organizacji (tj. na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez zarząd główny);

4)      w przypadku, gdy oferta jest podpisana przez inne osoby niż wskazane w aktualnym odpisie potwierdzającym wpis do właściwej ewidencji lub rejestru należy dołączyć pełnomocnictwo.   

7. Brak któregokolwiek wymaganego załącznika lub niespełnienie przez którykolwiek
z załączników wymogów opisanych powyżej, stanowi przesłankę do odrzucenia oferty ze względów formalnych.   
8. Jeden Oferent może złożyć maksymalnie dwie oferty.

9. Złożenie przez Oferenta więcej niż dwie oferty spowoduje, że żadna ze złożonych przez niego ofert nie będzie rozpatrywana.

10. W przypadku złożenia przez Oferenta dwóch ofert dopuszcza się załączenie jednego kompletu załączników ze wskazaniem na pierwszej stronie (dopisek), przy której ofercie się znajdują.    
11. Oferent w przypadku uzyskania dofinansowania w niniejszym konkursie nie może ubiegać się
o inne dodatkowe środki z budżetu Gminy Miasto Rzeszów na to zadanie.

12. Oferty złożone na konkurs, które nie uzyskały dofinansowania, nie mogą być ponownie składane w trybie określonym w art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie.

13.Strony oferty winny być ze sobą połączone np. zszyte, spięte i wszystkie strony oferty powinny być ponumerowane.

14. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z zapewnieniem przyznania dotacji lub przyznaniem dotacji w wysokości określonej w ofercie.

15. Zlecanie zadania publicznego odbędzie się w formie wsparcia jego realizacji.

 
 


Terminy realizacji zadania

 
 1. Zadania powinny być realizowane w okresie od 1 kwietnia 2015 r. do 30 listopada 2015 r.
 2. Terminy realizacji zadań typu organizacja imprez turystycznych, konferencji, seminariów, spotkań, powinny korelować z terminami przedsięwzięć planowanych przez Gminę Miasto Rzeszów w 2015 r.
 3. Terminy przedsięwzięć planowanych przez Gminę Miasto Rzeszów w 2015 roku opublikowane są na stronach: www.rzeszow.pl , www.kultura.erzeszow.pl                  
 
 


 
Miejsce Realizacji zadania
 

1.      Miejscem realizacji zadań jest teren Miasta Rzeszowa.

2.      W celu realizacji zadania publicznego wskazane jest wykorzystanie istniejącej bazy sportowo-rekreacyjnej będącej w posiadaniu Gminy Miasto Rzeszów. Spis obiektów dostępny jest na stronie Urzędu Miasta Rzeszowa pod adresem: http://www.rzeszow.pl/turystyka/spis-obiektow-sportowo-rekreacyjnych-w-zarzadzie-gminy-miasto-rzeszow

 
 
Warunki realizacji zadania

Zadanie powinno być realizowane zgodnie ze złożoną ofertą i zgodnie z zawartymi w umowie terminami, przy zastosowaniu i przestrzeganiu następujących warunków:

1)      Oferent musi posiadać wystarczające środki finansowe własne i wykwalifikowaną kadrę.

2)      Wkład finansowy podmiotu (środki finansowe oferenta, wpłaty i opłaty adresatów zadania, z innych źródeł publicznych lub prywatnych) musi stanowić minimum 10% całkowitych kosztów zadania.        

3)      Wkład pozafinansowy (świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków organizacji) może stanowić do 5% całkowitych kosztów zadania.   

4)      Środki własne oraz środki pochodzące z dotacji winny być wydatkowane w terminie realizacji zadania.           

5)      Środki pochodzące z dotacji mogą być wydatkowane po podpisaniu umowy i po otrzymaniu dotacji na konto Oferenta.

6)      W przypadku uzyskania dotacji w wysokości wnioskowanej kwoty, Oferent zobowiązany jest do zaangażowania w realizację projektu środków finansowych własnych w kwocie nie mniejszej niż zadeklarowana w ofercie konkursowej.

7)      Zadania mają być zrealizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartą umową
w zakresie opisanym w ofercie oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami.

8)      Oferent, który otrzymał dotację zobowiązany jest do zamieszczania we wszystkich drukach
i materiałach promocyjnych, a także materiałach prasowych, reklamach dotyczących realizowanego zadania, logo Kultura w Rzeszowie z podpisem „Dofinansowano
z budżetu Gminy Miasto Rzeszów”
, w sposób zapewniający jego dobrą widoczność.

