Wersja Archiwalna

Estrada Rzeszowska

Siedziba

Adres: ul. Jagiellońska 24, 35-025 Rzeszów
Telefon: 17 853 80 04 
Fax: 17 853 80 13
Strona WWW:
http://www.estrada.rzeszow.pl/
E-mail:
estrada@estrada.rzeszow.pl  , sekretariat@estrada.rzeszow.pl

Godziny pracy: pon.-pt. od godz. 8.30 – 16.30

p.o. Dyrektora
Marcin Dziedzic
ul. Jagiellońska 24, 35-025 Rzeszów
Telefon: 17 853 80 04,  kom. 504 14 34 66
E-mail: mdziedzic@estrada.rzeszow.pl

Godziny pracy: pon.-pt. od godz. 8.30 – 16.30

Kompetencje: Zarzadzanie Instytucja Kultury, reprezentowanie jej na zewnątrz, wykonywanie obowiązków zgodnie z  § 8 Rozdziału III  Statutu Estrady Rzeszowskiej oraz z § 6,7,8 Regulaminu Organizacyjnego.


Podstawa prawna
Samorządowa Instytucja Kultury posiadajaca osobowść prawną , wpisana do Rejestru Instytucji Kultury pod nr 04 prowadzonego przez Prezydenta Miasta Rzeszowa. Działa na podstawie:
- Uchwały Nr XXVIII/533/2012 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 28.02.2012r. w sprawie nadania statutu Estradzie Rzeszowskiej.

Statut

Regulamin organizaczyjny

Struktura organizacyjna

DYREKTOR - 1 etat

 

DZIAŁ FINANSOWY

 • Główny Księgowy - 1/2 etatu
 • Kasjer - 1/2 etatu

   

DZIAŁ ADMINISTRACJI I ORGANIZACJI IMPREZ

 • Specjalista d.s. organizacyjno-administracyjnych - 1 etat
 • Specjalista d.s. organizacji imprez - 1 etat
 • Referent d.s. administracyjnych - 1/2 etatu

 

 

DZIAŁ ANIMACJI I ROZWOJU KULTURY
 • Specjalista ds. projektów - 1 etat 
 • Specjalista ds. programowych - 1/2 etatu 

 

DZIAŁ TECHNICZNY

 • Kierownik techniczny - 1 etat
 • Technik - Elektryk – 1 etat
 • Technik - Elektryk Akustyk - 1/2 etatu
 • Pracownik gospodarczy - 1/2 etatu

 

RADCA PRAWNY - usługa zewnętrzna

SPECJALISTA D.S.BHP - usługa zewnętrzna 

Finanse
1. Budynek - własność
2. Działka – wieczyste użytkowanie

3. Samochód- Ford Transit Kontener

4. Samochód - Citroen Jumper
5. Zestaw komputerowy - 12 szt.
6. Kserokopiarka
7. Sprzęt nagłaśniający
8. Sprzęt oświetleniowy


Zadania i Tryb działania

 

Celem działania Estrady jest:

1) organizacja imprez miejskich, popularyzacja sztuki teatralnej, muzycznej i estradowej oraz kształtowanie wrażliwości poznawczej i estetycznej społeczeństwa, stwarzanie możliwości kontaktu z wartościami kultury polskiej i światowej w dziedzinie estrady i teatru, a także promowanie twórczości artystycznej i dorobku kulturowego Rzeszowa;

2) prowadzenie działalności zgodnej z priorytetowymi kierunkami rozwoju Gminy Miasta Rzeszowa w zakresie tworzenia i upowszechniania kultury, popularyzacji i ochrony dziedzictwa narodowego oraz dorobku kulturowego Rzeszowa, a także z założeniami strategicznymi dokumentów programowych rozwoju i promocji Miasta;

3) prowadzenie działalności wielokierunkowej uwzględniającej indywidualne i zbiorowe formy uczestnictwa w kulturze.

 

Do podstawowych zadań Estrady należy:

   1)   organizowanie:

a)  imprez i przedsięwzięć artystycznych oraz kulturalnych o charakterze lokalnym, krajowym i międzynarodowym,

b)  cyklicznych imprez miejskich, konferencji, seminariów i spotkań tematycznych,

c)   krajowych i międzynarodowych imprez festiwalowych;

