Wersja Archiwalna

Otwarty konkurs na realizację zadań z zakresu sportu w 2017 r.

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr VII/1023/2017

Prezydenta Miasta Rzeszowa

z dnia 8 lutego 2017 r.

 

PREZYDENT MIASTA RZESZOWA

OGŁASZA OTWARTY KONKURS NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU sportu

W 2017 ROKU

 

podstawa prawna: art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.), uchwała Nr LXV/1216/2013 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie określenia warunków oraz trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Miasto Rzeszów (Dz. U. Woj. 2014.192).

 

I. Rodzaj zadań oraz wysokość środków przeznaczonych na realizację łącznie:               – 1 862.900,- zł z tego:

1) organizacja lub udział w zgrupowaniach sportowych przygotowujących do rozgrywek ligowych, organizacja i udział w zawodach lub rozgrywkach sportowych – sport dzieci i młodzieży  –  865.000,- zł

2) organizacja lub udział w zgrupowaniach sportowych przygotowujących do rozgrywek ligowych, organizacja i udział w zawodach lub rozgrywkach sportowych – sport seniorów                     –   660.000- zł

3) organizacja imprez sportowych na terenie Miasta Rzeszów                                       –  140.000,- zł

4) udział klubów w imprezach sportowych poza Miastem Rzeszowem                           –    50.000,- zł

5) dotacja celowa na organizację imprez pn. Aktywne i zdrowe Nowe Miasto Sportowe - cykl imprez rekreacyjnych, integracja międzypokoleniowa    (RBO)                                                 –    52.500,- zł

6) dotacja celowa na organizację imprezy sportowych- Piłka nożna jako alternatywa dla komputera - program zorganizowanych zajęć sportowych dla dzieci z rzeszowskich osiedli (RBO)          –   95.400, -zł

Powyższe kwoty mogą być wykorzystane na pokrycie kosztów określonych § 3 ust. 3 Uchwały
Nr LXV/1216/2013 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie określenia warunków oraz trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Miasto Rzeszów.

 

II. Zasady przyznawania dotacji.

1. Dotacja może zostać przyznana klubowi sportowemu niedziałającemu w celu osiągnięcia zysku, mającego siedzibę na terenie Gminy Miasta Rzeszów, który złoży w terminie prawidłowo opracowany wniosek wg wzoru stanowiącego zał. nr 1 do Zarządzenia Nr VII/1023/2017 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie otwartego konkursu na realizację zadania
z zakresu sportu w roku 2017 r., Komisji Konkursowej i Regulaminu Prac Komisji, szczegółowych zasad przeprowadzania konkursów, a w szczególności kryteriów oceny wniosków i kontroli wykonania zadań z zakresu sportu, określenia ramowego wzoru umowy, wniosku, zaktualizowanego kosztorysu
i sprawozdania z realizacji zadań w zakresie sportu
.

2. Wniosek powinien zostać złożony w jednym egzemplarzu i zawierać:

1)      nazwę, dokładny adres, dane kontaktowe klubu ubiegającego się o dofinansowanie;

2)      termin i miejsce realizacji zadania oraz przewidywaną liczbę zawodników;

3)      dane o posiadanej kadrze trenersko - instruktorskiej, jej kwalifikacjach i doświadczeniu zawodowym;

4)      kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania;

5)      wysokość środków otrzymanych w roku poprzednim;

6)      wskazanie numeru rachunku bankowego klubu;

7)      wskazanie osób upoważnionych do reprezentowania klubu.

3. Do wniosku należy dołączyć:

1)      aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru lub ewidencji;

2)      aktualny statut klubu;

3)      sprawozdanie merytoryczne i finansowe z wykonania zadania lub zadań dofinansowanych przez Gminę Miasto Rzeszów w 2017 roku;

4. Wniosek oraz inne dokumenty wymagające podpisów ze strony klubu powinny być podpisane przez osoby wskazane w Krajowym Rejestrze Sądowym, innym rejestrze lub ewidencji oraz
w statucie lub innym równoważnym dokumencie, posiadające na dzień składania ofert prawo reprezentacji podmiotu:

1)      W przypadku gdy osoby uprawnione nie dysponują pieczątkami imiennymi podpis musi być złożony pełnym imieniem i nazwiskiem w sposób czytelny z podaniem pełnej funkcji;

2)      W przypadku złożenia kserokopii, każda strona musi być potwierdzona za zgodność
z oryginałem wraz z czytelnym podpisem osoby/osób upoważnionych do reprezentowania Wnioskodawcy, każda strona musi być opatrzona także datą potwierdzenia zgodności
z oryginałem;

3)      W przypadku, gdy  oferta jest podpisana przez inną osobę niż wskazana w aktualnym opisie potwierdzającym wpis do właściwej ewidencji lub rejestru należy dołączyć pełnomocnictwo
 wraz z potwierdzeniem wniesienia opłaty skarbowej ( na podstawie przepisów ustawy z dnia
16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej) opłatę w wysokości 17 zł należy wpłacić na konto Urzędu Miasta Rzeszowa. Do każdej oferty należy załączyć opłacone w kwocie 17 zł pełnomocnictwo. 

