Wersja Archiwalna

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr VII/1536/2018

Prezydenta Miasta Rzeszowa

z dnia 26 stycznia 2018 r.

 

PREZYDENT MIASTA RZESZOWA

OGŁASZA OTWARTY KONKURS NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU sportu

W 2018 ROKU

 

podstawa prawna: art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.), uchwała Nr LXV/1216/2013 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie określenia warunków oraz trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Miasto Rzeszów (Dz. U. Woj. 2014.192).

 

I. Rodzaj zadań oraz wysokość środków przeznaczonych na realizację łącznie: 2 364 520 zł,
z tego:  
1) organizacja lub udział w zgrupowaniach sportowych przygotowujących do rozgrywek ligowych, organizacja i udział w zawodach lub rozgrywkach sportowych – sport dzieci i młodzieży 1 055 000 zł
2) organizacja lub udział w zgrupowaniach sportowych przygotowujących do rozgrywek ligowych, organizacja i udział w zawodach lub rozgrywkach sportowych – sport seniorów 1 070 000 zł
3) organizacja imprez sportowych na terenie Rzeszowa 140 000 zł
4) udział klubów w imprezach sportowych poza Rzeszowem 50 000 zł
5) dotacja celowa na organizację imprezy pn. „Piłka nożna jako alternatywa dla komputera – program zorganizowanych zajęć sportowych dla dzieci z rzeszowskich osiedli” (RBO) 49 520 zł

                                                             

Powyższe kwoty mogą być wykorzystane na pokrycie kosztów określonych § 3 ust. 3 Uchwały
Nr LXV/1216/2013 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie określenia warunków oraz trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Miasto Rzeszów.

 

II. Zasady przyznawania dotacji.

 

1. Dotację może otrzymać klub sportowy (zwany dalej Wnioskodawcą lub Dotowanym) niedziałający w celu osiągnięcia zysku, mający siedzibę na terenie Gminy Miasto Rzeszów, który złoży w wyznaczonym terminie prawidłowo opracowany wniosek wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr VII/1536/2018 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 26 stycznia 2018 r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu na realizację zadań w zakresie sportu w 2018 roku, powołania Komisji Konkursowej i Regulaminu Prac Komisji, szczegółowych zasad przeprowadzania konkursów,
a w szczególności kryteriów oceny wniosków i kontroli wykonania zadań z zakresu sportu, określenia ramowego wzoru umowy oraz wniosku, zaktualizowanego kosztorysu i sprawozdania z realizacji zadań w zakresie sportu.

2. Wniosek powinien zostać złożony w jednym egzemplarzu i zawierać:

1)      nazwę, dokładny adres, dane kontaktowe klubu ubiegającego się o dofinansowanie;

2)      termin i miejsce realizacji zadania oraz przewidywaną liczbę zawodników;

3)      dane o posiadanej kadrze trenersko - instruktorskiej, jej kwalifikacjach i doświadczeniu zawodowym;

4)      kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania;

5)      wysokość środków otrzymanych w roku poprzednim;

6)      wskazanie numeru rachunku bankowego klubu;

7)      wskazanie osób upoważnionych do reprezentowania klubu;

8)      informacja o pełnym zakresie działalności klubu z podziałem na działalność odpłatną
i nieodpłatną.


3.
Do wniosku należy dołączyć:

1)      aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru lub ewidencji, nieprowadzonej przez Prezydenta Miasta Rzeszowa;

2)      sprawozdanie merytoryczne z wykonania zadania lub zadań dofinansowanych przez Gminę Miasto Rzeszów za ostatni rok kalendarzowy i sprawozdanie finansowe /bilans, rachunek wyników lub rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa/ za ostatni rok;

3)      aktualny statut klubu – dotyczy spółek prawa handlowego.