9)      Dotacje nie będą udzielane na zakupy inwestycyjne i prace remontowo-budowlane.

10) Konkurs nie obejmuje przedsięwzięć, które zostały zrealizowane lub rozpoczęte przed
1 kwietnia 2015 r.

Miejsce i termin składania ofert

1.      Oferty należy składać do dnia 2 marca 2015 r. (poniedziałek).

2.      Oferty należy składać w siedzibie Urzędu Miasta Rzeszowa, Rynek 1 (kancelaria podawcza) lub w Wydziale Kultury, Sportu i Turystyki, Rynek 11 (I piętro, pokój nr 5) albo korespondencyjnie na adres: Urząd Miasta Rzeszowa, Rynek 1, 35-064 Rzeszów (liczy się data wpływu do Urzędu Miasta Rzeszowa, a nie data stempla pocztowego).

3.      Nie ma możliwości przesyłania ofert drogą elektroniczną.

4.      Oferty złożone lub doręczone po terminie nie będą rozpatrywane.


Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert
oraz termin dokonania wyboru ofert

 
1. Rozpatrywane będą oferty poprawne.
2. Oferta uznana jest za poprawną, gdy:

1)      jest zgodna z celami i założeniami konkursu;

2)      złożona jest na właściwym formularzu;

3)      złożona jest w terminie określonym w ogłoszeniu;

4)      zawiera wszystkie obowiązujące załączniki;

5)      Oferent jest uprawniony do złożenia oferty;

6)      oferta oraz załączniki są podpisane przez osoby uprawnione na każdej stronie,

7)      działalność statutowa (nieodpłatna lub odpłatna) Oferenta jest zgodna z dziedziną zadania publicznego będącego przedmiotem konkursu;

8)      jest czytelna;

9)      jest spójna tzn. istnieje logiczne powiązanie pomiędzy celami zadania, szczegółowym zakresem rzeczowym zadania, opisem poszczególnych planowanych działań
a kosztorysem zadania i oczekiwanymi efektami realizacji;

10) termin realizacji zadania mieści się w ramach czasowych określonych w ogłoszeniu;

11) kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania jest poprawna pod względem formalno-rachunkowym;

12) kosztorys zadania ze względu na rodzaj kosztów uwzględnia sposób kalkulacji kosztów;

13) w przewidywanych źródłach finansowania zadania ujęta jest pozycja pobieranie wpłat
i opłat od adresatów zadania, tylko wtedy, gdy Oferent prowadzi odpłatną działalność pożytku publicznego;

14) wnioskowana kwota dotacji jest zgodna z limitami wyznaczonymi w ogłoszeniu, w części pn. Rodzaj zadania i wysokość środków przeznaczonych na realizację zadań w 2015 r;

15) środki przeznaczone na realizację zadania, zostaną wydatkowane w celu zaspokojenia potrzeb wyłącznie mieszkańców Miasta Rzeszowa;

16) zostały wypełnione wszystkie pola oferty (w miejscach, które nie dotyczą Oferenta należy wpisać: nie dotyczy);

17) złożone są oświadczenia, o których mowa na ostatniej stronie oferty, poprzez zakreślenie lub wykreślenie i uzupełnienie właściwych pozycji;

18) jest wraz z załącznikami opatrzona datą, pieczątką Oferenta i podpisami uprawnionych osób.

3. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z zapewnieniem przyznania dotacji.

4. Kwota przyznanej dotacji może być niższa od określonej w ofercie.

5. Podmioty prowadzące działalność gospodarczą zobowiązane są do złożenia oświadczenia
o nieprowadzeniu działalności gospodarczej w rozumieniu art. 9 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariaciew zakresie objętym ofertą.

6. Złożone oferty nie podlegają uzupełnieniu ani korekcie. 
7. Prezydent Miasta Rzeszowa przyznaje dotacje w drodze zarządzenia, po zapoznaniu się z opinią i propozycjami komisji konkursowej, w terminie do 14 dni od przedstawienia mu protokołu z prac komisji.        
8. Prezydent Miasta Rzeszowa może odmówić przyznania dotacji.            Od odmowy przyznania dotacji odwołanie nie przysługuje.               