5. Każda z dyscyplin sportu będzie rozpatrywana oddzielnie. Dopuszcza się możliwość wyboru większej niż 1 liczby klubów do wykonania zadania. Dopuszcza się możliwość składania przez jeden klub kilku wniosków ze wskazaniem, do której oferty złożony został komplet załączników.

6. Wysokość dotacji z budżetu Miasta dla danego projektu może być przyznana do 90 % planowanych kosztów realizacji zadania.

 

III. Terminy i warunki realizacji zadania.

1. Zadania można realizować od 1 stycznia 2017 r.

2. Okres realizacji zadania powinien wynosić minimum 30 dni.

3. Termin końcowy realizacji zadania: zawodów/ rozgrywek/ zgrupowań itp. nie może zakończyć się później niż do dnia 31.12.2017

4. Środki własne i środki pochodzące z dotacji powinny być wydatkowane w terminie realizacji zadania.

5. W przypadku uzyskania dotacji w wysokości wnioskowanej kwoty, Oferent zobowiązany jest
do zaangażowania w realizację projektu środków finansowych własnych w kwocie nie mniejszej niż zadeklarowana w ofercie konkursowej.

6. Zadanie powinno być realizowane z najwyższą starannością, zgodnie ze złożonym wnioskiem
i zgodnie z zawartymi w umowie terminami.

7. W przypadku przyznania dotacji niższej od wnioskowanej oferent składa zaktualizowany kosztorys wraz z merytorycznym i rzeczowym opisem zadania.

8. Na podstawie złożonej aktualizacji kosztorysu zostanie przygotowana umowa.

9. Aktualizacja kosztorysu wraz z harmonogramem planowanych działań, oraz opisu zadania stanowiącego załącznik do umowy.

10. W przypadku zmian w harmonogramie podmiot jest zobowiązany do złożenia pisma przewodniego wraz z aktualnym harmonogramem.  

11. Wnioskodawca który otrzyma dotację zobowiązany jest do zamieszczania we wszystkich drukach i materiałach promocyjnych, a także materiałach prasowych, reklamach dotyczących realizowanego zadania, logo Gminy Miasto Rzeszów w sposób zapewniający jego widoczność. Logotyp dostępny jest pod adresem http://www.rzeszow.pl/promocja/logo-rzeszowa

 

12. Wnioskodawca, który otrzyma dotację zobowiązany jest do informowania, że zadanie jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Gminy Miasto Rzeszów. Informacja „Dofinansowano z budżetu Gminy Miasto Rzeszów” powinna się znaleźć we wszystkich materiałach, publikacjach,  informacjach dla mediów, ogłoszeniach oraz wystąpieniach publicznych dotyczących realizowanego zadania publicznego, jak również na odzieży sportowej, tablicach, banerach, billboardach.

 

13. W przypadku działań wskazanych w pkt. I ppkt. 1, 2 ogłoszenia, do rozliczenia zadania dopuszcza się zaliczenie środków własnych wydatkowanych przed podpisaniem umowy,
nie wcześniej jednak niż od dnia rozpoczęcia realizacji zadania

14. W przypadku działań wskazanych w pkt. I ppkt. 1, 2 ogłoszenia, do rozliczenia środków pochodzących z dotacji Gminy Miasta Rzeszów kwalifikowane będą wydatki poniesione od dnia podpisania umowy do dnia zakończenia zadania.

15. W przypadku działań wskazanych w pkt. I ppkt. 3 i 4 ogłoszenia, do rozliczenia zadania dopuszcza się zaliczenie środków własnych wydatkowanych przed podpisaniem umowy,
nie wcześniej jednak niż od dnia rozpoczęcia realizacji zadania

16. W przypadku działań wskazanych w pkt. I ppkt. 3 i 4 ogłoszenia, do rozliczenia środków pochodzących z dotacji Gminy Miasta Rzeszów kwalifikowane będą wydatki poniesione
od podpisania umowy, do dnia zakończenia zadania

17. W przypadku działań wskazanych w pkt. I ppkt. 5, 6 ogłoszenia, do rozliczenia zadania dopuszcza się zaliczenie środków własnych wydatkowanych przed podpisaniem umowy,
nie wcześniej jednak niż od dnia rozpoczęcia realizacji zadania

18. W przypadku działań wskazanych w pkt. I ppkt. 5, 6 ogłoszenia, do rozliczenia środków pochodzących z dotacji Gminy Miasta Rzeszów kwalifikowane będą wydatki poniesione od dnia podpisania umowy do dnia zakończenia zadania.

