Wersja Archiwalna

Ewidencja Stowarzyszeń Zwykłych

Ewidencja Stowarzyszeń Zwykłych

 

 

 

Numer kolejny w ewidencji

 

 

Nazwa stowarzyszenia

zwykłego

 

Daty wpisów do ewidencji

1.        Cel/cele działania stowarzyszenia

zwykłego

 

 

Adres siedziby stowarzyszenia

 

Reprezentacja stowarzyszenia

zwykłego

 

Organ kontroli wewnętrznej stowarzyszenia

zwykłego

 

Regulamin działalności stowarzyszenia zwykłego

 

Status organizacji pożytku publicznego

 

Przekształcenie lub rozwiązanie stowarzyszenia

 

 

Likwidator stowarzyszenia zwykłego

 

Zastosowanie wobec stowarzyszenia środków nadzoru

 

Uwagi

2.        Teren działania stowarzyszenia

3.        Środki działania stowarzyszenia zwykłego

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

 

1.

 

 ABT Drift

 

25 lipca 2016 r

 Organizowanie i popularyzowanie masowego oraz wyczynowego sportu motorowego oraz podnoszenie poziomu sportu motorowego, organizowanie turystyki motorowej, podnoszenie bezpieczeństwa ruchu drogowegooraz pomoc poszkodowanym w wypadkach drogowych i sporcie motorowym,

 ul. Wschodnia 40, 35-304 Rzeszów

 Przedstawicielem Stowarzyszenia jest pan Rafał Hazner

 Stowarzyszenie
zwykłe nie
posiada organu
kontroli
wewnętrznej

 

 Nie

 -

 -

 -

 

 

 Obszar rzeczypospolitej Polskiej

 Składki członkowskie, dotacje,darowizny.

 

2.

 Stowarzyszenie Niezależnie Ubezpieczonych Pracowników Urzędu Miasta Rzeszowa

 12 sierpnia 2016 r.

 Cele: Zawieranie umów i przestrzeganie umów ubezpieczeń grupowych pracowników Urzędu Miasta rzeszowa i członków ich rodzin

 

Teren działania: obszar Rzeczypospolitej Polskiej

 

Środki działania:

 

 

 ul. Rynek 1. 35-064 Rzeszów

 Przedstawicielem stowarzyszenia jest pani Barbara Nycz

 Stowarzyszenie
zwykłe nie
posiada organu
kontroli
wewnętrznej

 

 Nie

 

 

 

 

 3.  Stowarzyszenie Troska o Przyszłość  14 listopada 2016 r.

 Cele: promowanie odnawialnych źródeł energii, przekonywanie mieszkańców i przedsiębiorców do stosowanie OZE, ujawnianie korzyści wynikajacych ze stosowania OZE.

Teren działania: Polska

Środki działania: Składki członkowskie.

 ul. Kopisto 8a/21,35-315 Rzeszów

 przedstawiciel stowarzyszenia: Pan Janusz Jerema  Stowarzyszenie
zwykłe nie
posiada organu
kontroli
wewnętrznej
   Nie  -  -  -  
 4. Stowarzyszenie Krystyn Podkarpackich  4 maja 2017 r.

 Cele: Integracja kobiet posiadajacy wspólny element tożsamości w postaci imienia Krystyna.

Teren działania: Obszar rzeczypospolitej Polskiej ze szczególnym uwsględnieniem województwa podkarpackiego.

Srodki działania: Składki członkowskie

 ul. Kaletnicza 16, 35-103 Rzeszów

 

 Przedstawiciel stowarzyszenia: Krystyna Leśniak-Moczuk  Stowarzyszenie
zwykłe nie
posiada organu
kontroli
wewnętrznej
   Nie  -  -  -  

 

5.

Erasmus Student Network Politechnika Rzeszowska

 4 maja 2017 r

 Cele: integracja kulturowa i socjalna studentów zagranicznych, pomoc studentom zza granicy studiujacych na Politechnice Rzeszowskiej, pomoc studentom z Politechniki wyjeżdżającym na studia za granicę, reintegracja studentów z Politechniki Rzeszowskiej, wspieranie organizacji studenckich i stowarzyszeń o podobnych celach, promowanie Polski, polskiej kultury za granicą, ścisła współpraca z organizacją Erasmus student Network Polska , promowanie idei wolontariatu  i praca na rzecz jego rozwoju.

 

Teren działania: teren Rzeczypospolitej Polskiej

 

Środki działana:

działalność osświatową, organizacja szkoleń i konferencji na szczeblu lokalnym, krajowym i międzynarodowym, udziaelanie konsultacji, przygotowywanie akcji promocyjnych, działalność informacyjną, udzielanie rzetelnej informacji o mozliwościach studiowania oraz finansowania studiów za granicą, działalność kulturalną, organizacja oraz wspieranie akcji a także wyjazdów promujących polską kulture na terenie kraju i za granicą, wspieranie oraz koordynowanie projektów, które maja zwiększyć zainteresowanie Polską oraz jej kulturą, organizacja imprez promujących kulturę innych krajów, organizacja wymian studenckich i młodzieżowych, współpraca z Erasmus Student Network Polska oraz innymi organizacjami krajowymi i międzynarodowymi o podobnych celach statutowych, współpraca z organizacjami studenckimi w Polsce, zorganizowanie i prowadzenie biura.

 

 ul. Powstańców Warszawy 10, pok.100, 35-959 Rzeszów

Zarzad stowarzyszenia:

 

 Przewodniczący: Jakub Rycko

 

Wiceprzewodniczacy: Rafał Smolak

 

Członek zarzadu ds. Finansów: Klaudia Łebko

 

Członek zarządu ds. Komunikacji i PR: Joanna Kulczycka

 Stowarzyszenie
zwykłe nie
posiada organu
kontroli
wewnętrznej

 

 Nie

 -

 -

 -

 

6. Stowarzyszenie Zwykłe Działkowców"Pestka" 8 września 2017 r.

Cele Działania stowarzyszenia zwykłego: reprezentowanie dzierżawców działek rekreacyjnych, uzytkowanych na terenie Ogrodu działkowego obr. 211 dz. 1528 przy ul. Kwiatkowskiego w Rzeszowie przed organami administracji publicznej, władzami samorządowymi oraz innymi instytucjami. Zabieganie o polepszenie warunków zagospodarowania w/w terenu. Obrona interesów dzierżawców działek.

Teren działania: Ogród Działkowy przy ul. Kwiatkowskiego działka 1528032,211

Środki działania stowarzyszenia zwykłego: składki członkowskie, dotacje, darowizny, zbiórki publiczne.

Rzeszów, ul. Kwiatkowskiego Przedstawiciel stowarzyszenia: Świerczyk Andrzej, Olbryś Henryk, Świtalska Bogusława Stowarzyszenie
zwykłe nie
posiada organu
kontroli
wewnętrznej
  Nie - - -  
 7.  Stowarzyszenie "Woda.Ruch.Zdrowie"  13 września 2017 r.

 Cele działania stowarzyszenie zwykłego: Propagowanie zdrowego trybu życia, propagowanie aktywności ruchowej, propagowanie dobrego wpływu wody na zdrowie człowieka, propagowanie zdrowego żywienia.

Teren działania : Terenem działania Stowarzyszenia jest cała Polska

Środki działania: prowadzenie zajęć gimnastycznych w wodzie, prowadzenie zajęć ruchowych w terenie, spotkania i wyjazdy integracyjne, stosowanie przez członków stowarzyszenia właściwych nawyków żywieniowych.

 Rzeszów, 35-605 ul. Zawilcowa 2/4  Przedstawiciel stowarzyszenia: Pani Maria Więcek  Stowarzyszenie
zwykłe nie
posiada organu
kontroli
wewnętrznej

 Uchwała z dnia 30.08.2017 r.

 Nie  -  -  -  
8. Stowarzyszenie "Spacerówka" 25 września 2017 r.