9. Dotacja zostanie przyznana na podstawie wybranej oferty i zawartej umowy.

10. Przy rozpatrywaniu ofert i przyznawaniu dotacji oprócz kryteriów określonych w art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie będą brane pod uwagę następujące kryteria:

1)      ocena zadania pod względem znaczenia dla turystyki Miasta Rzeszowa;

2)      wymiar promocyjny dla Gminy Miasto Rzeszów;

3)      dotychczasowa współpraca z Gminą Miastem Rzeszów;

4)      dokonania i pozycja Wnioskodawcy w środowisku lokalnym;      

5)      innowacyjność proponowanego zadania;

6)      korelacja proponowanych zadań z kalendarzem imprez Gminy Miasto Rzeszów na 2015 rok.

11. Wydatki przedstawione w kosztorysie muszą znajdować pełne uzasadnienie w opisie zadania (np. liczba uczestników, liczba materiałów konferencyjnych, itp.).

12. Prezydent Miasta Rzeszowa zastrzega sobie możliwość nie rozstrzygnięcia konkursu.          13. Ogłoszenie o konkursie oraz wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej http://www.rzeszow.pl/miasto-rzeszow/wspolpraca-z-organizacjami-pozarzadowymi, http://www.rzeszow.pl/turystyka oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Rzeszowa oraz na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Miasta Rzeszowa.

 


Obowiązki Oferentów oraz zasady rozliczenia zadania    

1. Z Oferentami, których oferta została wybrana w konkursie, Gmina Miasto Rzeszów zawiera pisemne umowy o wsparcie wykonania zadania publicznego. Umowa określa zakres i warunki realizacji zadania publicznego. Ramowy wzór umowy został określony w Załączniku Nr 2 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania.

2. Oferent może odstąpić od zawarcia umowy. W przypadku odstąpienia od zawarcia umowy Oferent powinien powiadomić Prezydenta Miasta Rzeszowa o swojej decyzji w terminie 21 dni od daty otrzymania pisemnej informacji o wysokości przyznanej dotacji.

3. Oferent decydujący się na zawarcie umowy o wsparcie wykonania zadania publicznego
w zakresie niniejszego konkursu powinien przedstawić w wyznaczonym w piśmie terminie:

1)      aktualizację kosztorysu i harmonogramu realizacji zadania z uwzględnieniem wysokości przyznanej dotacji, jeśli dotyczy;

2)      kserokopię aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru lub ewidencji innego rejestru lub ewidencji, bądź złożenia oświadczenia, iż od daty złożenia oferty, dane ujawnione w złożonym dokumencie nie uległy zmianie;

4. Nieprzedstawienie dokumentów, o których mowa w punkcie 3 traktowane jest jako rezygnacja
z przyznanej dotacji na realizację zadania publicznego.

5. Na żadnym etapie realizacji zadania publicznego nie jest dopuszczalne wprowadzanie jakichkolwiek zmian bez pisemnego powiadomienia Prezydenta Miasta Rzeszowa.

6. Przekazanie środków finansowych następuje po podpisaniu umowy, na rachunek bankowy podmiotu realizującego zadanie publiczne, w terminie do 30 dni od dnia zawarcia umowy o dotację.

7. Podmiot realizujący zadanie publiczne nie ma obowiązku posiadania wyodrębnionego rachunku bankowego (lub subkonta) do obsługi środków pochodzących z dotacji.

8. Podmiot musi być jedynym posiadaczem wskazanego rachunku bankowego oraz jest zobowiązany do prowadzenia wyodrębnionej dokumentacji finansowo-księgowej środków finansowych otrzymanych na realizację zadania zgodnie z zasadami wynikającymi z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz. 330 z późn. zm.), w sposób umożliwiający identyfikację poszczególnych operacji księgowych.

9. Wszelkie przedsięwzięcia, których wykonanie podlega rozliczeniu muszą być zgodne
z harmonogramem przedłożonym przez podmiot realizujący zadanie publiczne.

10. Dotacja z budżetu Gminy Miasto Rzeszów może być przyznana na pokrycie:

- wynagrodzeń dla ekspertów, prelegentów, osób prowadzących zajęcia oraz innych specjalistów realizujących zadanie;

- kosztów zakwaterowania i wyżywienia ekspertów, prelegentów, osób prowadzących zajęcia, innych specjalistów realizujących zadanie;

- kosztów wykonania projektów graficznych oznakowania szlaków i atrakcji turystycznych oraz tablic i znaków informacyjnych;

- kosztów opracowania projektu technicznego szlaku;

- zakupu elementów oznakowania szlaku (znaki drogowe, konstrukcje wsporcze, tablice informacyjne);

