Wersja Archiwalna

Ogłoszenie o naborze kandydatów do komisji konkursowej w 2015 r.

Zarządzenie Nr VII/66/2015

Prezydenta Miasta Rzeszowa

z dnia 26 stycznia 2015 r.

 
 
 

w sprawie ogłoszenia naboru dwóch kandydatów na członków Komisji konkursowej opiniującej oferty na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania turystyki
w 2015 roku.

 
 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.), w związku z art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 z późn. zm.) oraz § 20 ust. 1 Programu współpracy Miasta Rzeszowa na 2015 rok z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, stanowiącego załącznik do uchwały Nr LXXXI/1500/2014 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 28 października 2014 r.
w sprawie uchwalenia Programu współpracy Miasta Rzeszowa na 2015 rok z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zarządza się, co następuje:

 
§ 1
 

1.            Ogłaszam nabór dwóch kandydatów na członków Komisji konkursowej opiniującej oferty na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania turystyki
w 2015 roku.

2.            Ogłoszenie o naborze dwóch kandydatów na członków Komisji konkursowej opiniującej oferty na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania turystyki w 2015 roku stanowi Załącznik Nr 1 do Zarządzenia.

3.            Zgłoszenia dwóch kandydatów na członków Komisji konkursowej opiniującej oferty na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania turystyki w 2015 roku należy złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik Nr 2 do Zarządzenia.

4.            Ogłoszenie, o którym mowa w ust. 2 umieszcza się na tablicach informacyjnych Urzędu Miasta Rzeszowa oraz na stronie internetowej www.rzeszow.pl.

 
§ 2
 

1.            W przypadku zgłoszenia więcej niż dwóch kandydatów na członków Komisji konkursowej opiniującej oferty na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania turystyki w 2015 roku, wyboru dwóch kandydatów dokonuje Komisja w składzie:

1)            Przewodniczący Komisji – Justyna Sokołowska – Dyrektor Wydziału Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Miasta Rzeszowa.

2)            Członkowie Komisji:

a)     Tadeusz Szylar – Kierownik Referatu Sportu i Turystyki w Wydziale Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Miasta Rzeszowa;

b)     Piotr Wojtowicz – Inspektor w Wydziale Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Miasta Rzeszowa;     

c)     Renata Łabusiewicz – Podinspektor w Wydziale Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Miasta Rzeszowa.

2.            Komisja, o której mowa w ust. 1 przeprowadza nabór i przedstawia jego wyniki Prezydentowi Miasta Rzeszowa nie później, niż do dnia 18 lutego 2015 roku.

3.            Komisja, o której mowa w ust. 1 działa na podstawie regulaminu, stanowiącego załącznik Nr 3 do niniejszego Zarządzenia.

 
§ 3
 

Wykonanie zarządzenia powierzam Dyrektorowi Wydziału Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Miasta Rzeszowa.

 
§ 4
 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 
 
 
 
Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr .…./……/2015
Prezydenta Miasta Rzeszowa
z dnia ………………….. 2015 r.
 
 
 
OGŁOSZENIE
 
Prezydent Miasta Rzeszowa
 

ogłasza nabór dwóch kandydatów na członków Komisji konkursowej opiniującej oferty
na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania turystyki w 2015 roku.

1.            Kandydatami na członków Komisji konkursowej mogą być osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzących działalność na terenie miasta Rzeszowa oraz osoby wskazane przez te organizacje (nie będące ich członkami), z wyłączeniem osób reprezentujących organizacje pozarządowe, które wezmą udział w konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania turystyki w 2015 roku.

2.            Kandydaci na członków Komisji konkursowej muszą spełniać łącznie następujące kryteria:

1)            korzystają z pełni praw publicznych;

2)            nie reprezentują organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, biorących udział w konkursie;

3)            nie podlegają wyłączeniu na zasadach określonych w art. 24 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267);

4)            mają doświadczenie w zakresie realizacji zadań publicznych objętych przedmiotem prac komisji konkursowej;

5)            wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 z późn. zm.).

3.            Kandydatów na członków Komisji konkursowej, zgłasza się w terminie do dnia
4 lutego 2015 roku. 

4.            Organizacja pozarządowa lub podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie może zgłosić jednego kandydata.

5.            Dopuszcza się możliwość zgłoszenia wspólnego kandydata przez więcej niż jedną organizację.

6.            Pisemne zgłoszenia kandydatów na członków Komisji konkursowej należy składać
w sekretariacie Wydziału Kultury, Sportu i Turystyki, Rynek 11 w Rzeszowie, pok. nr 5, w terminie, o którym mowa w ust. 3.

7.            Nie będą brane pod uwagę zgłoszenia kandydatów na członków Komisji konkursowej:

1)            niekompletne,

2)            złożone w innej formie, niż określona w ust. 3,

3)            złożone po terminie określonym w ust. 3.

 
Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr …../……/2015   
Prezydenta Miasta Rzeszowa

z dnia ………………..… 2015 r.
 
 
ZGŁOSZENIE KANDYDATA DO KOMISJI KONKURSOWEJ OPINIUJĄCEJ OFERTY NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI W 2015 ROKU
 
 

Informacje o kandydacie:

 
 
 
Imię kandydata
 
Nazwisko kandydata
 
 
Adres do korespondencji
 
 
 
 
 
Telefon stacjonarny
 
Telefon komórkowy
 
Adres e - mail
 

Informacje o organizacji zgłaszającej:

 
Nazwa organizacji
 
 
Adres do korespondencji
 
 
 
 
 
Telefon stacjonarny
 
Telefon komórkowy
 
Adres e - mail

Uzasadnienie zgłaszanej kandydatury wraz z opisem działalności kandydata:

Można dołączyć dodatkowe strony uzasadnienia oraz inne dokumenty (kopie zdjęć, dyplomów, wycinków prasowych itp.) potwierdzające zasadność zgłoszenia.

