Wersja Archiwalna

Ewidencja Stowarzyszeń Zwykłych

Ewidencja Stowarzyszeń Zwykłych

 

 

 

Numer kolejny w ewidencji

 

 

Nazwa stowarzyszenia

zwykłego

 

Daty wpisów do ewidencji

1.        Cel/cele działania stowarzyszenia

zwykłego

 

 

Adres siedziby stowarzyszenia

 

Reprezentacja stowarzyszenia

zwykłego

 

Organ kontroli wewnętrznej stowarzyszenia

zwykłego

 

Regulamin działalności stowarzyszenia zwykłego

 

Status organizacji pożytku publicznego

 

Przekształcenie lub rozwiązanie stowarzyszenia

 

 

Likwidator stowarzyszenia zwykłego

 

Zastosowanie wobec stowarzyszenia środków nadzoru

 

Uwagi

2.        Teren działania stowarzyszenia

3.        Środki działania stowarzyszenia zwykłego

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

 

1.

 

 ABT Drift

 

 25 lipca 2016 r

 Organizowanie i popularyzowanie masowego oraz wyczynowego sportu motorowego oraz podnoszenie poziomu sportu motorowego, organizowanie turystyki motorowej, podnoszenie bezpieczeństwa ruchu drogowegooraz pomoc poszkodowanym w wypadkach drogowych i sporcie motorowym,

 ul. Wschodnia 40, 35-304 Rzeszów

 Przedstawicielem Stowarzyszenia jest pan Rafał Hazner

 -

 

 Nie

 -

 -

 -

 

 

 Obszar rzeczypospolitej Polskiej

 Składki członkowskie, dotacje,darowizny.

 

2.

 Stowarzyszenie Niezależnie Ubezpieczonych Pracowników Urzędu Miasta Rzeszowa

 12 sierpnia 2016 r.

 Zawieranie umów i przestrzeganie umów ubezpieczeń grupowych pracowników Urzędu Miasta rzeszowa i członków ich rodzin

 

 

 ul. Rynek 1. 35-064 Rzeszów

 Przedstawicielem stowarzyszenia jaest pani Barbara Nycz

 

 

 Nie

 

 

 

 

 3.  Stowarzyszenie Troska o Przyszłość  14 listopada 2016 r.

 Cele: promowanie odnawialnych źródeł energii, przekonywanie mieszkańców i przedsiębiorców do stosowanie OZE, ujawnianie korzyści wynikajacych ze stosowania OZE.

Teren działania: Polska

Srodki działania: Składki członkowskie.

 ul. Kopisto 8a/21,35-315 Rzeszów

 przedstawiciel stowarzyszenia: Pan Janusz Jerema  -    Nie  -  -  -  
 4. Stowarzyszenie Krystyn Podkarpackich  4 maja 2017 r.

 Cele: Integracja kobiet posiadajacy wspólny element tożsamości w postaci imienia Krystyna.

Teren działania: Obszar rzeczypospolitej Polskiej ze szczególnym uwsględnieniem województwa podkarpackiego.

Srodki działania: Składki członkowskie

 ul. Kaletnicza 16, 35-103 Rzeszów

 

 Przedstawiciel stowarzyszenia: Krystyna Leśniak-Moczuk  -    Nie  -  -  -  

 

5.

 Erasmus Social Club

 4 maja 2017 r

 Cele: integracja kulturowa i socjalna studentów zagranicznych, pomoc studentom zza granicy studiujacych na Politechnice Rzeszowskiej, pomoc studentom z Politechniki wyjeżdżającym na studia za granicę, reintegracja studentów z Politechniki Rzeszowskiej, wspieranie organizacji studenckich i stowarzyszeń o podobnych celach, promowanie Polski, polskiej kultury za granicą, ścisła współpraca z organizacją Erasmus student Network Polska , promowanie idei wolontariatu  i praca na rzecz jego rozwoju.