 

IV. Miejsce i termin składania wniosków.

1. Wnioski należy składać w siedzibie Urzędu Miasta Rzeszowa, Rynek 1 (kancelaria podawcza)
lub w Wydziale Kultury, Sportu i Turystyki - Rynek 11,( I p., pok. nr 5 sekretariat)

W przypadku działań określonych w pkt. I ppkt. 1, 2, 5 i 6 ogłoszenia wnioski należy złożyć do dnia
23 lutego 2017 r. 15:30 (liczy się data wpływu do Urzędu Miasta Rzeszowa, nie data stempla pocztowego)

Wnioski złożone lub doręczone po terminie lub na nieaktualnym formularzu nie będą rozpatrywane.

2. W przypadku zadań określonych pkt. I ppkt. 3 i 4 ogłoszenia, nabór wniosków odbywa się do czasu wykorzystania środków przewidzianych na ten cel w budżecie Gminy Miasta Rzeszów w 2017 roku. Wnioski należy składać co najmniej 21 dni przed rozpoczęciem realizacji zadania.

 

Wniosek musi zostać złożony na obowiązującym formularzu, w całości spięty wraz
z załącznikami, w wyznaczonym miejscu i terminie. Wnioski złożone po terminie określonym w pkt. IV ppkt. 1) zostaną odrzucone ze względów formalnych.

 

Wnioski złożone na nieprawidłowym formularzu nie podlegają poprawie i zostają odrzucone ze względu na błędy formalne.

 

V. Termin wyboru wniosków oraz kryteria stosowane przy wyborze wniosków

1. W przypadku działań określonych w pkt. I ogłoszenia ppkt. 1, 2, 5 i 6 przyznanie dotacji nastąpi
w terminie 7 dni od przedstawienia Prezydentowi protokołu z prac Komisji Konkursowej.

2. Dotacja na realizację zadania objętego postępowaniem konkursowym przyznawana jest w drodze Zarządzenia Prezydenta Miasta Rzeszowa.

3. Powołana, Zarządzeniem Prezydenta Miasta Rzeszowa, Komisja Konkursowa rozpatruje wnioski złożone na obowiązującym formularzu.

4. Wniosek jest poprawny gdy:

1)      zostanie złożony na obowiązującym formularzu, w terminie określonym w ogłoszeniu;

2)      jest wypełniony czytelnie;

3)      Wnioskodawca jest uprawniony do złożenia wniosku;

4)      termin realizacji zadania mieści się w ramach czasowych określonych w ogłoszeniu;

5)      kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania jest poprawna pod względem
formalno-rachunkowym;

6)      załączniki opatrzone są datą, pieczątką Wnioskodawcy oraz podpisami uprawnionych osób.

5. Przy rozpatrywaniu przez Komisję poprawnie złożonych wniosków pod uwagę będą brane następujące kryteria:

1) strategiczne – projekt dotyczy kluczowej dla Rzeszowa dyscypliny sportu lub sportu osób
     niepełnosprawnych;

2) merytoryczne – jakość przygotowania projektu: zrozumiały, przejrzysty i kompletny   
    opis działań; czytelnie i realistycznie postawione cele realizacji projektu; dobrze przemyślany plan
    działania; oryginalność i innowacyjność zgłaszanego projektu, zgodność z celami założonymi
    w Strategii Rozwoju Sportu do 2020 r., w tym wpisywanie się w Cel Strategiczny 1.1 Wzrost
    poziomu zaplecza kadrowego dla sportu seniorskiego, Cel Strategiczny 3.1 Wzrost poziomu
    sportowego sportowców uprawiających dyscypliny indywidualne i drużyn sportowych, Cel  
    Strategiczny 4.1 Poprawa stanu zdrowia mieszkańców miasta poprzez sport;

3) rezultaty i oddziaływanie społeczne – znaczenie projektu dla realizacji określonego
    w Strategii Rozwoju Sportu do 2020 r. programu edukacji sportowej; dostępność realizowanego
    przedsięwzięcia dla mieszkańców oraz przewidywana liczba odbiorców; zakładane efekty i ich
    trwałość;

