Wersja Archiwalna

Otwarty konkurs na realizację zadań z zakresu sportu w 2015 roku

załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr  VII/211/2015

Prezydenta Miasta Rzeszowa

z dnia 11 czerwca 2015 r.

 
PREZYDENT MIASTA RZESZOWA

OGŁASZA OTWARTY KONKURS NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU sportu

W 2015 ROKU

 

podstawa prawna: art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.), uchwała Nr LXV/1216/2013 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie określenia warunków oraz trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Miasto Rzeszów (Dz. U. Woj. 2014.192).

 

I. Rodzaj zadań oraz wysokość środków przeznaczonych na realizację łącznie:                –  195.000,- zł z tego:

1) organizacja lub udział w zgrupowaniach sportowych przygotowujących do rozgrywek ligowych, organizacja udział w zawodach lub rozgrywkach sportowych – sport dzieci i młodzieży     –  75.000,- zł

2) organizacja lub udział w zgrupowaniach sportowych przygotowujących do rozgrywek ligowych, organizacja i udział w zawodach lub rozgrywkach sportowych – sport seniorów                      –   80.000,- zł

3) organizację imprez sportowych na terenie Miasta Rzeszów                                        –   30.000,- zł

4) udział klubów w imprezach sportowych poza Miastem Rzeszowem                            –   10.000,- zł

Powyższe kwoty mogą być wykorzystane na pokrycie kosztów określonych § 3 ust. 3 Uchwały
Nr LXV/1216/2013 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie określenia warunków oraz trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Miasto Rzeszów.

 
II. Zasady przyznawania dotacji.

1. Dotacja może zostać przyznana klubowi sportowemu niedziałającemu w celu osiągnięcia zysku, mającemu siedzibę na terenie Gminy Miasta Rzeszów, który złoży w terminie prawidłowo opracowany wniosek wg wzoru stanowiącego zał. nr 1 do Zarządzenia Nr VII/211/2015 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 11 czerwca 2015 r. w sprawie otwartego konkursu na realizację zadania z zakresu sportu w roku 2015 powołania Komisji Konkursowej i Regulaminu prac Komisji oraz szczegółowych zasad przeprowadzania konkursów, a w szczególności kryteriów oceny wniosków i kontroli wykonania zadań z zakresu sportu oraz określenia ramowego wzoru umowy, wniosku, zaktualizowanego kosztorysu i sprawozdania na realizację zadań w zakresie sportu.

2. Wniosek powinien zawierać:

1)nazwę, dokładny adres, dane kontaktowe klubu ubiegającego się o dofinansowanie;

2)termin i miejsce realizacji zadania oraz przewidywaną liczbę zawodników;

3)dane o posiadanej kadrze trenersko - instruktorskiej, jej kwalifikacjach i doświadczeniu zawodowym;

4) kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania;
5) wysokość środków otrzymanych w roku poprzednim;
6) wskazanie numeru rachunku bankowego klubu;
7) wskazanie osób upoważnionych do reprezentowania klubu.
Do wniosku należy dołączyć:

1) aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru lub ewidencji;

2) aktualny statut klubu;
3) Sprawozdanie merytoryczne i finansowe za 2014 rok;
4) Sprawozdanie z realizacji budżetu klubu w 2014 roku.

3. Każda z dyscyplin sportu będzie rozpatrywana oddzielnie. Dopuszcza się możliwość wyboru większej niż 1 liczby klubów do wykonania zadania. Dopuszcza się możliwość składania przez jeden klub kilku wniosków.

4. Wysokość udzielonej dotacji z budżetu Miasta dla danego projektu może być przyznana do 90 % planowanych kosztów realizacji zadania.

 

III. Terminy i warunki realizacji zadania.

1. Zadania można realizować od 9 czerwca 2015 roku

2. Termin końcowy realizacji zadania powinien być określony najpóźniej 30 dni od zakończenia
zawodów/ rozgrywek/ zgrupowań itp., ale nie później niż do dnia 31.12.2015

3.  Środki pochodzące z dotacji mogą być wydatkowane po podpisaniu umowy.

4. Środki własne i środki pochodzące z dotacji powinny być wydatkowane w terminie realizacji zadania.