 
 
 
 
 

Pieczęć organizacji i czytelne podpisy oraz pełnione funkcje osób upoważnionych do składania oświadczeń woli

w imieniu organizacji prowadzącej działalność na terenie Rzeszowa

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oświadczenia kandydata do Komisji Konkursowej opiniującej oferty realizacji zadań publicznych w zakresie upowszechniania turystyki w 2015 roku
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(adres zamieszkania)
 
 
 
 

1.   Korzystam z pełni praw publicznych.

2.   Nie reprezentuję organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamierzających ubiegać się o środki budżetu Miasta Rzeszowa na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania turystyki w 2015 roku.

3.   Nie podlegam wyłączeniu na podstawie w art. 24 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.

4.   Posiadam doświadczenie w zakresie realizacji zadań publicznych, objętych przedmiotem prac komisji konkursowej oraz w zakresie działalności organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie.

5.   Deklaruję o prawdziwości podanych wyżej danych oraz wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu wyboru członków komisji konkursowej opiniującej oferty na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania turystyki w 2015 roku – zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

6.   Wyrażam zgodę na udział w pracach komisji konkursowej opiniującej oferty na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania turystyki w 2015 roku.

 
 
                                                                                  ……………………………………

                                                                                                                                       (czytelny podpis)

 
 
 
Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr …../…../2015
Prezydenta Miasta Rzeszowa
z dnia ………………….. 2015 r.
 
 
 

Regulamin prac Komisji do wyboru dwóch członków Komisji konkursowej opiniującej oferty na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania turystyki w 2015 roku.

 
§ 1
 

1.            Komisja działa na posiedzeniach zwoływanych przez Przewodniczącego Komisji.

2.            Komisja może realizować swoje zadania, jeżeli w posiedzeniu uczestniczy minimum ¾ składu.

3.            Członkowie Komisji mają obowiązek zapoznać się z treścią zgłoszeń kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych w Komisji konkursowej opiniującej oferty na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania turystyki w 2015 roku.

4.            Komisja ma prawo zaprosić na posiedzenie kandydatów zgłoszonych w postępowaniu,
w celu weryfikacji ich wiedzy merytorycznej, dotyczącej realizacji zadań publicznych
w zakresie upowszechniania turystyki.

 
§ 2
 

1.            Wyboru na członków Komisji dokonuje się poprzez głosowanie tajne, przy użyciu kart do głosowania, zgodnych z wzorem, stanowiącym załącznik do niniejszego Regulaminu.

2.            Odpowiedzialna za przygotowanie kart do głosowania jest osoba wyznaczona przez Dyrektora Wydziału Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Miasta Rzeszowa.

3.            Każdy członek Komisji może oddać głos na dwóch kandydatów.

4.            Przeliczenia głosów dokonuje Przewodniczący Komisji w obecności pozostałych członków Komisji.

5.            W przypadku ustalenia, że w wyniku głosowania nie dokonano wyboru przedstawicieli organizacji pozarządowych, z uwagi na równą liczbę oddanych głosów na więcej niż jednego kandydata, który otrzymał drugie miejsce, Przewodniczący Komisji zarządza głosowanie dodatkowe.

6.            W przypadku głosowania dodatkowego, każdy członek Komisji może oddać głos na jednego kandydata, spośród kandydatów którzy otrzymali równą liczbę głosów.

7.            Przewodniczący Komisji dokonuje przeliczenia głosów.

8.            W przypadku ustalenia, że w głosowaniu dodatkowym na kandydatów oddano równą liczbę głosów, głos decydujący ma Przewodniczący Komisji.

 
§ 3
 

1.            Z prac Komisji sporządza się protokół podpisany przez wszystkich jej członków biorących udział w posiedzeniu, zawierający w szczególności informację o:

1)            zgłoszonych przez organizacje pozarządowe kandydatach;

2)            ustaleniu prawidłowości i kompletności zgłoszeń;

3)            przebiegu głosowania;

4)            wyborze przedstawicieli organizacji pozarządowych.

2.            Przewodniczący Komisji przekazuje Prezydentowi Miasta Rzeszowa informację o wynikach głosowania.

 
§ 4
 
Udział w pracach Komisji jest nieodpłatny.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Załącznik do Regulaminu prac Komisji do wyboru członków Komisji konkursowej opiniującej oferty na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania turystyki w 2015 roku.

 
 

KARTA DO GŁOSOWANIA / GŁOSOWANIE DODATKOWE*

 
 
 

1. ……………………………………………………………………                   o

2. ……………………………………………………………………                   o

3. ……………………………………………………………………                   o

4. ……………………………………………………………………                   o

5. ……………………………………………………………………                   o

 
 
Pouczenie:

1.            Za ważny uznaje się głos, w którym zaznaczono nie mniej, niż jednego oraz nie więcej, niż dwóch kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych.

2.            W przypadku głosowania dodatkowego, za ważny uznaje się głos, w którym zaznaczono jednego kandydat na przedstawiciela organizacji pozarządowych.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
* niepotrzebne skreślić
Pliki do pobrania:
zgłoszenie.pdf (477,63 KB)
Opublikował(a): 27.01.2015 13:25, Michał Solarski
Wytworzył(a): 27.01.2015 13:18, Michał Solarski
Drukuj Poleć znajomym