4) finansowe – realny, rzetelny i efektywny projekt budżetu; zasadność przedstawionych
    w projekcie kosztów kwalifikowanych; wysokość wkładu własnego w kosztach ogólnych zadania
    oraz współudział innych źródeł finansowania; pozafinansowy wkład własny przewidziany do    
    realizacji zgłaszanego projektu, w tym wkład pracy wolontariuszy, opłata za zajęcia od jednego 
    uczestnika 

5) kompetencje i możliwości realizacji zadania – kompetencje i możliwości wykonania
    zadania w przewidywanym czasie oraz przy posiadanych zasobach kadrowych i rzeczowych, 
    liczba i forma zatrudnienia kadry trenersko-instruktorskiej i jej doświadczenie, które będą
    wykonywać zadanie, liczba trenowanych zawodników w podziale na kategorie wiekowe;

6) osiągnięcia najważniejsze osiągnięcia sportowe, poziom sportowy w ostatnich 3 latach
    mierzony liczbą przyznanych stypendiów i nagród za osiągnięcia sportowe na poziomie   
    miast, województwa i kraju;

7) dotychczasowa współpraca – ocena realizacji zadań zleconych przez Gminę Miasto
     Rzeszów w poprzednich okresach pod kątem rzetelności ich wykonania; prawidłowości
     wykorzystania oraz rzetelności i terminowości rozliczania przyznanych na ten cel środków
     finansowych; współpraca z miejskimi jednostkami organizacyjnymi.

6.    Stopień spełniania każdego z warunków sformułowanych w ogłoszeniu konkursu przez złożoną ofertę poddaje się osobnej ocenie podlegającej punktacji, przyjmując dla każdego kryterium odrębnie określoną skalę - oceny danej oferty dokonuje się każdorazowo po jej prezentacji. Wyjątek stanowi kryterium dotychczasowej współpracy, które zawiera już wspólną ocenę ustaloną przez Wydział Kultury Sport i Turystyki.

7.    Końcowa ocena oferty polega na zsumowaniu punktów przyznanych przez członków Komisji na każde z analizowanych kryteriów wskazanych w ust.5.

8. Na podstawie oceny poszczególnych ofert tworzy się listę projektów wraz z propozycją dotacji na ich realizację.

9. Kwota przyznanej dotacji może być niższa od określonej we wniosku.

10. Złożone wnioski nie podlegają uzupełnieniu ani korekcie.

11. Prezydent Miasta Rzeszowa może odmówić przyznania dotacji.                    

12. W przypadku działań określonych w pkt. I ogłoszenia ppkt. 3 i 4, dotacja zostanie przyznana przez Prezydenta w drodze zarządzenia do 7 dni od przedstawienia protokołu z prac Komisji Konkursowej, z obowiązkiem rozliczenia uprzednio dotowanego przez Gminę Miasto Rzeszów zadania.

13. Od odmowy przyznania dotacji nie przysługuje odwołanie.               

 

VI. Obowiązki Oferentów oraz zasady rozliczenia zadania.      

1. Z Wnioskodawcami, których oferta została wybrana w konkursie, Gmina Miasto Rzeszów zawiera pisemne umowy o wsparcie wykonania zadania publicznego. Umowa określa zakres
i warunki realizacji zadania publicznego. Wzór umów stanowią Załącznik nr 3,4 i 5 do Zarządzenia Nr VII/1023/2017 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 8 lutego 2017 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu na realizację zadań w zakresie sportu w 2017 roku, powołania Komisji i Regulaminu Prac Komisji, szczegółowych zasad przeprowadzania konkursów, a w szczególności kryteriów oceny wniosków i kontroli wykonania zadań z zakresu sportu, określenia ramowego wzoru umowy oraz wniosku, zaktualizowanego kosztorysu i sprawozdania z realizacji zadań w zakresie sportu.

2. Na żadnym etapie realizacji zadania publicznego nie jest dopuszczalne wprowadzanie jakichkolwiek zmian,  bez pisemnego powiadomienia Prezydenta Miasta Rzeszowa.

3. W przypadku przekazania dotacji na rzecz podmiotów, które rozliczają wykonanie zadań z 2016 r., podpisanie umowy oraz przekazanie dotacji nastąpi po akceptacji sposobu wykonania zadań
w roku poprzednim.

4. Przekazanie środków finansowych następuje po podpisaniu umowy, na rachunek bankowy podmiotu realizującego zadanie publiczne, w terminie do 30 dni od dnia zawarcia umowy o dotację.

5. Podmiot realizujący zadanie publiczne ma obowiązek wskazania rachunku bankowego
(lub subkonta) do obsługi środków pochodzących z dotacji.