5. W przypadku uzyskania dotacji w wysokości wnioskowanej kwoty, Oferent zobowiązany jest
 do zaangażowania w realizację projektu środków finansowych własnych w kwocie nie mniejszej niż zadeklarowana w ofercie konkursowej.

6. Zadanie powinno być realizowane z najwyższą starannością, zgodnie ze złożonym wnioskiem
i zgodnie  z zawartymi w umowie terminami.

7. W przypadku przyznania dotacji niższej od wnioskowanej oferent składa zaktualizowany kosztorys wraz z merytorycznym i rzeczowym opisem zadania.

8. Aktualizacja kosztorysu i opis zadania stanowią załącznik do umowy.

9. Przy wyborze wniosków Komisja bierze pod uwagę zasoby kadry szkoleniowej, możliwości bazowe i sprzętowe klubu, reprezentowany poziom sportowy oraz sposób rozliczenia dotacji
w latach poprzednich.

10. Wnioskodawca który otrzymał dotację zobowiązany jest do zamieszczania we wszystkich drukach i materiałach promocyjnych, a także materiałach prasowych, reklamach dotyczących realizowanego zadania, logo Gminy Miasto Rzeszów w sposób zapewniający jego widoczność. Logotyp dostępny jest pod adresem http://www.rzeszow.pl/promocja/logo-rzeszowa

 

W przypadku działań wskazanych w pkt. I ppkt. 1 i 2 ogłoszenia do rozliczenia zadania dopuszcza się zaliczenie środków własnych wydatkowanych przed podpisaniem umowy, nie wcześniej jednak niż od dnia rozpoczęcia realizacji zadania

W przypadku działań wskazanych w pkt. I ppkt. 1 i 2 ogłoszenia do rozliczenia środków pochodzących z dotacji Gminy Miasta Rzeszów kwalifikowane będą wydatki poniesione od dnia podpisania umowy do dnia zakończenia zadania.

W przypadku działań wskazanych w pkt. I ppkt. 3 i 4 ogłoszenia do rozliczenia zadania dopuszcza się zaliczenie środków własnych wydatkowanych przed podpisaniem umowy, nie wcześniej jednak niż od dnia rozpoczęcia realizacji zadania.

W przypadku działań wskazanych w pkt. I ppkt. 3 i 4 ogłoszenia do rozliczenia środków pochodzących z dotacji Gminy Miasta Rzeszów kwalifikowane będą wydatki poniesione przed podpisaniem umowy, nie wcześniej jednak niż od dnia rozpoczęcia realizacji zadania.

IV. Miejsce i termin składania wniosków.

Wnioski należy składać w siedzibie Urzędu Miasta Rzeszowa, Rynek 1 (kancelaria podawcza) lub w Wydziale Kultury, Sportu i Turystyki - Rynek 11,( I p., pok. nr 5 sekretariat)

1. W przypadku działań określonych w pkt. I ppkt. 1 i 2 ogłoszenia należy złożyć do dnia
26 czerwca 2015 godz. 15:30 (liczy się data wpływu do Urzędu Miasta Rzeszowa, a nie data stempla pocztowego)

2.Wnioski złożone lub doręczone po terminie lub na nieaktualnym dokumencie nie będą rozpatrywane.

3. W przypadku zadań określonych pkt. I ppkt. 3 i 4 ogłoszenia nabór wniosków odbywa się do czasu wykorzystania środków przewidzianych na ten cel w budżecie Gminy Miasta Rzeszów w 2015 roku. Wnioski należy składać co najmniej 21 dni przed rozpoczęciem realizacji zadania. Wniosek powinien być złożony w zamkniętej kopercie z napisem:

 

1) w przypadku działań określonych w pkt. I ppkt. 1 ogłoszenia „SPORT DZIECI I MŁODZIEŻY

2) w przypadku działań określonych w pkt. I ppkt. 2 ogłoszenia „SPORT SENIORÓW

3) w przypadku działań określonych w pkt. I ppkt. 3 ogłoszenia „IMPREZY SPORTOWE W RZESZOWIE

4) w przypadku działań określonych w pkt. I ppkt. 4 ogłoszenia „IMPREZY SPORTOWE POZA RZESZOWEM

Wniosek powinien być złożony na druku i zawierać załączniki, o których mowa we wzorze.

