Wersja Archiwalna

Galeria Fotografii Miasta Rzeszowa

Siedziba

Adres: ul.3 Maja 9, 35-030 Rzeszów
Telefon: 17 8532445
E-Mail: fotogaleria@erzeszow.pl
http://www.fotogaleria.erzeszow.pl
Godziny pracy: poniedziałek: 12.00 - 20.00, wtorek - piątek: 9.00 - 17.00

Dyrektor

Imię i nazwisko: Irena Gałuszka
Siedziba: ul. 3 Maja 9, 35-030 Rzeszów
Telefon: 17 8532445
E-Mail: fotogaleria@erzeszow.pl
Kompetencje: Wszelkie decyzje związane z zarządzaniem Galerią i reprezentowaniem na zewnątrz.
Godziny pracy: jw. dotyczące pracy Galerii oraz w miarę potrzeby w innych godzinach pozaadministracyjnych.

Podstawa prawna powołania i funkcjonowania jednostki

Uchwała Rady Miasta Rzeszowa Nr XXVIII/7/92 z dnia 21 stycznia 1992 r., Nr LVIII/184/2001 z dnia 6 listopada 2001 r.

Struktura organizacyjna

pobierz

Regulamin organizacyjny

pobierz

Statut

pobierz

Zadania

Paragraf 6 i 7 Statutu Galerii Miasta Rzeszowa

Tryb działania

Wystawy autorskie
1. Do 30 listopada każdego roku Galeria przyjmuje propozycje wystaw do ekspozycji na rok następny.
2. Autorzy winni są przedkładać propozycje fotografii w formacie wystawowym.
3. Dyrektor Galerii w porozumieniu z Radą Programową (organ doradczy) dokonuje oceny i akceptacji wystaw do ekspozycji.
4. Terminy ekspozycji ustala Dyrektor.
5. Autor wystawy dostarcza materiały informacyjne oraz wystawę w uzgodnionym terminie do lokalu Galerii.
5. Galeria zabezpiecza: lokal, aranżuje i wykonuje montaż oraz demontaż wystawy, zapewnia projekt, druk i dystrybucję zaproszeń na wernisaż, afisz oraz reklamę w mas mediach.
6. Koszty projektu i druku katalogu do wystawy indywidualnej pokrywa autor.

Galeria „Debiuty”
1. Każdy fotoamator, niezależnie od wieku może złożyć propozycję prezentacji do Galerii „Debiuty”.
2. Do Galerii „Debiuty” autorzy przedkładają fotografie w formacie roboczym ok. 10 x 15 cm do zaakceptowania. Ostateczny format do ekspozycji zostaje uzgodniony po akceptacji materiału fotograficznego.
3. Termin wystawy w „Debiutach” ustala Dyrektor.
4. Propozycje do Galerii „Debiuty” są przyjmowane przez cały rok.

Inne działania
1. Konsultacje fotograficzne dla młodzieży akademickiej (opracowania w oparciu o materiały archiwalne Galerii). Materiały są udostępniane wg szczegółowych uzgodnień nieodpłatnie.
2. Autor opracowań przekazuje 1 egzemplarz pracy do zbiorów bibliotecznych Galerii.
3. Prezentacje fotograficzne na nośnikach CD są udostępniane zorganizowanym grupom osób nieodpłatnie. Wybór tematu oraz termin pokazu są ustalane indywidualnie.
4. Konkursy fotograficzne (według ogłoszonego regulaminu konkursu).
5. Zbiory biblioteczne udostępniane są dla wszystkich zainteresowanych tematyką fotograficzną (wyłącznie na zasadzie czytelni w lokalu Galerii).
6. Od 2004 roku organizujemy wystawy i prezentacje w plenerze. Są to giga fotografie (ok. 2x3 m) zawieszane na wybranych elewacjach budynków w Rzeszowie oraz wystawy plenerowe na stelażu wolnostojącym na ul. Grunwaldzkiej.


Majątek

Rozliczenie majątku trwałego za 2013 rok - pobierz

Budżet i Bilans
Bilans za 2009 rok - pobierz
Rachunek zysków i strat 2009 - pobierz
Bilans za 2010 rok - pobierz
Rachunek zysków i strat 2010 - pobierz
Sprawozdanie opisowe za 2010 rok - pobierz
Bilans 31.12.2011 rok - pobierz
Rachunek zyskow i strat za 2011 rok - pobierz
Sprawozdanie opisowe za 2011 rok - pobierz
Bilans 31.12.2012 rok -  pobierz
Rachunek zyskow i strat za 2012 rok - pobierz
Sprawozdanie opisowe za 2012 rok - pobierz

Rejestry, ewidencje, archiwa

Jednostka prowadzi:
- rejestry i ewidencje finansowo-księgowe,
- archiwum zakładowe,
- katalogi wystaw,
- powstaje archiwum fotograficzne obejmujące: fotografie i negatywy - sposób i zasady udostępniania danych w nim zawartych będą opublikowane po ukończeniu jego budowy.

Informacje o sposobie udostępniania informacji nieudostępnionych na BIP

Zasady dostępu do informacji publicznej reguluje ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198, z późn. zm.). 
Zgodnie z tymi przepisami informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, jest udostępniana na wniosek.
Udostępnienie na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż 14 dni od złożenia wniosku. 
Jeżeli termin ten nie może być zachowany, wnioskodawca zostaje powiadomiony o powodach opóźnienia wraz z podaniem nowego terminu udzielenia informacji, nie dłuższego niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.
Odmowa udostępnienia informacji publicznej następuje w drodze decyzji administracyjnej, od której przysługuje odwołanie. Odwołanie od decyzji jest rozpatrywane w ciągu 14 dni.
Wniosek o udzielenie informacji publicznej należy kierować na adres: Galeria Fotografii Miasta Rzeszowa, ul. 3 Maja 9, 35-030 Rzeszów.

 

Wysokość opłat

Zwiedzanie wystaw jest bezpłatne.

Dokumentacja przebiegu kontroli

Lp.

Instytucja kontrolująca

Data kontroli

Przedmiot kontroli

Wynik kontroli

1.

Biuro Kontrolno - Rewizyjne

14.07.2012 -27.07.2012

1. Sprawdzenie stanu kasy na dzień kontroli.

2. Sprawdzenie zgodności sprawozdań finansowych
z księgami rachunkowymi na dzień 31.12.2011 r.

Sprawozdanie z kontroli – Załącznik nr 1. pobierz

 

2.

Biuro Kontrolne

02-05,

10-13.09.2013 r.

Kontrola kompleksowa funkcjonowania jednostki;
w szczególności realizacji zadań statutowych oraz prawidłowości podejmowania i realizacji zobowiązań w 2013 r.

Protokół kontroli – Załącznik nr 2.
str. 1-5 pobierz

str. 6-9 pobierz

 

Opracowały

Irena Gałuszka, Katarzyna Lech

Zatwierdziła

Irena Gałuszka – Dyrektor Galerii Fotografii Miasta Rzeszowa

Opublikował(a): 08.01.2018 11:49, Bogdan Szczupaj
Wytworzył(a): 25.08.2008 11:43, Ryszard Winiarski
Drukuj Poleć znajomym