6. Podmiot musi być jedynym posiadaczem wskazanego rachunku bankowego oraz jest zobowiązany do prowadzenia wyodrębnionej dokumentacji finansowo-księgowej środków finansowych, otrzymanych na realizację zadania, zgodnie z zasadami wynikającymi z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2016 r. poz. 1047.), w sposób umożliwiający identyfikację poszczególnych operacji księgowych.

7. Wszelkie przedsięwzięcia, których wykonanie podlega rozliczeniu muszą być zgodne
z harmonogramem przedłożonym przez podmiot realizujący zadanie publiczne.

8. Realizacja wszystkich kosztów musi zostać udokumentowana odpowiednimi dokumentami  księgowymi.

9. Nie będą kwalifikowane do rozliczeń paragony dokumentujące zakupy związane z zadaniem.

10. Niedozwolone jest sfinansowanie lub refundacja całkowita lub częściowa danego wydatku
dwa razy ze środków publicznych. Podwójnym finansowaniem jest w szczególności:

1)      sfinansowanie lub refundacja tego samego wydatku w ramach dwóch różnych projektów, współfinansowanych ze środków budżetu Miasta Rzeszowa, bądź innych środków publicznych wspólnotowych lub krajowych;

2)      sfinansowanie lub refundacja kosztów podatku VAT ze środków budżetu Miasta Rzeszowa, a następnie odzyskanie tego podatku ze środków budżetu państwa w oparciu o ustawę z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2016 r., poz. 710 z późn. zm.).

11. Podmiot realizujący zadanie publiczne jest zobowiązany do przechowywania przez okres pięciu lat dokumentów potwierdzających dokonanie wydatków, zarówno ze środków otrzymanych
w ramach dotacji, jak i ze środków własnych, a także dokumentów potwierdzających pozafinansowy wkład własny podmiotu. Dokumentami tymi są faktury, rachunki, umowy wraz z potwierdzeniem dokonania zapłaty.

12. W przypadku dokonania płatności w formie bezgotówkowej – dokumentem potwierdzającym dokonania wydatku jest potwierdzenie przelewu bankowego z rachunku bankowego wskazanego w podpunkcie 4.

13. W przypadku wyceny pracy wolontariusza kalkulacja stawki godzinowej za wykonanie pracy nie powinna odbiegać od stawek rynkowych.

14. W przypadku nieuzasadnionych zmian w kosztorysie realizacji zadania Prezydent może odstąpić od podpisania umowy lub ją wypowiedzieć.

 

VII. Kontrola i ocena realizacji zadania.

1. Gmina Miasto Rzeszów, zlecając zadanie, dokonuje okresowej kontroli i oceny realizacji zadania, obejmującej w szczególności: stan realizacji zadania, efektywność, rzetelność i jakość realizacji zadania, prawidłowość wykorzystania środków finansowych oraz prowadzenie wymaganej dokumentacji.

2. Kontrola może być przeprowadzona w każdym czasie, zarówno w toku realizacji zadania oraz po jego zakończeniu. Kontrola może być przeprowadzona zarówno w siedzibie Urzędu Miasta Rzeszowa, jak i w siedzibie Dotowanego.

3. Kontroli dokonują pracownicy Urzędu Miasta Rzeszowa na podstawie imiennych upoważnień wydanych przez Prezydenta Miasta Rzeszowa.

4. W ramach kontroli, upoważnieni pracownicy Urzędu Miasta Rzeszowa mogą badać dokumenty
i inne nośniki informacji, które mają lub mogą mieć znaczenie dla oceny prawidłowości wykonywania zadania, oraz żądać udzielania ustnie lub na piśmie informacji dotyczących wykonania zadania.

5. Dotowany na żądanie kontrolującego jest zobowiązany dostarczyć lub udostępnić dokumenty i inne nośniki informacji oraz udzielić wyjaśnień i informacji w terminie określonym przez kontrolującego.

6. Konsekwencją rażących uchybień w wykonaniu zadania publicznego i rozliczaniu dotacji, może być wypowiedzenie umowy, zwrot całości lub części przyznanej dotacji.

 

VIII. Sprawozdanie z realizacji zadania z zakresu sportu

1. Sprawozdanie końcowe z wykonania zadania powinno zostać sporządzone przez Dotowanego na formularzu zgodnym z załącznikiem nr 8 do Zarządzenia w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu na realizację zadań w zakresie sportu w 2017 roku, powołania Komisji Konkursowej i Regulaminu Prac Komisji, szczegółowych zasad przeprowadzania konkursów, a w szczególności kryteriów oceny wniosków i kontroli wykonania zadań z zakresu sportu, określenia ramowego wzoru umowy, wniosku, zaktualizowanego kosztorysu i sprawozdania z realizacji zadań w zakresie sportu w terminie 14 dni
od dnia zakończenia realizacji zadania, określonym w umowie.

