Wersja Archiwalna

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu sportu w 2015 r.

załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr  VII/84/2015

Prezydenta Miasta Rzeszowa

z dnia 5 lutego 2015 r.

 

PREZYDENT MIASTA RZESZOWA

OGŁASZA OTWARTY KONKURS NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU sportu

W 2015 ROKU

 

podstawa prawna: art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.), uchwała Nr LXV/1216/2013 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie określenia warunków oraz trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Miasto Rzeszów (Dz. U. Woj. 2014.192).

 

I. Rodzaj zadań oraz wysokość środków przeznaczonych na realizację łącznie:                – 1.720.000,- zł z tego:

 

1) organizacja lub udział w zgrupowaniach sportowych przygotowujących do rozgrywek ligowych, organizacja udział w zawodach lub rozgrywkach sportowych – sport dzieci i młodzieży    – 840.000,- zł

2) organizacja lub udział w zgrupowaniach sportowych przygotowujących do rozgrywek ligowych, organizacja i udział w zawodach lub rozgrywkach sportowych – sport seniorów                       630.000,- zł

3) organizację imprez sportowych na terenie Miasta Rzeszów                                        210.000,- zł

4) udział klubów w imprezach sportowych poza Miastem Rzeszowem                              40.000,- zł

 

Powyższe kwoty mogą być wykorzystane na pokrycie kosztów określonych § 3 ust. 3 Uchwały
Nr LXV/1216/2013 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie określenia warunków oraz trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Miasto Rzeszów.

 

II. Zasady przyznawania dotacji.

1. Dotacja może zostać przyznana klubowi sportowemu niedziałającemu w celu osiągnięcia zysku, mającemu siedzibę na terenie Gminy Miasta Rzeszów, który złoży w terminie prawidłowo opracowany wniosek wg wzoru stanowiącego zał. nr 1 do Zarządzenia Nr VII/84/2015 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 5 lutego 2015 r. w sprawie otwartego konkursu na realizację zadania z zakresu sportu w roku 2015 powołania Komisji Konkursowej i Regulaminu prac Komisji oraz szczegółowych zasad przeprowadzania konkursów, a w szczególności kryteriów oceny wniosków i kontroli wykonania zadań z zakresu sportu oraz określenia ramowego wzoru umowy, wniosku, zaktualizowanego kosztorysu i sprawozdania na realizację zadań w zakresie sportu.

2. Wniosek powinien zawierać:

1) nazwę, dokładny adres, dane kontaktowe klubu ubiegającego się o dofinansowanie;

2) termin i miejsce realizacji zadania oraz przewidywaną liczbę zawodników;

3) dane o posiadanej kadrze trenersko - instruktorskiej, jej kwalifikacjach i doświadczeniu zawodowym;

4) kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania;

5) wysokość środków otrzymanych w roku poprzednim;

6) wskazanie numeru rachunku bankowego klubu;

7) wskazanie osób upoważnionych do reprezentowania klubu.

Do wniosku należy dołączyć:

1) aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru lub ewidencji;

2) aktualny statut klubu;

3) Sprawozdanie merytoryczne i finansowe za 2014 rok;

4) Sprawozdanie z realizacji budżetu klubu w 2014 roku.

3. Każda z dyscyplin sportu będzie rozpatrywana oddzielnie. Dopuszcza się możliwość wyboru większej niż 1 liczby klubów do wykonania zadania. Dopuszcza się możliwość składania przez jeden klub kilku wniosków.

4. Wysokość udzielonej dotacji z budżetu Miasta dla danego projektu może być przyznana do 90 % planowanych kosztów realizacji zadania.

 

III. Terminy i warunki realizacji zadania.

1. Zadania można realizować od 1.01.2015 roku

2. Termin końcowy realizacji zadania powinien być określony najpóźniej 30 dni od zakończenia
zawodów/ rozgrywek/ zgrupowań itp., ale nie później niż do
dnia 31.12.2015

3.  Środki pochodzące z dotacji mogą być wydatkowane po podpisaniu umowy.

4. Środki własne i środki pochodzące z dotacji powinny być wydatkowane w terminie realizacji zadania.

5. W przypadku uzyskania dotacji w wysokości wnioskowanej kwoty, Oferent zobowiązany jest
 do zaangażowania w realizację projektu środków finansowych własnych w kwocie nie mniejszej niż zadeklarowana w ofercie konkursowej.

6. Zadanie powinno być realizowane z najwyższą starannością, zgodnie ze złożonym wnioskiem
i zgodnie  z zawartymi w umowie terminami.

7. W przypadku przyznania dotacji niższej od wnioskowanej oferent składa zaktualizowany kosztorys wraz z merytorycznym i rzeczowym opisem zadania.

8. Aktualizacja kosztorysu i opis zadania stanowią załącznik do umowy.

9. Przy wyborze wniosków Komisja bierze pod uwagę zasoby kadry szkoleniowej, możliwości bazowe i sprzętowe klubu, reprezentowany poziom sportowy oraz sposób rozliczenia dotacji
w latach poprzednich.

10. Wnioskodawca który otrzymał dotację zobowiązany jest do zamieszczania we wszystkich drukach i materiałach promocyjnych, a także materiałach prasowych, reklamach dotyczących realizowanego zadania, logo Gminy Miasto Rzeszów w sposób zapewniający jego widoczność. Logotyp dostępny jest pod adresem http://www.rzeszow.pl/promocja/logo-rzeszowa

 

 

W przypadku działań wskazanych w pkt. I ppkt. 1 i 2 ogłoszenia do rozliczenia zadania dopuszcza się zaliczenie środków własnych wydatkowanych przed podpisaniem umowy, nie wcześniej jednak niż od dnia rozpoczęcia realizacji zadania

W przypadku działań wskazanych w pkt. I ppkt. 1 i 2 ogłoszenia do rozliczenia środków pochodzących z dotacji Gminy Miasta Rzeszów kwalifikowane będą wydatki poniesione od dnia podpisania umowy do dnia zakończenia zadania.

W przypadku działań wskazanych w pkt. I ppkt. 3 i 4 ogłoszenia do rozliczenia zadania dopuszcza się zaliczenie środków własnych wydatkowanych przed podpisaniem umowy, nie wcześniej jednak niż od dnia rozpoczęcia realizacji zadania.

W przypadku działań wskazanych w pkt. I ppkt. 3 i 4 ogłoszenia do rozliczenia środków pochodzących z dotacji Gminy Miasta Rzeszów kwalifikowane będą wydatki poniesione od dnia podpisania umowy.

