Wersja Archiwalna

Siedziba

Adres:
ul.Okrzei 1, 35-064 Rzeszów
Telefon: 17 875 43 85
Fax: 17 875 44 00
E-Mail:
arebisz@erzeszow.pl
Godziny pracy: poniedziałek – piątek 7.30 - 15.30

Dyrektor

Imię i nazwisko: Augustyn Rębisz
Siedziba: ul. Okrzei 1, 35-064 Rzeszów
Telefon: 17 875 43 85
E-Mail:
arebisz@erzeszow.pl


1. Do zadań Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych należy w szczególności:

1) zapewnienie ochrony informacji niejawnych, w tym stosowanie środków bezpieczeństwa fizycznego;

2)   zapewnienie ochrony systemów teleinformatycznych, w których są przetwarzane informacje niejawne;

3) zarzadzanie ryzykiem bezpieczeństwa informacji niejawnych, w szczególności szacowanie ryzyka;

4) kontrola ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania  przepisów o ochronie tych informacji, w szczególności okresowa  (co najmniej raz na trzy lata ) kontrola ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów;

5) opracowywanie i aktualizowanie, wymagającego akceptacji Prezydenta,  planu ochrony informacji niejawnych w jednostce organizacyjnej, w tym w razie wprowadzenia stanu nadzwyczajnego i  nadzorowanie jego realizacji;

 

6)  prowadzenie szkoleń w zakresie ochrony informacji niejawnych;

7)  prowadzenie zwykłych postępowań sprawdzających oraz kontrolnych postepowań sprawdzających;

8)  prowadzenie aktualnego wykazu osób zatrudnionych lub pełniących służbę w jednostce organizacyjnej albo wykonujących czynności zlecone, które posiadają uprawnienia do dostepu do informacji niejawnych oraz osób, którym odmówiono wydania poświadczenia bezpieczeństwa lub je cofnięto;

9)  przekazywanie odpowiednio ABW lub SKW do ewidencji, o których mowa w art. 73 ust. 1, danych, o których mowa w art. 73 ust. 2, osób uprawnionych do dostępu do informacji niejawnych, a także osób, którym odmówiono wydania poświadczenia bezpieczeństwa lub wobec których podjęto decyzję o cofnięciu poświadczenia bezpieczeństwa, na podstawie wykazu, o którym mowa w pkt 8;

10) opracowanie instrukcji dotyczacej sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli "zastrzezone" w jednostce organizacyjnej oraz zakresu i warunków stosowania środków bezpieczeństwa fizycznego w celu ich ochrony i przedkładanie jej Prezydentowi do zatwierdzenia;

11) opracowanie instrukcji dotyczacej sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli "poufne" w jednostce organizacyjnej i przedkładanie jej Prezydentowi do zatwierdzenia;

12) nadzorowanie pracy:

a) Kancelarii Tajnej;

b) inspektor bezpieczeństwa teleinformatycznego w Kancelarii Tajnej;

c) administratora systemu teleinformatycznego.

 

Tryb działania:

Zarządzenie Nr 19/2013 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Rzeszowa


Opublikował(a): 06.12.2015 11:15, Małgorzata Lisowicz
Wytworzył(a): 28.10.2009 08:14, Krystyna Józefczyk
Drukuj Poleć znajomym