Wersja Archiwalna

Galeria Fotografii Miasta Rzeszowa

 

 

SIEDZIBA
Adres: ul. 3 Maja 9, 35-030 Rzeszów
Telefon: 17 8532445
E-Mail: fotogaleria@gf.erzeszow.pl
http://www.fotogaleria.erzeszow.pl
Godziny pracy: poniedziałek - piątek: 9.00 - 17.00
                                             sobota: 11.00 - 17.00

W miesiącach wrzesień i październik 2019 - remont sal wystawowych. Zapraszamy od 4 listopada.

DYREKTOR 
Imię i nazwisko: Ryszard Winiarski
Siedziba: ul. 3 Maja 9, 35-030 Rzeszów
Telefon: 17 748 1104 
E-Mail: fotogaleria@gf.erzeszow.pl
Kompetencje:Kompetencje dyrektora wynikające ze statutu Galerii:
Dyrektor kieruje Galerią, zarządza nią i reprezentuje ją na zewnątrz. Dyrektor zobowiązany jest do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Galerii, przedstawiania Prezydentowi Miasta planu: zadań programowych, zatrudnienia, płac, potrzeb inwestycyjnych oraz preliminarza wydatków, a także składania sprawozdań z realizacji zaplanowanych działań. Dyrektor odpowiada za prawidłową gospodarkę mieniem i środkami finansowymi Galerii oraz ponosi pełną odpowiedzialność za całokształt pracy i wyników instytucji.
Do zakresu działania dyrektora należy w szczególności:
1)    racjonalne i efektywne gospodarowanie majątkiem Galerii,
2)    podejmowanie decyzji w sprawach merytorycznych, organizacyjnych, administracyjnych i finansowych Galerii,
3)    zapewnienie warunków rozwoju pracowników i właściwych warunków pracy, bhp., ppoż. oraz socjalno-bytowych.
Godziny pracy: poniedziałek - piątek 7.00 - 15.00 oraz w miarę potrzeby w innych godzinach pozaadministracyjnych.

PODSTAWA PRAWNA POWOŁANIA I FUNKCJONOWANIA JEDNOSTKI
Uchwała Rady Miasta Rzeszowa Nr XXVIII/7/92 z dnia 21 stycznia 1992 r., Nr LVIII/184/2001 z dnia 6 listopada 2001 r.
Struktura organizacyjna

Numery telefonów:
Sekretariat - 17 748 1105
Gł. księgowy, kadry - 17 748 1102
Fotograf - 17 748 1103
Plastyk - 17 748 1106

Statut

ZADANIA
Podstawowym celem statutowym Galerii jest prowadzenie działalności kulturalnej polegającej na:
1)    prowadzeniu działalności wystawienniczej w dziedzinie fotografii artystycznej,
2)    prowadzeniu działań w celu popularyzowania fotografii (organizowanie ogólnodostępnych konkursów fotograficznych, promocje fotograficzne, współdziałanie z nieprofesjonalnym ruchem fotograficznym itp.),
3)    dokumentowaniu życia Miasta Rzeszowa, gromadzeniu materiałów fotograficznych do archiwum Galerii , tworzeniu, ochronie i udostępnianiu dóbr kultury,
4)    udziale w reprezentowaniu ruchu fotograficznego w kraju i za granicą.
Do zadań Galerii należy w szczególności:
1)    organizowanie wystaw, konkursów, odczytów, prelekcji, plenerów i innych działań artystycznych,
2)    popularyzowanie wiedzy o fotografii, poradnictwo,
3)    prowadzenie działalności informacyjnej i wydawniczej w dziedzinie fotografii,
4)    ścisła współpraca z nieprofesjonalnym ruchem fotograficznym,
5)    promocja młodych twórców,
6)    współdziałanie z organami administracji rządowej, samorządowej, instytucjami, związkami twórczymi, a także placówkami upowszechniania kultury,
7)    współpraca z zagranicznymi organizacjami  i instytucjami w ramach wspólnych zainteresowań,
8) prowadzenie innych form wystawienniczych sztuk plastycznych.