 

V. Termin wyboru wniosków oraz kryteria stosowane przy wyborze wniosków

1. W przypadku działań określonych w pkt. I ogłoszenia ppkt. 1 i 2. o przyznanie dotacji nastąpi
 do dnia 6 lipca 2015 r.

2. Przyznanie dotacji na realizację zadania objętego postępowaniem konkursowym następuje przez Prezydent Miasta Rzeszowa w drodze zarządzenia.

3. Rozpatrywane będą wnioski poprawne.

4. Wniosek jest poprawny gdy:

1) złożenie ofert na właściwym formularzu, w terminie określonym w ogłoszeniu,

2) jest wypełniony czytelnie,

3) Wnioskodawca jest uprawniony do złożenia wniosku,

3) termin realizacji zadania mieści się w ramach czasowych określonych w ogłoszeniu,

4) kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania jest poprawna pod względem
formalno-rachunkowym,

5) wraz z załącznikami opatrzona jest datą, pieczątką Wnioskodawcy i podpisami uprawnionych osób.

5. Przy rozpatrywaniu poprawnie złożonych wniosków, pod uwagę będą brane następujące kryteria:

1) znaczenia zadania dla realizacji celów i zadań Gminy Miasto Rzeszów,

2) merytoryczna wartość projektu,

3) wymierne korzyści dla mieszkańców,

4) koszty projektu, a w tym: wielkość środków finansowych wnioskodawcy, udział innych źródeł
w finansowaniu projektu,

5) dotychczasowa współpraca z samorządem w kontekście rzetelności i terminowości realizacji zadań oraz rozliczeń,

6) perspektywa kontynuacji projektu i źródeł dalszego finansowania,

7) struktura poniesionych nakładów do długofalowych efektów projektu,

8) dokonania i pozycję wnioskodawcy w środowisku lokalnym.

6. Kwota przyznanej dotacji może być niższa od określonej we wniosku.

7. Złożone wnioski nie podlegają uzupełnieniu ani korekcie.

8. Prezydent Miasta Rzeszowa może odmówić przyznania dotacji.                      

9. Dotacja zostanie przyznana na podstawie wybranego wniosku i zawartej umowy, z obowiązkiem rozliczania się po zrealizowaniu zadania.

10. Od odmowy przyznania dotacji odwołanie nie przysługuje.               

 
 
 
 

VI. Obowiązki Oferentów oraz zasady rozliczenia zadania.      

1. Z Wnioskodawcami, których oferta została wybrana w konkursie, Gmina Miasto Rzeszów zawiera pisemne umowy o wsparcie wykonania zadania publicznego. Umowa określa zakres
i warunki realizacji zadania publicznego. Umowa stanowi załącznik do Zarządzenia.

2. Na żadnym etapie realizacji zadania publicznego nie jest dopuszczalne wprowadzanie jakichkolwiek zmian  bez pisemnego powiadomienia Prezydenta Miasta Rzeszowa.

3. Przekazanie środków finansowych następuje po podpisaniu umowy, na rachunek bankowy podmiotu realizującego zadanie publiczne, w terminie do 30 dni od dnia zawarcia umowy o dotację.

4. Podmiot realizujący zadanie publiczne nie ma obowiązku posiadania wyodrębnionego rachunku

bankowego (lub subkonta) do obsługi środków pochodzących z dotacji.

5. Podmiot musi być jedynym posiadaczem wskazanego rachunku bankowego oraz jest zobowiązany do prowadzenia wyodrębnionej dokumentacji finansowo-księgowej środków finansowych otrzymanych na realizację zadania zgodnie z zasadami wynikającymi z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz. 330 z późn. zm.), w sposób umożliwiający identyfikację poszczególnych operacji księgowych.

6. Wszelkie przedsięwzięcia, których wykonanie podlega rozliczeniu muszą być zgodne
z harmonogramem przedłożonym przez podmiot realizujący zadanie publiczne.

7. Realizacja wszystkich kosztów powinna być udokumentowana odpowiednimi dokumentami  księgowymi.

8. Nie będą kwalifikowane do rozliczeń:

1)    faktury wewnętrzne,
2)    paragony.

