Wersja Archiwalna

Ewidencja Stowarzyszeń Zwykłych

Ewidencja Stowarzyszeń Zwykłych

 

 

 

Numer kolejny w ewidencji

 

 

Nazwa stowarzyszenia

zwykłego

 

Daty wpisów do ewidencji

1.        Cel/cele działania stowarzyszenia

zwykłego

 

 

Adres siedziby stowarzyszenia

 

Reprezentacja stowarzyszenia

zwykłego

 

Organ kontroli wewnętrznej stowarzyszenia

zwykłego

 

Regulamin działalności stowarzyszenia zwykłego

 

Status organizacji pożytku publicznego

 

Przekształcenie lub rozwiązanie stowarzyszenia

 

 

Likwidator stowarzyszenia zwykłego

 

Zastosowanie wobec stowarzyszenia środków nadzoru

 

Uwagi

2.        Teren działania stowarzyszenia

3.        Środki działania stowarzyszenia zwykłego

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

 

1.

 

 ABT Drift

 

 25 lipca 2016 r

 Organizowanie i popularyzowanie masowego oraz wyczynowego sportu motorowego oraz podnoszenie poziomu sportu motorowego, organizowanie turystyki motorowej, podnoszenie bezpieczeństwa ruchu drogowegooraz pomoc poszkodowanym w wypadkach drogowych i sporcie motorowym,

 ul. Wschodnia 40, 35-304 Rzeszów

 Przedstawicielem Stowarzyszenia jest pan Rafał Hazner

 Stowarzyszenie
zwykłe nie
posiada organu
kontroli
wewnętrznej

 

 Nie

 -

 -

 -

 

 

 Obszar rzeczypospolitej Polskiej

 Składki członkowskie, dotacje,darowizny.

 

2.

 Stowarzyszenie Niezależnie Ubezpieczonych Pracowników Urzędu Miasta Rzeszowa

 12 sierpnia 2016 r.

 Zawieranie umów i przestrzeganie umów ubezpieczeń grupowych pracowników Urzędu Miasta rzeszowa i członków ich rodzin

 

 

 ul. Rynek 1. 35-064 Rzeszów

 Przedstawicielem stowarzyszenia jaest pani Barbara Nycz

 Stowarzyszenie
zwykłe nie
posiada organu
kontroli
wewnętrznej

 

 Nie

 

 

 

 

 3.  Stowarzyszenie Troska o Przyszłość  14 listopada 2016 r.

 Cele: promowanie odnawialnych źródeł energii, przekonywanie mieszkańców i przedsiębiorców do stosowanie OZE, ujawnianie korzyści wynikajacych ze stosowania OZE.

Teren działania: Polska

Środki działania: Składki członkowskie.

 ul. Kopisto 8a/21,35-315 Rzeszów

 przedstawiciel stowarzyszenia: Pan Janusz Jerema  Stowarzyszenie
zwykłe nie
posiada organu
kontroli
wewnętrznej
   Nie  -  -  -  
 4. Stowarzyszenie Krystyn Podkarpackich  4 maja 2017 r.

 Cele: Integracja kobiet posiadajacy wspólny element tożsamości w postaci imienia Krystyna.

Teren działania: Obszar rzeczypospolitej Polskiej ze szczególnym uwsględnieniem województwa podkarpackiego.

Srodki działania: Składki członkowskie

 ul. Kaletnicza 16, 35-103 Rzeszów

 

 Przedstawiciel stowarzyszenia: Krystyna Leśniak-Moczuk  Stowarzyszenie
zwykłe nie
posiada organu
kontroli
wewnętrznej
   Nie  -  -  -  

 

5.

Erasmus Student Network Politechnika Rzeszowska

 4 maja 2017 r

 Cele: integracja kulturowa i socjalna studentów zagranicznych, pomoc studentom zza granicy studiujacych na Politechnice Rzeszowskiej, pomoc studentom z Politechniki wyjeżdżającym na studia za granicę, reintegracja studentów z Politechniki Rzeszowskiej, wspieranie organizacji studenckich i stowarzyszeń o podobnych celach, promowanie Polski, polskiej kultury za granicą, ścisła współpraca z organizacją Erasmus student Network Polska , promowanie idei wolontariatu  i praca na rzecz jego rozwoju.

 

Teren działania: teren Rzeczypospolitej Polskiej

 

Środki działana:

działalność osświatową, organizacja szkoleń i konferencji na szczeblu lokalnym, krajowym i międzynarodowym, udziaelanie konsultacji, przygotowywanie akcji promocyjnych, działalność informacyjną, udzielanie rzetelnej informacji o mozliwościach studiowania oraz finansowania studiów za granicą, działalność kulturalną, organizacja oraz wspieranie akcji a także wyjazdów promujących polską kulture na terenie kraju i za granicą, wspieranie oraz koordynowanie projektów, które maja zwiększyć zainteresowanie Polską oraz jej kulturą, organizacja imprez promujących kulturę innych krajów, organizacja wymian studenckich i młodzieżowych, współpraca z Erasmus Student Network Polska oraz innymi organizacjami krajowymi i międzynarodowymi o podobnych celach statutowych, współpraca z organizacjami studenckimi w Polsce, zorganizowanie i prowadzenie biura.