 

Teren działania: teren Rzeczypospolitej Polskiej

 

Środki działana:

 

 ul. Pułaskiego 5/26,35-011 Rzeszów

 Przedstawiciel stowarzyszenia: Jakub Rycko, Rafał Smolak

 -

 

 Nie

 -

 -

 -

 

6. Stowarzyszenie Zwykłe Działkowców"Pestka" 8 września 2017 r.

Cele Działania stowarzyszenia zwykłego: reprezentowanie dzierżawców działek rekreacyjnych, uzytkowanych na terenie Ogrodu działkowego obr. 211 dz. 1528 przy ul. Kwiatkowskiego w Rzeszowie przed organami administracji publicznej, władzami samorządowymi oraz innymi instytucjami. Zabieganie o polepszenie warunków zagospodarowania w/w terenu. Obrona interesów dzierżawców działek.

Teren działania: Ogród Działkowy przy ul. Kwiatkowskiego działka 1528032,211

Środki działania stowarzyszenia zwykłego: składki członkowskie, dotacje, darowizny, zbiórki publiczne.

Rzeszów, ul. Kwiatkowskiego Przedstawiciel stowarzyszenia: Świerczyk Andrzej, Olbryś Henryk, Świtalska Bogusława -   Nie - - -  
 7.  Stowarzyszenie "Woda.Ruch.Zdrowie"  13 września 2017 r.

 Cele działania stowarzyszenie zwykłego: Propagowanie zdrowego trybu życia, propagowanie aktywności ruchowej, propagowanie dobrego wpływu wody na zdrowie człowieka, propagowanie zdrowego żywienia.

Teren działania : Terenem działania Stowarzyszenia jest cała Polska

Środki działania: składki członkowskie, dotacje, darowizny, zbiórki publiczne,spadki,zapisy, dochody z majątku stowarzyszenia.

 Rzeszów, 35-605 ul. Zawilcowa 2/4  Przedstawiciel stowarzyszenia: Pani Maria Więcek  -

 

 Nie  -  -  -  
8. Stowarzyszenie "Spacerówka" 25 września 2017 r.

Cele działania stowarzyszenia zwykłego: a)reprezentacja właścicieli nieruchomości zlokalizowanych na terenie osiedla Zalesie wzdłuż ulic Spacerowej, Robotniczej,Zelwerowicza, Łukasiewicza, Białogórskiej, Sikorskiego w Rzeszowie przed organami administracji publicznej, władzami samorządowymi oraz innymi instytucjami w sprawach związanych z zagospodarowaniem i planowaniem przestrzennym, realizacją infrastruktury technicznej w tym mediów w szczególności w zakresie rozwiązań związanych z odprowadzaniem wód deszczowych oraz dróg dojazdowych, b) podejmownie czynności i udział w postępowaniach mających wpływ na kształtowanie warunków zagospodarowania terenu osiedla Zalesie, w szczególności w przedmiocie kształtowania ładu przestrzennego w zakresie planowania przestrzenno urbanistycznego i zieleni w tym zieleni urządzonej oraz związanych z uchwalaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, c) podejmownie czynności inicjujących budowę urządzeń infrastruktury technicznej związanej z odprowadzaniem wód deszczowych dla terenu osiedla Zalesie, d)ochrona praw i interesów członków Stowarzyszenia oraz ich rodzin, e) zarządzanie i utrzymywanie nieruchomości, których współwłaścicielami są członkowie Stowarzyszenai, f) reprezentowanie członków Stowarzyszenia wobec organów władzy i administracji państwowej i samorządowej, instytucji,organizacji,osób fizycznych i prawnych, g)działanie na rzecz społeczności lokalnej w zakresie utzrymania ładu przestrzennego i zapewnienia na terenie ulicy Spacerowej w Rzeszowie spokoju i porządku,h) działanie na rzecz ochrony środowiska naturalnego na terenie ulicy Spaceropwej w Rzeszowie i w jej bezpośrednim otoczeniu, i) informowanie społeczności lokalnej o sprawach istotnych dla jej funkcjonowani, j) integrację społeczności lokalnej, k) wspieranie rozwoju wspólnot,społeczności lokalnej i społeczeństwa obywatelskiego.

Teren działania: Obszar Województwa Podkarpackiego

Środki działania: składki członkowski, darowizny, spadki, zapisy, dochody z majątku Stowarzyszenia oraz ofiarności publicznej.

 

Rzeszów, ul. Spacerowa 29 k 35-601

Przedstawiciel stowarzyuszenia:

Zarząd składający się z 3 osób : Prezesa, Wicepraezesa oraz Skarbnika.

-   Nie - - -  
9. Rzeszowskie Towarzystwo Rowerowe 11 stycznia 2018 r.

