Wersja Archiwalna

Pomoc finansowa dla rodzin zastępczych oraz prowadzącego rodzinny dom dziecka

Zadania dotyczące przyznawania pomocy finansowej rodzinom zastępczym, oraz prowadzącym rodzinny dom dziecka realizuje Sekcja do Spraw Pieczy Zastępczej i Wsparcia Osób Usamodzielnianych ul. Skubisza 4, tel. 17 86 30 253

I. Rodzinom zastępczym i prowadzącemu rodzinny dom dziecka przyznaje się:

 1. Świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej.
 2. Dodatek na pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.
 3. Dodatek wychowawczy do świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej w wieku do ukończenia 18 roku życia dziecka.

II. Rodzinom zastępczym i prowadzącemu rodzinny dom dziecka można przyznać:

 1. Dofinansowanie do wypoczynku poza miejscem zamieszkania dziecka.
 2. Świadczenia na pokrycie:
 • niezbędnych kosztów związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka – jednorazowo;
 • osztów związanych z wystąpieniem zdarzeń losowych lub innych zdarzeń mających wpływ na jakość sprawowanej opieki – jednorazowo lub okresowo.

III. Rodzina zastępcza zawodowa i niezawodowa może otrzymać środki finansowe na utrzymanie lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego w wysokości odpowiadającej kosztom ponoszonym przez rodzinę zastępczą niezawodową albo zawodową na czynsz, opłaty z tytułu najmu, opłaty za energię elektryczną i cieplną, opał, wodę, gaz, odbiór nieczystości stałych i płynnych, dźwig osobowy, antenę zbiorczą, abonament telewizyjny i radiowy, usługi telekomunikacyjne oraz związanym z kosztami eksploatacji, obliczonym przez podzielenie łącznej kwoty tych wydatków przez liczbę osób zamieszkujących w tym lokalu lub domu jednorodzinnym i pomnożenie przez liczbę dzieci i osób, które osiągnęły pełnoletność przebywając w pieczy zastępczej, o których mowa w art. 37 ust. 2, umieszczonych w rodzinie zastępczej wraz z osobami tworzącymi tę rodzinę zastępczą.

IV. Rodzina zastępcza zawodowa może otrzymać świadczenie na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem niezbędnego remontu lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego.

V. Prowadzący rodzinny dom dziecka otrzymuje środki finansowe na:

 1. utrzymanie lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego, w którym jest prowadzony rodzinny dom dziecka, w wysokości odpowiadającej kosztom ponoszonym przez rodzinny dom dziecka na czynsz, opłaty z tytułu najmu, opłaty za energię elektryczną i cieplną, opał, wodę, gaz, odbiór nieczystości stałych i płynnych, dźwig osobowy, antenę zbiorczą, abonament telewizyjny i radiowy, usługi telekomunikacyjne oraz związanym z kosztami eksploatacji, obliczonym przez podzielenie łącznej kwoty tych kosztów przez liczbę osób zamieszkujących w tym lokalu lub domu jednorodzinnym i pomnożenie przez liczbę dzieci i osób, które osiągnęły pełnoletność przebywając w pieczy zastępczej, o których mowa w art. 37 ust. 2, umieszczonych w rodzinnym domu dziecka wraz z prowadzącym rodzinny dom dziecka;
 2. pokrycie niezbędnych kosztów związanych z remontem lub ze zmianą lokalu w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego, w którym jest prowadzony rodzinny dom dziecka – do wysokości środków określonych w umowie, o której mowa w art. 62;
 3. pokrycie innych niezbędnych i nieprzewidzianych kosztów związanych z opieką i wychowaniem dziecka lub funkcjonowaniem rodzinnego domu dziecka – do wysokości środków określonych w umowie, o której mowa w art. 62.

W przypadku, gdy rodzina zastępcza lub prowadzący rodzinny dom dziecka nie ponosi kosztów utrzymania dziecka w związku z jego pobytem w:

 1. domu pomocy społecznej,
 2. specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym,
 3. młodzieżowym ośrodku wychowawczym,
 4. młodzieżowym ośrodku socjoterapii zapewniającym całodobową opiekę,
 5. specjalnym ośrodku wychowawczym
 6. hospicjum stacjonarnym,
 7. oddziale medycyny paliatywnej;,
 8. areszcie śledczym,
 9. schronisku dla nieletnich,
 10. zakładzie karnym,
 11. zakładzie poprawczym

otrzymuje świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w wysokości nie niższej niż 20% przyznanych świadczeń.

Wszystkie świadczenia, dodatki i dofinansowanie do wypoczynku są udzielane na wniosek rodziny zastępczej lub prowadzącego rodzinny dom dziecka. Wniosek należy złożyć w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Rzeszowie, ul. Skubisza 4.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

Opublikował(a): 26.05.2017 09:05, Marcin Konefał
Wytworzył(a): 26.05.2017 09:05, Jacek Gołubowicz
Drukuj Poleć znajomym