 

 ul. Powstańców Warszawy 10, pok.100, 35-959 Rzeszów

Zarzad stowarzyszenia:

 

 Przewodniczący: Jakub Rycko

 

Wiceprzewodniczacy: Rafał Smolak

 

Członek zarzadu ds. Finansów: Klaudia Łebko

 

Członek zarządu ds. Komunikacji i PR: Joanna Kulczycka

 Stowarzyszenie
zwykłe nie
posiada organu
kontroli
wewnętrznej

 

 Nie

 -

 -

 -

 

6. Stowarzyszenie Zwykłe Działkowców"Pestka" 8 września 2017 r.

Cele Działania stowarzyszenia zwykłego: reprezentowanie dzierżawców działek rekreacyjnych, uzytkowanych na terenie Ogrodu działkowego obr. 211 dz. 1528 przy ul. Kwiatkowskiego w Rzeszowie przed organami administracji publicznej, władzami samorządowymi oraz innymi instytucjami. Zabieganie o polepszenie warunków zagospodarowania w/w terenu. Obrona interesów dzierżawców działek.

Teren działania: Ogród Działkowy przy ul. Kwiatkowskiego działka 1528032,211

Środki działania stowarzyszenia zwykłego: składki członkowskie, dotacje, darowizny, zbiórki publiczne.

Rzeszów, ul. Kwiatkowskiego Przedstawiciel stowarzyszenia: Świerczyk Andrzej, Olbryś Henryk, Świtalska Bogusława Stowarzyszenie
zwykłe nie
posiada organu
kontroli
wewnętrznej
  Nie - - -  
 7.  Stowarzyszenie "Woda.Ruch.Zdrowie"  13 września 2017 r.

 Cele działania stowarzyszenie zwykłego: Propagowanie zdrowego trybu życia, propagowanie aktywności ruchowej, propagowanie dobrego wpływu wody na zdrowie człowieka, propagowanie zdrowego żywienia.

Teren działania : Terenem działania Stowarzyszenia jest cała Polska

Środki działania: prowadzenie zajęć gimnastycznych w wodzie, prowadzenie zajęć ruchowych w terenie, spotkania i wyjazdy integracyjne, stosowanie przez członków stowarzyszenia właściwych nawyków żywieniowych.

 Rzeszów, 35-605 ul. Zawilcowa 2/4  Przedstawiciel stowarzyszenia: Pani Maria Więcek  Stowarzyszenie
zwykłe nie
posiada organu
kontroli
wewnętrznej

 Uchwała z dnia 30.08.2017 r.

 Nie  -  -  -  
8. Stowarzyszenie "Spacerówka" 25 września 2017 r.

Cele działania stowarzyszenia zwykłego: a)reprezentacja właścicieli nieruchomości zlokalizowanych na terenie osiedla Zalesie wzdłuż ulic Spacerowej, Robotniczej,Zelwerowicza, Łukasiewicza, Białogórskiej, Sikorskiego w Rzeszowie przed organami administracji publicznej, władzami samorządowymi oraz innymi instytucjami w sprawach związanych z zagospodarowaniem i planowaniem przestrzennym, realizacją infrastruktury technicznej w tym mediów w szczególności w zakresie rozwiązań związanych z odprowadzaniem wód deszczowych oraz dróg dojazdowych, b) podejmownie czynności i udział w postępowaniach mających wpływ na kształtowanie warunków zagospodarowania terenu osiedla Zalesie, w szczególności w przedmiocie kształtowania ładu przestrzennego w zakresie planowania przestrzenno urbanistycznego i zieleni w tym zieleni urządzonej oraz związanych z uchwalaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, c) podejmownie czynności inicjujących budowę urządzeń infrastruktury technicznej związanej z odprowadzaniem wód deszczowych dla terenu osiedla Zalesie, d)ochrona praw i interesów członków Stowarzyszenia oraz ich rodzin, e) zarządzanie i utrzymywanie nieruchomości, których współwłaścicielami są członkowie Stowarzyszenai, f) reprezentowanie członków Stowarzyszenia wobec organów władzy i administracji państwowej i samorządowej, instytucji,organizacji,osób fizycznych i prawnych, g)działanie na rzecz społeczności lokalnej w zakresie utzrymania ładu przestrzennego i zapewnienia na terenie ulicy Spacerowej w Rzeszowie spokoju i porządku,h) działanie na rzecz ochrony środowiska naturalnego na terenie ulicy Spaceropwej w Rzeszowie i w jej bezpośrednim otoczeniu, i) informowanie społeczności lokalnej o sprawach istotnych dla jej funkcjonowani, j) integrację społeczności lokalnej, k) wspieranie rozwoju wspólnot,społeczności lokalnej i społeczeństwa obywatelskiego.