2. W przypadku nie złożenia przez Dotowanego sprawozdania w określonym w umowie terminie, Dotujący może pisemnie wyznaczyć ostateczny termin na złożenie sprawozdania realizacji postanowień umowy.

3. Do sprawozdania z realizowanego zadania należy dołączyć kserokopie dokumentów księgowych wraz z oryginałami do wglądu, dla potwierdzenia i opieczętowania. Dokumenty Księgowe muszą potwierdzać realizację zadania. Płatności za faktury muszą być udokumentowane dowodami płatności (Wyciąg bankowy, Raport kasowy, Kasa przyjmie, Kasa wypłaci). W sprawozdaniu przedstawione zostaną również materiały dokumentujące realizację zadania w szczególności zdjęcia, plakaty, zaproszenia, foldery, listy dotyczące uczestników projektu, transportu, zakupionego sprzętu sportowego itp. oraz publikacje wykonane w ramach zadania.

4. Gmina Miasto Rzeszów może wezwać Dotowanego do złożenia sprawozdania częściowego
z realizacji zadania.

5. Dotowany zostanie poinformowany pisemnie o przyjęciu sprawozdania.

6. Akceptacja sprawozdania końcowego stanowi potwierdzenie wykonania umowy.

7. Błędy lub braki w złożonym przez Dotowanego sprawozdaniu winny być przez niego usuwane
lub uzupełniane w terminie wskazanym w pisemnym wezwaniu Dotującego.

8. Nieusunięcie błędów lub nieuzupełnienie braków w sprawozdaniu, we wskazanym przez Dotującego terminie, skutkuje odmową akceptacji sprawozdania i możliwością rozwiązania umowy przez Dotującego.

 

IX. Koszty kwalifikowane do rozliczenia zadania z zakresu sportu

1. Przedmiotem dotacji może być wsparcie finansowe klubu obejmujące:

1) koszty bezpośrednie:

a) transport;                                       

b) wyżywienie i zakwaterowanie;                                        

c) wynajem obiektów;                      

d) opieka medyczna, badania lekarskie;                                          

e) zakup środków doraźnej pomocy medycznej;                                        

f) udział zespołu w rozgrywkach ligowych (opłaty związkowe i rejestracyjne, licencje, zezwolenia);

g) opłaty za sędziowanie zawodów;                                    

h) umowy zawarte z firmami ochroniarskimi;                                             

i) opłaty startowe;                                         

j) wynagrodzenia trenerskie i instruktorskie wraz z pochodnymi dla szkoleniowców prowadzących zajęcia sportowe;

k) udział w szkoleniach kadry instruktorsko – trenerskiej;

l) utrzymanie bazy sportowej przeznaczonej do prowadzenia szkolenia sportowego;       

ł) zakupu niezbędnego sprzętu sportowego przeznaczonego do prowadzenia szkoleń;

m) ubezpieczenia OC klubu i NW zawodników i trenerów;

n) koszty działań informacyjnych, promocyjnych zadania;

o) koszty zakupu nagród (pucharów, medali).         

2) koszty pośrednie stanowić mogą do 10 % wartości udzielonej dotacji ogółem:

a) koszty ogólne zarządu i administracji (w tym m.in.: opłaty czynszowe, opłaty mediów, zakup artykułów i sprzętu biurowego);

b) koszty niezbędnych podróży służbowych.

2. Z dotacji nie mogą być finansowane wydatki z tytułu:

1) wypłaty wynagrodzeń dla zawodników, działaczy i księgowych klubu;

2) transferu zawodnika;

3) zapłaty kar, mandatów i innych opłat sankcyjnych, nałożonych na klub lub zawodnika;

4) zobowiązań klubu z zaciągniętej pożyczki, kredytu lub wykupu papierów wartościowych oraz kosztów obsługi zadłużenia a także z tytułu podatków i składek ZUS;

5) budowy i modernizacji obiektu sportowego służącego do uprawiania sportu;

6) zakupu urządzeń i sprzętu innego niż wskazany w ust. 3 pkt 1 lit. ł zaliczanego do środków trwałych zgodnie z ustawą z dnia 15 lutego 1992 o podatku dochodowym od osób prawnych
(Dz. U. z  2016 r. poz. 1888 z późn. zm.).

 

 

Ogłoszenie umieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Rzeszowa (adres: http://n.bip.erzeszow.pl/), na stronie internetowej Urzędu Miasta Rzeszowa (adres: http://www.rzeszow.pl) oraz na tablicach informacyjnych, znajdujących się w budynkach Urzędu Miasta Rzeszowa.