Cele działania stowarzyszenia zwykłego: a)reprezentacja właścicieli nieruchomości zlokalizowanych na terenie osiedla Zalesie wzdłuż ulic Spacerowej, Robotniczej,Zelwerowicza, Łukasiewicza, Białogórskiej, Sikorskiego w Rzeszowie przed organami administracji publicznej, władzami samorządowymi oraz innymi instytucjami w sprawach związanych z zagospodarowaniem i planowaniem przestrzennym, realizacją infrastruktury technicznej w tym mediów w szczególności w zakresie rozwiązań związanych z odprowadzaniem wód deszczowych oraz dróg dojazdowych, b) podejmownie czynności i udział w postępowaniach mających wpływ na kształtowanie warunków zagospodarowania terenu osiedla Zalesie, w szczególności w przedmiocie kształtowania ładu przestrzennego w zakresie planowania przestrzenno urbanistycznego i zieleni w tym zieleni urządzonej oraz związanych z uchwalaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, c) podejmownie czynności inicjujących budowę urządzeń infrastruktury technicznej związanej z odprowadzaniem wód deszczowych dla terenu osiedla Zalesie, d)ochrona praw i interesów członków Stowarzyszenia oraz ich rodzin, e) zarządzanie i utrzymywanie nieruchomości, których współwłaścicielami są członkowie Stowarzyszenai, f) reprezentowanie członków Stowarzyszenia wobec organów władzy i administracji państwowej i samorządowej, instytucji,organizacji,osób fizycznych i prawnych, g)działanie na rzecz społeczności lokalnej w zakresie utzrymania ładu przestrzennego i zapewnienia na terenie ulicy Spacerowej w Rzeszowie spokoju i porządku,h) działanie na rzecz ochrony środowiska naturalnego na terenie ulicy Spaceropwej w Rzeszowie i w jej bezpośrednim otoczeniu, i) informowanie społeczności lokalnej o sprawach istotnych dla jej funkcjonowani, j) integrację społeczności lokalnej, k) wspieranie rozwoju wspólnot,społeczności lokalnej i społeczeństwa obywatelskiego.

Teren działania: Obszar Województwa Podkarpackiego

Środki działania: zabieranie głosu i wyrażanie swojego stanowiska na forum publicznym,wspólpracę z organami administarcji publicznej oraz innymi instytucjami i podmiotami, kierowanie postulatów do organów administarcji publicznej i władz, udział w postępowaniach administracyjnych w charakterze strony postępowania, prowadzenie innych działań sprzyjających relaizacji statutowych celów Stowarzyszenia.

 

Rzeszów, ul. Spacerowa 29 k 35-601

Przedstawiciel stowarzyuszenia:

Zarząd składający się z 3 osób : Prezesa, Wicepraezesa oraz Skarbnika.

Stowarzyszenie
zwykłe nie
posiada organu
kontroli
wewnętrznej
 Uchwała nr 2 z dnia 17.09.2017 r. Nie - - -  
9. Rzeszowskie Towarzystwo Rowerowe 11 stycznia 2018 r.

Cele działania:  Rozwijanie turystyki rowerowej,pobudzanie zainteresowania sportem, promowanie zdrowego trybużycia,kultury fizycznej i rekreacji oraz poszerzanie horyzontów krajoznawczych. promowanie miasta Rzeszowa i powiatu rzeszowskiego podczas lokalnych, krajowych i zagranicznych imprez o charakterze turystycznym i sportowym.

Teren działania: Terenem działania Towarzystwa jest terytorium RP ze szczególnym uwzględnieniem obszru miasta Rzeszowa i powiatu rzeszowskiego. Towarzystwo może prowadzić działalność również za granicą.

Środki działania: organizacja i udział członków w imprezach turystyczno-sportowo-rekreacyjnych,propagowanie zdrowego i aktywnego trybu życia, propagowanie,organizowanie,upowszechnianie działalności sportowej,turystyki rowerowej i rekreacji wśród dorosłych,młodzieży,dzieci oraz osób niepełnosprawnych,prowadzenie działań wśród odób niepełnosprawnych,poszerzanie wiedzy histoerycznej o najbliższym otoczeniu podczas organizowanych imprez turystycznych i rekreacyjnych, popularyzacja kultury zdrowotnej,fizycznej,sportu,turystyki rowerowej i rekreacji,reprezentowanie problematyki sportu,organizowanie na szczeblu miasta,gminy i powiatu imprez turystycznych,rekreacyjnych,sportowychdla wszystkich gróp wiekowych w tym osób niepełnosprawnych,wspóldziałanie w zakresie sportu z innymi stowarzyszeniami,instytucjami oraz miastami,edukowanie społeczeństwa w zakresie ruchu drogowego,kształtowanie  w społeczeństwie rzeszowskim właściwych postaw i zachowań sprzyjających integracji Towarzystwa z osobami niepełnosprawnymi,propagowanie problematyki turystyki rowerowej w środkach masowego przekazu

 

Rzeszów, ul. Fredry 8/5, 35-005 Rzeszów

Zarząd Towarzysztwa:

Pan Tomasz Nalepa -Prezes

Pan Tadeusz Kot-w-ce Prezes

Pan Marcin Wacławek-Skarbnik

Pan Piotr Łabudzki-Członek

Pan Tomasz Tokarz-Członek

Stowarzyszenie
zwykłe
posiada organu
kontroli
wewnętrznej
 Uchwała z dnia 21.12.2017 r. Nie - -   -
10. Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Starszych 16 stycznia 2018 r.

Cele działania: Zmniejszenie poczucia samotności u osób starszych, udzielenie wsparcia osobom starszym oraz chronicznie samotnym, dobrowolne niesienie pomocy osobom starszym, upowszechnianie wiedzy o problemie, jakim jest samotność osób starszych, polepszenie sytuacji osób starszych i samotvnych w społeczności lokalnej, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób starszych, organizacj, wspieranie i promowanie idei wolontariatu, działanie na rzecz integracji członków stowarzyszenia.

Teren działania: terenem działania stowarzyszenia jest cała Polska

Środki działania: Organizacja wolontariatu, prowadzenie portali internetowych o tematyce związanej z problematyką będąca przedmiotem działalności Stowarzyszenia, propagowanie idei zgodnych z celemi Stowarzyszenia poprzez organizowanie różnego rodzaju spotkań, odczytów, szkoleń, akcji reklamowych.

Rzeszów, ul. Raginisa 31/103, 35-513 Rzeszów

Przedstawiciel stowarzyszenia: Pani Magdalena Koczera Stowarzyszenie
zwykłe nie
posiada organu
kontroli
wewnętrznej
 Uchwała z dnia 04.01.2018 r. Nie - - - -
11. Stowarzyszenie Kolekcjonersko-Strzeleckie " Kulą w Płot" 20.02.2018r

Cele działania: zrzeszanie osób zajmujacych się działalnością kolekcjonerską broni, amunicji i militariów, zrzeszanie osób uprawiajacych wszelkie rodzaje strzelectwa oraz sympatyków broni palnej, integracja środowiska strzeleckiego, rozwój wiedzy i umiejętności członków Stowarzyszenia w zakresie broni palnej i sportu strzeleckiego, popularyzacja wszelkich odmian strzelectwa, kolekcjonerstwa i wiedzy o broni, zwiększenie swiadomości prawnej społeczeństwa w zakresie prawa do posiadania broni w Polsce, promowanie kultury posiadania, kolekcjonowania i używania broni palnej, upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej i rekreacji dzieci, młodzieży i dorosłych w ramach strzelectwa sportowego, tworzenie i budowa strzelnic sportowych, w szczególności poprzez rekultywację nieuzytków, terenów powydobywczych, przemysłowych i zdegradowanych.

Teren działania: terenem działania Stowarzyszenia jest Rzeczypospolita Polska. Dla realizacji swoich celów Stowarzyszenie może działać również w innych krajach, w szczególności będącymi członkami UE.

Środki działania: organizowanie i udział w spotkaniach,imprezach,prelekcjach i wystawach o tematyce stzreleckiej i kolekcjonerskiej,udział członków Stowarzyszenia w treningach i sportowych zawodach stzreleckich, wzajemna współpraca członków stowarzyszenia oraz wspólpracę z innymi organizacjami w zakresie kolekcjonerstwa broni i strzelectwa, współpracę z władzami publicznymi i instytucjami w zakresie popularyzacji wiedzy o broni palnej, kultury posiadania broni i sportu strzeleckiego, współprace z instytucjami kulturalnymi i oświatowo-wychowawczymi w celu popularyzacji i rozwoju sportu stzreleckiego wśród dzieci,młodzieży i dorosłych,działalność szkoleniową,promocyjna i edukacyjną w zakresie broni palnej,występowanie z wnioskiem i opiniami do odpowiednich organów administracji publicznej,poszukiwanie odpowiednich terenów i obiektów i ich rewitalizację jako strzelnic sportowych,inne działania mające na celu realizację celów Stowarzyszenia.

Rzeszów, ul. Strażacka 21c/6, 35-312 Rzeszów

 

Zarząd Stowarzyszenia:

Pan Marcin Regulski- Prezes

Pan Paweł Juściński- Wiceprezes

Pan Marek Szponar-Wiceprezes

Stowarzyszenie
zwykłe nie
posiada organu
kontroli
wewnętrznej
  Nie - - -  
12. Stowarzyszenie Na Rzecz Zwierząt "Podaj Łapę" 7 marzec 2018 r.

Cele działania: Działanie na rzecz zwierząt bezdomnych, edukacja społeczeństwa w zakresie pomocy bezdomnym i krzywdzonym zwierzętom.

Teren działania: terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, ze szczególnym uwzględnieniem gminy Majdan Królewski.