Teren działania: Obszar Województwa Podkarpackiego

Środki działania: zabieranie głosu i wyrażanie swojego stanowiska na forum publicznym,wspólpracę z organami administarcji publicznej oraz innymi instytucjami i podmiotami, kierowanie postulatów do organów administarcji publicznej i władz, udział w postępowaniach administracyjnych w charakterze strony postępowania, prowadzenie innych działań sprzyjających relaizacji statutowych celów Stowarzyszenia.

 

Rzeszów, ul. Spacerowa 29 k 35-601

Przedstawiciel stowarzyuszenia:

Zarząd składający się z 3 osób : Prezesa, Wicepraezesa oraz Skarbnika.

Stowarzyszenie
zwykłe nie
posiada organu
kontroli
wewnętrznej
 Uchwała nr 2 z dnia 17.09.2017 r. Nie - - -  
9. Rzeszowskie Towarzystwo Rowerowe 11 stycznia 2018 r.

Cele działania:  Rozwijanie turystyki rowerowej,pobudzanie zainteresowania sportem, promowanie zdrowego trybużycia,kultury fizycznej i rekreacji oraz poszerzanie horyzontów krajoznawczych. promowanie miasta Rzeszowa i powiatu rzeszowskiego podczas lokalnych, krajowych i zagranicznych imprez o charakterze turystycznym i sportowym.

Teren działania: Terenem działania Towarzystwa jest terytorium RP ze szczególnym uwzględnieniem obszru miasta Rzeszowa i powiatu rzeszowskiego. Towarzystwo może prowadzić działalność również za granicą.

Środki działania: organizacja i udział członków w imprezach turystyczno-sportowo-rekreacyjnych,propagowanie zdrowego i aktywnego trybu życia, propagowanie,organizowanie,upowszechnianie działalności sportowej,turystyki rowerowej i rekreacji wśród dorosłych,młodzieży,dzieci oraz osób niepełnosprawnych,prowadzenie działań wśród odób niepełnosprawnych,poszerzanie wiedzy histoerycznej o najbliższym otoczeniu podczas organizowanych imprez turystycznych i rekreacyjnych, popularyzacja kultury zdrowotnej,fizycznej,sportu,turystyki rowerowej i rekreacji,reprezentowanie problematyki sportu,organizowanie na szczeblu miasta,gminy i powiatu imprez turystycznych,rekreacyjnych,sportowychdla wszystkich gróp wiekowych w tym osób niepełnosprawnych,wspóldziałanie w zakresie sportu z innymi stowarzyszeniami,instytucjami oraz miastami,edukowanie społeczeństwa w zakresie ruchu drogowego,kształtowanie  w społeczeństwie rzeszowskim właściwych postaw i zachowań sprzyjających integracji Towarzystwa z osobami niepełnosprawnymi,propagowanie problematyki turystyki rowerowej w środkach masowego przekazu

 

Rzeszów, ul. Fredry 8/5, 35-005 Rzeszów

Zarząd Towarzysztwa:

Pan Tomasz Nalepa -Prezes

Pan Tadeusz Kot-w-ce Prezes

Pan Marcin Wacławek-Skarbnik

Pan Piotr Łabudzki-Członek

Pan Tomasz Tokarz-Członek

Stowarzyszenie
zwykłe
posiada organu
kontroli
wewnętrznej
 Uchwała z dnia 21.12.2017 r. Nie - -   -
10. Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Starszych 16 stycznia 2018 r.

Cele działania: Zmniejszenie poczucia samotności u osób starszych, udzielenie wsparcia osobom starszym oraz chronicznie samotnym, dobrowolne niesienie pomocy osobom starszym, upowszechnianie wiedzy o problemie, jakim jest samotność osób starszych, polepszenie sytuacji osób starszych i samotvnych w społeczności lokalnej, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób starszych, organizacj, wspieranie i promowanie idei wolontariatu, działanie na rzecz integracji członków stowarzyszenia.

Teren działania: terenem działania stowarzyszenia jest cała Polska

Środki działania: Organizacja wolontariatu, prowadzenie portali internetowych o tematyce związanej z problematyką będąca przedmiotem działalności Stowarzyszenia, propagowanie idei zgodnych z celemi Stowarzyszenia poprzez organizowanie różnego rodzaju spotkań, odczytów, szkoleń, akcji reklamowych.