 

IV. Miejsce i termin składania wniosków.

Wnioski należy składać w siedzibie Urzędu Miasta Rzeszowa, Rynek 1 (kancelaria podawcza) lub w Wydziale Kultury, Sportu i Turystyki - Rynek 11,( I p., pok. nr 5)

1. W przypadku działań określonych w pkt. I ppkt. 1 i 2 ogłoszenia należy złożyć do dnia 20 lutego 2015 r. do godz. 15:30 (liczy się data wpływu do Urzędu Miasta Rzeszowa, a nie data stempla pocztowego).

2.Wnioski złożone lub doręczone po terminie nie będą rozpatrywane.

3. W przypadku zadań określonych pkt. I ppkt. 3 i 4 ogłoszenia nabór wniosków odbywa się do czasu wykorzystania środków przewidzianych na ten cel w budżecie Gminy Miasta Rzeszów w 2015 roku. Wnioski należy składać co najmniej 21 dni przed rozpoczęciem realizacji zadania. Wniosek powinien być złożony w zamkniętej kopercie z napisem:

 

1) w przypadku działań określonych w pkt. I ppkt. 1 ogłoszenia „SPORT DZIECI I MŁODZIEŻY

2) w przypadku działań określonych w pkt. I ppkt. 2 ogłoszenia „SPORT SENIORÓW

3) w przypadku działań określonych w pkt. I ppkt. 3 ogłoszenia „IMPREZY SPORTOWE W RZESZOWIE

4) w przypadku działań określonych w pkt. I ppkt. 4 ogłoszenia „IMPREZY SPORTOWE POZA RZESZOWEM

Wniosek powinien być złożony na druku i zawierać załączniki, o których mowa we wzorze.

 

V. Termin wyboru wniosków oraz kryteria stosowane przy wyborze wniosków

1. W przypadku działań określonych w pkt. I ogłoszenia ppkt. 1 i 2. o przyznanie dotacji nastąpi
 do dnia 15 marca 2015

2. Przyznanie dotacji na realizację zadania objętego postępowaniem konkursowym następuje przez Prezydent Miasta Rzeszowa w drodze zarządzenia.

3. Rozpatrywane będą wnioski poprawne.

4. Wniosek jest poprawny gdy:

1) złożenie ofert na właściwym formularzu, w terminie określonym w ogłoszeniu,

2) jest wypełniony czytelnie,

3) Wnioskodawca jest uprawniony do złożenia wniosku,

3) termin realizacji zadania mieści się w ramach czasowych określonych w ogłoszeniu,

4) kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania jest poprawna pod względem
formalno-rachunkowym,

5) wraz z załącznikami opatrzona jest datą, pieczątką Wnioskodawcy i podpisami uprawnionych osób.

5. Przy rozpatrywaniu poprawnie złożonych wniosków, pod uwagę będą brane następujące kryteria:

1) znaczenia zadania dla realizacji celów i zadań Gminy Miasto Rzeszów,

2) merytoryczna wartość projektu,

3) wymierne korzyści dla mieszkańców,

4) koszty projektu, a w tym: wielkość środków finansowych wnioskodawcy, udział innych źródeł
w finansowaniu projektu,

5) dotychczasowa współpraca z samorządem w kontekście rzetelności i terminowości realizacji zadań oraz rozliczeń,

6) perspektywa kontynuacji projektu i źródeł dalszego finansowania,

7) struktura poniesionych nakładów do długofalowych efektów projektu,

8) dokonania i pozycję wnioskodawcy w środowisku lokalnym.

6. Kwota przyznanej dotacji może być niższa od określonej we wniosku.

7. Złożone wnioski nie podlegają uzupełnieniu ani korekcie.

8. Prezydent Miasta Rzeszowa może odmówić przyznania dotacji.                      

9. Dotacja zostanie przyznana na podstawie wybranego wniosku i zawartej umowy, z obowiązkiem rozliczania się po zrealizowaniu zadania.

10. Od odmowy przyznania dotacji odwołanie nie przysługuje.               

 

VI. Obowiązki Oferentów oraz zasady rozliczenia zadania.      

1. Z Wnioskodawcami, których oferta została wybrana w konkursie, Gmina Miasto Rzeszów zawiera pisemne umowy o wsparcie wykonania zadania publicznego. Umowa określa zakres
i warunki realizacji zadania publicznego. Umowa stanowi załącznik do Zarządzenia.

2. Na żadnym etapie realizacji zadania publicznego nie jest dopuszczalne wprowadzanie jakichkolwiek zmian  bez pisemnego powiadomienia Prezydenta Miasta Rzeszowa.

3. Przekazanie środków finansowych następuje po podpisaniu umowy, na rachunek bankowy podmiotu realizującego zadanie publiczne, w terminie do 30 dni od dnia zawarcia umowy o dotację.

4. Podmiot realizujący zadanie publiczne nie ma obowiązku posiadania wyodrębnionego rachunku

bankowego (lub subkonta) do obsługi środków pochodzących z dotacji.

5. Podmiot musi być jedynym posiadaczem wskazanego rachunku bankowego oraz jest zobowiązany do prowadzenia wyodrębnionej dokumentacji finansowo-księgowej środków finansowych otrzymanych na realizację zadania zgodnie z zasadami wynikającymi z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz. 330 z późn. zm.), w sposób umożliwiający identyfikację poszczególnych operacji księgowych.

6. Wszelkie przedsięwzięcia, których wykonanie podlega rozliczeniu muszą być zgodne
z harmonogramem przedłożonym przez podmiot realizujący zadanie publiczne.

7. Realizacja wszystkich kosztów powinna być udokumentowana odpowiednimi dokumentami  księgowymi.

8. Nie będą kwalifikowane do rozliczeń:

1)    faktury wewnętrzne,

2)    paragony.

9. Niedozwolone jest sfinansowanie lub refundacja całkowita lub częściowa danego wydatku
dwa razy ze środków publicznych. Podwójnym finansowaniem jest w szczególności:

1)      sfinansowanie lub refundacja tego samego wydatku w ramach dwóch różnych projektów współfinansowanych ze środków budżetu Miasta Rzeszowa, bądź innych środków publicznych wspólnotowych lub krajowych;

2)      sfinansowanie lub refundacja kosztów podatku VAT ze środków budżetu Miasta Rzeszowa, a następnie odzyskanie tego podatku ze środków budżetu państwa w oparciu o ustawę z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.).