Środki działania: prowadzenie profilu przytuliska w mediach społecznościowych, szukanie osób zainteresowanych adopcją- ogłoszeniaw prasie, na stronach internetowych, miejscach przeznaczonych do umieszczania ogłoszeń, organizowanie spotkań w celu propagowania celów Stowarzyszenia.

Rzeszów, ul. Ofiar Katynia 8/166, 35-209 Rzeszów

Przedstawiciel: Pani Anna Gnacy Stowarzyszenie
zwykłe nie
posiada organu
kontroli
wewnętrznej
  Nie

Uchwała z dnia 29.10.2018 r o rozwiazniu stowarzyszenia.

28 grudnia 2018r - zakończenie likwidacjii stowarzyszenia.

 

- -  Dnia 4 grudnia 2018 r Stowarzyszenie zostało na wniosek likwidatora wykreślone z ewidencji stowarzyszeń zwykłych prowadzonej przez Prezydenta Miasta Rzeszowa.
13.  ZIelone Osiedle Grabskiego  30 marca 2018 r.

 Cele działania:Reprezentacja właścicieli nieruchomości zlokalizowanych na terenie osiedla Grabskiego i okolic wzdłuż ul. Powstańców Warszawy, Za Strugiem, Kwiatkowskiego, Żeglarskiej w Rzeszowie przed organami administracji publicznej, władzamim samorządowymi oraz innymi instytucjami w sprawach związanych z zagospodarowaniem i planowaniem przestrzennym, realizacją infrastruktury technicznej w tym mediów w szczególnosci w zakresie rozwiązań zwiazanych z odprowadzeniem wód deszczowych oraz dróg dojazdowych, podejmowanie czynności i udział w postępowanich mających wpływ na kształtowanie warunków zagospodarowania terenu osiedla Grabskiego i okolic wzdłuż ulic Powstańców warszawy, Za Strugiem, Kwiatkowskiego, Żeglarskiej w Rzeszowie, w szczególności w przedmiocie kształtoania ładu przestrzennego w zakresie planowani przestrzenno urbanistycznego i zieleni w tym zieleni urządzonej praz zwiazanych z uchwaleniem piejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, podejmowanie czynności inicjujących budowę urządzeń infrastruktury technicznej związanej z odprowadzeniem wód deszczowych dla terenu osiedla Grabskiego,i okolic wzdłuż ul. Powstańców Warszawy, Za Strugiem, Kwiatkowskiego, Żeglarskiej w Rzeszowie

Teren działania: Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar osiedlA Grabskiego i okolic wzdłuż ul. Powstańców Warszawy, Za Strugiem, Kwiatkowskiego Żeglarskiej w Rzeszowie.

Środki działania: zabieranie głosu i wyrażanie swojego stanowiska na forum publicznym, współpraca z organami administarcji publicznej oraz innymi instytucjami i podmiotami, kierowanie postulatów do organów administracji publicznej i władz, udział w postepowaniach administracyjnych w charakterze strony postepowania, prowadzenie innych działań sprzyjajacych realizacji statutowych celów Stowarzyszenia.

 Rzeszów, uil. Grabskiego 74a, 35-312  Przedstawiciel: Pani Agnieszka Wesołowska- Majcher  Stowarzyszenie
zwykłe nie
posiada organu
kontroli
wewnętrznej
   Nie  -  -  -  -
14. Rzeszowskie Stowarzyszenie Strzelecko-Kolekcjonerskie.357 9 marca 2018 r.

Cel działania: działanie na rzecz strzelectwa, sportu strzeleckiego i kolekcjonerstwa broni, popularyzowanie wiedzy z dziedziny strzelectwa, sportu strzeleckiego i kolekcjonerstwa broni, promocja i popieranie strzelectwa i kolekcjonerstwa broni.

Teren działania: Terenem działania jest obszar województwa podkarpackiego.

Środki działania:składki organizowanie spotkań, prelekcji,pokazów, współpraca ze wszystkimi osobami i instytucjami o podobnych celach działania, w szczególności z grupami rekonstrukcji historycznej, występowanie z wnioskami i opiniami do właściwych organów administracji, inne działana realizujace cele statutowe.

Rzeszów, ul. Malczewskiego 2/13 35-114 Rzeszów. Przedstawiciel: Pan Krzysztof Matłosz. Stowarzyszenie
zwykłe nie
posiada organu
kontroli
wewnętrznej
  Nie - - - -
15. Stowarzyszenie Mieszkańców Budziwój-Biała 27 kwietnia 2018 r.

Cel działania: inicjowanie i współuczestniczenie w kształtowniu planu zagospodarowania przestrzennego osiedli Budziwój i Biała oraz w procesach kompleksowego ich zagospodarowania, zabudowy i rozwoju odpowiednio do zmieniajacych się potrzeb społecznych, inspirowanie i podejmowanie działań z zakresu ochrony środowiska, ochrony przyrody i gospodarki odpadami, reprezentowanie interesów mieszkańców wobec organów państwowych, samorządawych,społecznych i gospodarczych, realizowanie innych ustalonych przez Zarząd Stowarzyszenia lub Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.

Teren działania: Terenem działania jest teren rzeczypospolitej Polskiej.

Środki działania:pozyskiwanie i analiza informacji na tematy związane z ochroną przyrody i innymi obszarami działalności Stowarzyszenia, udział w konsultacjach społecznych przedstawianych projektów i planów zagospopdarowania zwiazanych z ochroną środowisk ,przyrody i krajobrazu oraz zagospodarowania osiedli Budziwój i Biała, reprezentownie członków stowarzyszenia w postępowaniach administracyjnych przedz organami administracji publicznej, samorządowej i państwowej, integrowanie mieszkańców Osiedli Budziwój i Biała dla zwiększenia skuteczności podejmowanych przedsięwzięć zmierzajacych do realizacji wytyczonych celów, współpraca z innymi jednostakmi zajmującymi się podobna problematyką , podejmowanie innych działań związanych z tematyką działalności Stowarzyszenia.

ul. Zakątkowa 18, 35-317 Rzeszów

Zarzad Stowarzyszenia:

Pani Alina Ankes- przewodniczaca zarządu

Pani Joanna Jurek-zastępca przewodniczacej zarządu

Pan Andrzej Kojder-członek zarządu

Pan Maciej Lew-członek zarządu

Pan Ewa Jachna - członek zarządu

Pan Krzysztof Tarka - członek zarządu

Pan Wojciech Zieliński - członek zarządu

Stowarzyszenie
zwykłe nie
posiada organu
kontroli
wewnętrznej
Uchwała z dnia 23.04.2018 r. Nie - - - -
16. CHEN TAIJIQUAN RZESZÓW 22 maja 2018 r.

Cel działania  popularyzacja stylu Chen taijiquan , jako sposobu życia, jego korzystnego wpływu na zdrowie i samopoczucie, podnoszenie umiejętności członków stowarzyszenia w zakresie stylu Chen Taijiquan oraz innych wschodnich sztuk walki i ćwiczeń zdrowotnych, rozpowszechnianie i podnoszenie w/w umiejetnosci wśród chetnych, niebędacych członkami stowarzyszenai, uczestniczących w kursach i seminariach organizowanych przez Stowarzyszenie, popularyzowanie wiedzy oraz umiejętności dotyczących kultur Wschodu, szczególnie miejsca sztuk walki w tych kulturach, historii i roli rodziny Chen w rozwoju chińskich sztuk walki, popularyzowanie kultury fizycznej i profilaktyki zdrowotnej, szczególnie poprzez Chen Taijiquan oraz sztuki walki, udział w programach promocji zdrowia i zapobiegania chorobom cywilizacyjnym, propagowanie wiedzy o technikach samoobrony.

Teren działania: Terenem działania Stowarzyszenia jest Cała Polska.

Środki działania: organizowanie kursów, seminariów, spotkań i konferencji odnoszących sie do spraw stanowiacych przedmiot działalności i będących celemi Stowarzyszenia, organizowanie i prowadzenie kursów w celu szkolenia instryktorów, organizatorów,wykładowców dla realizacji celów Stowarzyszenia, organizowanie obozów szkoleniowo-wypoczynkowych, zarządzanie posiadanymi obiektami, współpraca z karajowymi i zagranicznymi organizacjami z zakresu sztuk walki i samoobrony, kultery i sztuki Chin, organizowanie pokazów,zawodów  z zakresu dalekowschodnich sztuk walki, koordynowoanie działalności członków Stowarzyszenia w zakresie ich praw i obowiązków, prowadzenie działalności wydawniczej, inicjowanie  i popieranie prac naukowo-badawczych w zakresie sztuk walki i związanych z nimi kultur Wschodu, podejmowanie innych przedsięwzięć zmierzajacych do realizacji celów i zadań Stowarztyszenia, prowadzenie działalności informacyjnej, pozyskiwanie srodków finansowych dla prowadzenie działalności statutowej.