Rzeszów, ul. Raginisa 31/103, 35-513 Rzeszów

Przedstawiciel stowarzyszenia: Pani Magdalena Koczera Stowarzyszenie
zwykłe nie
posiada organu
kontroli
wewnętrznej
 Uchwała z dnia 04.01.2018 r. Nie - - - -
11. Stowarzyszenie Kolekcjonersko-Strzeleckie " Kulą w Płot" 20.02.2018r

Cele działania: zrzeszanie osób zajmujacych się działalnością kolekcjonerską broni, amunicji i militariów, zrzeszanie osób uprawiajacych wszelkie rodzaje strzelectwa oraz sympatyków broni palnej, integracja środowiska strzeleckiego, rozwój wiedzy i umiejętności członków Stowarzyszenia w zakresie broni palnej i sportu strzeleckiego, popularyzacja wszelkich odmian strzelectwa, kolekcjonerstwa i wiedzy o broni, zwiększenie swiadomości prawnej społeczeństwa w zakresie prawa do posiadania broni w Polsce, promowanie kultury posiadania, kolekcjonowania i używania broni palnej, upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej i rekreacji dzieci, młodzieży i dorosłych w ramach strzelectwa sportowego, tworzenie i budowa strzelnic sportowych, w szczególności poprzez rekultywację nieuzytków, terenów powydobywczych, przemysłowych i zdegradowanych.

Teren działania: terenem działania Stowarzyszenia jest Rzeczypospolita Polska. Dla realizacji swoich celów Stowarzyszenie może działać również w innych krajach, w szczególności będącymi członkami UE.

Środki działania: organizowanie i udział w spotkaniach,imprezach,prelekcjach i wystawach o tematyce stzreleckiej i kolekcjonerskiej,udział członków Stowarzyszenia w treningach i sportowych zawodach stzreleckich, wzajemna współpraca członków stowarzyszenia oraz wspólpracę z innymi organizacjami w zakresie kolekcjonerstwa broni i strzelectwa, współpracę z władzami publicznymi i instytucjami w zakresie popularyzacji wiedzy o broni palnej, kultury posiadania broni i sportu strzeleckiego, współprace z instytucjami kulturalnymi i oświatowo-wychowawczymi w celu popularyzacji i rozwoju sportu stzreleckiego wśród dzieci,młodzieży i dorosłych,działalność szkoleniową,promocyjna i edukacyjną w zakresie broni palnej,występowanie z wnioskiem i opiniami do odpowiednich organów administracji publicznej,poszukiwanie odpowiednich terenów i obiektów i ich rewitalizację jako strzelnic sportowych,inne działania mające na celu realizację celów Stowarzyszenia.

Rzeszów, ul. Strażacka 21c/6, 35-312 Rzeszów

 

Zarząd Stowarzyszenia:

Pan Marcin Regulski- Prezes

Pan Paweł Juściński- Wiceprezes

Pan Marek Szponar-Wiceprezes

Stowarzyszenie
zwykłe nie
posiada organu
kontroli
wewnętrznej
  Nie - - -  
12. Stowarzyszenie Na Rzecz Zwierząt "Podaj Łapę" 7 marzec 2018 r.

Cele działania: Działanie na rzecz zwierząt bezdomnych, edukacja społeczeństwa w zakresie pomocy bezdomnym i krzywdzonym zwierzętom.

Teren działania: terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, ze szczególnym uwzględnieniem gminy Majdan Królewski.

Środki działania: prowadzenie profilu przytuliska w mediach społecznościowych, szukanie osób zainteresowanych adopcją- ogłoszeniaw prasie, na stronach internetowych, miejscach przeznaczonych do umieszczania ogłoszeń, organizowanie spotkań w celu propagowania celów Stowarzyszenia.

Rzeszów, ul. Ofiar Katynia 8/166, 35-209 Rzeszów

Przedstawiciel: Pani Anna Gnacy Stowarzyszenie
zwykłe nie
posiada organu
kontroli
wewnętrznej
  Nie

Uchwała z dnia 29.10.2018 r o rozwiazniu stowarzyszenia.

28 grudnia 2018r - zakończenie likwidacjii stowarzyszenia.

 

- -  Dnia 4 grudnia 2018 r Stowarzyszenie zostało na wniosek likwidatora wykreślone z ewidencji stowarzyszeń zwykłych prowadzonej przez Prezydenta Miasta Rzeszowa.
13.  ZIelone Osiedle Grabskiego  30 marca 2018 r.

 Cele działania:Reprezentacja właścicieli nieruchomości zlokalizowanych na terenie osiedla Grabskiego i okolic wzdłuż ul. Powstańców Warszawy, Za Strugiem, Kwiatkowskiego, Żeglarskiej w Rzeszowie przed organami administracji publicznej, władzamim samorządowymi oraz innymi instytucjami w sprawach związanych z zagospodarowaniem i planowaniem przestrzennym, realizacją infrastruktury technicznej w tym mediów w szczególnosci w zakresie rozwiązań zwiazanych z odprowadzeniem wód deszczowych oraz dróg dojazdowych, podejmowanie czynności i udział w postępowanich mających wpływ na kształtowanie warunków zagospodarowania terenu osiedla Grabskiego i okolic wzdłuż ulic Powstańców warszawy, Za Strugiem, Kwiatkowskiego, Żeglarskiej w Rzeszowie, w szczególności w przedmiocie kształtoania ładu przestrzennego w zakresie planowani przestrzenno urbanistycznego i zieleni w tym zieleni urządzonej praz zwiazanych z uchwaleniem piejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, podejmowanie czynności inicjujących budowę urządzeń infrastruktury technicznej związanej z odprowadzeniem wód deszczowych dla terenu osiedla Grabskiego,i okolic wzdłuż ul. Powstańców Warszawy, Za Strugiem, Kwiatkowskiego, Żeglarskiej w Rzeszowie