10. Podmiot realizujący zadanie publiczne jest zobowiązany do przechowywania przez okres pięciu lat dokumentów potwierdzających dokonanie wydatków, tak ze środków otrzymanych w ramach dotacji, jak i środków własnych oraz dokumentów potwierdzających pozafinansowy wkład własny podmiotu. Dokumentami tymi są faktury, rachunki, umowy wraz z potwierdzeniem dokonania zapłaty.

11. W przypadku dokonania płatności w formie bezgotówkowej – dokumentem potwierdzającym jest potwierdzenie przelewu bankowego z konta Dotowanego.

12. W przypadku wyceny pracy wolontariusza kalkulacja stawki godzinowej za wykonanie pracy nie powinna odbiegać od stawek rynkowych.

13. Prezydent Miasta Rzeszowa zastrzega sobie prawo nieprzystąpienia do zawarcia umowy, bądź odstąpienia od jej realizacji, w szczególności zaś odmowy rozliczenia dotacji, w przypadku dokonania przez Wnioskodawcy nieuzasadnionego lub nadmiernego zmniejszenia udziału środków innych niż dotacja w kosztach wykonania zadania publicznego.

 

 

VII. Kontrola i ocena realizacji zadania.

1. Gmina Miasto Rzeszów, zlecając zadanie, dokonuje okresowej kontroli i oceny realizacji zadania, obejmującej w szczególności: stan realizacji zadania, efektywność, rzetelność i jakość realizacji zadania, prawidłowość wykorzystania środków finansowych oraz prowadzenie wymaganej dokumentacji.

2. Kontrola może być przeprowadzona w każdym czasie, zarówno w toku realizacji zadania oraz po jego zakończeniu. Kontrola może być przeprowadzona zarówno w siedzibie Urzędu Miasta Rzeszowa, jak i w siedzibie Dotowanego.

3. Kontroli dokonują pracownicy Urzędu Miasta Rzeszowa na podstawie imiennych upoważnień wydanych przez Prezydenta Miasta Rzeszowa.

4. W ramach kontroli, upoważnieni pracownicy Urzędu Miasta Rzeszowa mogą badać dokumenty i inne nośniki informacji, które mają lub mogą mieć znaczenie dla oceny prawidłowości wykonywania zadania, oraz żądać udzielania ustnie lub na piśmie informacji dotyczących wykonania zadania.

5. Dotowany na żądanie kontrolującego jest zobowiązany dostarczyć lub udostępnić dokumenty i inne nośniki informacji oraz udzielić wyjaśnień i informacji w terminie określonym przez kontrolującego.

6. Konsekwencją rażących uchybień w wykonaniu zadania publicznego i rozliczaniu dotacji, może być wypowiedzenie umowy zwrot całości przyznanej dotacji lub części dotacji.

 

 

VIII. Sprawozdanie z realizacji zadania z zakresu sportu

1. Sprawozdanie końcowe z wykonania zadania powinno zostać sporządzone przez Dotowanego na formularzu zgodnym z załącznikiem nr 8 do „Otwartego konkursu na realizację zadania z zakresu sportu w roku 2015” w terminie 14 dni od dnia zakończenia realizacji zadania.

2. Niezłożenie sprawozdania w terminie rodzi po stronie Dotującego obowiązek wezwania Dotowanego do złożenia sprawozdania w wyznaczonym terminie.

3. Do sprawozdania z wykonania zadania należy dołączyć kserokopie dokumentów księgowych oraz dodatkowe materiały dokumentujące realizację zadania: zdjęcia, plakaty, zaproszenia, foldery, listy uczestników projektu, publikacje wykonane w ramach zadania.

4. Gmina Miasto Rzeszów może wezwać Dotowanego do złożenia sprawozdania częściowego
z realizacji zadania.

5. Sprawozdania z wykonania zadania z zakresu sportu poddawane są wnikliwej analizie.

6. W przypadku braku uchybień dotowany zostanie poinformowany pisemnie o przyjęciu sprawozdania.

7. Umowę uznaje się za wykonaną dopiero z chwilą zaakceptowania sprawozdania przez Dotującego.

8. Błędy lub braki w złożonym przez Dotowanego sprawozdaniu winny być przez niego usuwane
lub uzupełniane w terminie wskazanym w pisemnym wezwaniu Dotującego.

9. Nieusunięcie błędów lub nieuzupełnienie braków w sprawozdaniu, we wskazanym przez Dotującego terminie, skutkuje odmową akceptacji sprawozdania i możliwością rozwiązania umowy przez Dotującego.

 

IX. Koszty kwalifikowane do rozliczenia zadania z zakresu sportu

1. Przedmiotem dotacji może być wsparcie finansowe klubu obejmujące:

1) koszty bezpośrednie:

a) transport,                                            

b) wyżywienie i zakwaterowanie,                                             

c) wynajem obiektów,                

d) opieka medyczna, badania lekarskie,                                    

e) zakup środków doraźnej pomocy medycznej,                                              

f) udział zespołu w rozgrywkach ligowych (opłaty związkowe i rejestracyjne, licencje, zezwolenia),

g) opłaty za sędziowanie zawodów,                                          

h) umowy zawarte z firmami ochroniarskimi,                                       

i) opłaty startowe,                                   

j) wynagrodzenia trenerskie i instruktorskie wraz z pochodnymi dla szkoleniowców prowadzących zajęcia sportowe,

k) udział w szkoleniach kadry instruktorsko – trenerskiej,

l) utrzymanie bazy sportowej przeznaczonej do prowadzenia szkolenia sportowego, 

ł) zakupu niezbędnego sprzętu sportowego przeznaczonego do prowadzenia szkoleń,

m) ubezpieczenia OC klubu i NW zawodników i trenerów,

n) koszty działań informacyjnych, promocyjnych zadania,

o) koszty zakupu nagród (pucharów, medali).   

2) koszty pośrednie do 10 % wartości udzielonej dotacji ogółem:

a) koszty ogólne zarządu i administracji (w tym m.in.: opłaty czynszowe, opłaty mediów, zakup artykułów i sprzętu biurowego),

b) koszty niezbędnych podróży służbowych.

