Wersja Archiwalna

Wyniki konkursu

Zarządzenie Nr VII/139/2015

Prezydenta Miasta Rzeszowa

z dnia 3 kwietnia 2015 r.

 

 

 

w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania turystyki w 2015 roku.

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz.U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.),
art. 5 ust. 4 pkt. 2 i art. 15 ust. 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1118
z późn. zm.) uchwały Nr LXXXI/1500/2014 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 28 października 2014 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Miasta Rzeszowa na 2015 rok
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz uchwały budżetowej Miasta Rzeszowa na rok 2015 Nr IV/53/2015 Rady Miasta Rzeszowa z dnia
20 stycznia 2015 r.,

 

zarządza się, co następuje:

 

§1

 

  1. Rozstrzyga się otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych w zakresie upowszechniania turystyki w 2015 roku.
  2. Wykaz podmiotów, którym przyznano dotacje na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania turystyki w 2015 roku oraz kwotę przyznanej dotacji, stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
  3. Wykaz podmiotów, którym nie przyznano dotacji na realizację zadań publicznych
    w zakresie upowszechniania turystyki w 2015 roku, stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

 

 

§2

 

Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Miasta Rzeszowa.

 

§3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Zał. Nr 1 do
Zarządzenia Nr VII/139/2015

Prezydenta Miasta Rzeszowa

z dnia 3 kwietnia 2015 r.

 

 

WYKAZ PODMIOTÓW, KTÓRYM PRZYZNANO DOTACJE NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI
W 2015 r.

 

Zadanie:

1. Dotacje celowe na kreowanie i rozwój produktów turystycznych Rzeszowa poprzez tworzenie, rozbudowę i aktywizację szlaków dziedzictwa kulturowego oraz wzmacnianie istniejących i tworzenie nowych specjalistycznych ofert turystyki miejskiej, kulturowej, religijnej: 16 000,00 zł


2. Dotacje celowe na upowszechnianie turystyki poprzez organizację imprez turystycznych, konferencji, seminariów, spotkań: 16 000,00 zł   

 

Lp.

 

Podmiot

 

Nazwa zadania

Kwota
dotacji
przyznanej
w 2015 r.

 

Zadanie 1

 

1.


Podkarpacka Regionalna Organizacja Turystyczna

Wędrówki po Rzeszowie

5 000,00 zł

 

2.


Podkarpacka Regionalna Organizacja Turystyczna

Promocja potencjału turystycznego Rzeszowa poprzez objazdy studyjne

5 000,00 zł

3.

Stowarzyszenie Kierunek Podkarpacie

Stworzenie materiałów promocyjno-informacyjnych dla oferty turystyki medycznej Rzeszowa

6 000,00 zł

 

Zadanie 2

 

1.


Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze
Zarząd Międzyszkolnego Oddziału

Imprezy turystyczno-krajoznawcze dla dzieci i młodzieży szansą na rozwój produktów turystycznych Rzeszowa

8 000,00 zł

 

2.


Podkarpackie Stowarzyszenie Głuchych

Rzeszów i okolice okiem niesłyszącego turysty

8 000,00 zł

Suma

32 000,00 zł


Zał. Nr 2 do
Zarządzenia Nr VII/139/2015

Prezydenta Miasta Rzeszowa

z dnia 3 kwietnia 2015 r.

 

 

WYKAZ PODMIOTÓW – KTÓRYM NIE PRZYZNANO DOTACJI NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI W 2015 r.

 

 

Lp.

 

Podmiot

 

Nazwa zadania

 

1.

Stowarzyszenie Przyjaciół Załęża

Rzeszowskie zamki, pałace i dwory

(błędy w Tab. Przewidywane źródła finansowania zadania publicznego – wkład osobowy 16,51%, dopuszczalny wkład pozafinansowy może stanowić do 5% całkowitych kosztów zadania)

Pliki do pobrania:
Opublikował(a): 08.04.2015 08:25, Piotr Wojtowicz
Wytworzył(a): 08.04.2015 08:16, Piotr Wojtowicz
Drukuj Poleć znajomym