 

załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr  VII/1072/ 2017 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia  16 marca 2017 r.

 

Wykaz podmiotów, którym przyznano dotacje na realizację zadań z zakresu sportu w 2017 roku

LP

PODMIOT

NAZWA ZADANIA

PRZYZNANE

 

Organizacja imprez sportowych na terenie Miasta Rzeszów

1.

UKS TKKF SPRINT

organizacja zawodów sportowych - Rodzinny turniej Badmintona

                  800,00 zł

2.

Klub Sportowy Rzeszowska Akcja Sportowa

Puchar Rzeszowa w kolarstwie górskim

               4 000,00 zł

3.

Stowarzyszenie Sportowy Elektronik

Zdrowy tryb życia

               2 000,00 zł

4.

Sportowy Klub Pożarniczy STRAŻAK w Rzeszowie

Zorganizowanie i przeprowadzenie XXX Jubileuszowego Memoriału w Dwuboju Pożarniczym im. płk. poż. Andrzeja Bazanowskiego

               2 500,00 zł

5.

Sportowy Klub Pożarniczy STRAŻAK w Rzeszowie

Zorganizowanie i przeprowadzenie XXXIV Mistrzostw Polski Strażaków Państwowej Straży Pożarnej w Piłce Siatkowej.

               4 000,00 zł

6.

Akademicki Związek Sportowy Klub Uczelniany Politechniki Rzeszowskiej

Akademickie Mistrzostwa Polski w Tenisie Stołowym

            7 700,00 zł

7.

Klub Pływacki Sokół

Zawody Pływackie dla Uczniów Szkół Podstawowych o Puchar Klubu Pływackiego SOKÓŁ Rzeszów

               1 000,00 zł

8.

Stowarzyszenie Rzeszów Biega

Organizacja X Półmaratonu Rzeszowskiego

             35 000,00 zł

9.

Stowarzyszenie Rzeszów Biega

II Rzeszowski Bieg na Piątkę

             10 000,00 zł

10.

Stowarzyszenie Rzeszów Biega

Organizacja V Biegu Niepodległości "Rzeszowska Dycha"

             20 000,00 zł

11.

Stowarzyszenie Rzeszów Biega

Organizacja V Maratonu Rzeszowskiego

             35 000,00 zł

12.

Zakładowy Klub Sportowy STAL Rzeszów

Grand Prix Stal Rzeszów Memoriał J. Szczerbatego

               6 000,00 zł

13.

Rzeszowski Klub Sportowy Głuchych RES-GEST

Eliminacje Mistrzostwa Polski Niesłyszących w Siatkówce Mężczyzn  - Grupa B

               2 000,00 zł

14.

Rzeszowski Klub Sportowy Głuchych RES-GEST

Ogólnopolski Turniej Piłki Nożnej Niesłyszących

               1 000,00 zł

15.

Rzeszowski Klub Szachowy

Mistrzostwa Województwa Podkarpackiego w Szachach

               1 000,00 zł

16.

Szkółka Piłkarska Grunwald Budziwój

5 lat minęło … Piknik Piłkarski

               3 000,00 zł

17.

Akademia Karate Tradycyjnego

Wspieranie współzawodnictwa sportowego wśród dzieci i młodzieży

               5 000,00 zł

Udział klubów w imprezach sportowych poza Miastem Rzeszowem

1.

Klub Akrobatyki Sportowej w Rzeszowie

Sport to zdrowie

               5 000,00 zł

2.

Akademicki Związek Sportowy Klub Uczelniany Politechniki Rzeszowskiej

Akademickie Mistrzostwa Europy - Europejskie Igrzyska Studenckie

               9 000,00

3.

Zakładowy Klub Sportowy STAL Rzeszów

Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych w Skokach do Wody Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży 1-3 lipca 2017 Warszawa

               8 000,00 zł

4.

Klub Sportowy PIRAMIDA

Międzynarodowy Turniej Wiosny

               3 000,00 zł

5.

Uczniowski Klub Judo Millenium

Udział w turniejach poza Miastem Rzeszów z kalendarza Polskiego i Okręgowego Związku Judo oraz obóz szkoleniowy

               3 000,00 zł

6.

Rzeszowski Klub Sportów Walki SYSTEM

Puchar Polski Seniorów i Juniorów w Karate Kyokushin

               1 000,00 zł

7.

Międzyszkolny Klub Sportowy V-go Liceum Ogólnopolskiego

Udział Klubów w imprezach sportowych poza Miastem Rzeszowem - udział drużyny w turnieju Miast Partnerskich w Satu Mare (Rumunia)

               2 000,00 zł

8.