2. Z dotacji nie mogą być finansowane wydatki z tytułu:

1) wypłaty wynagrodzeń dla zawodników, działaczy i księgowych klubu,

2) transferu zawodnika,

3) zapłaty kar, mandatów i innych opłat sankcyjnych, nałożonych na klub lub zawodnika,

4) zobowiązań klubu z zaciągniętej pożyczki, kredytu lub wykupu papierów wartościowych
oraz kosztów obsługi zadłużenia a także z tytułu podatków i składek ZUS,

5) budowy i modernizacji obiektu sportowego służącego do uprawiania sportu,

6) zakupu urządzeń i sprzętu innego niż wskazany w ust. 3 pkt 1 lit. ł zaliczanego do środków trwałych zgodnie z ustawą z dnia 15 lutego 1992 o podatku dochodowym od osób prawnych
(Dz. U. z 2011 r. Nr 74 poz. 397
z późn. zm.).

 

 

Ogłoszenie umieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Rzeszowa (adres: http://n.bip.erzeszow.pl/), na stronie internetowej Urzędu Miasta Rzeszowa (adres: http://www.rzeszow.pl) oraz na tablicach informacyjnych, znajdujących się w budynkach Urzędu Miasta Rzeszowa.

 

 

Załącznik do

PROTOKÓŁU KOMISJI KONKURSOWEJ ROZPATRUJĄCEJ WNIOSKI O PRZYZNANIE DOTACJI NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU SPORTU W 2015 ROKU
z dnia 9 marca 2015 r

 
               

 OTWARTY KONKURS NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU SPORTU W 2015 ROKU

 
 

Organizacja lub udział w zgrupowaniach sportowych przygotowujących do rozgrywek ligowych, organizacja i udział w zawodach lub rozgrywkach sportowych

 – sport dzieci i młodzieży – 840.000,- zł
 
Lp.
NAZWA KLUBU
NAZWA ZADANIA
DECYZJA
1.

Cywilno- Wojskowy Klub Sportowy „RESOVIA” Rzeszów

Młodzieżowa piłka nożna- SPORT JUNIOR

75.000,00
2.

Cywilno- Wojskowy Klub Sportowy „RESOVIA” Rzeszów

Kobieca piłka nożna – SPORT JUNIOR

8.000,00
3.

Zakładowy Klub Sportowy „STAL” Rzeszów

Organizacja lub udział w zgrupowaniach przygotowujących do rozgrywek ligowych, organizację i udział w zawodach lub rozgrywkach sportowych, sekcja piłki nożnej.

75.000,00
4.

Rzeszowska Akademia Futsalu „HEIRO” Rzeszów

Heiro Rzeszów – piłka nożna halowa dla dzieci i młodzieży

14.000,00
5.

KS „GRUNWALD -BUDZIWÓJ” w Rzeszowie

Organizacja lub udział w zgrupowaniach sportowych przygotowujących do rozgrywek ligowych, organizacja i udział w zawodach lub rozgrywkach sportowych – sport dzieci i młodzieży

9.000,00
6.

Szkółka Piłkarska „Grunwald Budziwój” Rzeszów

Sport Junior

8.000,00
7.

Klub Sportowy „PRZYBYSZÓWKA” Rzeszów

Wspieranie szkolenia i współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej (SPORT JUNIOR)

18.000,00
8.

Dziecięca Akademia Futbolu

Piłka nożna- Sport Junior

8.000,00
9.

KS „KORONA” Rzeszów

Piłka nożna – sport junior 2014

12.000,00
10.

Centrum Szkolenia Sportowego Młodzieży „ORŁY” Rzeszów

Piłka 2014 i młodzież

7.000,00
11.

Akademia Piłkarska „ZIOMKI” Rzeszów

Organizacja lub udział w zgrupowaniach sportowych przygotowujących do rozgrywek ligowych, organizacja i udział w zawodach lub rozgrywkach sportowych – sport dzieci i młodzieży.

12.000,00
12.

Ludowy Klub Sportowy „ZIMOWIT” Rzeszów

Organizacja lub udział w zgrupowaniach sportowych przygotowujących do rozgrywek ligowych, organizacja i udział w zawodach lub rozgrywkach sportowych- sport dzieci i młodzieży

7.000,00
13.

KS „JUNAK” Rzeszów

Piłka nożna – sport junior

5.000,00
14.

Klub Sportowy DEVELOPRES Rzeszów

Sport dzieci i młodzieży – sport junior

8.000,00
15.

Akademicki Klub Sportowy Rzeszów

Siatkówka Chłopców – Sport Junior

80.000,00
16.

MKS V-go Liceum Ogólnokształcącego

Organizacja lub udział w zgrupowaniach przygotowujących do rozgrywek ligowych, organizację i udział w zawodach lub rozgrywkach sportowych- sport dzieci i młodzieży – w dyscyplinie piłka siatkowa dziewcząt.

20.000,00
17.

MKS V-go Liceum Ogólnokształcącego

Organizacja lub udział w zgrupowaniach przygotowujących do rozgrywek ligowych, organizacja i udział w zawodach lub rozgrywkach sportowych- sport dzieci i młodzieży – w dyscyplinie koszykówka chłopców.

10.000,00
18.

Akademicki Związek Sportowy Klub Uczelniany Politechniki Rzeszowskiej

Organizacja lub udział w zgrupowaniach przygotowujących do rozgrywek ligowych, organizacja i udział w zawodach w rozgrywkach w dyscyplinie jaką jest koszykówka męska – sport dzieci i młodzieży.

5.000,00
19.

Międzyszkolny Ludowy Klub Sportowy w Rzeszowie

Szkolenie grup młodzieżowych w koszykówce dziewcząt.

54.000,00
20.

Stowarzyszenie Resovia- Basket

Zajęcia, turnieje i udział w rozgrywkach trzech grup koszykówki dzieci i młodzieży RESOVIA- BASKET

4.000,00
21.

Międzyszkolny Klub Sportowy V-go Liceum Ogólnokształcącego

Organizacja lub udział w zgrupowaniach przygotowujących do rozgrywek ligowych, organizacja i udział w zawodach lub rozgrywkach sportowych- sport dzieci i młodzieży – w dyscyplinie piłki ręcznej.

3.000,00
22.

Zakładowy Klub Sportowy „STAL” Rzeszów (Akrobatyka)

Organizacja lub udział w zgrupowaniach przygotowujących do rozgrywek ligowych, organizację i udział w zawodach lub rozgrywkach sportowych- sport dzieci i młodzieży, sekcja akrobatyki sportowej.

42.000,00
 
23.

