Wersja Archiwalna

Nazwa Wydziału/Jednostki

 

Wydział Inwestycji Urzędu Miasta Rzeszowa

 

 

KARTA USŁUGI

 

 

 

Data zatwierdzenia:

 

07.05.2018r.

 

 

    WYDAWANIE ZEZWOLEŃ NA WYKORZYSTANIE DRÓG W SPOSÓB SZCZEGÓLNY

 

 

 

  1. Wymagane dokumenty do załatwienia sprawy

 

1. Wniosek o wydanie zezwolenia na wykorzystanie dróg w sposób szczególny
     (wyłączenie ulicy z ruchu, wprowadzenie ograniczenia ruchu na drodze)

    Wniosek powinien zawierać w szczególności:

    1) imię, nazwisko lub nazwę oraz adres zamieszkania lub siedzibę organizatora
        imprezy

    2) rodzaj i nazwę imprezy;

    3) informację o miejscu i dacie rozpoczęcia, przebiegu oraz godzinie rozpoczęcia i zakończenia imprezy (mapka przebiegu trasy imprezy)

    4) informację o przewidywanej liczbie uczestników imprezy;

    5) wykaz osób reprezentujących organizatora w sprawach zabezpieczenia trasy lub
        miejsca imprezy na terenie poszczególnych województw;
   6)  podpis organizatora lub osoby przez niego upoważnionej

 

2.  Załączniki do wniosku:

 

a) szczegółowy regulamin imprezy, określający w szczególności zasady
              zachowania uczestników imprezy – istotne dla zachowania
              bezpieczeństwa  drogowego;

b) wykaz osób odpowiedzialnych za prawidłowy przebieg i zabezpieczenie
               imprezy

c) program imprezy ze szczegółowym opisem trasy i podaniem odległości
              między poszczególnymi jej odcinkami oraz określony w minutach
              i kilometrach program przejazdu lub przejścia uczestników przez
              poszczególne miejscowości i granice województw

d) plan zabezpieczenia trasy lub miejsca imprezy ( mapka)

e) opinia Miejskiego Zarządu Dróg oraz opinia właściwego zarządcy dróg
              na  których odbywać się będzie planowana impreza.

f) opinia komendanta wojewódzkiego Policji (właściwego ze względu na
              miejsce  rozpoczęcia imprezy)

g) zobowiązanie organizatora do przywrócenia do poprzedniego stanu
              pasa drogowego na trasie przejazdu, przejścia lub miejsca pobytu
              uczestników imprezy, a w przypadku uszkodzenia pasa drogowego lub 
              urządzeń drogowych będącego następstwem imprezy – do ich
              bezzwłocznego naprawienia lub pokrycia kosztów tych napraw.

 

 

  1. Złożenie wniosku drogą elektroniczną

 

  1. Opłaty

 

Opłaty skarbowe – 48,00 zł

Opłatę skarbową można dokonać:

- na poczcie

- w Kasie UM

- przesłać drogą elektroniczną dowód wpłaty

 

 

  1. Miejsce złożenia dokumentów

 

Ratusz

Rynek 1

35 – 064  Rzeszów

 

 

  1. Sposób i termin załatwienia sprawy

 

Sposób załatwienia sprawy: Złożenie dokumentów w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Rzeszowa

Termin załatwienia sprawy: Do  30 dni

Do 60 dni w przypadkach skomplikowanych

 

 

  1. Tryb odwoławczy

 

Od postanowienia Stronie przysługuje zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie za pośrednictwem Urzędu Miasta Rzeszowa w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia.

 

 

  1. Podstawa prawna

 

·        Art. 65b ust 5 pkt. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym
 (Dz.U. 2012, poz. 1137 z późn. zm.)

·        Art. 106 § 5  ustawy z dnia  14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego
 (Dz.U. 2016, poz. 23)

 

         Uwagi

 

 

 

Przetwarzanie danych osobowych interesantów Wydziału Inwestycji
Urzędu Miasta Rzeszowa

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), informuję, że:

1.    Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasto Rzeszów, Rynek 1, 35-064 Rzeszów

2.    Inspektorem ochrony danych jest Antoni Wilk, e-mail: iod@erzeszow.pl, tel. 17 748 4499

3.    Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wydania zezwolenia na wykorzystanie dróg w sposób szczególny
- na podstawie: Art. 65b ust 5 pkt. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. 2012, poz. 1137 z późn. zm.),
Art. 106 § 5  ustawy z dnia  14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. 2016, poz. 23).

4.    Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

5.    Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną.

6.    Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania.

7.    Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8.    Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zabezpieczenia interesu Państwa i Administratora na wypadek postępowania reklamacyjnego lub dochodzenia roszczeń oraz oceny jakości usług.

Opracował

 

Andrzej Pacholicki

 

              Data 07.05.2018r.

Zatwierdził

 

Urszula Kukulska

 

              Data 07.05.2018r.

Osoba odpowiedzialna

za aktualizacje karty

 

Andrzej Pacholicki

tel.: 17 875 45 20

Opublikował(a): 25.05.2018 11:20, Sławomir Stelmach
Wytworzył(a): 20.01.2017 12:14, Urszula Kukulska
Drukuj Poleć znajomym