 

 

ul. Sienkiewicza 2/10,  35- 216 Rzeszów

Przedstawiciel stowarzyszenia : Pani Edyta Jost. Stowarzyszenie zwykłe nie posiada organu kontroli zewnetrzxnej. Uchwała z dnia 14.05.2018 r. Nie - - - -
17. Stowarzyszenie Zespół Garażowy 29 maja 2018 r.

Cel działania: działania na rzecz właścicieli garaży usytuowanych przy ul. Sienkiewicza, utrzymanie porządku na terenie drogi dojazdowej i placów manewrowych bedacych ich współwłasnością, w razie potrzeby inicjowanie przedsięwzięć w zakresie remontów drogi dojazdowej i placów manewrowych, doradztwo i konsultacje przy remoncie garaży.

Teren działąnia: terenem działania Stowarzyszenia jest miasto Rzeszów.

Środki działania: organizowanie spotkań i dyskusji na zebraniach z właścicielami garaży, współprace  z osobami i instytucjami w sprawach dotyczacych uzytkowania terenu i garaży, wystepowania z wnioskami i opiniami do właściwych organów i policji  w przypadku spraw spornych , dotyczących wykorzystywania drogi dojazdowej przez instytucje i osoby prywatne, nie będace współwłaścicielami terenu lokalizacji garaży i drogi dojazdowej, wspólpraca z Administracją Osiedla 1000-lecia RSM w sprawacvh sasiedzkiego uzytkowania terenu.

ul. Sienkiewicza 3/84,35-216 Rzeszów

Zarzad stowarzyszenia: Pan Jan Komarzyca- Przewodniczący, Pan Roman Rogoziński- zastępca Przewodniczacego, Pan Stanisław Zaprzał- Sekraetarz Stowarzyszenie zwykłe nie posiada organu kontroli zewnetrznej. Uchwała z dnia 24 kwietnia 2018 r. Nie - - - -
18. Rzeszowskie Stowarzyszenie Edukacji Finansowej 30 maja 2018 r.

Cel działania: Zrzeszenie ludzi korzystających lub pragnących przystapić do Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej działajacej zgodnie z ustawą z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kaksach oszczędnościowo-kredytowych ( t.j Dz.U. z 2013 r., poz.1450 z poźn. zm.) , propagowanie idei na jakich działaja Spółdzielcze kasy, a w szcególności organizowanie pogadanek, spotkań i wykładów oraz wydawnictw, wspieranie działajacych Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych.

Teren działania: Rzeczypospolita Polska.

Środki działania: współdziałanie z władzami kościelnymi i innymi organizacjami i instytucjami, występowanie do organów państwowych z wnioskami w sprawach dotyczących istotnych celów stowarzyszenia, prowadzenie działalności integracyjnej członków Stowarzyszenia poprzez aktywność kulturalna, rekreacyjną i towarzyską, prowadzenie działalności informacyjnej.

ul. Zamenhoffa 3, 35-065 Rzeszów

Zarząd Stowarzyszenia: Pan Grzegorz Pilch - Prezes

Pan Arkadiusz Gemra- Wiceprezes

Pani Zuzanna Kaczmarek-Wiceprezes

Stowarzyszenie zwykłe nie posiada organu kontroli zewnetrznej. Uchwała z dnia 20.05.2018 r. Nie Uchwała z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie likwidacji stowarzyszenia Pan Grzegorz Pilch - -
19. Podkarpackie Stowarzyszenie Emerytów Banku Pekao SA 21 czerwiec 2018 r.

Cele działania: dbanie o utrzymanie przez członków dobrej kondycji psychfizycznej i jej stałą poprawę poprzez: inicjowanie, organizowanie, i wspieranie aktywnościi zdrowotnej, fizycznej ( np. gimnastyka itp.)oraz umysłowej ( wystawy, muzea) emerytów i rencistów - byłych pracowników bankowych, organizowanie i wspomaganie ich różnorodnej aktywności towarzyskiej ( spotkania), kulturalnej ( koncerty, spektakle) oraz turystycznej w Polsce i za granicą ( wycieczki, pielgrzymki ).

Teren działania: teren Rzeczypospolitej Polskiej

Środki działania: współpraca z różnorodnymi instytucjami zarówno prywatnymi jak i państwowymi oraz organizacjami społecznymi.

ul. Sportowa 8/64,35-111 Rzeszów

Zarząd Stowarzyszenia:

Pani Maria Staszałek

Pani Alicja Grzywacz

Pani barbara Balaw

 

Stowarzyszenie zwykłe nie posiada organu kontroli zewnetrznej. Uchwała z dnia 8 marca 2018 r. Nie - - - -
 20.  Stowarzyszenie Grafik - RZG  18 września 2018 r.

 Cele działania: działalność z zakresu nauki, edukacji, oswiaty i wychowania, kultury  i sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, upowszechnianie i ochrona praw konsumenckich, dbanie  o prawa społeczne i ekonomiczne członków stowarzyszenia, wspieranie rozwoju gospodarczego, w tym rozwoju przedsiębiorczości, przestrzeganie prawa i gwarantowania praw obywatelskich , wspieranie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnej.

Teren działania: obszar Rzeczypospolitej Polskiej

Środki działania: organizowanie spotkań, wieców i prelekcji, wystaw oraz innych imprez, współpraca z osobami i instytucjami, posłami, i radnymi o podobnych celach działania, uczestnictwo w postepowaniach administracyjnych i sądowych, zgłaszanie wniosków i uwag do organów państwa, inne działania, realizujące cele statutowe Stowarzyszenia.

 ul. Krakowska 40 C, 35-506 Rzeszów

 Przedstawiciel stowarzyszenia: Pani Krystyna Depa  Stowarzyszenie zwykłe nie posiada organu kontroli zewnetrznej.  11 wrzesnia 2018 r.  Nie  -  -  -  -
 21.  Stowarzyszenie Polska Sprawa  19 października 2018 r.

 Cele działania: Działalność samorządowa, działalność kulturalno-patriotyczna, działalność charytatywana.

Teren działania: Województwo Podkarpackie

Środki Działania: branie czynnego udziału w życiu samorządowym miasta i regionu poprzez udział w debacie publicznej jak również podejmowanie bądź wspieranie inicjatyw na rzecz poprawy jakosci życia obywateli w regionie, organizacja/współorganizacja wydarzeń kulturalno-patriotycznych związanych z regionem, organizacja otwartycgh debat z udziałem samorządawców, parlamentarzystów, ruchów miejskich, sapotkania młodzieży z kombatantami II wojny światowej oraz podziemia antykomunistycznego, przygotowywanie paczek światecznych dla domów dziecka, weteranów, hospicjów oraz domów samotnych matek i schronisk dla zwierząt, interweniowanie w administracjach mieszkaniwoych, magistratach miejskich i gminnych w sprawie na przykład braku niezbędnej infarstruktury dla osób niepełnosprawnych w budynkach mieszkalnych na terenie Województwa Podkarpackiego.

 ul. Pułaskiego 7/301, 35-011 Rzeszów

 Zarzad stowarzyszenia:

1. Jakub Wróbel - Prezes stowarzyszenie

2. Michał Sowa - Wiceprezes Stowarzyszenia

3. Aleksandra Śliwa- Członek Zarządu Stowarzyszenia

 Stowarzyszenie zwykłe nie posiada organu kontroli zewnetrznej.  Uchwała z dnia 9 października 2018 r.  Nie  -  -  - -
22  Stowarzyszenie Szachownica Rzeszów 17 stycznia 2019 r.

 1. cele działania: krzewienie kultury fizycznej i sportu ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży na terenie miasta Rzeszowa, rozwój intelektualny oraz wychowanie dzieci i młodzieży poprzez uprawianie dyscypliny sportu szachy.

2. Teren działania: Rzeczypospolita Poalska oraz miasto Rzeszów.

3. Środki działania: wspóldziałanie z organami administracji publicznej i samorządowej oraz organizacjami o podobnym profilu działałności w celu zapewnienia członkom właściwych warunków do uprawiania sportu, organizacja szkoleń i zgrupowań specjalistycznych, kondycyjnych, rekreacyjnych i krajoznawczych dla dorosłych, dzieci i młodzieży, organizacja zawodów i imprez sportowych oraz rekreacyjnych o zasięgu lokalnym, wojwódzkim, ogólopolskim, i międzynarodowym w celu wszechstronnego rozwoju sprawności fizycznej i umysłowej, jak również w celu zapobiegania patologiom społecznym, wsparcie organizacyjne, merytoryczne i finansowe członków stowarzyszenia w zgrupowaniach, zawodach, imprezach sportowych i rekreacyjnych oraz kursach i szkoleniach, podejmowanie kroków majacych na celu popularyzację szachów wśród osób niepełonosprawnych i w podeszłym wieku oraz ich aktywizację, propagowanie gry w szachy na terenie RP, ze szczególnyym uwzględnieniem miasta Rzeszowa, ustanawianie i finansowanie nagród i wyróżnień dla zawodników.

 ul. Króla Kazimierza 10B/38, 35-061 Rzeszów  Przedstawiciel stowarzyszenia: Pan Marcin Woźniak  Stowarzyszenie zwykłe nie posiada organu kontroli zewnetrznej.  Uchwała z dnia 4 stycznia 2019 r.  Nie  Uchwała z dnia 13.02.2019 r o rozwiazniu stowarzyszenia.  -  -  Dnia 2 kwietnia 2019 r. Stowarzyszenie zostało na wniosek likwidatora wykreślone z ewidencji stowarzyszeń zwykłych prowadzonej przez Prezydenta Miasta Rzeszowa.
23 Stowarzyszenie Rozwoju Nauki i Techniki 17 stycznia 2019 r.