9. Niedozwolone jest sfinansowanie lub refundacja całkowita lub częściowa danego wydatku
dwa razy ze środków publicznych. Podwójnym finansowaniem jest w szczególności:

1)      sfinansowanie lub refundacja tego samego wydatku w ramach dwóch różnych projektów współfinansowanych ze środków budżetu Miasta Rzeszowa, bądź innych środków publicznych wspólnotowych lub krajowych;

2)      sfinansowanie lub refundacja kosztów podatku VAT ze środków budżetu Miasta Rzeszowa, a następnie odzyskanie tego podatku ze środków budżetu państwa w oparciu o ustawę z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.).

10. Podmiot realizujący zadanie publiczne jest zobowiązany do przechowywania przez okres pięciu lat dokumentów potwierdzających dokonanie wydatków, tak ze środków otrzymanych w ramach dotacji, jak i środków własnych oraz dokumentów potwierdzających pozafinansowy wkład własny podmiotu. Dokumentami tymi są faktury, rachunki, umowy wraz z potwierdzeniem dokonania zapłaty.

11. W przypadku dokonania płatności w formie bezgotówkowej – dokumentem potwierdzającym jest potwierdzenie przelewu bankowego z konta Dotowanego.

12. W przypadku wyceny pracy wolontariusza kalkulacja stawki godzinowej za wykonanie pracy nie powinna odbiegać od stawek rynkowych.

13. Prezydent Miasta Rzeszowa zastrzega sobie prawo nieprzystąpienia do zawarcia umowy, bądź odstąpienia od jej realizacji, w szczególności zaś odmowy rozliczenia dotacji, w przypadku dokonania przez Wnioskodawcy nieuzasadnionego lub nadmiernego zmniejszenia udziału środków innych niż dotacja w kosztach wykonania zadania publicznego.

 
 

VII. Kontrola i ocena realizacji zadania.

1. Gmina Miasto Rzeszów, zlecając zadanie, dokonuje okresowej kontroli i oceny realizacji zadania, obejmującej w szczególności: stan realizacji zadania, efektywność, rzetelność i jakość realizacji zadania, prawidłowość wykorzystania środków finansowych oraz prowadzenie wymaganej dokumentacji.

2. Kontrola może być przeprowadzona w każdym czasie, zarówno w toku realizacji zadania oraz po jego zakończeniu. Kontrola może być przeprowadzona zarówno w siedzibie Urzędu Miasta Rzeszowa, jak i w siedzibie Dotowanego.

3. Kontroli dokonują pracownicy Urzędu Miasta Rzeszowa na podstawie imiennych upoważnień wydanych przez Prezydenta Miasta Rzeszowa.

4. W ramach kontroli, upoważnieni pracownicy Urzędu Miasta Rzeszowa mogą badać dokumenty i inne nośniki informacji, które mają lub mogą mieć znaczenie dla oceny prawidłowości wykonywania zadania, oraz żądać udzielania ustnie lub na piśmie informacji dotyczących wykonania zadania.

5. Dotowany na żądanie kontrolującego jest zobowiązany dostarczyć lub udostępnić dokumenty i inne nośniki informacji oraz udzielić wyjaśnień i informacji w terminie określonym przez kontrolującego.

6. Konsekwencją rażących uchybień w wykonaniu zadania publicznego i rozliczaniu dotacji, może być wypowiedzenie umowy zwrot całości przyznanej dotacji lub części dotacji.

 
 

VIII. Sprawozdanie z realizacji zadania z zakresu sportu

1. Sprawozdanie końcowe z wykonania zadania powinno zostać sporządzone przez Dotowanego na formularzu zgodnym z załącznikiem nr 8 do „Otwartego konkursu na realizację zadania z zakresu sportu w roku 2015”w terminie 14 dni od dnia zakończenia realizacji zadania.

2. Niezłożenie sprawozdania w terminie rodzi po stronie Dotującego obowiązek wezwania Dotowanego do złożenia sprawozdania w wyznaczonym terminie.