4. Wniosek oraz inne dokumenty wymagające podpisów ze strony klubu powinny być podpisane przez osoby wskazane w Krajowym Rejestrze Sądowym, innym rejestrze lub ewidencji oraz
w statucie lub innym równoważnym dokumencie, posiadające na dzień składania wniosków prawo reprezentacji podmiotu:

1)      w przypadku gdy osoby uprawnione nie dysponują pieczątkami imiennymi podpis musi być złożony pełnym imieniem i nazwiskiem w sposób czytelny z podaniem pełnej funkcji;

2)      w przypadku złożenia kserokopii, każda strona musi być potwierdzona za zgodność
z oryginałem wraz z czytelnym podpisem osoby/osób upoważnionych do reprezentowania Wnioskodawcy, każda strona musi być opatrzona także datą potwierdzenia zgodności
z oryginałem;

3)      w przypadku, gdy wniosek jest podpisany przez inną osobę niż wskazana w aktualnym opisie potwierdzającym wpis do właściwej ewidencji lub rejestru należy dołączyć pełnomocnictwo
 wraz z potwierdzeniem wniesienia opłaty skarbowej (na podstawie przepisów Ustawy z dnia
16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej) opłatę w wysokości 17 zł należy wpłacić na konto Urzędu Miasta Rzeszowa. Do każdego wniosku należy załączyć opłacone w kwocie 17 zł pełnomocnictwo. 

5. Każda z dyscyplin sportu będzie rozpatrywana oddzielnie. Dopuszcza się możliwość wyboru większej niż 1 liczby klubów do wykonania zadania. Dopuszcza się możliwość składania przez jeden klub kilku wniosków ze wskazaniem, do której oferty złożony został komplet załączników.
Nie ma możliwości złożenia więcej niż jednego wniosku pod tym samym tytułem w ramach jednego zadania.

6. Wysokość dotacji z budżetu Miasta dla danego projektu może być przyznana do 90 % planowanych kosztów realizacji zadania.

 

III. Terminy i warunki realizacji zadania.

 

1. Zadania można realizować od 1 stycznia 2018 r.

2. Okres realizacji zadania powinien wynosić minimum 30 dni.

3. Termin końcowy realizacji zadania: zawodów/ rozgrywek/ zgrupowań itp. nie może zakończyć się później niż do dnia 16.12.2018 r.

4. W przypadku uzyskania dotacji w wysokości wnioskowanej kwoty, Wnioskodawca zobowiązany jest do zaangażowania w realizację projektu środków finansowych własnych w kwocie nie mniejszej niż zadeklarowana we wniosku konkursowym.

5. Zadanie powinno być realizowane z najwyższą starannością, zgodnie ze złożonym wnioskiem
i zgodnie z zawartymi w umowie terminami.

6. W przypadku przyznania dotacji niższej od wnioskowanej Wnioskodawca składa zaktualizowany kosztorys wraz z merytorycznym i rzeczowym opisem zadania.

7. Na podstawie złożonej aktualizacji kosztorysu zostanie przygotowana umowa.

8. Aktualizacja kosztorysu wraz z harmonogramem planowanych działań stanowią załącznik do umowy.

9. W przypadku zmian w harmonogramie i/lub kosztorysie Wnioskodawca jest zobowiązany do złożenia pisma przewodniego wraz z aktualnym harmonogramem i/lub kosztorysem.

10. Wnioskodawca który otrzyma dotację zobowiązany jest do zamieszczania we wszystkich drukach i materiałach promocyjnych, a także materiałach prasowych, reklamach dotyczących realizowanego zadania, logo Gminy Miasto Rzeszów w sposób zapewniający jego widoczność. Logotyp dostępny jest pod adresem http://www.rzeszow.pl/promocja/logo-rzeszowa

 

11. Wnioskodawca, który otrzyma dotację zobowiązany jest do informowania, że zadanie jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Gminy Miasto Rzeszów. Informacja „Dofinansowano z budżetu Gminy Miasto Rzeszów” powinna się znaleźć we wszystkich materiałach, publikacjach, informacjach dla mediów, ogłoszeniach, oraz jeżeli jest to możliwe w wystąpieniach publicznych i w miejscu realizacji zadania (np. roll-up), jak również na odzieży sportowej, tablicach, banerach, billboardach.

