Wersja Archiwalna

Biuro Wystaw Artystycznych

 

Siedziba 


Adres: ul. Jana III Sobieskiego 18, 35 - 002 Rzeszów 
Telefon: 17 85 336 67 (sekretariat), 17 85 338 11 (centrala) 
Fax: 17 85 338 11 wewn. 31, 17 850 71 55
Strona WWW: http://www.bwa.rzeszow.pl 
E-Mail: sekretariat@bwa.rzeszow.pl 

Godziny pracy: 7.30 – 15.30

 

Dyrektor 

Imię i nazwisko: Ryszard Dudek 
Siedziba: ul. Jana III Sobieskiego 18, 35-002 Rzeszów 
Telefon: 17 85 336 67, 17 85 338 11 
E-Mail: sekretariat@bwa.rzeszow.pl 

Godziny pracy: 7.30 – 15.30 

Kompetencje

Biurem kieruje Dyrektor, zarządza nim i reprezentuje je na zewnątrz. Dyrektor zobowiązany jest do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Biura, przedstawienia Prezydentowi Miasta planu: zadań programowych, zatrudniania, płac, potrzeb inwestycyjnych oraz preliminarza wydatków, a także składania sprawozdań z zaplanowanych działań. Dyrektor odpowiada za prawidłową gospodarkę mieniem i środkami finansowymi Biura oraz ponosi pełną odpowiedzialność za całokształt pracy i wyników instytucji.

Do zakresu działania Dyrektora należy w szczególności: 

 1. racjonalne i efektywne gospodarowanie majątkiem Biura,
 2. podejmowanie decyzji w sprawach merytorycznych, organizacyjnych, administracyjnych, kadrowych i finansowych Biura,
 3. zapewnienie warunków rozwoju pracowników i  właściwych warunków pracy, bhp., ppoż., oraz socjano-bytowych.

 

Przedmiot działalności i kompetencje jednostki

Podstawowym celem statutowym Biura jest prowadzenie działalności kulturalnej polegajacej na: edukacji kulturalnej i wychowaniu przez sztukę, gromadzeniu, dokumentowaniu, tworzeniu, ochronie i udostępnianiu dóbr kultury, rozwoju mecenatu twórczości plastycznej przez tworzenie artystom warunków będących płaszczyzną konfrontacji osiągnięć twórczych, inspiracji i wymiany doświadczeń w formie wystaw, konkursów, plenerów, zakupów, wydawnictw, promowaniu, prezentowaniu i propagowaniu współczesnej twórczości plastycznej i fotograficznej w kraju i za granicą, organizowaniu obrotu dziełami sztuki współczesnej oraz usług plastycznych.

Do zadań Biura należy w szczególności:

 1. upowszechnianie współczesnych sztuk plastycznych,
 2. programowanie i organizowanie konkursów, plenerów oraz wystaw współczesnych sztuk plastycznych ze szczególnym uwzględnieniem wystaw promocyjnych, premierowych indywidualnych i zbiorowych oraz międzynarodowych, 
 3. wydawanie publikacji związanych z upowszechnianiem współczesnych sztuk plastycznych,
 4. popularyzacja  wiedzy o sztuce poprzez organizowanie form edukacji plastycznej dzieci i młodzieży szkolnej, działalność oświatowa, poradnictwo metodyczne,
 5. prowadzenie Galerii Sprzedaży dzieł sztuki współczesnej oraz usług plastycznych,
 6. współdziałanie z galeriami i innymi Biurami Wystaw Artystycznych w zakresie realizacji wystaw o charakterze środowiskowym, ogólnopolskim i międzynarodowym,
 7. współdziałanie ze związkami twórczymi w zakresie upowszechniania współczesnych sztuk plastycznych,
 8. organizowanie imprez kulturalno-oświatowych.

 

Informacje o sposobie przyjmowania i załatwiania spraw

Osobiście, telefonicznie: 17 85 336 67 (sekretariat); 17 85 338 11 (centrala), mailowo: sekretariat@bwa.rzeszow.pl

Godziny otwarcia:

poniedziałek-piątek: 7:30 do 15:30

sobota-niedziela - Nieczynne

 wysokość opłat 

 

Wystawy czynne od wtorku do niedzieli od 10:00 do 17:00.

Bilet ulgowy -2 zł.

Bilet normalny-5zł.

W niedzielę wstęp bezpłatny.

 

Galeria Sprzedaży Dzieł Sztuki Współczesnej czynna od wtorku do soboty w godzinach od 10:00 do 17:00.

 

 

Statut

link Statut

 

Organizacja

 link Regulamin organizacyjny 
link Struktura organizacyjna

 

Majątek

Wykaz posiadanego majątku komunalnego:
1. Samochód dostawczy Volkswagen Krafter szt. 1
2. Zestawy komputerowe szt. 6
3. Laptop 1szt
4. Drukarki laserowe szt. 4
5. Drukarka atramentowa kolorowa szt.  1
6. Skanery szt. 1
7. Kserokopiarka szt. 1
8. Aparat fotograficzny cyfrowy sz. 2
9. Projektor multimedialny szt. 1

Budżet:

Bilansza 2002 r.za 2003 r.za 2004 r.za 2005 r.za 2006 r.za 2007., za 2008 r.za 2009 r.za 2010 r.,  za 2011 r.za 2012 r., za 2013 r.,

