Wersja Archiwalna

Ogłoszenie naboru kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych w komisjach konkursowych

Zarządzenie Nr VII/1533/2018

Prezydenta Miasta Rzeszowa

z dnia 25 stycznia 2018 r.

 

 

 

w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych
w komisjach konkursowych opiniujących oferty na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania turystyki w 2018 roku.

 

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.) oraz art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 z późn. zm.), zarządza się, co następuje:

 

§ 1

1.            Ogłasza się nabór kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych
w komisjach konkursowych opiniujących oferty na realizację zadań publicznych
w zakresie upowszechniania turystyki w 2018 roku.

2.            Ogłoszenie o naborze kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych
w komisjach konkursowych opiniujących oferty na realizację zadań publicznych
w zakresie upowszechniania turystyki w 2018 roku stanowi Załącznik Nr 1 do Zarządzenia.

3.            Zgłoszenia kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych do komisji konkursowych opiniujących oferty na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania turystyki w 2018 roku należy składać na formularzu, którego wzór stanowi załącznik Nr 2 do Zarządzenia.

4.            Ogłoszenie, o którym mowa w ust. 2 umieszcza się na tablicach informacyjnych Urzędu Miasta Rzeszowa oraz na stronie internetowej www.rzeszow.pl.

 

§ 2

Do naboru mogą przystąpić organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzące działalność na terenie miasta Rzeszowa.

 

§ 3

1.            W przypadku zgłoszenia więcej niż dwóch kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych w komisjach konkursowych opiniujących oferty na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania turystyki w 2018 roku, wyboru dwóch przedstawicieli dokonuje Komisja w składzie:

1)            Przewodniczący Komisji – Aneta Radaczyńska – p.o. Dyrektora Wydziału Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Miasta Rzeszowa.

2)            Członkowie Komisji:

a)     Tadeusz Szylar – Kierownik Referatu Kultury w Wydziale Kultury, Sportu
i Turystyki Urzędu Miasta Rzeszowa;

b)     Aneta Kiczor – Inspektor w Wydziale Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Miasta Rzeszowa; 

c)     Michał Solarski – Inspektor w Wydziale Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Miasta Rzeszowa.

2.            Komisja, o której mowa w ust. 1 przeprowadza nabór i przedstawia jego wyniki Prezydentowi Miasta Rzeszowa nie później, niż do dnia 15 lutego 2018 roku.

3.            Komisja, o której mowa w ust. 1 działa na podstawie regulaminu, stanowiącego załącznik Nr 3 do Zarządzenia.

 

§ 4

Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Miasta Rzeszowa.

 

§ 5

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

 

Prezydent Miasta Rzeszowa

 

 

Tadeusz Ferenc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr VII/1533/2018

Prezydenta Miasta Rzeszowa

z dnia 25 stycznia 2018 r.

 

 

OGŁOSZENIE

 

Prezydent Miasta Rzeszowa

 

ogłasza nabór kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych w komisjach konkursowych opiniujących oferty na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania turystyki w 2018 roku.

1.            Kandydatami na przedstawicieli organizacji pozarządowych w komisjach konkursowych mogą być osoby wskazane przez  organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność na terenie miasta Rzeszowa z wyłączeniem osób reprezentujących organizacje pozarządowe, które wezmą udział w konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania turystyki w 2018 roku.

2.            Kandydaci na członków Komisji konkursowej muszą spełniać łącznie następujące kryteria:

1)            są obywatelami Polski i korzystają z pełni praw publicznych;

2)            nie reprezentują organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie biorących udział w konkursie;

3)            nie podlegają wyłączeniu na zasadach określonych w art. 24 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257);

4)            mają doświadczenie w zakresie realizacji zadań publicznych objętych przedmiotem prac komisji konkursowych;

5)            wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922).

3.      Kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych do komisji konkursowych, zgłasza się w terminie od 26.01.2018 r. do 05.02.2018 r. 

 1. Organizacja pozarządowa lub podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie może zgłosić jednego kandydata.
 2. Dopuszcza się możliwość zgłoszenia wspólnego kandydata przez więcej niż jedną organizację.
 3. Pisemne zgłoszenia kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych do komisji konkursowych należy składać w sekretariacie Wydziału Kultury, Sportu
  i Turystyki, Rynek 11 w Rzeszowie, pok. nr 5 (I piętro), w terminie, o którym mowa
  w ust. 3.
 4. Nie będą brane pod uwagę zgłoszenia kandydatów na członków Komisji konkursowej:

1)            niekompletne;

2)            złożone w innej formie, niż stanowi załącznik nr 2 do Zarządzenia;

3)            złożone w Urzędzie Miasta Rzeszowa po terminie określonym w ust. 3.                    


Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr VII/1533/2018
Prezydenta Miasta Rzeszowa

z dnia 25 stycznia 2018 r.

 

 

ZGŁOSZENIE KANDYDATA DO KOMISJI KONKURSOWYCH OPINIUJĄCYCH OFERTY
NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI W 2018 ROKU

 

 

 1. Imię i nazwisko kandydata: ……………………………………………………………..
 2. Dane kontaktowe kandydata (telefon, e-mail):

  …………………………………………………………………………………………..
 3. Nazwa, adres, telefon i e-mail organizacji pozarządowej zgłaszającej kandydata oraz dane osoby do kontaktu:

  ………………………………………………………………………………………….

  …………………………………………………………………………………………..
 4. Jeśli kandydat jest członkiem organizacji pozarządowej/pozarządowych, proszę podać

  nazwę organizacji i ewentualnie pełnioną funkcję/funkcje:

  ………………………………………………………………………………………….

  ………………………………………………………………………………………….