12. W przypadku działań wskazanych w pkt. I ppkt. 1-5 ogłoszenia, do rozliczenia zadania dopuszcza się zaliczenie środków własnych wydatkowanych przed podpisaniem umowy,
nie wcześniej jednak niż od dnia rozpoczęcia realizacji zadania.

13. W przypadku działań wskazanych w pkt. I ppkt. 1-5 ogłoszenia, do rozliczenia środków pochodzących z dotacji Gminy Miasto Rzeszów kwalifikowane będą wydatki poniesione od dnia podpisania umowy do dnia zakończenia zadania.

 

IV. Miejsce i termin składania wniosków.

 

1. Wnioski należy składać w:

1) w siedzibie Urzędu Miasta Rzeszowa, Rynek 1 (kancelaria podawcza);

2) w sekretariacie Wydziału Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Miasta Rzeszowa, Rynek 11, pok. nr 5;

3) w Punktach Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Rzeszowa, zlokalizowanych w:

a) Galerii Handlowej „Nowy Świat”, ul. Krakowska 20,

b) Centrum Kulturalno-Handlowym Millenium Hall, Al. Kopisto 1,

c) Centrum Handlowym „Plaza Rzeszów”, ul. Rejtana 65,

d) Galerii „Rzeszów”, Al. Piłsudskiego 44,

albo korespondencyjnie na adres: Urząd Miasta Rzeszowa, Rynek 1, 35-064 Rzeszów,
w terminie do 13 lutego 2018 roku
do godz. 15:30 (liczy się data wpływu do Urzędu Miasta Rzeszowa, nie data stempla pocztowego).

Wnioski złożone lub doręczone po terminie lub na nieaktualnym formularzu nie będą rozpatrywane.

2. W przypadku zadań określonych pkt. w I ppkt. 3 i 4 ogłoszenia, nabór wniosków odbywa się do czasu wykorzystania środków przewidzianych na ten cel w budżecie Gminy Miasto Rzeszów   w 2018 r. Wnioski należy składać co najmniej 21 dni przed rozpoczęciem realizacji zadania.

 

Wniosek musi zostać złożony na obowiązującym formularzu, w całości spięty wraz
z załącznikami, w wyznaczonym miejscu i terminie. Wnioski złożone po terminie określonym w pkt. IV ppkt. 1) zostaną odrzucone ze względów formalnych.

 

Wnioski złożone na nieprawidłowym formularzu nie podlegają poprawie i zostają odrzucone ze względu na błędy formalne.

 

V. Termin wyboru wniosków oraz kryteria stosowane przy wyborze wniosków

 

1. W przypadku działań określonych w pkt. I ogłoszenia ppkt. 1, 2, 3, 4 i 5 przyznanie dotacji nastąpi
w terminie 7 dni od przedstawienia Prezydentowi protokołu z prac Komisji Konkursowej.

2. Dotacja na realizację zadania objętego postępowaniem konkursowym przyznawana jest w drodze Zarządzenia Prezydenta Miasta Rzeszowa.

3. Powołana, Zarządzeniem Prezydenta Miasta Rzeszowa, Komisja Konkursowa rozpatruje wnioski złożone na obowiązującym formularzu.

4. Wniosek jest poprawny gdy:

1)      zostanie złożony na obowiązującym formularzu, w terminie określonym w ogłoszeniu;

2)      zostanie wypełniony w sposób czytelny, uzupełnione zostaną wszystkie pola we wniosku;

3)      Wnioskodawca jest uprawniony do złożenia wniosku;

4)      termin realizacji zadania mieści się w ramach czasowych określonych w ogłoszeniu;

5)      kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania jest poprawna pod względem
formalno-rachunkowym;

6)      został złożony w całości wraz z załącznikami, opatrzony jest datą, pieczątką Wnioskodawcy i podpisami uprawnionych osób.