Teren działania: Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar osiedlA Grabskiego i okolic wzdłuż ul. Powstańców Warszawy, Za Strugiem, Kwiatkowskiego Żeglarskiej w Rzeszowie.

Środki działania: zabieranie głosu i wyrażanie swojego stanowiska na forum publicznym, współpraca z organami administarcji publicznej oraz innymi instytucjami i podmiotami, kierowanie postulatów do organów administracji publicznej i władz, udział w postepowaniach administracyjnych w charakterze strony postepowania, prowadzenie innych działań sprzyjajacych realizacji statutowych celów Stowarzyszenia.

 Rzeszów, uil. Grabskiego 74a/1, 35-312  Przedstawiciel: Pani Agnieszka Wesołowska- Majcher  Stowarzyszenie
zwykłe nie
posiada organu
kontroli
wewnętrznej
   Nie  -  -  -  -
14. Rzeszowskie Stowarzyszenie Strzelecko-Kolekcjonerskie.357 9 marca 2018 r.

Cel działania: działanie na rzecz strzelectwa, sportu strzeleckiego i kolekcjonerstwa broni, popularyzowanie wiedzy z dziedziny strzelectwa, sportu strzeleckiego i kolekcjonerstwa broni, promocja i popieranie strzelectwa i kolekcjonerstwa broni.

Teren działania: Terenem działania jest obszar województwa podkarpackiego.

Środki działania:składki organizowanie spotkań, prelekcji,pokazów, współpraca ze wszystkimi osobami i instytucjami o podobnych celach działania, w szczególności z grupami rekonstrukcji historycznej, występowanie z wnioskami i opiniami do właściwych organów administracji, inne działana realizujace cele statutowe.

Rzeszów, ul. Malczewskiego 2/13 35-114 Rzeszów. Przedstawiciel: Pan Krzysztof Matłosz. Stowarzyszenie
zwykłe nie
posiada organu
kontroli
wewnętrznej
  Nie - - - -
15. Stowarzyszenie Mieszkańców Budziwój-Biała 27 kwietnia 2018 r.

Cel działania: inicjowanie i współuczestniczenie w kształtowniu planu zagospodarowania przestrzennego osiedli Budziwój i Biała oraz w procesach kompleksowego ich zagospodarowania, zabudowy i rozwoju odpowiednio do zmieniajacych się potrzeb społecznych, inspirowanie i podejmowanie działań z zakresu ochrony środowiska, ochrony przyrody i gospodarki odpadami, reprezentowanie interesów mieszkańców wobec organów państwowych, samorządawych,społecznych i gospodarczych, realizowanie innych ustalonych przez Zarząd Stowarzyszenia lub Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.

Teren działania: Terenem działania jest teren rzeczypospolitej Polskiej.

Środki działania:pozyskiwanie i analiza informacji na tematy związane z ochroną przyrody i innymi obszarami działalności Stowarzyszenia, udział w konsultacjach społecznych przedstawianych projektów i planów zagospopdarowania zwiazanych z ochroną środowisk ,przyrody i krajobrazu oraz zagospodarowania osiedli Budziwój i Biała, reprezentownie członków stowarzyszenia w postępowaniach administracyjnych przedz organami administracji publicznej, samorządowej i państwowej, integrowanie mieszkańców Osiedli Budziwój i Biała dla zwiększenia skuteczności podejmowanych przedsięwzięć zmierzajacych do realizacji wytyczonych celów, współpraca z innymi jednostakmi zajmującymi się podobna problematyką , podejmowanie innych działań związanych z tematyką działalności Stowarzyszenia.

ul. Zakątkowa 18, 35-317 Rzeszów

Zarzad Stowarzyszenia:

Pani Alina Ankes- przewodniczaca zarządu

Pani Joanna Jurek-zastępca przewodniczacej zarządu

Pan Andrzej Kojder-członek zarządu

Pan Maciej Lew-członek zarządu

Pan Ewa Jachna - członek zarządu

Pan Krzysztof Tarka - członek zarządu

Pan Wojciech Zieliński - członek zarządu

Stowarzyszenie
zwykłe nie
posiada organu
kontroli
wewnętrznej
Uchwała z dnia 23.04.2018 r. Nie - - - -
16. CHEN TAIJIQUAN RZESZÓW 22 maja 2018 r.