Cywilno- Wojskowy Klub Sportowy „RESOVIA” Rzeszów (LA)

Organizacja lub udział w zgrupowaniach sportowych przygotowujących do rozgrywek ligowych, organizacja i udział w zawodach lub rozgrywkach sportowych – sport dzieci i młodzieży

70.000,00
 
24.

Towarzystwo Gimnastyczne „SOKÓŁ” Rzeszów

Wspieranie uzdolnionej młodzieży akrobatycznej

12.000,00
25.

Klub Sportowy „PIRAMIDA” Rzeszów

Organizacja lub udział w zgrupowaniach sportowych przygotowujących do rozgrywek ligowych, organizacja i udział w zawodach lub rozgrywkach sportowych – sport dzieci i młodzieży

3.000,00
26.

Klub Akrobatyki Sportowej Akademickiego Związku Sportowego Uniwersytetu Rzeszowskiego

Organizacja lub udział w zgrupowaniach sportowych przygotowujących do rozgrywek ligowych, organizacja i udział w zawodach lub rozgrywkach sportowych – sport dzieci i młodzieży

12.000,00
27.

Cywilno-Wojskowy Klub Sportowy „RESOVIA” Rzeszów (KOLARSTWO)

Sport junior – dyscyplina kolarstwo.

35.000,00
28.

Zakładowy Klub Sportowy „STAL” Rzeszów (Skoki do wody)

Organizacja lub udział w zgrupowaniach przygotowujących do rozgrywek ligowych, organizację i udział w zawodach lub rozgrywkach sportowych- sport dzieci i młodzieży, sekcja skoków do wody.

40.000,00
 
29.

Klub Pływacki „SOKÓŁ” Rzeszów

Organizacja lub udział w zgrupowaniach (obozach) sportowych przygotowujących do rozgrywek ligowych, organizacja i udział w zawodach lub rozgrywkach sportowych (liga, puchary, mityngi, zawody kontrolne i sparingowe, szkolenia sportowe), - sport dzieci i młodzieży (sekcja pływacka)

13.000,00
30.

Uczniowski Klub Sportowy SZÓSTKA,

Na fali

1.000,00
31.

Rzeszowski Klub Kajakowy

Kajakarstwo klasyczne oraz Kajak Polo

5.000,00
32.

Klub Żeglarski „Hornet Rzeszów”

Zajęcia sportowe w żeglarstwie

5.000,00
33.

Rzeszowski Klub Bokserski „WISŁOK” Rzeszów

Rzeszowski Boks – sport junior

15.000,00
34.

Zakładowy Klub Sportowy „STAL” Rzeszów (Zapasy)

Organizacja lub udział w zgrupowaniach przygotowujących do rozgrywek ligowych, organizację i udział w zawodach lub rozgrywkach sportowych- sport dzieci i młodzieży, sekcja zapasów.

30.000,00
35.

Zakładowy Klub Sportowy „STAL” Rzeszów (Boks)

Organizacja lub udział w zgrupowaniach przygotowujących do rozgrywek ligowych, organizację i udział w zawodach lub rozgrywkach sportowych- sport dzieci i młodzieży, sekcja bokserska.

3.000,00
36.

Uczniowski Klub Sportowy Akademia Judo Rzeszów

Udział w zawodach lub rozgrywkach sportowych- sport dzieci i młodzieży.

3.000,00
37.

Klub Sportowy OYAMA Rzeszów

Udział w zawodach lub rozgrywkach sportowych Oyama Kickboxing w 2015 r.- sport dzieci i młodzieży

2.000,00
38.

Klub Sportowy OYAMA Rzeszów

Udział w zawodach lub rozgrywkach sportowych Oyama Karate w 2015 r.- sport dzieci i młodzieży

2.000,00
39.

Uczniowski Klub Judo „MILLENIUM” Rzeszów

Organizacja i udział w najważniejszych turniejach sportowych z kalendarza Okręgowego, Regionalnego i Polskiego Związku Judo oraz organizacja i udział w zgrupowaniach sportowych przygotowujących do turniejów a także organizacja szkolenia – sport dzieci i młodzieży w dyscyplinie judo.

10.000,00
40.

Akademia Karate Tradycyjnego w Rzeszowie

Organizacja lub udział w zgrupowaniach sportowych przygotowujących do rozgrywek ligowych, organizacja i udział w zawodach lub rozgrywkach sportowych – sport dzieci i młodzieży.

10.000,00
41.

UKS „CHOW GAR KUNG FU” Rzeszów

Szkolenie sportowe w dyscyplinie wushu (sport junior)

2.000,00
42.

Rzeszowski Klub Sportów Walki

Organizacja zajęć sportowych dla juniorów zakresie sportów walki

4.000,00
43.

Stowarzyszenie Polska Federacja Mieszanych Sztuk Walki „SPARTAKUS MMA” Rzeszów

Zapasy grappling – sport junior.
4.000,00
44.

Klub Sportowy POLONIA Rzeszów

Sportowo Zabawowo (Kickboxing)

5.000,00
45.

Rzeszowski Klub TAEKWON-DO

Wspieranie szkolenia i współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży w Taekwon-do ITF.

8.000,00
46.

Zakładowy Klub Sportowy „STAL” Rzeszów (Żużel)

Organizacja lub udział w zgrupowaniach przygotowujących do rozgrywek ligowych, organizację i udział w zawodach lub rozgrywkach sportowych – sport dzieci i młodzieży, sekcja żużlowa.

35.000,00
47.

Rzeszowski Klub Wysokogórski

Wspinaczka sportowa - sport junior 2014

4.000,00
48.

UKS GALICJA-LOK Rzeszów

Uczniowski Klub Sportowy „GALICJA-LOK” Rzeszów w zawodach, treningach, konsultacjach organizowanych w 2014 roku

8.000,00
49.

Cywilno- Wojskowy Klub Sportowy „RESOVIA” Rzeszów

organizacja lub udział w zgrupowaniach przygotowujących do rozgrywek ligowych, organizacja i udział w zawodach lub rozgrywkach sportowych – sport dzieci i młodzieży. SPORT JUNIOR ŁUCZNICTWO

7.000,00
50.

SKS „PIAST 25” Rzeszów

Szkolenie w zakresie sportu łuczniczego

3.000,00
51.