1. Cele działania:

działanie na rzecz rozwoju nauki, techniki, kultury i gospodarki, promocja zatrudniania w zawodach naukowo-technicznych, popularyzacja osiągnięć nauki i techniki, podnoszenie kwalifikacji zawodowych  swoich członków, reprezentowanie i obrona interesów zawodowych członków, rozwijanie więzi koleżeńskich i zawodowych, propagowanie nowoczesnych innowacyjnych technologii podnoszacych efektywność i ekonomiczność, ochrona środowiska i działania na rzecz bezpieczeństwa pracy, propagowanie i wspieranie wynalazczości, idei przedsiębiorczości, wolności gospodarczej, swobód obywatelskich oraz polityki regionalnej, działanie na rzecz propagowania wśród społeczeństwa zdrowego stylu życia oraz krzewienia kultury fizycznej, przeciwdziałnie bezrobociu, bezdomności, ubóstwu i wykluczeniu społecznemu poprzez pomoc w zdobywaniu i pogłębianiu wiedzy oraz kwalifikacji przydatnych obywatelom w ich aktywności zawodowej oraz działalnosci społeczno-politycznej.

2.Teren działania: Polska

3. Środki działania: wymiana wiedzy, doświadczenia i poglądów, szerzenie wiedzy i kultury technicznej w społeczeństwie, prowadzenie prac badawczo-rozwojowych oraz wdrożeniowych, diagnozowanie potrzeb edukacyjnych i społecznych, opracowywanie opinii i ekspertyz, prowadzenie działalności wydawniczej, edukacyjnej i szkoleniowej, opracowywanie i opiniowanie programów i metod nauczania, przyznawanie nagród i dyplomów, za wyróżniajace się wyniki w nauce i/lub twórczości technicznej, wdrażanie innowacyjnych technologii i rozwiązań technicznych, udzielanie wsparcia prawnego, wspieranie wszelkich inicjatyw obywatelskich na rzecz rozwoju nauki i techniki, studiowanie literatury obejmującej najnowsze osiągnięcia wiedzy, współpraca z samorzadami terytorialnymi, zawodowymi i gospodarczymi, organizowanie kongresów, zjazdów, konferencji, narad, sympozjów, seminarió, odczytów, konkursów, organizowanie imprez kulturalnych, propagowanie i realizowanie działań na rzecz ochrony środowiska i bezpieczeństwa pracy, pozyskiwanie dotacji, grantów i dofinansoawń z róiżnych źródeł  na potrzeby działań .

ul. Lipowa 8, 35-321 Rzeszów Przedstawiciel stowarzyszenia: Pan Marek Borys. Stowarzyszenie zwykłe nie posiada organu kontroli zewnetrznej Uchwała z dnia 14 stycznia 2019 . Nie - - - -
 24. Wspólne Podkarpacie  12 marca 2019 r.

 1. Cele działania: działalność na rzecz rozwoju i promocji województwa podkarpackiego, wspieranie i rozwijanie zasad demokratycznego państwa prawnego oraz postaw proobywatelskich, w tym związanych z działalnością na rzecz rozwoju i promocji Unii Europejskiej, działalność na rzecz rozwijania kontaktów i współpracy międzynarodowej w zakresie oświaty i edukacji, działalność na rzecz promocji i rozwoju demokracji, praw obywatelskich i rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.

2. Teren działania : Polska

3. Środki działania: działalność opiniotwórcza, edukacyjna poprzez organizacje spotkań, konferencji, wykładów, dyskusji, prelekcji, innych imprez, publikacji w środkach masowego przekazu, itp., prowadzenie działalnopści wydawniczej, współpraca z partiami politycznymi, organizacjami społecznymi i zawodowymi, naukowymi, instytucjami, w tym w szczególności o podobnych celach działalności,

 ul. Kreczmera 4, 35-065 Rzeszów.  Przedstawiciel stowarzyszenia : Pan Sławomir Chłopik.  Stowarzyszenie zwykłe nie posiada organu kontroli zewnetrznej  Uchwała z dnia 6 marca 2019 r.  Nie

 Uchwała z dnia 29 października 2019 w przedmiocie likwidacjii Stowarzyszenia.

10 grudnia 2019r - zakończenie likwidacji stowarzyszenia

 Pan Sławomirc Chłopik likwidator Stowarzyszenia.  -  -
25. DNA Rzeszów 12 marca 2019 r.

1. Cele działania: wspieranie rozwoju kościołów i innych organizacji chrześcijańskich, wspieranie rozwoju chrześcijańskich liderów, rozwój i integracja społeczności chrześcijańskiej, wspieranie i rozwijanie chrześcijańskiego ruchu uczniowskiego, działalność charytatywna, promowanie Pisma Świętego i literatury chrześcijańskiej, promocja kultury propagującej wartości chrześcijańskie, działalność edukacyjna.

2. Teren działania: Rzeczypospolita Polska.

3. Środki działania: organizowanie konferencji, seminariów, szkoleń i wykładów, dotyczących działalności regulaminowej Stowarzyszenia, organizowanie i koordynownie krajowych i międzynarodowych wymian grup uczestniczacych w realizacji regulaminowych celów Stowarzyszenia, finansowanie szkoleń podnoszących kompetencje liderów chrześcijańskich, współpraca i wspieranie działań innych stowarzyszeń i fundacji majacych tożsame cele.

ul. Strumykowa 3, 35-230 Rzeszów Przedstawiciel stowarzyszenia: Pan Andrzej Hawro.  Stowarzyszenie zwykłe nie posiada organu kontroli zewnetrznej Uchwała z dnia 4 marca 2019 r.  Nie  -  -  -  -
26 Rzeszowska Akademia Gier Logicznych "TALENT" Rzeszów 30 maja 2019 r.

1.Cele działania: krzewienie kultury fizycznej i umysłowej wśród dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów oraz osób niepełnosprawnych, wychowywanie poprzez kulture fizyczną na rzecz poprawy postaw, kultury życia, działania umysłowego, rozwijania osobowości dzieci i młodzieży jako elementu kondycji fizycznej i umysłowej, aktywizacja i integracja w środowiskach dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów, inicjowanie i podejmowanie zadań na rzecz kultury umysłowej i fizycznej, szerzenie kultury fizycznej i umysłowej w kontekście zdrowego życia, rozwijanie i wsopieranie różnych form życia sportowego a w szczególnosci sportów umysłowych, kształtowanie charakterów i osobowości majace wpływ na dzieci i młodzież dla środowiska starszego z wpłyewem na poprawę negatywnych skutków chorób cywilizacyjnych, organizowanie wypoczynku i imprez integracyjnych, upowszechnianie sportu jako formy rekreacji, przygotowywanie i doskonalenie kadry dla potrzeb krzewienia kultury fizycznej w szczególności brydża sportowego oraz innych sportów umysłowych.

2.Teren działania: miasto rzeszów z uwzględnieniem potrzeb całego województwa podkarpackiego.

3. Środki działania:współdziałanie z organami samorządu terytorailanego i organów władz państwowych w celu zapewnienia członkom Klubu odpowiednich warunków dla uprawiania sportu, uczestniczenie w rozgrywkach i zawodach sportowych, organizowanie zawodów, imprez sportowych i rekreacyjnych, prowadzenie działalności szkoleniowej, sprawowanie opieki wychowawczej i szkoleniowej członków Klubu, organizowanie kursów, szkoleń, spotkań i pogadanek, organizowanie wypoczynku dla dzieci, młodzieży i zainteresowanych dorosłych.

 ul. Fircowskiego 1 , 35-030 Rzeszów

 Zarząd Stowarzyszenai:

Leokadia Leja-Weryńska- Prezes Stowarzyszenia

Robert Kwiatkowski-Z-ca Prezesa

Andrzej Ankiersztejn-Sekretarz /Skarbnik

Bogusław Kruczek- Członek zarządu

Stanisław Tokarz-Członek Zarządu

Zmiana w zarządzie Stowarzyszenia z dnia 22 lipca 2019 r. :

Pan Andrzej Ankiersztejn- Prezes Stowarzyszenia

Pan Robert Kwiatkowski- Sekretarz Stowarzyszenia

Pani Leokadia Leja - Weryńska Skarbnik Stowarzyszenia

 

 Stowarzyszenie zwykłe nie posiada organu kontroli zewnetrznej  Uchwała Nr 2 z dnia 27 kwietnia 2019 r.  Nie  -  -  -  -
27. Stowarzyszenie Lawendowy Zakatek 4 czerwca 2019 r.