 5. Uzasadnienie zgłaszanej kandydatury wraz z opisem działalności zgłaszanego

  kandydata:……………………………………………………………………………….

  …………………………………………………………………………………………...

  …………………………………………………………………………………………...

  …………………………………………………………………………………………...

 

 

 

…………………………….                                           ……………………………………….........
        (pieczęć organizacji)                                                                (czytelne podpisy oraz pełnione funkcje osób
                                                                                                              upoważnionych do składania oświadczeń
                                                                                                                         woli w imieniu organizacji)
                                                   

                Oświadczenia kandydata

 

.................................................
                               (miejscowość, data)

 

--------------------------------------------------------
                (imię i nazwisko)

 

---------------------------------------------------

             (adres zamieszkania)

 

 

1.    Jestem obywatelem RP i korzystam z pełni praw publicznych.

2.    Nie reprezentuję organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie biorących udział w konkursie na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania turystyki w 2018 roku.

3.    Nie podlegam wyłączeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.

4.    Posiadam doświadczenie w zakresie realizacji zadań publicznych, objętych przedmiotem prac komisji konkursowych oraz w zakresie działalności organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

5.    Deklaruję o prawdziwości podanych wyżej danych oraz wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu wyboru członków komisji konkursowych opiniujących oferty na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania turystyki w 2018 roku – zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych.

6.    Wyrażam zgodę na udział w pracach komisji konkursowych opiniujących oferty na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania turystyki w 2018 roku.

 

 

                                                                                  …………………………………

                                                                                                                                                       (czytelny podpis)

 

 

                               

   
 
 
 

Załącznik Nr 3

do Zarządzenia Nr VII/1533/2018

Prezydenta Miasta Rzeszowa

z dnia 25 stycznia 2018 r.

 

 

 

Regulamin prac Komisji do wyboru członków Komisji konkursowych opiniujących oferty na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania turystyki w 2018 roku.

 

§ 1

1.            Komisja działa na posiedzeniach zwoływanych przez Przewodniczącego Komisji.

2.            Komisja może realizować swoje zadania, jeżeli w posiedzeniu uczestniczy minimum ¾ składu.

3.            Członkowie Komisji mają obowiązek zapoznać się z treścią zgłoszeń kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych w Komisji konkursowej opiniującej oferty na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania turystyki w 2018 roku.

4.            Komisja ma prawo zaprosić na posiedzenie kandydatów zgłoszonych w postępowaniu,
w celu weryfikacji ich wiedzy merytorycznej, dotyczącej realizacji zadań publicznych
w zakresie upowszechniania turystyki w 2018 roku.

 

§ 2

 

1.            Wyboru przedstawicieli dokonuje się poprzez głosowanie tajne, przy użyciu kart do głosowania, zgodnych z wzorem, stanowiącym załącznik do niniejszego Regulaminu.

2.            Odpowiedzialna za przygotowanie kart do głosowania jest osoba wyznaczona przez Dyrektora Wydziału Kultury, Spotu i Turystyki Urzędu Miasta Rzeszowa.

3.            Każdy członek Komisji może oddać głos na dwóch kandydatów.

4.            Przeliczenia głosów dokonuje Przewodniczący Komisji w obecności pozostałych członków Komisji.

5.            W przypadku ustalenia, że w wyniku głosowania nie dokonano wyboru przedstawicieli organizacji pozarządowych, z uwagi na równą liczbę oddanych głosów na więcej niż jednego kandydata, Przewodniczący Komisji zarządza głosowanie dodatkowe.

6.            W przypadku głosowania dodatkowego, każdy członek Komisji może oddać głos na jednego kandydata, spośród kandydatów którzy otrzymali równą liczbę głosów.

7.            Przewodniczący Komisji dokonuje przeliczenia głosów.

8.            W przypadku ustalenia, że w głosowaniu dodatkowym na kandydatów oddano równą liczbę głosów, o wyborze kandydata decyduje Przewodniczący Komisji.

 

§ 3

 

1.            Z prac Komisji sporządza się protokół podpisany przez wszystkich jej członków biorących udział w posiedzeniu, zawierający w szczególności informację o:

1)            zgłoszonych przez organizacje pozarządowe kandydatach;

2)            ustaleniu prawidłowości i kompletności zgłoszeń;

3)            przebiegu głosowania;

4)            wyborze przedstawicieli organizacji pozarządowych.

2.            Przewodniczący Komisji przekazuje Prezydentowi Miasta Rzeszowa informację o wynikach głosowania.

 

§ 4

 

 1. Członkowie Komisji zobowiązani są do zachowania w tajemnicy wszystkich informacji związanych z przedmiotem prac Komisji.
 2. Udział w pracach Komisji jest nieodpłatny.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Załącznik do Regulaminu prac Komisji do wyboru
członków Komisji konkursowej opiniującej oferty na
realizację zadań publicznych w zakresie
upowszechniania turystyki w 2018 roku.

 

 

KARTA DO GŁOSOWANIA / GŁOSOWANIE DODATKOWE*

 

 

 

1. ……………………………………………………………………                    o

2. ……………………………………………………………………                    o

3. ……………………………………………………………………                    o

4. ……………………………………………………………………                    o

5. ……………………………………………………………………                    o

 

 

Pouczenie:

1.             Za ważny uznaje się głos, w którym zaznaczono nie mniej, niż jednego oraz nie więcej, niż dwóch kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych.

2.             W przypadku głosowania dodatkowego, za ważny uznaje się głos, w którym zaznaczono jednego kandydat na przedstawiciela organizacji pozarządowych.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* niepotrzebne skreślić

Pliki do pobrania:
Opublikował(a): 07.02.2018 13:54, Michał Solarski
Wytworzył(a): 25.01.2018 14:25, Michał Solarski
Drukuj Poleć znajomym