3. Do sprawozdania z wykonania zadania należy dołączyć kserokopie dokumentów księgowych, dowody płatności dokumentów (Wyciąg bankowy, Raport kasowy, Kasa przyjmie, Kasa wypłaci) oraz dodatkowe materiały dokumentujące realizację zadania: zdjęcia, plakaty, zaproszenia, foldery, listy uczestników projektu, publikacje wykonane w ramach zadania.

4. Gmina Miasto Rzeszów może wezwać Dotowanego do złożenia sprawozdania częściowego
z realizacji zadania.

5. Sprawozdania z wykonania zadania z zakresu sportu poddawane są wnikliwej analizie.

6. W przypadku braku uchybień dotowany zostanie poinformowany pisemnie o przyjęciu sprawozdania.

7. Umowę uznaje się za wykonaną dopiero z chwilą zaakceptowania sprawozdania przez Dotującego.

8. Błędy lub braki w złożonym przez Dotowanego sprawozdaniu winny być przez niego usuwane
lub uzupełniane w terminie wskazanym w pisemnym wezwaniu Dotującego.

9. Nieusunięcie błędów lub nieuzupełnienie braków w sprawozdaniu, we wskazanym przez Dotującego terminie, skutkuje odmową akceptacji sprawozdania i możliwością rozwiązania umowy przez Dotującego.

 

IX. Koszty kwalifikowane do rozliczenia zadania z zakresu sportu

1. Przedmiotem dotacji może być wsparcie finansowe klubu obejmujące:
1) koszty bezpośrednie:

a) transport,                                            

b) wyżywienie i zakwaterowanie,                                             

c) wynajem obiektów,                

d) opieka medyczna, badania lekarskie,                                    

e) zakup środków doraźnej pomocy medycznej,                                              

f) udział zespołu w rozgrywkach ligowych (opłaty związkowe i rejestracyjne, licencje, zezwolenia),

g) opłaty za sędziowanie zawodów,                                          

h) umowy zawarte z firmami ochroniarskimi,                                       

i) opłaty startowe,                                   

j) wynagrodzenia trenerskie i instruktorskie wraz z pochodnymi dla szkoleniowców prowadzących zajęcia sportowe,

k) udział w szkoleniach kadry instruktorsko – trenerskiej,

l) utrzymanie bazy sportowej przeznaczonej do prowadzenia szkolenia sportowego, 

ł) zakupu niezbędnego sprzętu sportowego przeznaczonego do prowadzenia szkoleń,

m) ubezpieczenia OC klubu i NW zawodników i trenerów,

n) koszty działań informacyjnych, promocyjnych zadania,

o) koszty zakupu nagród (pucharów, medali).   

2) koszty pośrednie do 10 % wartości udzielonej dotacji ogółem:

a) koszty ogólne zarządu i administracji (w tym m.in.: opłaty czynszowe, opłaty mediów, zakup artykułów i sprzętu biurowego),

b) koszty niezbędnych podróży służbowych.

2. Z dotacji nie mogą być finansowane wydatki z tytułu:

1) wypłaty wynagrodzeń dla zawodników, działaczy i księgowych klubu,

2) transferu zawodnika,

3) zapłaty kar, mandatów i innych opłat sankcyjnych, nałożonych na klub lub zawodnika,

4) zobowiązań klubu z zaciągniętej pożyczki, kredytu lub wykupu papierów wartościowych
oraz kosztów obsługi zadłużenia a także z tytułu podatków i składek ZUS,

5) budowy i modernizacji obiektu sportowego służącego do uprawiania sportu,

6) zakupu urządzeń i sprzętu innego niż wskazany w ust. 3 pkt 1 lit. ł zaliczanego do środków trwałych zgodnie z ustawą z dnia 15 lutego 1992 o podatku dochodowym od osób prawnych
(Dz. U. z 2011 r. Nr 74 poz. 397 z późn. zm.).

 
 

Ogłoszenie umieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Rzeszowa (adres: http://n.bip.erzeszow.pl/), na stronie internetowej Urzędu Miasta Rzeszowa (adres: http://www.rzeszow.pl) oraz na tablicach informacyjnych, znajdujących się w budynkach Urzędu Miasta Rzeszowa.

 
Opublikował(a): 12.06.2015 15:07, Michał Solarski
Wytworzył(a): 12.06.2015 14:55, Justyna Sokołowska
Drukuj Poleć znajomym