1. Cele działania: reprezentowanie przed urzędami, instytucjami i innymi organami właścicieli nieruchomości przy ul. Jazowa 25/1-43 w rzeszowie, działanie na rzecz utrzymania w należytym stanie technicznym i estetycznym nieruchomości przy ul. Jazowa 25/1-43 w Rzeszowie, dbanie o środowisko i rozwój infrastruktury osiedla przy ul. Jazoaw 25/1-43 w Rzeszowie, przygotowywanie wniosków mieszkańców związanych z bieżącym funkcjonowaniem osiedla i przekazywanie ich do władz miasta lub powiatu, wymiana informacji i doswiadczeń pomiedzy osobami i instytucjami zainteresowanymi rozwojem i funkcjonowaniem osiedla przy ul. Jazowa 25/1-43 w Rzeszowie.

2. Teren działania: Powiat Rzeszów

3. Środki działania: występowanie z wnioskami i opiniami do właściwych organów administracji publicznej, wspieranie działań majacych na celu utrzymanie nieruchomości w należytym stanie, wspieranie działań zmierzajacych do poprawy funkcjonowania osiedla, inne działania realizujące cele statutowe

ul. Jazowa 25/31B, 35-326 Rzeszów Przedstawiciel stowarzyszenia: Pan Ryszard Popławski Stowarzyszenie zwykłe nie posiada organu kontroli zewnetrznej Uchwała nr 2/2019 z dnia 28 maja 2019 r. Nie - - - -
28.  Zielone Zalesie  4 czerwca 2019 r.

 1. Cele działania: reprezentacja właścicieli nieruchomości zlokalizowanych na terenie osiedla Zalesie i okolic wzdłuż ulicy Aleksandra Zelwerowicza, Spacerowej, Łukasiewicza,Białogórskiej, Sikorskiego, Mieczysławy Ćwiklińskiej, Jana Kiepury w Rzeszowie przed organami administracji publicznej, władzami samorządowymi oraz innymi instytucjami, uwzględniajac sądy powszechne oraz administracyjne każdej instancji, w sprawach zwiazanych z planowaniem i zagospodarowaniem przestrzennym, planowaniem i realizacją infrastruktury technicznej, w tym sieci uzbrojenia terenu, odprowadzaniem wód opadowych oraz planowaniem i realizacja dróg dojazadowych, podejmowanie czynności oraz wszczynanie, udział i przyłączanie sie do postępowań majacych wpływ na planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz kształtowanie ładu przestrzennego na obszarze osiedla Zalesia i okolic wzdłuz ulicy Aleksandra Zelewrowicza, Spacerowej, Łukasiewicza, Białogórskiej, Sikorskiego, Mieczysłay Ćwiklińskiej, Jana Kiepury w Rzeszowie, w szczególności w zakresie gospodarki przestrzennej, planowania przestrzenno- urbanistycznego, kształtowania obszarów zieleni w tym zieleni urządzonej, obszarów rekreacyjnych oraz kwestii zwiazanych z uchwaleniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, podejmowanie czynności dotyczacych podmiotów i przedmiotów zwiazanych z organizacją użytkowania przestrzeni na obszarze osiedla zalesie i okolic wzdłuż ulicy Aleksandra Zelewrowicza, Spacerowej, Łukasiewicza, Białogórskiej, Sikorskiego, Mieczysłay Ćwiklińskiej, Jana Kiepury w Rzeszowie, uczestnictwo oraz inicjowanie postępowań w przedmiocie ochrony określonych wartości przestrzeni, racjonalnego kształtowania przestrzeni, zachowania równowagi pomiedzy elementami naturalnymi oraz istniejąca zabudową a planowanimi na obszarze osiedla Zalesie i okolic zamierzeniami inwestycyjnymi, inspirowanie oraz podejmowanie działąń oraz udział w postepowaniach przed organami administarcji publicznej i samorządu terytorialnego oraz innymi instytucjami uwzgledniajac sądy powszechne oraz administracyjne na rzecz ochrony elementów naturalnych środowiska, ochrony przyrody w tym ochrony gatunkowej roślin, zwierzat i grzybów, gospodarki odpadami, podejmowanie działań i reprezentowanie interesów właścicieli nieruchomości zlokalizowanych na obszarze osiedla Zalesie i okolic wzdłuż ulicy Aleksandra Zelewrowicza, Spacerowej, Łukasiewicza, Białogórskiej, Sikorskiego, Mieczysłay Ćwiklińskiej, Jana Kiepury w Rzeszowie, w szczególności poprzez inicjowanie postępowań oraz współuczestnictwo w już prowadzonych w zakresie planowania i  zagospodarowania przestrzennego, procesów budowlanych oraz inwestycyjnych, ochrony przyrody i środowiska naturalnego, gospodarki odpadami, przed organami administracji publicznej i samorządu terytorialnego oraz innymi instytucjami, uwzględniając sądy powszechne i administracyjne, inicjowanie przedsięwzięć w zakresie niezbednych remontów dróg, w tym dróg wewnetrznych oraz budowy urzadzeń infrastruktury technicznej, uwzględniajac odprowadzanie wód opadowych dla obszaru osiedla Zalesie i okolic wzdłuż ulicy Aleksandra Zelewrowicza, Spacerowej, Łukasiewicza, Białogórskiej, Sikorskiego, Mieczysłay Ćwiklińskiej, Jana Kiepury w Rzeszowie przed organami administracji publicznej i samorządu terytorialnego oraz innymi instytucjami w tym sądami powszechnymi i administarcyjnymi, reprezentowanie członków Stowarzyszenia wobec organów administracji publicznej, samorządu terytorialnego, innych instytucji oraz organizacji w tym osób fizycznych i prawnych, inicjowanie działań wtym działań informacyjnych na rzecz społeczności lokalnej w sprawach istotnych dla jej funkcjonowania, integracja społeczności lokalnej, wspieranie rozwoju społeczności lokalnej i społeczeństwa obywatelskiego, realizowanie innych, ustalonych przez Zebranie Członków Stowarzyszenia celów.

2 Teren działania: obszar osiedla Zalesie i okolic wzdłuż ulicy Aleksandra Zelewrowicza, Spacerowej, Łukasiewicza, Białogórskiej, Sikorskiego, Mieczysłay Ćwiklińskiej, Jana Kiepury w Rzeszowi.

3. Środki działania:zabieranie głosu i wyrażanie swojego stanowiska na forum publicznym, współpracę z organami administracji publicznej, organami samorządu terytorialnego oraz innych instytucji i podmiotów w tym organizacji społecznych, osób fizycznych i prawnych, udział w postepowaniach administracyjnych, przed organami administracji publicznej, samorządu terytorialnego w charakterze strony postępowania w każdej instancji i na kazdym etapie postępowania, udział w postepowaniach sądowych w tym postępowaniach prowadzonych przed sądami administracyjnymi każdej instancji, w charakterze przewidzianym przez odpowiednie przepisy prawa, ustanawianie pełnomocników oraz osób reprezentujacych Stowarzyszenie, organizowanie spotkań, prelekcji w zakresie działań podejmowanych przez Stowarzyszenie, prowadzenie innych działań sprzyjajacych realizacji regulaminowych celów Stowarzyszenia.

 

 

 

 ul. Zelwerowicz 54 H, 35-601 Rzeszów  Przedstawiciel stowarzyszenia: Pan Stanisław Kulpa  Stowarzyszenie zwykłe nie posiada organu kontroli zewnetrznej  Uchwała z dnia 27 maja 2019 r.  Nie  -  -  -  -
29 Byle Do Mety 14 czerwca 2019 r.

1. Cele działania: działanie na rzecz propagowania zdrowego trybu życia - bieganie, bieganie z psem, popularyzowanie wiedzy z dzidziny biegania z psem wśród społeczeństwa, promocja i popieranie biegania, biegania zpsem jako formy wypoczynku, tworzenie płaszczyzny wymiany informacji i doświwdczeń pomiedzy osobami i instytucjami zainteresoawnymi tym tematem.

2. Teren działanai: obszar Polski

3. Środzki działania: branie udziału w imprezach w kraju i za granica, organizowanie spotkańbm, zawodów, imprez sportowych, współpraca z wszelkimi osobami i instytucjami o podobnych celach działania, występowanie z wnioskami i opiniami do włąściwych organów administracji w przypadku konieczności otrzymania zgody na organizowanie imprezy, wspieranie działań zmierzajacych do popularyzacji tej formy wypoczynku, dla realizacji celów Stowarzyszenie może prowadzić działaniapoza granicami kraju na terenie innych państw z poszanowaniem tamtejszego prawa, inne działania realizujace cele statutowe.