TRYB DZIAŁANIA 
Wystawy autorskie
1. Do 30 listopada każdego roku Galeria przyjmuje propozycje wystaw do ekspozycji na rok następny.
2. Autorzy winni są przedkładać propozycje fotografii w formacie wystawowym.
3. Dyrektor Galerii w porozumieniu z Radą Programową (organ doradczy) dokonuje oceny i akceptacji wystaw do ekspozycji.
4. Terminy ekspozycji ustala Dyrektor.
5. Autor wystawy dostarcza materiały informacyjne oraz wystawę w uzgodnionym terminie do lokalu Galerii.
5. Galeria zabezpiecza: lokal, aranżuje i wykonuje montaż oraz demontaż wystawy, zapewnia projekt, druk i dystrybucję zaproszeń na wernisaż, afisz oraz reklamę w mas mediach.
6. Koszty projektu i druku katalogu do wystawy indywidualnej pokrywa autor.
Galeria „Debiuty”
1. Każdy fotoamator, niezależnie od wieku może złożyć propozycję prezentacji do Galerii „Debiuty”.
2. Do Galerii „Debiuty” autorzy przedkładają fotografie w formacie roboczym ok. 10 x 15 cm do zaakceptowania. Ostateczny format do ekspozycji zostaje uzgodniony po akceptacji materiału fotograficznego.
3. Termin wystawy w „Debiutach” ustala Dyrektor.
4. Propozycje do Galerii „Debiuty” są przyjmowane przez cały rok.
Inne działania
1. Konsultacje fotograficzne dla młodzieży akademickiej (opracowania w oparciu o materiały archiwalne Galerii). Materiały są udostępniane wg szczegółowych uzgodnień nieodpłatnie.
2. Autor opracowań przekazuje 1 egzemplarz pracy do zbiorów bibliotecznych Galerii.
3. Prezentacje fotograficzne na nośnikach CD są udostępniane zorganizowanym grupom osób nieodpłatnie. Wybór tematu oraz termin pokazu są ustalane indywidualnie.
4. Konkursy fotograficzne (według ogłoszonego regulaminu konkursu).
5. Zbiory biblioteczne udostępniane są dla wszystkich zainteresowanych tematyką fotograficzną (wyłącznie na zasadzie czytelni w lokalu Galerii).
6. Od 2004 roku organizujemy wystawy i prezentacje w plenerze. Są to giga fotografie (ok. 2x3 m) zawieszane na wybranych elewacjach budynków w Rzeszowie oraz wystawy plenerowe na stelażu wolnostojącym na ul. Grunwaldzkiej.

MAJĄTEK
Bilans 31.12.2014 rok
Rachunek zysków i strat za 2014 rok
Sprawozdanie opisowe za 2014 rok
Bilans 31.12.2015
Rachunek zysków i strat za 2015 rok
Spawozdanie opisowe za 2015 rok
Bilans 31.12.2016
Rachunek zysków i strat za 2016 rok
Sprawozdanie opisowe za 2016 rok
Bilans 31.12.2017
Rachunek zysków i strat za 2017 rok
Sprawozdanie opisowe za 2017 rok
Sprawozdanie opisowe za I półrocze 2018 rok

REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA 
Jednostka prowadzi:
- rejestry i ewidencje finansowo-księgowe,
- archiwum zakładowe,
- katalogi wystaw,
- powstaje archiwum fotograficzne obejmujące: fotografie i negatywy - sposób i zasady udostępniania danych w nim zawartych będą opublikowane po ukończeniu jego budowy.

UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI NIEUDOSTĘPNIONEJ NA BIP
Zasady dostępu do informacji publicznej reguluje ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198, z późn. zm.). 
Zgodnie z tymi przepisami informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, jest udostępniana na wniosek.
Udostępnienie na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż 14 dni od złożenia wniosku. 
Jeżeli termin ten nie może być zachowany, wnioskodawca zostaje powiadomiony o powodach opóźnienia wraz z podaniem nowego terminu udzielenia informacji, nie dłuższego niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.
Odmowa udostępnienia informacji publicznej następuje w drodze decyzji administracyjnej, od której przysługuje odwołanie. Odwołanie od decyzji jest rozpatrywane w ciągu 14 dni.
Wniosek o udzielenie informacji publicznej należy kierować na adres: Galeria Fotografii Miasta Rzeszowa, ul. 3 Maja 9, 35-030 Rzeszów.