5. Przy rozpatrywaniu przez Komisję poprawnie złożonych wniosków pod uwagę będą brane następujące kryteria:

1) strategiczne – projekt dotyczy kluczowej dla Rzeszowa dyscypliny sportu lub sportu osób
     niepełnosprawnych;

2) merytoryczne – jakość przygotowania projektu: zrozumiały, przejrzysty i kompletny   
    opis działań; czytelnie i realistycznie postawione cele realizacji projektu; dobrze przemyślany plan
    działania; oryginalność i innowacyjność zgłaszanego projektu, zgodność z celami założonymi
    w Strategii Rozwoju Sportu do 2020 r., w tym wpisywanie się w Cel Strategiczny 1.1 Wzrost
    poziomu zaplecza kadrowego dla sportu seniorskiego, Cel Strategiczny 3.1 Wzrost poziomu
    sportowego sportowców uprawiających dyscypliny indywidualne i drużyn sportowych, Cel  
    Strategiczny 4.1 Poprawa stanu zdrowia mieszkańców miasta poprzez sport;

3) rezultaty i oddziaływanie społeczne – znaczenie projektu dla realizacji określonego
    w Strategii Rozwoju Sportu do 2020 r. programu edukacji sportowej; dostępność realizowanego
    przedsięwzięcia dla mieszkańców oraz przewidywana liczba odbiorców; zakładane efekty i ich
    trwałość;

4) finansowe – realny, rzetelny i efektywny projekt budżetu; zasadność przedstawionych
    w projekcie kosztów kwalifikowanych; wysokość wkładu własnego w kosztach ogólnych zadania
    oraz współudział innych źródeł finansowania; pozafinansowy wkład własny przewidziany do    
    realizacji zgłaszanego projektu, w tym wkład pracy wolontariuszy, opłata za zajęcia od jednego 
    uczestnika 

5) kompetencje i możliwości realizacji zadania – kompetencje i możliwości wykonania
    zadania w przewidywanym czasie oraz przy posiadanych zasobach kadrowych i rzeczowych, 
    liczba i forma zatrudnienia kadry trenersko-instruktorskiej i jej doświadczenie, które będą
    wykonywać zadanie, liczba trenowanych zawodników w podziale na kategorie wiekowe;

6) osiągnięcia najważniejsze osiągnięcia sportowe, poziom sportowy w ostatnich 3 latach
    mierzony liczbą przyznanych stypendiów i nagród za osiągnięcia sportowe na poziomie   
    miast, województwa i kraju;

7) dotychczasowa współpraca – ocena realizacji zadań zleconych przez Gminę Miasto
     Rzeszów w poprzednich okresach pod kątem rzetelności ich wykonania; prawidłowości
     wykorzystania oraz rzetelności i terminowości rozliczania przyznanych na ten cel środków
     finansowych; współpraca z miejskimi jednostkami organizacyjnymi.

6.    Stopień spełniania każdego z warunków sformułowanych w ogłoszeniu konkursu przez złożony wniosek poddaje się osobnej ocenie, którą dokonuje się każdorazowo po jej prezentacji. Wyjątek stanowi kryterium dotychczasowej współpracy, które zawiera już wspólną ocenę ustaloną przez Wydział Kultury Sport i Turystyki.