 

ul. Chmaja 11/10, 35-021 Rzeszów Przedstawiciel stowarzyszenia: Pan Paweł Paradowski  Stowarzyszenie zwykłe nie posiada organu kontroli zewnetrznej Uchwała z dnia 28 maja 2019 r. Nie - - - -
30. Stowarzyszenie Przyjaciół Osiedla Grabskiego 6 sierpnia 2019 r.

1. Cele działania: reprezentowanie interesów Osiedla Grabskiego w stosunku do władz lokalnych i osób trzecich, działanie na rzecz zapewnienie komfortu życia i bezpeczeństwa mieszkańców Osiedla Grabskiego, działanie na rzecz rozwoju i poprawy warunków życia mieszkańców osiedla, ochrona interesów członków Stowarzyszenia oraz mieszkańców Osiedla, troska o infrastrukturę Osiedla, integracja mieszkańców Osiedla, działania na rzecz kształtowania i ochrony środowiska, ochrony i promocji zdrowia oraz bezpieczeństwa mieszkańców Osiedla, kształtowanie właściwych postaw społecznych dzieci i młodzieży mieszkańców Osiedla.

2. Teren działania: obszar Rzeczypospolitej Polskiej, może prowadzić działalność poza granicami kraju na terenie innych państw.

3. Środki działania:zarządzanie drogami i terenami zielonymi, placami zabaw, podejmowanie współpracy z firmami świadczącymi usługi na rzecz mieszkańców Osiedla, wspólpraca z organami samorządo Dzielnicy i Gminy, wystepowanie do władz lokalnych i Instytucji Administarcji Państwowej, w tym sądów w sprawach Osiedla, finansowanie przedsięwzięć i inwestycji zaspokajających potrzeby mieszkańców Osiedla, działalność informujaca, organizacja imprez i spotkań.

 ul. Załęska 10, 35-322 Rzeszów.

 Zarząd stowarzyszenia:

1. Pan Mariusz Kawa

2. Magdalena Szary-Kawa

3. Bartosz Magnowski

  Stowarzyszenie zwykłe nie posiada organu kontroli zewnetrznej  Uchwała Nr 4 z dnia 25 lipca 2019 r.  Nie  -  -  -  -
31 Performance Academy Rzeszów 25 września 2019 r.

1. Cele działania: realizacja procesu szkolenioego, ukierunkowanego na kompleksowy post,ęp zawodników ze szczególnym naciskiem na rozwój umiejętności połkarskich, z głównym uwzględnieniem dzieci i młodzieży w wieku 4-18 lat, podążanie za globalnymi trendami szkoleniowymi, kształtowanie wartości wśród młodych sportowców oraz rozwój ich cech mentalnych, niezbędnych do funkcjonowania w profesjonalnej piłce nożnej, promowanie zdrowego trybu życia, poprzez uswiadamianie wpływu diety i prawidłowych nawyków żywieniowych, na wydajność i osiągnięcia sportowe u młodych zawodników, wszechstronne szkolenie ruchowe dzieci 8i młodzieży, jako fundament do realizacji działań specjalistycznych, upowszechnianie zdrowego trybu .życia,  ukierunkowanie sportowego rozwoju młodzieży w szkołach w województwie rzeszowskim.

2. Teren działania: obszar Rzeczypospolitej Polskiej, ze szczególnym uwzględnieniem województwa podkarpackiego.

3. Środki działania: zorganizowanie Akademi Piłkarskiej oraz zapewnienie szkolenia przez licencjonowanych trenerów, organizacja profesjonalnych sesji terningowych, majacych istotny wpływ na rozwój umiejętności piłkarskich, indywidualne szkolenia oraz prowadzenie zawodników, będace istoynym elementem w procesie szkolenia, nawiązanie współpracy z klubami oraz akademianmi piłkarskimi, budowanie przyjaznych relacji, profesjonalizację procesu szkolenia zawodników piłki noznej, z głównym uwzględnienie dzieci i młodzieży, organizowanie i udział w imprezach sportowych, krajowych i międzynarodowych, organizowanie wspólnych spotkabń, szkleń oraz turniejów piłkarskich z dziećmi z polski oraz zagranicy, wydawanie materiałów informacyjno-promocyjnych oraz edukacyjno-szkoleniowych, współpraxca z władzami oświatowymi, instytucjami i organizacjami sportowymi, organizacja treningów zawodniczych i obozów sportowych.

ul. Strażacka 42A/49, 35-312 $Rzeszów

Zarząd Stowarzyszenai:

1. Pan Mateusz Nowak- prezes zarządu

Pani Bożena Nowak- wiceprezes zarządu

Stowarzyszenie zwykłe nie posiada organu kontroli zewnetrznej Uchwała 2/2019 z dnia 16 września 2019 r. Nie - - - -
32. Stowarzyszenie Przyjaciół szkoły Podstawowej nr 8 w Rzeszowie 2 października 2019 r.

1. Cele działania: wspieranie Szkoły Podstawowej nr 8 w Rzeszowie w bieżącym funkcjonowaniu, organizowaniu imprez kulturalnych, zajęć edukacyjnych dloa uczniów i rodziców, pozyskiwaniu środków na zakup materiałów edukacyjnych oraz wyposażenia niezbędnego do prowadzenia zajęć dydaktycznych i edukacyjnych, wspieranie integracji środowiska lokalnego, w tym uczniów, rodziców, nauczycieli, promowanie rozwoju świadomości obywatelskiej i kulturalnej, działalność na rzecz społeczności lokalnej,  pobudzanie środowiska  lokalnego do działania na rzecz współpracy ze szkołą i wspierania realizacji jej zadań edukacyjnych i  wychowawczych, kształtowanie postaw3 prokulturalnych i prospołecznych wśród dzieci, młodzieży i osób dorosłych, stwarzanie możliwośc i wszechstronnego rozwoju dzieci, młodzieży i osób  dorosłych, ze szcególnym uwzględnieniem potrzeb osób z niepełnosprawnością.

2. Teren działania: Rzeczypospolita Polsk.

3. Środki działania: pozyskiwanie funduszy na cele statutowe i inne działania zmierzajace d9o realizacji celów określonych w regulaminie, prowadzenie działalności edukacyjnej, informacyjnej i promocyjnej, organizowanie spotkań, wykładów, zajęć oraz innych wydarzeń, organizowanie wycieczek i innych form spędzania czasu, współprace z organami, organizacjami  i instytucjami, wystepowanie z wnioskami do właściwych organów administracji publicznej i instytucji, publiczne zabieranie głosu w sprawach objetych celami Stowarzyszenia, inne działania realizujace cele Stowarzyszenia.

ul. A. Kopaczewskiego 2, 35-225 Rzeszów

Zarzad stowarzyszenia:

1. Pani Barbara Sabik- Prezes stowaryzszenia

2. Pani Anna Kwiatkowska- Wiceprezes stowarzyszenia

Pan Sebastian Bilwin- Skarbnik stowarzyszenia

Stowarzyszenie zwykłe nie posiada organu kontroli zewnetrznej Uchwała z dnia 16.09.2019 r. Nie - -- - -
33. Stowarzyszenie Budowy Komórek Lokatorskich 17 października 2019 r.

1. Cele działania: budowa komórek lokatorskich na terenie Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości przy ul. Dunikowskiego 31,33 w Rzeszowie

2. Teren działania: miasto Rzeszów

3. Środki działania: podejmowanie czynności prawnych, podejmowanie czynności faktycznych, współpraca ze Wspólnota Mieszkaniową przy ul. Dunikowskiego 31,33 w Rzeszowie.

ul. Dunikowskiego 31, 35-603 Rzeszów

Zarzad Stowarzyszenia:

1. Pani Agata Fąfara-Groń- Prezes

2. Pan Maciej Gradzik- Zastepca prezesa

3. Pan kamil Domaradzki- członek zarządu

4. Pan Aleksander Józefczyk- członek zarządu

Stowarzyszenie zwykłe nie posiada organu kontroli zewnetrznej Uchwała nr 2 z dnia 7.10.2019 r. Nie - - -  
34. Stowarzyszenie Rzeszów Pobitno Wilkowyja 28 listopada 2019 r.