Cel działania  popularyzacja stylu Chen taijiquan , jako sposobu życia, jego korzystnego wpływu na zdrowie i samopoczucie, podnoszenie umiejętności członków stowarzyszenia w zakresie stylu Chen Taijiquan oraz innych wschodnich sztuk walki i ćwiczeń zdrowotnych, rozpowszechnianie i podnoszenie w/w umiejetnosci wśród chetnych, niebędacych członkami stowarzyszenai, uczestniczących w kursach i seminariach organizowanych przez Stowarzyszenie, popularyzowanie wiedzy oraz umiejętności dotyczących kultur Wschodu, szczególnie miejsca sztuk walki w tych kulturach, historii i roli rodziny Chen w rozwoju chińskich sztuk walki, popularyzowanie kultury fizycznej i profilaktyki zdrowotnej, szczególnie poprzez Chen Taijiquan oraz sztuki walki, udział w programach promocji zdrowia i zapobiegania chorobom cywilizacyjnym, propagowanie wiedzy o technikach samoobrony.

Teren działania: Terenem działania Stowarzyszenia jest Cała Polska.

Środki działania: organizowanie kursów, seminariów, spotkań i konferencji odnoszących sie do spraw stanowiacych przedmiot działalności i będących celemi Stowarzyszenia, organizowanie i prowadzenie kursów w celu szkolenia instryktorów, organizatorów,wykładowców dla realizacji celów Stowarzyszenia, organizowanie obozów szkoleniowo-wypoczynkowych, zarządzanie posiadanymi obiektami, współpraca z karajowymi i zagranicznymi organizacjami z zakresu sztuk walki i samoobrony, kultery i sztuki Chin, organizowanie pokazów,zawodów  z zakresu dalekowschodnich sztuk walki, koordynowoanie działalności członków Stowarzyszenia w zakresie ich praw i obowiązków, prowadzenie działalności wydawniczej, inicjowanie  i popieranie prac naukowo-badawczych w zakresie sztuk walki i związanych z nimi kultur Wschodu, podejmowanie innych przedsięwzięć zmierzajacych do realizacji celów i zadań Stowarztyszenia, prowadzenie działalności informacyjnej, pozyskiwanie srodków finansowych dla prowadzenie działalności statutowej.

 

 

ul. Sienkiewicza 2/10,  35- 216 Rzeszów

Przedstawiciel stowarzyszenia : Pani Edyta Jost. Stowarzyszenie zwykłe nie posiada organi kontroli zewnetrzxnej. Uchwała z dnia 14.05.2018 r. Nie - - - -
17. Stowarzyszenie Zespół Garażowy 29 maja 2018 r.

Cel działania: działania na rzecz właścicieli garaży usytuowanych przy ul. Sienkiewicza, utrzymanie porządku na terenie drogi dojazdowej i placów manewrowych bedacych ich współwłasnością, w razie potrzeby inicjowanie przedsięwzięć w zakresie remontów drogi dojazdowej i placów manewrowych, doradztwo i konsultacje przy remoncie garaży.

Teren działąnia: terenem działania Stowarzyszenia jest miasto Rzeszów.

Środki działania: organizowanie spotkań i dyskusji na zebraniach z właścicielami garaży, współprace  z osobami i instytucjami w sprawach dotyczacych uzytkowania terenu i garaży, wystepowania z wnioskami i opiniami do właściwych organów i policji  w przypadku spraw spornych , dotyczących wykorzystywania drogi dojazdowej przez instytucje i osoby prywatne, nie będace współwłaścicielami terenu lokalizacji garaży i drogi dojazdowej, wspólpraca z Administracją Osiedla 1000-lecia RSM w sprawacvh sasiedzkiego uzytkowania terenu.

ul. Sienkiewicza 3/84,35-216 Rzeszów

Zarzad stowarzyszenia: Pan Jan Komarzyca- Przewodniczący, Pan Roman Rogoziński- zastępca Przewodniczacego, Pan Stanisław Zaprzał- Sekraetarz Stowarzyszenie zwykłe nie posiada organi kontroli zewnetrznej. Uchwała z dnia 24 kwietnia 2018 r. Nie - - - -
18. Rzeszowskie Stowarzyszenie Edukacji Finansowej 30 maja 2018 r.

Cel działania: Zrzeszenie ludzi korzystających lub pragnących przystapić do Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej działajacej zgodnie z ustawą z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kaksach oszczędnościowo-kredytowych ( t.j Dz.U. z 2013 r., poz.1450 z poźn. zm.) , propagowanie idei na jakich działaja Spółdzielcze kasy, a w szcególności organizowanie pogadanek, spotkań i wykładów oraz wydawnictw, wspieranie działajacych Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych.

Teren działania: Rzeczypospolita Polska.