7. Na podstawie oceny poszczególnych wniosków tworzy się listę projektów wraz z propozycją dotacji na ich realizację.

8. Kwota przyznanej dotacji może być niższa od określonej we wniosku.

9. Złożone wnioski nie podlegają uzupełnieniu ani korekcie.

10. Prezydent Miasta Rzeszowa może odmówić przyznania dotacji.                    

11. Od odmowy przyznania dotacji nie przysługuje odwołanie.               

VI. Obowiązki Wnioskodawców oraz zasady rozliczenia zadania.       

1. Z Wnioskodawcami, których oferta została wybrana w konkursie, Gmina Miasto Rzeszów zawiera pisemne umowy o wsparcie wykonania zadania publicznego. Umowa określa zakres
i warunki realizacji zadania publicznego. Wzór umowy stanowi Załącznik nr 5 do Zarządzenia
Nr VII/1536/2018 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 26 stycznia 2018 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu na realizację zadań w zakresie sportu w 2018 roku, powołania Komisji i Regulaminu Prac Komisji, szczegółowych zasad przeprowadzania konkursów, a w szczególności kryteriów oceny wniosków i kontroli wykonania zadań z zakresu sportu, określenia ramowego wzoru umowy oraz wniosku, zaktualizowanego kosztorysu i sprawozdania z realizacji zadań w zakresie sportu.

2. Na żadnym etapie realizacji zadania publicznego nie jest dopuszczalne wprowadzanie jakichkolwiek zmian, bez pisemnego powiadomienia Prezydenta Miasta Rzeszowa.

3. W przypadku przyznania dotacji na rzecz Klubu, który rozlicza wykonanie zadań dofinansowanych przez Gminę Miasto Rzeszów w 2017 r., podpisanie umowy na dofinansowanie zadania z zakresu sportu w 2018 r., nastąpi nie wcześniej niż po złożeniu przez Klub sprawozdania z wykonania zadań w roku ubiegłym.

4. Przekazanie środków finansowych nastąpi w terminie 30 dni, od daty wpływu do Wydziału Kultury, Sportu i Turystyki podpisanej przez obie Strony umowy, na rachunek bankowy podmiotu realizującego zadanie publiczne.

5. Dotacja może zostać przyznana w jednej lub w większej ilości transz, w zależności od kwoty, okresu realizacji zadania i/lub jego specyfiki.

6. Podmiot realizujący zadanie publiczne ma obowiązek wskazania rachunku bankowego
(lub subkonta) do obsługi środków pochodzących z dotacji.

7. Podmiot musi być jedynym posiadaczem wskazanego rachunku bankowego oraz jest zobowiązany do prowadzenia wyodrębnionej dokumentacji finansowo-księgowej środków finansowych, otrzymanych na realizację zadania, zgodnie z zasadami wynikającymi z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2017 r. poz. 2342 z późn. zm.), w sposób umożliwiający identyfikację poszczególnych operacji księgowych.

8. Wszelkie przedsięwzięcia, których wykonanie podlega rozliczeniu muszą być zgodne
z harmonogramem przedłożonym przez podmiot realizujący zadanie publiczne.

9. Realizacja wszystkich kosztów musi zostać udokumentowana odpowiednimi dokumentami  księgowymi.

10. Nie będą kwalifikowane do rozliczeń paragony dokumentujące zakupy związane z zadaniem.

11. Niedozwolone jest sfinansowanie lub refundacja całkowita lub częściowa danego wydatku
dwa razy ze środków publicznych. Podwójnym finansowaniem jest w szczególności:

1)      sfinansowanie lub refundacja tego samego wydatku w ramach dwóch różnych projektów, współfinansowanych ze środków budżetu Miasta Rzeszowa, bądź innych środków publicznych wspólnotowych lub krajowych;

2)      sfinansowanie lub refundacja kosztów podatku VAT ze środków budżetu Miasta Rzeszowa, a następnie odzyskanie tego podatku ze środków budżetu państwa w oparciu o Ustawę z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2017 r., poz. 1221 z późn. zm.).

12. Podmiot realizujący zadanie publiczne jest zobowiązany do przechowywania przez okres pięciu lat dokumentów potwierdzających dokonanie wydatków, zarówno ze środków otrzymanych
w ramach dotacji, jak i ze środków własnych, a także dokumentów potwierdzających pozafinansowy wkład własny podmiotu. Dokumentami tymi są faktury, rachunki, umowy, itp. wraz z potwierdzeniem dokonania zapłaty.