- kosztów związanych z renowacją istniejących elementów oznakowania szlaku;

- kosztów wynajmu sal konferencyjnych;

- kosztów wynajmu elementów technicznych wraz z obsługą niezbędną do wykonania zadania;

- kosztów wykonania materiałów konferencyjnych;

- kosztów przygotowania oraz sprzątania terenu w przypadku imprez organizowanych na wolnym powietrzu;

- kosztów ubezpieczeń ściśle związanych z realizowanym zadaniem;

- kosztów cateringu (z wyłączeniem alkoholu);

- zakupu materiałów biurowych (materiały papiernicze, piśmiennicze, tonery do drukarki, płyty CD, itp.) – w ilości określonej w ofercie i zgodnie z rzeczywistymi potrzebami zadania;

- kosztów wykonania materiałów promocyjno-informacyjnych (np. foldery, ulotki, plakaty);

- kosztów projektu portali internetowych;

- kosztów opracowania i wydania publikacji dotyczących kultury i turystyki Rzeszowa.

11. Realizacja wszystkich kosztów winna być udokumentowana odpowiednimi dokumentami księgowymi.

12. Płatnicy podatku VAT kalkulują i rozliczają zadanie w kwotach netto.

13. Nie będą kwalifikowane do rozliczeń faktury:

1)      faktury wewnętrzne;

2)      paragony;

3)      bilety komunikacji miejskiej oraz bilety wstępu, w celu rozliczenia tych wydatków należy przedstawić fakturę/rachunek.

14. Niedozwolone jest sfinansowanie lub refundacja całkowita lub częściowa danego wydatku
dwa razy ze środków publicznych. Podwójnym finansowaniem jest w szczególności:

1)      sfinansowanie lub refundacja tego samego wydatku w ramach dwóch różnych projektów współfinansowanych ze środków budżetu Miasta Rzeszowa, bądź innych środków publicznych wspólnotowych lub krajowych;

2)      sfinansowanie lub refundacja kosztów podatku VAT ze środków budżetu Miasta Rzeszowa, a następnie odzyskanie tego podatku ze środków budżetu państwa w oparciu o ustawę z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.).

15. Dopuszcza się pobieranie opłat od adresatów zadania, pod warunkiem prowadzenia
odpłatnej działalności pożytku publicznego w zakresie, jakiego dotyczy zadanie publiczne. Przychody uzyskiwane z tytułu opłat, przeznacza się na realizację zleconego zadania publicznego.

16. Podmiot realizujący zadanie publiczne jest zobowiązany do przechowywania przez okres pięciu lat dokumentów potwierdzających dokonanie wydatków, tak ze środków otrzymanych w ramach dotacji, jak i środków własnych oraz dokumentów potwierdzających pozafinansowy wkład własny podmiotu. Dokumentami tymi są faktury, rachunki, umowy wraz z potwierdzeniem dokonania zapłaty.

17. W przypadku dokonania płatności w formie bezgotówkowej – dokumentem potwierdzającym jest potwierdzenie przelewu bankowego z konta Dotowanego.

18. W przypadku wyceny pracy wolontariusza kalkulacja stawki godzinowej za wykonanie pracy nie powinna odbiegać od stawek rynkowych.

19. Jeżeli zadanie dotyczy obiektów wpisanych do rejestru zabytków, Oferent zobowiązany jest do uzgodnienia szczegółów ze służbami konserwatorskimi.

 


Informacja o zrealizowanych przez organ administracji publicznej w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym
i podmiotom, o których mowa
w art. 3 ust.3. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie

 
 

W roku 2014 kwota: 39 050,00 zł, z podziałem na zadania:

 

1)      Dotacje celowe na kreowanie i rozwój produktów turystycznych Rzeszowa poprzez tworzenie, rozbudowę i aktywizację szlaków dziedzictwa kulturowego oraz wzmacnianie istniejących i tworzenie nowych specjalistycznych ofert turystyki miejskiej, kulturowej, religijnej.

19 950,00 zł

2)      Dotacje celowe na upowszechnianie turystyki poprzez organizację imprez turystycznych, konferencji, seminariów, spotkań.

16 100,00 zł
 Dotacje udzielone w trybie art. 19a ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie.
3 000,00 zł
 
 
W roku 2015 kwota: 0 zł
 
 
 
 
Opublikował(a): 27.01.2015 13:18, Michał Solarski
Wytworzył(a): 27.01.2015 13:05, Michał Solarski
Drukuj Poleć znajomym