Środki działania: współdziałanie z władzami kościelnymi i innymi organizacjami i instytucjami, występowanie do organów państwowych z wnioskami w sprawach dotyczących istotnych celów stowarzyszenia, prowadzenie działalności integracyjnej członków Stowarzyszenia poprzez aktywność kulturalna, rekreacyjną i towarzyską, prowadzenie działalności informacyjnej.

ul. Zamenhoffa 3, 35-065 Rzeszów

Zarząd Stowarzyszenia: Pan Grzegorz Pilch - Prezes

Pan Arkadiusz Gemra- Wiceprezes

Pani Zuzanna Kaczmarek-Wiceprezes

Stowarzyszenie zwykłe nie posiada organi kontroli zewnetrznej. Uchwała z dnia 20.05.2018 r. Nie - - - -
19. Podkarpackie Stowarzyszenie Emerytów Banku Pekao SA 21 czerwiec 2018 r.

Cele działania: dbanie o utrzymanie przez członków dobrej kondycji psychfizycznej i jej stałą poprawę poprzez: inicjowanie, organizowanie, i wspieranie aktywnościi zdrowotnej, fizycznej ( np. gimnastyka itp.)oraz umysłowej ( wystawy, muzea) emerytów i rencistów - byłych pracowników bankowych, organizowanie i wspomaganie ich różnorodnej aktywności towarzyskiej ( spotkania), kulturalnej ( koncerty, spektakle) oraz turystycznej w Polsce i za granicą ( wycieczki, pielgrzymki ).

Teren działania: teren Rzeczypospolitej Polskiej

Środki działania: współpraca z różnorodnymi instytucjami zarówno prywatnymi jak i państwowymi oraz organizacjami społecznymi.

ul. Sportowa 8/64,35-111 Rzeszów

Zarząd Stowarzyszenia:

Pani Maria Staszałek

Pani Alicja Grzywacz

Pani barbara Balaw

 

Stowarzyszenie zwykłe nie posiada organi kontroli zewnetrznej. Uchwała z dnia 8 marca 2018 r. Nie - - - -
 20.  Stowarzyszenie Grafik - RZG  18 września 2018 r.

 Cele działania: działalność z zakresu nauki, edukacji, oswiaty i wychowania, kultury  i sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, upowszechnianie i ochrona praw konsumenckich, dbanie  o prawa społeczne i ekonomiczne członków stowarzyszenia, wspieranie rozwoju gospodarczego, w tym rozwoju przedsiębiorczości, przestrzeganie prawa i gwarantowania praw obywatelskich , wspieranie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnej.

Teren działania: obszar Rzeczypospolitej Polskiej

Środki działania: organizowanie spotkań, wieców i prelekcji, wystaw oraz innych imprez, współpraca z osobami i instytucjami, posłami, i radnymi o podobnych celach działania, uczestnictwo w postepowaniach administracyjnych i sądowych, zgłaszanie wniosków i uwag do organów państwa, inne działania, realizujące cele statutowe Stowarzyszenia.

 ul. Krakowska 40 C, 35-506 Rzeszów

 Przedstawiciel stowarzyszenia: Pani Krystyna Depa  Stowarzyszenie zwykłe nie posiada organi kontroli zewnetrznej.  11 wrzesnia 2018 r.  Nie  -  -  -  -
 21.  Stowarzyszenie Polska Sprawa  19 października 2018 r.

 Cele działania: Działalność samorządowa, działalność kulturalno-patriotyczna, działalność charytatywana.

Teren działania: Województwo Podkarpackie

Środki Działania: branie czynnego udziału w życiu samorządowym miasta i regionu poprzez udział w debacie publicznej jak również podejmowanie bądź wspieranie inicjatyw na rzecz poprawy jakosci życia obywateli w regionie, organizacja/współorganizacja wydarzeń kulturalno-patriotycznych związanych z regionem, organizacja otwartycgh debat z udziałem samorządawców, parlamentarzystów, ruchów miejskich, sapotkania młodzieży z kombatantami II wojny światowej oraz podziemia antykomunistycznego, przygotowywanie paczek światecznych dla domów dziecka, weteranów, hospicjów oraz domów samotnych matek i schronisk dla zwierząt, interweniowanie w administracjach mieszkaniwoych, magistratach miejskich i gminnych w sprawie na przykład braku niezbędnej infarstruktury dla osób niepełnosprawnych w budynkach mieszkalnych na terenie Województwa Podkarpackiego.

 ul. Pułaskiego 7/301, 35-011 Rzeszów

 Zarzad stowarzyszenia:

1. Jakub Wróbel - Prezes stowarzyszenie

2. Michał Sowa - Wiceprezes Stowarzyszenia

3. Aleksandra Śliwa- Członek Zarządu Stowarzyszenia

 Stowarzyszenie zwykłe nie posiada organi kontroli zewnetrznej.  Uchwała z dnia 9 października 2018 r.  Nie  -  -  - -
22  Stowarzyszenie Szachownica Rzeszów 17 stycznia 2019 r.