Cele działania:  Rozwijanie turystyki rowerowej,pobudzanie zainteresowania sportem, promowanie zdrowego trybużycia,kultury fizycznej i rekreacji oraz poszerzanie horyzontów krajoznawczych. promowanie miasta Rzeszowa i powiatu rzeszowskiego podczas lokalnych, krajowych i zagranicznych imprez o charakterze turystycznym i sportowym.

Teren działania: Terenem działania Towarzystwa jest terytorium RP ze szczególnym uwzględnieniem obszru miasta Rzeszowa i powiatu rzeszowskiego. Towarzystwo może prowadzić działalność również za granicą.

Środki działania: Opłaty wpisowe, składki członkowskie, darowizny,zapisy, spadki, subwencje, sponsoring, dotacje z funduszy dla organizacji pozarządowych oraz funduszy UE,dochody z majatku Towarzystwa, ofiarność publiczna,dochody z odpłatnej działalności statutowej Towarzystwa

 

Rzeszów, ul. Fredry 8/5, 35-005 Rzeszów

Zarząd Towarzysztwa:

Pan Tomasz Nalepa -Prezes

Pan Tadeusz Kot-w-ce Prezes

Pan Marcin Wacławek-Skarbnik

Pan Piotr Łabudzki-Członek

Pan Tomasz Tokarz-Członek

Tak   Nie - -   -
10. Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Starszych 16 stycznia 2018 r.

Cele działania: Zmniejszenie poczucia samotności u osób starszych, udzielenie wsparcia osobom starszym oraz chronicznie samotnym, dobrowolne niesienie pomocy osobom starszym, upowszechnianie wiedzy o problemie, jakim jest samotność osób starszych, polepszenie sytuacji osób starszych i samotvnych w społeczności lokalnej, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób starszych, organizacj, wspieranie i promowanie idei wolontariatu, działanie na rzecz integracji członków stowarzyszenia.

Teren działania: terenem działania stowarzyszenia jest cała Polska

Środki działania: składki członkowskie, dotacje,dawrowizny,zbiórki publiczne,spadki,zapisy,dochody z majatku stowarzyszenia.

Rzeszów, ul. Raginisa 31/103, 35-513 Rzeszów

Przedstawiciel stowarzyszenia: Pani Magdalena Koczera -   Nie - - - -
11. Stowarzyszenie Kolekcjonersko-Strzeleckie " Kulą w Płot" 20.02.2018r

Cele działania: zrzeszanie osób zajmujacych się działalnością kolekcjonerską broni, amunicji i militariów, zrzeszanie osób uprawiajacych wszelkie rodzaje strzelectwa oraz sympatyków broni palnej, integracja środowiska strzeleckiego, rozwój wiedzy i umiejętności członków Stowarzyszenia w zakresie broni palnej i sportu strzeleckiego, popularyzacja wszelkich odmian strzelectwa, kolekcjonerstwa i wiedzy o broni, zwiększenie swiadomości prawnej społeczeństwa w zakresie prawa do posiadania broni w Polsce, promowanie kultury posiadania, kolekcjonowania i używania broni palnej, upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej i rekreacji dzieci, młodzieży i dorosłych w ramach strzelectwa sportowego, tworzenie i budowa strzelnic sportowych, w szczególności poprzez rekultywację nieuzytków, terenów powydobywczych, przemysłowych i zdegradowanych.

Teren działania: terenem działania Stowarzyszenia jest Rzeczypospolita Polska. Dla realizacji swoich celów Stowarzyszenie może działać również w innych krajach, w szczególności będącymi członkami UE.

Środki działania: składki członkowskie, darowizny, dotacje, subwencje, spadki, zapisy, dochody z majątku stowarzyszenia, ofiarność publiczna, oprocentowanie lokat i rachunków bankowych Stowarzyszenia.

Rzeszów, ul. Strażacka 21c/6, 35-312 Rzeszów

 

Zarząd Stowarzyszenia:

Pan Marcin Regulski- Prezes

Pan Paweł Juściński- Wiceprezes

Pan Marek Szponar-Wiceprezes

-   Nie - - -  
Opublikował(a): 20.02.2018 11:35, Agnieszka Czarnota
Wytworzył(a): 10.06.2016 12:55, Adam Litwa
Drukuj Poleć znajomym