Rachunek zysków i stratza 2002 r.za 2003 r., za 2004 r.za 2005 r.za 2006 r.za 2007 r., za 2008 r.za 2009 r.za 2010 r.za 2011r.za 2012 r. za 2013 r., 

Wykonanie planu : za 2007 r., za 2008 r.za 2009 r.za 2010 r.za 2011 r.za 2012 r.za 2013 r.,

Sprawozdania z działalności merytorycznej za:  2006 r.2007, 2008 r.2009 r., 2010 r., 2011 r., 2012 r., 2013 r.,

 

Udostępnianie informacji nieudostępnionej w BIP

Zasady dostępu do informacji publicznej określa Ustawa o dostępnie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz.U.Nr 112, poz.1198, z póżniejsymi zmianami, zgodnie z którą informacje publiczne nieudostępnione w BIP, są udostępnione na wniosek.

Udostępnienie na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż 14 dni od daty złożenia wniosku.

Wnioski należy kierować na adres: Biuro Wystaw Artystycznych w Rzeszowie

                                                         ul.Jana III Sobieskiego 18

                                                         35-002 Rzeszów

 

Rejestry, ewidencje, archiwa

BWA prowadzi Archiwum Zakładowe

 

Dokumentacja z przebiegu i efektów kontroli

Lp.

Instytucja kontrolująca

Data kontroli

Przedmiot kontroli

       1.          

Państwowa Inspekcja Pracy Inspektor Pracy Okręgowego inspektoratu Pracy w Rzeszowie

13,18-19.01.2010 r.

Sprawdzenie realizacji uprzednich decyzji i wystąpień organów Państwowej Inspekcji Pracy oraz wniosków, zaleceń i decyzji organów kontroli i nadzoru nad warunkami pracy

       2.          

Archiwum Państwowe w Rzeszowie

02-03.02.2010 r.

Kontrola Archiwum Zakładowego

       3.          

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie

05 i 09.02.2010 r.

Prawidłowość podatku od towarów i usług za okres od sierpnia do listopada 2009 r.- zwrot podatku

       4.          

Prezydent Miasta Rzeszowa

26-27.05.2010 r.

Gospodarka kasowa za 2009 r.

       5.          

Państwowa Inspekcja Pracy Inspektor Pracy Okręgowego inspektoratu Pracy w Rzeszowie

24.08.2010 r.

Sprawdzenie realizacji uprzednich decyzji i wystąpień organów Państwowej Inspekcji Pracy oraz wniosków, zaleceń i decyzji organów kontroli i nadzoru nad warunkami pracy

       6.          

 

Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Wydział Kontroli Płatników Składek w  Rzeszowie

23-25.02.2011 r.

01-02.03.2011 r.

1)            Prawidłowość i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych składek do których potwierdzenia zobowiązany jest zakład oraz zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego

2)            Ustalanie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i w  tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu

3)            Prawidłowość i terminowość opracowanie wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe

4)            Wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie danych dla celów ubezpieczeń społecznych

       7.          

Prezydent Miasta Rzeszowa

12 -15.04.2011 r.

Kontrola w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji udzielonych w 2010 r. z budżetu Gminy Miasta Rzeszowa na działalność statutową

       8.          

Prezydent Miasta Rzeszowa

27-28.10.2011 r.

Kontrola kompleksowa; w tym gospodarowanie majątkiem za lata 2010-2011

       9.          

Archiwum Państwowe w Rzeszowie

11.02.2013 r.

Kontrola Archiwum Zakładowego

     10.         

Państwowa Inspekcja Pracy Inspektor Pracy Okręgowego inspektoratu Pracy w Rzeszowie

11-14.06.2013 r.

Kontrola zagadnień dotyczących przestrzegania przez pracodawcę przepisów prawa pracy o urlopach wypoczynkowych, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, przestrzegania przepisów dotyczących funkcjonowania i realizacji zadań przez służbę bhp lub inne struktury, którym powierzono wykonywanie zadań oraz legalności zatrudnienia

     11.         

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie

04.03.2014 r.

Prawidłowość rozliczania podatku VAT od 01.11.2013 do 31.12.2013 r.

     12.         

Prezydent Miasta Rzeszowa

07-08.07.2014 r.

16 -18.07.2014 r.

21-25.07.2014 r.

28.07.2014 r.

Kontrola kompleksowa funkcjonowania jednostki w szczególności realizacji zadań statutowych oraz prawidłowości podejmowania i realizowania zobowiązań


 

 
Data opracowania: 27.06.2003 r., 10.05.2005 r., 30.08.2006 r., 28.02.2008 r., 20.04.2009 r., 5.10.2009 r., 01.12.2011 r., 19.05.2014., 13.10.2014r.,

Opracowała: Halina Felusiak

Zatwierdził: Ryszard Dudek - Dyrektor Biura

 

 

Opublikował(a): 27.03.2014 10:45, Halina Skiba
Wytworzył(a): 03.09.2008 14:53, Ryszard Dudek
DrukujPoleć znajomym
Opublikował(a): 10.09.2014 11:16, Jarosław Lekacz
Wytworzył(a): 03.09.2008 14:53, Ryszard Dudek

DrukujPoleć znajomym

Pliki do pobrania:
Opublikował(a): 06.09.2019 09:30, Halina Felusiak
Wytworzył(a): 03.09.2008 14:53, Magdalena Brzegowy
Drukuj Poleć znajomym