   2)   podejmowanie działań w zakresie promocji Gminy Miasta Rzeszów, w szczególności poprzez:

a)  przygotowywanie imprez artystycznych związanych z akcjami promocyjnymi Miasta,

b)  realizowanie kampanii promocyjnych Gminy Miasta Rzeszowa, w kraju i za granicą,
w szczególności poprzez promocję lokalną, ogólnopolska i międzynarodową dziedzictwa i dorobku kulturalnego Gminy Miasta Rzeszowa,

c)   nabywanie, przygotowywanie, produkcję lub koprodukcję materiałów promocyjno-informacyjnych oraz gadżetów reklamowych,

d)  prowadzenie działalności kulturalno - informacyjnej w innych formach;

   3)   prowadzenie działalności informacyjnej i wydawniczej, w szczególności poprzez:

a)  wydawanie czasopism o tematyce kulturalno-turystycznej,

b)  prowadzenie wszelkiej innej działalności wydawniczej;

   4)   prowadzenie działalności informacyjno - promocyjnej i medialnej z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poprzez:

b)  prowadzenie portali internetowych o tematyce kulturalno-turystycznej,

a)  zarządzanie i obsługę zleconych przez Miasto stron internetowych,

c)   zarządzanie produkcjami multimedialnymi;

   5)   opracowywanie i produkcję filmów, prezentacji multimedialnych, pomocy dydaktycznych oraz materiałów reklamowych, w szczególności poprzez produkcję i koprodukcję filmów, nagrań wideo oraz programów telewizyjnych;

   6)   upowszechnianie twórczości estradowej, małych form teatralnych oraz różnych form teatru muzycznego.

 

 Estrada realizuje zadania statutowe poprzez:

  1)   opracowywanie planów działania w obszarze kultury i promocji, ze szczególnym uwzględnieniem stałych, cyklicznych wydarzeń kulturalnych;

   2)   popularyzowanie i prezentację różnych form sztuki estradowej:

         a)   spektakle operowe, operetkowe, musicalowe i baletowe,

         b)   koncerty,

         c)   widowiska taneczne i słowno - muzyczne,

         d)   występy kabaretowe;

   3)   współpracę z instytucjami i organizacjami pozarządowymi w Polsce i zagranicą w zakresie tworzenia, upowszechniania i ochrony kultury oraz promocji dziedzictwa i dorobku kulturalnego Miasta Rzeszowa;

   4)   współpracowanie z miejskimi jednostkami organizacyjnymi w przygotowaniu i realizowaniu promocji dziedzictwa i dorobku kulturowego Miasta Rzeszowa, jak również z innymi organami władzy państwowej i samorządowej oraz instytucjami kultury w zakresie zadań statutowych Estrady;

   5)   współpracowanie ze środowiskami twórczymi w kraju i zagranicą;

   6)   współpracowanie z prasą, mediami i dostawcami nowoczesnych form komunikacji;

   7)   prowadzenie działalności impresaryjnej.

Tryb działania

Programowanie imprez, ich organizacja i realizacja.

Informacje nieudostępnione i sposób udostępniania informacji nieudostępnionych na BIP.
Informacje wynikające z ustawy o ochronie danych osobowych.

Informacje udzielane na wniosek.

 

Elektroniczna Skrzynka Podawcza (ePUAP)

Wysokość opłat
Nie dotyczy

Budżet:
 

Rachunek zysków i strat za 2013 r.

Rachunek zysków i strat za 2012 r.

Rachunek zysków i strat za 2011 r.

Rachunek zysków i strat za 2010 r.

Rachunek zysków i strat za 2009 r.

Bilans:

za 2013 r. 

za 2012 r.

za 2011 r.

za 2010 r.

za 2009 r.

Rejestry, ewidencje, archiwa
Jednostka prowadzi rejestr pism przychodzących i wychodzących, rejestrację dokumentów księgowo-finansowych, rejestrację organizowanych imprez oraz archiwum zakładowe.

 

Dokumentacja kontroli:

Estrada Rzeszowska prowadzi Książkę kontroli przeprowadzanych przez instytucje zewnętrzne.

Książka kontroli wraz ze sprawozdaniami i protokołami pokontrolnymi znajduje się w dokumentacji Dyrektora Estrady Rzeszowskiej.

 

Protokoły kontroli udostępniane są na wniosek.

Data opracowania: 05.01.2010 r., 27.04.2010 r., 30.06.2010 r., 5.08.2010 r., 5.11.2010 r., 07.11.2012 r. , 24.07.2014r. ,20.04.2015r.

 

Opracował: Marcin Dziedzic

Zatwierdził: Marcin Dziedzic - p.o. Dyrektora

 

 

 

 

 

 

 

Opublikował(a): 23.10.2015 13:45, Jolanta Machowska
Wytworzył(a): 03.09.2008 15:28, Marcin Dziedzic
Drukuj Poleć znajomym