Klub Pływacki „SOKÓŁ” Rzeszów

Organizacja i prowadzenie zajęć tenisowych dla dzieci i młodzieży w wieku szkolnym

5.000,00
 

Organizacja lub udział w zgrupowaniach sportowych przygotowujących do rozgrywek ligowych, organizacja i udział w zawodach lub rozgrywkach sportowych

– sport seniorski –  630.000,- zł
 
52.

Cywilno- Wojskowy Klub Sportowy „RESOVIA” Rzeszów

Organizacja i udział w zgrupowaniach (obozach) sportowych przygotowujących do rozgrywek ligowych, organizacja i udział w zawodach lub rozgrywkach sportowych (liga, puchary, mityngi, zawody kontrolne i sparingowe, szkolenia sportowe), - sport seniorski w zakresie piłki nożnej.

140.500,00
53.

Zakładowy Klub Sportowy „STAL” Rzeszów

Organizacja lub udział w zgrupowaniach sportowych przygotowujących do rozgrywek ligowych, organizację i udział w zawodach lub rozgrywkach sportowych – sport senior, sekcja piłki nożnej.

140.500,00
54.

Cywilno- Wojskowy Klub Sportowy „RESOVIA” Rzeszów

Kobieca piłka nożna – SPORT SENIOR

17.000,00
55.

Rzeszowska Akademia Futsalu „HEIRO” Rzeszów

Heiro Rzeszów - 1 Polska Liga Futsalu

19.000,00
56.

Klub Sportowy „GRUNWALD” Budziwój

Organizacja lub udział w zgrupowaniach sportowych przygotowujących do rozgrywek ligowych, organizacja i udział w zawodach lub rozgrywkach sportowych – sport seniorów.

9.000,00
57.

Rzeszowski Klub Sportowy Głuchych „RES-GEST” Rzeszów

Sport Niesłyszących 2014 - Sekcja Piłki Nożnej

4.000,00
58.

KS „JUNAK” Rzeszów

Piłka nożna – sport senior.

9.000,00
59.

Ludowy Klub Sportowy „ZIMOWIT” Rzeszów

Organizacja lub udział w zgrupowaniach sportowych przygotowujących do rozgrywek ligowych, organizacja i udział w zawodach lub rozgrywkach sportowych – sport seniorski

9.000,00
60.

Rzeszowski Klub Sportowy

Popularyzacja gry w piłkę nożną poprzez udział drużyny piłkarskiej seniorów w rozgrywkach klasy „B” PZPN Podokręg Rzeszów

1.000,00
61.

Stowarzyszenie Przyjaciół Domu Kultury „STARONIWA” Rzeszów

Piłka nożna sport – senior.

9.000,00
62.

KS „TYTAN” Rzeszów

Przygotowanie, organizacja i udział w rozgrywkach sportowych – sport seniorów 2014 w zakresie piłki nożnej

1.000,00
63.

„KS PRZYBYSZÓWKA” Rzeszów

Wspieranie szkolenia i współzawodnictwa sportowego seniorów w zakresie piłki nożnej.

15.000,00
64.

KS „BIAŁA” Rzeszów

Działanie klubu KS Biała Rzeszów, piłka nożna – senior 2014.

9.000,00
65.

KS „KORONA” Rzeszów

Piłka nożna – sport senior 2014

9.000,00
66.

KS Developres Rzeszów

Sport seniorów – I liga/Orlen Liga
67.000,00
67.

Klub Uczelniany Akademickiego Związku Sportowego Uniwersytetu Rzeszowskiego

Organizacja lub udział w zgrupowaniach sportowych przygotowujących do rozgrywek ligowych, organizacja i udział w zawodach lub rozgrywkach sportowych – sport seniorski (siatkówka mężczyzn)

6.000,00
68.

Klub Uczelniany Akademickiego Związku Sportowego Uniwersytetu Rzeszowskiego

Organizacja lub udział w zgrupowaniach sportowych przygotowujących do rozgrywek ligowych, organizacja i udział w zawodach lub rozgrywkach sportowych – sport seniorski (siatkówka kobiet)

6.000,00
69.

Rzeszowski Klub Sportowy Głuchych „RES-GEST” Rzeszów

Sport Niesłyszących 2015-Sekcja Piłki Siatkowej

4.000,00
70.

Zrzeszenie Sportowe Inwalidów „START” Rzeszów

Organizacja lub udział w zgrupowaniach sportowych przygotowujących do rozgrywek ligowych, organizacja i udział w zawodach lub rozgrywkach sportowych – sport seniorski.

19.000,00
71.

Stowarzyszenie Sympatyków Koszykówki Rzeszów

Organizacja lub udział w zgrupowaniach sportowych przygotowujących do rozgrywek ligowych, organizacja udział w zawodach lub rozgrywkach sportowych w sezonie 2015/2016 sport senior

8.000,00
72.

UKS „JUVENIA” Rzeszów

Organizacja lub udział w zgrupowaniach sportowych przygotowujących do rozgrywek ligowych, organizacja i udział w zawodach lub rozgrywkach sportowych – sport seniorski.

13.000,00
73.

Klub Uczelniany Akademickiego Związku Sportowego Uniwersytetu Rzeszowskiego

Sport Senior (rugby mężczyzn)

2.000,00
 
74.

Klub Sportowy PIRAMIDA

Prowadzenie Zajęć akrobatyki sportowej

2.000,00
75.

Towarzystwo Gimnastyczne SOKÓŁ

Akrobatyka i Fitness Senior

6.000,00
76.

Rzeszowski Klub Kolarski

Popularyzacja kolarstwa jako aktywnej formy spędzania wolnego czasu poprzez udział członków Rzeszowskiego klubu Kolarskiego w imprezach poza miastem Rzeszów

5.000,00
77.

Klub Rzeszowska Akcja Sportowa

Organizacja lub udział w zgrupowaniach sportowych przygotowujących do rozgrywek ligowych, organizacja udział w zawodach lub rozgrywkach sportowych – sport senior- kolarstwo górskie

8.000,00
78.

UKS „Sailing Team” Rzeszów

Żeglarstwo Sport Senior – „Droga do Rio”

30.000,00
79.

Rzeszowski Klub Sportów Walki

Organizacja zajęć sportowych dla seniorów w zakresie sportów walki

2.000,00
80.

Klub Sportowy Ju-Jitsu Karate

Wspieranie szkolenia i współzawodnictwa sportowego w zakresie Ju-Jitsu i Karate- Sport Senior

2.000,00
81.