KLAUZULA INFORMACYJNA OGÓLNA GALERIA FOTOGRAFII MIASTA RZESZOWA

 Inspektor Ochrony Danych: Tomasz Bodziony, e-mail: iod3@erzeszow.pl

 WYSOKOŚĆ OPŁAT

Zwiedzanie wystaw jest bezpłatne.

DOKUMENTACJA PRZEBIEGU KONTROLI

Lp.

Instytucja kontrolująca

Data kontroli

Przedmiot kontroli

Wynik kontroli

1.

Biuro Kontrolno - Rewizyjne

14 - 27.07.2012

1. Sprawdzenie stanu kasy na dzień kontroli.

2. Sprawdzenie zgodności sprawozdań finansowych z księgami rachunkowymi na dzień 31.12.2011 r..

Sprawozdanie z kontroli – Załącznik nr 1.

2.

Biuro Kontrolne

02-05.09.2013 r.

10-13.09.2013 r.

Kontrola kompleksowa funkcjonowania jednostki; w szczególności realizacji zadań statutowych oraz prawidłowości podejmowania i realizacji zobowiązań w 2013 r.

Protokół kontroli – Załącznik nr 2.

str. 1-5

str. 6-9

3.

Archiwum Państwowe
w Rzeszowie

9.02.2014

Kontrola Archiwum Zakładowego Galerii Fotografii Miasta Rzeszowa

Protokół kontroli.

 

OGŁOSZENIA

1. Zapytanie ofertowe na wydruki: plansz wystawowych z fotografiami, fotografii na papierze, fotografii na piance PCV, fotografii wielkoformatowych.
formularz oferty_fotografie 2018  (docx)

formularz oferty_fotografie 2018 (PDF)

2. Zapytanie ofertowe na druk katalogu do wystawy.

formularz oferty_ katalog do wystawy 2018 (docx)

formularz oferty_ katalog do wystawy 2018 (PDF)

3. Zapytanie ofertowe na druk katalogu wystawy pt. Wdrodze do niepodległości.

formularz oferty_ katalog W drodze do niepodległości (docx)

formularz oferty_ katalog W drodze do niepodległości (PDF)

4. Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi konserwacji negatywów szklanych.

formularz oferty_Konserwacja negatywów 2019 (docx)

formularz oferty_Konserwacja negatywów 2019 (PDF)

5. Zapytanie ofertowe na wydruki.

formularz oferty na wydruki fotografii (docx)

formularz oferty na wydruki fotografii (PDF)

6. Zapytanie ofertowe na wykonanie remontu w siedzibie GFMRz.

formularz oferty na wykonanie remontu (docx)

formularz oferty na wykonanie remontu (PDF)

7. Zapytanie ofertowe na dostawę i montaż oświetlenia w salach wystawowych GFMRz.

formularz oferty na dostawę i montaż systemu oświetlenia (docx)

formularz oferty na dostawę i montaż systemu oświetlenia (PDF)

8. Zapytanie ofertowe na dostawę i montaż klimatyzacji w pomieszczeniach GFMRz.

formularz oferty na dostawę i montaż klimatyzacji (docx)

formularz oferty na dostawę i montaż klimatyzacji (PDF)

9. Zapytanie ofertowe na druk albumu.

formularz oferty na druk albumu (docx)

formularz oferty na druk albumu (PDF)

10. Zapytanie ofertowe na dostawę aparatu fotograficznego oraz skanera.
formularz oferty na aparat i skaner (docx)
formularz oferty na aparat i skaner  (PDF)


OPRACOWALI
Ryszard Winiarski, Katarzyna Lech

ZATWIERDZIŁ
Ryszard Winiarski – Dyrektor Galerii Fotografii Miasta Rzeszowa

Opublikował(a): 26.09.2019 16:45, Bogdan Szczupaj
Wytworzył(a): 25.08.2008 11:43, Ryszard Winiarski
Drukuj Poleć znajomym