13. W przypadku dokonania płatności w formie bezgotówkowej – dokumentem potwierdzającym dokonania wydatku jest potwierdzenie przelewu bankowego z rachunku bankowego wskazanego we wniosku.

14. W przypadku wyceny pracy wolontariusza kalkulacja stawki godzinowej za wykonanie pracy nie powinna odbiegać od stawek rynkowych.

15. W przypadku nieuzasadnionych zmian w kosztorysie realizacji zadania Prezydent może odstąpić od podpisania umowy lub ją wypowiedzieć.

VII. Kontrola i ocena realizacji zadania.

1. Gmina Miasto Rzeszów, zlecając zadanie, dokonuje okresowej kontroli i oceny realizacji zadania, obejmującej w szczególności: stan realizacji zadania, efektywność, rzetelność i jakość realizacji zadania, prawidłowość wykorzystania środków finansowych oraz prowadzenie wymaganej dokumentacji.

2. Kontrola może być przeprowadzona w każdym czasie, zarówno w toku realizacji zadania oraz po jego zakończeniu. Kontrola może być przeprowadzona zarówno w siedzibie Urzędu Miasta Rzeszowa, jak i w siedzibie Dotowanego.

3. Kontroli dokonują pracownicy Urzędu Miasta Rzeszowa na podstawie imiennych upoważnień wydanych przez Prezydenta Miasta Rzeszowa.

4. W ramach kontroli, upoważnieni pracownicy Urzędu Miasta Rzeszowa mogą badać dokumenty
i inne nośniki informacji, które mają lub mogą mieć znaczenie dla oceny prawidłowości wykonywania zadania oraz żądać udzielania ustnie lub na piśmie informacji dotyczących wykonania zadania.

5. Dotowany na żądanie kontrolującego jest zobowiązany dostarczyć lub udostępnić dokumenty i inne nośniki informacji oraz udzielić wyjaśnień i informacji w terminie określonym przez kontrolującego.

VIII. Sprawozdanie z realizacji zadania z zakresu sportu

 

1. Sprawozdanie końcowe z wykonania zadania powinno zostać sporządzone przez Dotowanego na formularzu zgodnym z załącznikiem nr 6 do Zarządzenia w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu na realizację zadań w zakresie sportu w 2018 roku, powołania Komisji Konkursowej i Regulaminu Prac Komisji, szczegółowych zasad przeprowadzania konkursów, a w szczególności kryteriów oceny wniosków i kontroli wykonania zadań z zakresu sportu, określenia ramowego wzoru umowy oraz wniosku, zaktualizowanego kosztorysu i sprawozdania z realizacji zadań w zakresie sportu w terminie 14 dni od dnia zakończenia realizacji zadania, określonym w umowie.

2. W przypadku nie złożenia przez Dotowanego sprawozdania w określonym w umowie terminie, Gmina Miasto Rzeszów może pisemnie wyznaczyć ostateczny termin na złożenie sprawozdania realizacji postanowień umowy.

3. Do sprawozdania należy dołączyć, w zależności od zakresu zadania, materiały dokumentujące realizację zadania, w szczególności zdjęcia, plakaty, zaproszenia, foldery, listy dotyczące uczestników projektu, transportu, itp. oraz publikacje wykonane w ramach zadania.

4. W przypadku kontroli realizacji zadania, na żądanie Gminy Miasto Rzeszów, Dotowany zobowiązany jest przedstawić oryginały do wglądu, bądź też kserokopie dokumentów księgowych, potwierdzonych za zgodność z oryginałem. Dokumenty księgowe muszą potwierdzać realizację zadania. Płatności za faktury muszą być udokumentowane dowodami płatności (wyciąg bankowy, raport kasowy, ew. wraz z KP - kasa przyjmie, KW - kasa wypłaci).         