Rzeszowski Klub Sportów Walki SYSTEM

Mistrzostwa Polski Seniorów w Karate Kyokushin

               2 000,00 zł

RZESZOWSKI BUDŻET OBYWATELSKI

 

 

SALOS Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej Organizacji Sportowej „DON BOSKO”

Dotacja celowa na organizację imprez pn. Aktywne i zdrowe nowe miasto sportowe - cykl imprez rekreacyjnych, integracja międzypokoleniowa   

52 500,00 zł

 

 Akademia Piłkarska ZIOMKI Rzeszów

 Dotacja celowa na organizację imprezy sportowych- Piłka nożna jako alternatywa dla komputera - program zorganizowanych zajęć sportowych dla dzieci z rzeszowskich osiedli

 95 400,00 zł

 

 załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr  VII/1072/ 2017 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia  16 marca 2017 r.

Wykaz podmiotów, którym nie przyznano dotacji na realizację zadań z zakresu sportu w 2017 roku

LP

PODMIOT

NAZWA ZADANIA

 

Organizacja imprez sportowych na terenie Miasta Rzeszów

1.

Stowarzyszenie Sympatyków Koszykówki

Organizacja imprezy " Koszykarskie Mikołajki z SSK pod patronatem Prezydenta Miasta Rzeszowa

-

2.

Stowarzyszenie Sympatyków Koszykówki

Organizacja koszykarskiego Turnieju Półfinałowego o Awans do II Ligi Męskiej Pod |Oficjalnym Patronatem Prezydenta Miasta Rzeszowa

-

3.

Stowarzyszenie Sympatyków Koszykówki

Organizacja Drugiej Edycji Koszykarskiego Przedsezonowego Turnieju " Koszykówka łączy a nie dzieli !!! Pod oficjalnym patronatem Prezydenta Miasta Rzeszowa

-

4.

Akademicki Związek Sportowy Klub Uczelniany Politechniki Rzeszowskiej

Akademickie Mistrzostwa Polski w Piłce Siatkowej Mężczyzn

-

5.

Rzeszowski Klub Sportowy Głuchych RES-GEST

Ogólnopolski Turniej Pucharowy Niesłyszących w Halowej Piłce Nożnej Mężczyzn

-

6.

Uczniowski Klub Judo Millenium

Międzynarodowy Turniej Dzieci Judo

-

7.

Stowarzyszenie Polskiej Federacji Mieszanych Sztuk Walki SPARTAKUS MMA

Carpatian Warriors

-

8.

Rzeszowska Akademia Futsalu HEIRO

10.  HEIRO FUTSAL CUP - Międzynarodowe Otwarte Mistrzostwa Podkarpacia

-

9.

Rzeszowska Akademia Futsalu HEIRO

HEIRO RZESZÓW - Rozgrywki Beach Soccera

-

10.

Rzeszowski Klub Sportów Walki SYSTEM

Kwalifikacje do Mistrzostw Europy w Karate Shihyokushinkai U16 i U22

-

11.

Centrum Szkolenia Sportowego Młodzieży ORŁY Rzeszów

Wakacyjna Przygoda - Sportowe wakacje w Rzeszowie

-

Udział klubów w imprezach sportowych poza Miastem Rzeszowem

1.

Akademia Piłkarska ZIOMKI

Udział w Międzynarodowym Turnieju Piłkarskim im. Janosa Móznera dla rocznika 2005

-

2.

Rzeszowski Klub Szachowy

Szachy - liga ogólnopolska

-

3.

Stowarzyszenie Przyjaciół Załęża

TURNIEJ- Wielka Przygoda z mini koszykówką 2017Koszalin

-

4.

Akademia Karate Tradycyjnego

Udział dzieci i młodzieży w  turniejach sportowych krajowych i międzynarodowych

-

5.

Zakładowy Klub Sportowy STAL Rzeszów

Obóz treningowo/szkoleniowy dla zawodników młodszych ZKS STAL RZESZÓW - sekcja skoków do wody

-

6.

Zakładowy Klub Sportowy STAL Rzeszów

Udział w Letnich Mistrzostwach Polski w Skokach do Wody 1-4.06.2017 Poznań

-

7.

Walka Rzeszów

Wyjazd na zawody organizowane przez Polski Związek Kickboxingu

-

8.

Klub Sportowy JU-JITSU Karate

Udział w turniejach wyjazdowych - Puchar Europy Juniorów IBF, Puchar Europy, Kong Sao, Puchar Polski Juniorów PFB

-  

Opublikował(a): 29.03.2017 06:30, Michał Solarski
Wytworzył(a): 09.02.2017 15:09, Michał Solarski
Drukuj Poleć znajomym