MUAY THAI Millenium Rzeszów

Muay Thai Senior
2.000,00
82.
Uczniowski Klub Judo „MILLENIUM” Rzeszów

Organizacja i udział w najważniejszych turniejach sportowych z kalendarza Okręgowego, Regionalnego i Polskiego Europejskiego i Światowego Związku Judo  oraz organizacja i udział w zgrupowaniach sportowych przygotowujących do turniejów a także organizacja szkolenia – sport seniorów w dyscyplinie judo.

15.000,00
83.

Cywilno- Wojskowy Klub Sportowy „RESOVIA” Rzeszów

Sport Senior mężczyzn łucznictwo

2.000,00
84.

Cywilno- Wojskowy Klub Sportowy „RESOVIA” Rzeszów

Sport Senior kobiet łucznictwo

2.000,00
85.

Akademicki Związek Sportowy Klub Uczelniany Politechniki Rzeszowskiej

Organizacja lub udział w zgrupowaniach sportowych przygotowujących do rozgrywek ligowych, organizacja i udział w zawodach lub rozgrywkach sportowych – sport seniorów. Superliga Tenisa Stołowego Mężczyzn.

 
37.000,00
 

Organizacja imprez sportowych w mieście Rzeszowie –  210.000,00 zł

86.

Stowarzyszenie RZESZÓW BIEGA

Organizacja VIII Półmaratonu Rzeszowskiego

40.000,00
87.

Stowarzyszenie RZESZÓW BIEGA

Organizacja III Maratonu Rzeszowskiego

40.000,00
88.

Stowarzyszenie RZESZÓW BIEGA

Organizacja III Biegu Niepodległości „Rzeszowska Dycha”

20.000,00
89.

Rzeszowska Akademia Futsalu Heiro Rzeszów

8. Heiro Futsal Cup – Międzynarodowe Otwarte Mistrzostwa Podkarpacia w futsalu

4.000,00
90.

Rzeszowski Klub Sportowy Głuchych „RES-GEST” Rzeszów

Ogólnopolski Turniej Piłki Nożnej Halowej Niesłyszących w Rzeszowie

2.500,00
91.

Centrum Szkolenia Sportowego Młodzieży ORŁY Rzeszów

„Stal, Resovia, Orły- STOP NIETOLERANCJI NA STADIONACH

5.000,00
92.

Rzeszowski Klub Sportowy

Organizacja Turnieju Piłkarskiego „ Puchar Wiosny 2015”

1.000,00
93.

Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Klub Sportowy DEVELOPRES

Siatkówka bez granic

2.000,00
94.

Rzeszowski Klub Sportowy Głuchych RES-GEST

Eliminacja Mistrzostwa Polski Niesłyszących w Siatkówce Mężczyzn- Grupa B

2.500,00
95.

Stowarzyszenie Sympatyków Koszykówki

Organizacja koszykarskiego przedsezonowego Turnieju „Koszykówka łączy a nie dzieli!!!” Pod oficjalnym patronatem Prezydenta Miasta Rzeszowa

4.000,00
96.

Stowarzyszenie Sympatyków Koszykówki

Organizacja koszykarskiego Turnieju Półfinałowego „ O awans do II Ligi Męskiej”   Pod oficjalnym patronatem Prezydenta Miasta Rzeszowa

7.000,00
97.

Rzeszowski Klub Sportowy Głuchych „RES-GEST” Rzeszów

Eliminacja Mistrzostwa Polski Niesłyszących w Koszykówce Mężczyzn- Grupa B

2.500,00
98.

Klub Sportowy PIRAMIDA

Zawody w akrobatyce sportowej TURNIEJ ANDRZEJKOWY

1.000,00
99.

UKS Szóstka Rzeszów

Podkarpackie Igrzyska Lekkoatletyczne Młodzieży Szkół i Ośrodków Specjalnych. IV Memoriał Lekkoatletyczny im. Ryszarda Peszko 70 lecie ZSS im. UNICEF w Rzeszowie

3.000,00
100.

Klub Pływacki SOKÓŁ

Zawody Pływackie dla uczniów Szkół Podstawowych o Puchar Klubu Pływackiego SOKÓŁ Rzeszów

1.000,00
101.

Stowarzyszenie ARS VIVENDI na rzecz Rozwoju ZS UNICEF w Rzeszowie

II Rzeszowski Miting Pływacki Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną

1.000,00
102.

Akademia Karate Tradycyjnego w Rzeszowie

Wspieranie współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży

2.000,00
103.

Rzeszowski Klub Bokserski Wisłok Rzeszów

VII Międzynarodowy Memoriał im. Stanisława Kiliana w Rzeszowie- XX lat Rzeszowskiego Klubu Wisłok

4.000,00
104.

UKS „Akademia Judo Rzeszów”

  World Judo Day Cup Rzeszów 2015 (Turniej)
1.000,00
 
105.

UKS Chow Gar Kung Fu Rzeszów

Szóste Otwarte Mistrzostwa Podkarpacia Wushu

2.000,00
106.

Rzeszowski Okręgowy Związek Łuczniczy

Organizacja zawodów łuczniczych dla dzieci i młodzieży

2.000,00
107.

Akademicki Związek Sportowy Klub Uczelniany Politechniki Rzeszowskiej

Organizacja imprezy sportowej na terenie miasta Rzeszów- Akademickie Mistrzostwa Polski w Tenisie Stołowym Kobiet i Mężczyzn

3.000,00
108.

Klub Sportowy CZARNI

Rzeszowski Turniej Tenisa Ziemnego

3.000,00
109.

Rzeszowski Klub Badmintona

Organizacja imprezy sportowej na terenie Miasta Rzeszów

2.000,00
110.

Automobil Klub Rzeszowski

Organizacja 24 Rajdu Rzeszowskiego

50.000,00
111.

Europejskie Stowarzyszenie Promocji Aktywności Ruchowej 50+

Organizacja i przeprowadzanie Pikniku Sportowo- rekreacyjnego SENIORADA

1.000,00
 

Udział w imprezach sportowych poza miastem Rzeszowem–  40.000,00 zł

 
112.

SALOS Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskie  Organizacji Sportowej DON BOSCO

Udział Drużyny SALOS „ DON BOSCO”  w XXVI Światowych Igrzyskach Młodzieży Salezjańskiej w Turynie

3.500,00
113.

Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Klub Sportowy DEVELOPRES

Z siatkówką na Kres

5.000,00
114.