4. Gmina Miasto Rzeszów może wezwać Dotowanego do złożenia sprawozdania częściowego
z realizacji zadania.

6. Dotowany zostanie poinformowany pisemnie o przyjęciu sprawozdania.

7. Akceptacja sprawozdania końcowego stanowi potwierdzenie wykonania umowy.

8. Błędy lub braki w złożonym przez Dotowanego sprawozdaniu winny być przez niego usuwane
lub uzupełniane w terminie wskazanym przez Gminę Miasto Rzeszów.

9. Nieusunięcie błędów lub nieuzupełnienie braków w sprawozdaniu, we wskazanym przez Gminę Miasto Rzeszów terminie, skutkuje odmową akceptacji sprawozdania i rozwiązaniem umowy przez Gminę Miasto Rzeszów.

 

IX. Koszty kwalifikowane do rozliczenia zadania z zakresu sportu

 

1. Przedmiotem dotacji może być wsparcie finansowe klubu sportowego obejmujące:

1) koszty bezpośrednie:

a) transport;                                       

b) wyżywienie i zakwaterowanie;                                        

c) wynajem obiektów;                      

d) opieka medyczna, badania lekarskie;                                          

e) zakup środków doraźnej pomocy medycznej;                                        

f) udział zespołu w rozgrywkach ligowych (opłaty związkowe i rejestracyjne, licencje, zezwolenia);

g) opłaty za sędziowanie zawodów;                                    

h) umowy zawarte z firmami ochroniarskimi;                                             

i) opłaty startowe;                                         

j) wynagrodzenia trenerskie i instruktorskie wraz z pochodnymi dla szkoleniowców prowadzących zajęcia sportowe;

k) udział w szkoleniach kadry instruktorsko – trenerskiej;

l) utrzymanie bazy sportowej przeznaczonej do prowadzenia szkolenia sportowego;       

ł) zakupu niezbędnego sprzętu sportowego przeznaczonego do prowadzenia szkoleń;

m) ubezpieczenia OC klubu i NW zawodników i trenerów;

n) koszty działań informacyjnych, promocyjnych zadania;

o) koszty zakupu nagród (pucharów, medali).         

2) koszty pośrednie stanowić mogą do 10 % wartości udzielonej dotacji ogółem:

a) koszty ogólne zarządu i administracji (w tym m.in.: opłaty czynszowe, opłaty mediów, zakup artykułów i sprzętu biurowego);

b) koszty niezbędnych podróży służbowych.

2. Z dotacji nie mogą być finansowane wydatki z tytułu:

1) wypłaty wynagrodzeń dla zawodników, działaczy i księgowych klubu sportowego;

2) transferu zawodnika;

3) zapłaty kar, mandatów i innych opłat sankcyjnych, nałożonych na klub sportowy lub zawodnika;

4) zobowiązań klubu z zaciągniętej pożyczki, kredytu lub wykupu papierów wartościowych oraz kosztów obsługi zadłużenia a także z tytułu podatków i składek ZUS;

5) budowy i modernizacji obiektu sportowego służącego do uprawiania sportu;

6) zakupu urządzeń i sprzętu innego niż wskazany w ust. 3 pkt 1 lit. ł zaliczanego do środków trwałych zgodnie z ustawą z dnia 15 lutego 1992 o podatku dochodowym od osób prawnych
(Dz. U. z  2017 r. poz. 2343
z późn. zm.).

 

 

Ogłoszenie umieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Rzeszowa (adres: http://n.bip.erzeszow.pl/), na stronie internetowej Urzędu Miasta Rzeszowa (adres: http://www.rzeszow.pl) oraz na tablicach informacyjnych, znajdujących się w budynkach Urzędu Miasta Rzeszowa.

 

Opublikował(a): 26.01.2018 14:25, Paweł Goclon
Wytworzył(a): 26.01.2018 13:49, Paweł Goclon
Drukuj Poleć znajomym