Wersja Archiwalna

Nazwa Wydziału/Jednostki

 

Wydział Inwestycji Urzędu Miasta Rzeszowa

 

 

KARTA USŁUGI

 

 

 

Data zatwierdzenia:

 

07.05.2018r.

 

 

    ZATWIERDZANIE PROJEKTÓW ORGANIZACJI RUCHU

 

 

 

  1. Wymagane dokumenty do załatwienia sprawy

 

1. Wniosek o zatwierdzenie organizacji ruchu

2. Załączniki do wniosku (oryginały dokumentów):

a) projekt organizacji ruchu – co najmniej 2 egzemplarze

b) opinia Komendanta Miejskiego Policji

c) opinia Miejskiego Zarządu Dróg

 

 

  1. Złożenie wniosku drogą elektroniczną

 

  1. Opłaty

 

Opłaty skarbowe – brak

 

 

  1. Miejsce złożenia dokumentów

 

Ratusz

Rynek 1

35 – 064  Rzeszów

 

 

  1. Sposób i termin załatwienia sprawy

 

Sposób załatwienia sprawy: Złożenie dokumentów w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Rzeszowa

Termin załatwienia sprawy: Do  30 dni

Do 60 dni w przypadkach skomplikowanych

 

 

  1. Tryb odwoławczy

 

Brak trybu odwoławczego

 

 

  1. Podstawa prawna

 

1. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym
(Dz.U. 2012 poz. 1137 z późn. zm.)

2.  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz.U. 2003 nr 177 poz. 1729)

 

 

           Uwagi

 

 

 

Przetwarzanie danych osobowych interesantów Wydziału Inwestycji
 Urzędu Miasta Rzeszowa

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), informuję, że:

1.    Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasto Rzeszów, Rynek 1, 35-064 Rzeszów

2.    Inspektorem ochrony danych jest Antoni Wilk, e-mail: iod@erzeszow.pl, tel. 17 748 4499

3.    Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu
zatwierdzenia projektu organizacji ruchu
- na podstawie: Ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. 2012 poz. 1137 z późn. zm.),
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r.
w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz.U. 2003 nr 177 poz. 1729)

4.    Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

5.    Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną.

6.    Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania.

7.    Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8.    Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zabezpieczenia interesu Państwa i Administratora na wypadek postępowania reklamacyjnego lub dochodzenia roszczeń oraz oceny jakości usług.

Opracował

 

Andrzej Pacholicki

 

              data 07.05.2018r.

Zatwierdził

 

Urszula Kukulska

 

              data 07.05.2018r.

Osoba odpowiedzialna

za aktualizacje karty

 

Andrzej Pacholicki

tel.: 17 875 45 20

Opublikował(a): 25.05.2018 11:25, Sławomir Stelmach
Wytworzył(a): 20.01.2017 13:57, Urszula Kukulska
Drukuj Poleć znajomym