 1. cele działania: krzewienie kultury fizycznej i sportu ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży na terenie miasta Rzeszowa, rozwój intelektualny oraz wychowanie dzieci i młodzieży poprzez uprawianie dyscypliny sportu szachy.

2. Teren działania: Rzeczypospolita Poalska oraz miasto Rzeszów.

3. Środki działania: wspóldziałanie z organami administracji publicznej i samorządowej oraz organizacjami o podobnym profilu działałności w celu zapewnienia członkom właściwych warunków do uprawiania sportu, organizacja szkoleń i zgrupowań specjalistycznych, kondycyjnych, rekreacyjnych i krajoznawczych dla dorosłych, dzieci i młodzieży, organizacja zawodów i imprez sportowych oraz rekreacyjnych o zasięgu lokalnym, wojwódzkim, ogólopolskim, i międzynarodowym w celu wszechstronnego rozwoju sprawności fizycznej i umysłowej, jak również w celu zapobiegania patologiom społecznym, wsparcie organizacyjne, merytoryczne i finansowe członków stowarzyszenia w zgrupowaniach, zawodach, imprezach sportowych i rekreacyjnych oraz kursach i szkoleniach, podejmowanie kroków majacych na celu popularyzację szachów wśród osób niepełonosprawnych i w podeszłym wieku oraz ich aktywizację, propagowanie gry w szachy na terenie RP, ze szczególnyym uwzględnieniem miasta Rzeszowa, ustanawianie i finansowanie nagród i wyróżnień dla zawodników.

 ul. Króla Kazimierza 10B/38, 35-061 Rzeszów  Przedstawiciel stowarzyszenia: Pan Marcin Woźniak  Stowarzyszenie zwykłe nie posiada organi kontroli zewnetrznej.  Uchwała z dnia 4 stycznia 2019 r.  Nie  -  -  -  
23 Stowarzyszenie Rozwoju Nauki i Techniki 17 stycznia 2019 r.

1. Cele działania:

działanie na rzecz rozwoju nauki, techniki, kultury i gospodarki, promocja zatrudniania w zawodach naukowo-technicznych, popularyzacja osiągnięć nauki i techniki, podnoszenie kwalifikacji zawodowych  swoich członków, reprezentowanie i obrona interesów zawodowych członków, rozwijanie więzi koleżeńskich i zawodowych, propagowanie nowoczesnych innowacyjnych technologii podnoszacych efektywność i ekonomiczność, ochrona środowiska i działania na rzecz bezpieczeństwa pracy, propagowanie i wspieranie wynalazczości, idei przedsiębiorczości, wolności gospodarczej, swobód obywatelskich oraz polityki regionalnej, działanie na rzecz propagowania wśród społeczeństwa zdrowego stylu życia oraz krzewienia kultury fizycznej, przeciwdziałnie bezrobociu, bezdomności, ubóstwu i wykluczeniu społecznemu poprzez pomoc w zdobywaniu i pogłębianiu wiedzy oraz kwalifikacji przydatnych obywatelom w ich aktywności zawodowej oraz działalnosci społeczno-politycznej.

2.Teren działania: Polska

3. Środki działania: wymiana wiedzy, doświadczenia i poglądów, szerzenie wiedzy i kultury technicznej w społeczeństwie, prowadzenie prac badawczo-rozwojowych oraz wdrożeniowych, diagnozowanie potrzeb edukacyjnych i społecznych, opracowywanie opinii i ekspertyz, prowadzenie działalności wydawniczej, edukacyjnej i szkoleniowej, opracowywanie i opiniowanie programów i metod nauczania, przyznawanie nagród i dyplomów, za wyróżniajace się wyniki w nauce i/lub twórczości technicznej, wdrażanie innowacyjnych technologii i rozwiązań technicznych, udzielanie wsparcia prawnego, wspieranie wszelkich inicjatyw obywatelskich na rzecz rozwoju nauki i techniki, studiowanie literatury obejmującej najnowsze osiągnięcia wiedzy, współpraca z samorzadami terytorialnymi, zawodowymi i gospodarczymi, organizowanie kongresów, zjazdów, konferencji, narad, sympozjów, seminarió, odczytów, konkursów, organizowanie imprez kulturalnych, propagowanie i realizowanie działań na rzecz ochrony środowiska i bezpieczeństwa pracy, pozyskiwanie dotacji, grantów i dofinansoawń z róiżnych źródeł  na potrzeby działań .

ul. Lipowa 8, 35-321 Rzeszów Przedstawiciel stowarzyszenia: Pan Marek Borys. Stowarzyszenie zwykłe nie posiada organi kontroli zewnetrznej Uchwała z dnia 14 stycznia 2019 . Nie - - - -
                         
Opublikował(a): 26.02.2019 09:25, Agnieszka Czarnota
Wytworzył(a): 10.06.2016 12:55, Adam Litwa
Drukuj Poleć znajomym