1. Cele stowarzyszenia: reprezentacja właścicieli nieruchomości zlokalizowanych na terenie osiedla Pobitno, Wilkowyja i okolic w obrebie ulic Lwowska, Armii Krajowej, Olbrachta, Wieniawskiego i paderewskiego w rzeszowie przed organami administracji publicznej, władzami samorządowymi oraz innymi instytucjami uwzględniajac sądy powszechne oraz administracyjne kazdej instancji, w sprawach związanych z planowaniem i zagospodarowaniem przestrzennym, planowaniem i realizacją infrastruktury technicznej, w tym sieci uzbrojenia terenu, odprowadzania wód opadowych oraz planowaniem i realizacja dróg dojazdowych, podejmowanie czynności oraz wszczynanie, udział i przyłączanie sie do postępowań majacych wpływ na planowaie i zagospodarowanie przestrzenne oraz kształtowanie ładu przestrzennego na obszarze osiedla Pobitno, Wilkowyja i obrębie ulic Lwowska, Armii Krajowej, Olbrachta, Wieniawskiego i Paderewskiego w Rzeszowie w szczególności w zakresie gospodarki przestrzennej, planowania przestrzenno- urbanistycznego, kształtowania obszarów zieleni w tym zieleni urządzoenej, obszarówrekreacyjnych oraz kwestii związanych z uchwaleniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego., podejmownie czynności dotyczących podmiotów i przedmiotów związanych z organizacją uzytkowania przestrzeni na obszarze osiedla Pobitno i Wilkowyja okolic  w obrebie  ulic Lwowska, Armii Krajowej, Olbrachta, Wieniawskiego i Paderewskiegow Rzeszowie, uczestnicctwo oraz inicjowanie postepowań w przedmiocie ochrony okreslonych wartości przestrzeni, racjonalnego kształtowania przestrzeni, zachowania równowagi pomiędzy elementami naturalnymi oraz istniejąca zabudowa a planowanymi na obszarze osiedla Pobitno, Wilkowyja i okolic  w obrebie  ulic Lwowska, Armii Krajowej, Olbrachta, Wieniawskiego i Paderewskiegow Rzeszowie zamierzeniami inwestycyjnymi, iinspirowanie oraz podejmowanie działań oraz udział w postępowaniach przed organami administracji publicznej i samorządu terytorialnego oraz innymi instytucjami uwzgledniajac sądy powszechne oraz administracyjne na rzecz ochrony elementów naturalnych środowiska, ochrony przyrody w tym  ochrony gatunkowej roślin , zwierząt i grzybów, gospodarki odpadami, podejmowanie działań i reprezentowanie interesów właścicieli nieruchomości zlokalizowanych na obszarze osiedla Pobitno, Wilkowyja i  okolic  w obrebie  ulic Lwowska, Armii Krajowej, Olbrachta, Wieniawskiego i Paderewskiegow Rzeszowie, w szczególności poprzez inicjowanie postępowań oraz współuczestnictwo w już w prowadzonych w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego procesów budowlanych oraz inwestycyjnych, ochrony przyrody i środowiska naturalnego, gospodarki odpadmi, przed organami administarcji publicznej i samorządu terytorialnego oraz innymi instytucjami, uwzględniajac sądy powszechne oraz administarcyjne, inicjowanie przedsięwzięć w zakresie niezbednych remontów dróg, w tym dróg wewnętrznych oraz budowy urządzeń infrastruktury technicznej, uwzględniajac odprowadzenia wód opadowych dla obszaru osiedla Pobitno, Wilkowyja i  okolic  w obrebie  ulic Lwowska, Armii Krajowej, Olbrachta, Wieniawskiego i Paderewskiegow Rzeszowie, przed organami administracji publicznej i samorządu terytorialnego oraz innymi instytucjami w tym sądami powszechnymi oraz sądami administarcyjnymi, reprezentowanie członków Stowarzyszenia wobec organów dministracji publicznej, samorządu terytorialnego, innych instytucji oraz organizacji w tym osób fizycznych i prawnych, inicjowanie działań w tym działań informacyjnych na rzezc społeczności lokalnej w sprawach istotnych dla jeje funkcjonowania, integracja społeczności lokalnej, wspieranie rozwoju społecznosci lokalnej i społeczeństwa obywatelskiego, realizowanie innych ustalonych przez Zebranie Członków Stowarzyszenia celów.

2.Teren działania: obszar osiedla Pobitno, Wilkowyja i  okolic  w obrebie  ulic Lwowska, Armii Krajowej, Olbrachta, Wieniawskiego i Paderewskiegow Rzeszowie

3. Środki działania:zabieranie głosu i wyrażanie swijego stanowiska na forum publicznym, współprace z organami administrcji publicznej, organami samorządu terytorialnego oraz innymi instytucjami i podmiotami w tym organizacjami oraz osobami fizycznymi i prawnymi, kierowanie postulatów do organów administracji publicznej, samorządu terytorialnego oraz innych instytucji i podmiotów  w tym organizacji społecznych, osób fizycznych i prawnych, udział w postępowaniach administracyjnych przed organami administracji publicznej, samorządu terytorialnego w charakterze strony postepowania w każdej instancji i na każdym etapie postępowania, w sprawach dotyczacych w szczególności wydania warunków zabudowy i zagospodarowania terenu, pozwoleń na budowę, inwestycji celu publicznego, tealizacji inwestycji drogowych, udział w postepowaniach sądowych w tym postępowaniach prowadzonych przed  sądami administracyjnymi kazdej instancji, w charakterze przewidzianym przez odpowiednie przepisy prawa, ustanawianie pełnomocników oraz osób reprezentujacyh stowarzyszenie, organizowanie spotkań, prelekcji w zakresie działań podejmowanych przez Stowarzyszenie, prowadzenie innych działań sprzyjających realizacji regulaminowych celów Stowarzyszenia.

ul. Trembeckiego 11A/609, 35-234 Rzeszów Przedstawiciel stowarzyszenia : Pan Mirosław Jabłoński Stowarzyszenie zwykłe nie posiada organu kontroli zewnetrznej Uchwała z dnia 4 listopada 2019 r. Nie - - - -
35. Stowarzyszenie Sportowe - Skoki do Wody - Rzeszów 12 grudnia 2019 r.

1. Cele stowarzyszenia: wspieranie rozwoju dyscyplin sportowych: skoki do wody i pływanie oraz wszechstronna pomoc dzieciom i młodzieży, wspieranie finansowe klubów i stowarzyszeń sportowych zrzeszających działajacych na rzecz rzeszowskich skoków do wody, popularyzacja i upowszechnianie wiedzy dotyczacej wymienionych dyscyplin, rozpowszechnianie zasad etyki współzawodnictwa zasad fair-play w sporcie, upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, nauki, edukacji, oświaty i wychowania, wspieranie ochrony i promocji zdrowia, prowadzenie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, działanie na rzecz osób niepełnosprawnych i ich rodzin, działanie na rzecz porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałaniu patologiom społecznym, krajoznastwa, turystyki oraz wypoczynku dzieci i młodzieży, lultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, rehabilitaci spłecznej, zawodowej i leczniczej, propagowanie postaw proekologicznych, pomocy społecznej, upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji, działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami, promocji i organizacji wolontariatu, podnoszenia jakości pracy Stowarzyszenia poprzez podnoszenie kwalifikacji i umiejętności jego członków/ udział w zorganizowanych formach szkolenia jak kursyinstruktorskie, trenerskie, kwalifikacyjne i inne ukierunkowane na sport, turystykę, rekreację, walkę z patologią społeczną, studia I i II stopnia, studia podyplomowe, doktoranckie, trenerskie/ z zakresu medycyny sportu, fizjoterapii, odnowy biologicznej, rehabilitacji, socjologii sportu oraz innych ukierunkowanych na rozwój potencjału intelektualnego i praktycznego wszystkich członków Klubu.

2.Teren działania: Rzeczypospolita Polska

3. Środki działania: propagowanie działalności sportowo-rekreacyjnej, organizowanie imprez, organizowanie współzawodnictwa, szkolenie i dokształcanie wolontariuszy, organizowanie kolonii, obozów i innych form wypoczynku z programeme sportowo-rekreacyjnym, tworzenie zespołów systematycznego uczestnictwa w zajęciach sportowo-rekreacyjnych i prewencji zdrowotnej, prowadzenie zajęć z nauki pływania, tworzenie warunków od udostępniania sprzętu,k urządzeń i obiektów sportowych, drukowanie  i kolportowanie wydawnictw, folderów i ulotek, współpracę z osobami fizycznymi i prawnymi w celu zabezpieczenia środków finansowych, współpracę z władzami samorządowymi, państwowymi, sektorem gospodarczym, środkami masowego przekazu oraz osobistościami życia publicznego, zainteresowanymi rozwojem społeczeństwa obywatelskiego, prowadzenie działalności informacyjnej, promocyjnej, szkoleniowej, badawczej i wydawniczej służącej realizacji celów statutowych.

 ul. Kardynała Karola Wojtyły 209, 35-304 Rzeszów                
Opublikował(a): 12.12.2019 13:08, Agnieszka Czarnota
Wytworzył(a): 10.06.2016 12:55, Adam Litwa
Drukuj Poleć znajomym