Akademicki Związek Sportowy Klub Uczelniany Politechniki Rzeszowskiej

Udział klubów w imprezach sportowych poza Miastem Rzeszowem – Akademickie Mistrzostwa Europy- Europejskie Igrzyska Studenckie ETTU- Superliga Tenisa Stołowego AZS PRz

5.000,00
115.

Klub Akrobatyki Sportowej Akademickiego Związku Sportowego Uniwersytetu Rzeszowskiego

Zajęcia gimnastyczne to sposób na spędzanie wolnego czasu ( Przygotowania do Turnieju Międzynarodowego)

2.000,00
116.

Klub Akrobatyki Sportowej Akademickiego Związku Sportowego Uniwersytetu Rzeszowskiego

Zajęcia gimnastyczne to sposób na spędzanie wolnego czasu ( Przygotowania do Europejskich Igrzysk)

2.000,00
117.

Akademia Karate Tradycyjnego

Udział dzieci i młodzieży w turniejach sportowych krajowych i międzynarodowych

5.000,00
118.

Klub Sportowy NAN BEI-TYGRYS

Udział w Zawodach XXII Mistrzostwa Polski Wushu, XIX Puchar Polski Taijiquan

2.000,00
119.

Uczniowski Klub Sportowy CHOW GAR KUNG FU

Udział UKS CHOW GAR KUNG FU w XXII Mistrzostwach Polski WUSHU  w Warszawie

2.000,00
120.

Rzeszowski Okręgowy Związek Łuczniczy

Uczestnictwo w Międzynarodowych Mistrzostwach Polski Masters w Łucznictwie- Kielce 2015

2.000,00
121.

Akademicki Związek Sportowy Klub Uczelniany Politechniki Rzeszowskiej

Udział klubów w imprezach sportowych poza Miastem Rzeszowem – kolarstwo górskie- 7 dniowy wyścig TRANSPYR

8.000,00
 
 
 
 
 

Organizacja lub udział w zgrupowaniach sportowych przygotowujących do rozgrywek ligowych, organizacja i udział w zawodach lub rozgrywkach sportowych

 – sport dzieci i młodzieży – 840.000,- zł
 
Lp.
NAZWA KLUBU
NAZWA ZADANIA
 
1

Dziecięca Akademia Futbolu

DAF Rzeszów CUP 2015.

-
2

Szkółka Piłkarska KORONA ZAŁĘŻE

Szkółka Piłkarska 2015.

-
3

Uczniowski Klub Sportowy Fa Rzeszów

Szkolenie dzieci i młodzieży w piłce nożnej.

-
4

Rzeszowski Klub Sportowy

Popularyzacja gry w piłkę nożną wśród młodzieży poprzez udział drużyny piłkarskiej juniorów w rozgrywkach PZPN Podokręg Rzeszów.

-
5

Stowarzyszenie Przyjaciół Domu Kultury „STARONIWA” Rzeszów

Piłka nożna – sport junior

-
6

Rodzinny Klub Sportowy BOLESŁAW

Sport dzieci i młodzieży

-
7

Stowarzyszenie Przyjaciół Załęża

WJM Mini-Basket Przygotowania i udział w rozgrywkach PZ Kosz w mini koszykówce drużyn U12

-
8

Stowarzyszenie Sympatyków Koszykówki Rzeszów

Organizacja drużyny młodzieżowej U14 i U16 oraz udział w rozgrywkach koszykarskich ligi młodzików sezonie 2014/2015. Organizacja zajęć oraz zgrupowań koszykarskich przygotowujących do rozgrywek U14 i U16 w sezonie 2015/2016. Sport dzieci i młodzieży – koszykówka męska.  

-
9

UKS JUVENIA Rzeszów

Organizacja lub udział w zgrupowaniach sportowych przygotowujących do rozgrywek ligowych, organizacja i udział w zawodach lub rozgrywkach sportowych – sport dzieci i młodzieży

-
10

Lekkoatletyczny Klub Sportowy Resovia

Organizacja lub udział w zgrupowaniach sportowych przygotowujących do rozgrywek ligowych, organizacja i udział w zawodach lub rozgrywkach sportowych – sport dzieci i młodzieży (lekkoatletyka)

-
11

Towarzystwo Gimnastyczne SOKÓŁ przy SP-12

Grand Pix Prezesa Polskiego Związku Gimnastycznego w gimnazjum ( do lat 15)

-
12

Klub Sportowy SALTO Rzeszów

Sport dzieci i młodzieży

-
13

Uczniowski Klub Sportowy FOXBALL

Szkolenie i współzawodnictwo w zakresie pływania

-
14

Uczniowski Klub Sportowy Sailing Team

Wspieranie Szkolenia i współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży

-
15

Uczniowski Klub Sportowy Akademia Judo Rzeszów

Udział w zawodach lub rozgrywkach sportowych- sport dzieci i młodzieży

-
16

Klub Sportowy Ju-Jitsu

Wspieranie Szkolenia i współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży w zakresie Ju-Jitsu i Karate ( Sport Junior)

-
17

MUAY THAI Millenium Rzeszów

Muay Thai Junior

-
18

Rzeszowski Klub Sportów Walki SYSTEM

Karate to Sport i Zdrowie

-
19

Rzeszowski Klub Badmintona

Badminton młodzików

-
20

Klub Sportowy CZARNI

Zgrupowanie sportowe KS „Czarni” Rzeszów Lato 2015

-
21

Rzeszowski Klub Szachowy 

Szachy Junior

-
22

Sportowy Klub ÓSEMKA

Udział zawodników w rozgrywkach i zawodach sportowych

-

Organizacja lub udział w zgrupowaniach sportowych przygotowujących do rozgrywek ligowych, organizacja i udział w zawodach lub rozgrywkach sportowych

 – sport senior – 630.000,- zł
 
23

Rzeszowski Klub Szachowy

Szachy Rzeszów

-
24

Sportowy Klub ÓSEMKA

Udział zawodników w rozgrywkach i zawodach sportowych

-
 

Organizacja imprez sportowych w mieście Rzeszowie –  210.000,00 zł

 
25

Stowarzyszenie Sympatyków Koszykówki

Organizacja Koszykarskiego Turnieju Finałowego „ O awans do II Ligi Męskiej” Pod oficjalnym patronatem Prezydenta Miasta Rzeszów

-

 

 

 

Opublikował(a): 12.03.2015 13:30, Michał Solarski
Wytworzył(a): 06.02.2015 08:37, Piotr Wojtowicz
Drukuj Poleć znajomym