Wersja Archiwalna

Archiwum Sesji Rady Miasta Rzeszowa VIII kadencji

Klauzula informacyjna dotycząca obrad Rady Miasta Rzeszowa

Na podstawie art. 13 i 14  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. Urz. UE. L. z 2016r. Nr 119, stron.1) (dalej jako: „RODO”), informujemy że:

1.       Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasto Rzeszów: Rynek 1, 35-064 Rzeszów reprezentowana przez Prezydenta Miasta Rzeszowa

2.       Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: e-mail iod@erzeszow.pl

3.       Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu transmitowania i utrwalania obrad Rady Miasta za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk, a także udostępniania tych nagrań w Biuletynie Informacji Publicznej

4.       Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. b RODO oraz inne akty prawne obowiązującego prawa krajowego i międzynarodowego, w szczególności Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 poz. 994) wraz z aktami wykonawczymi, Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2018 poz. 1330) wraz z aktami wykonawczymi.

5.       Przetwarzaniu mogą podlegać w szczególności wszystkie lub niektóre z następujących danych osobowych i kategorii danych osobowych:

a.        dane identyfikacyjne (imię, nazwisko, etc.);

b.       wizerunek; oraz wszelkie inne kategorie wymagane przepisami obowiązującego prawa, zarówno krajowego jak międzynarodowegoa także niezbędne do realizacji celów wskazanych w pkt. 3.

6.       Dane osobowe we wskazanym wyżej zakresie mogą być uzyskane:

a.        bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą;

b.       od komórek organizacyjnych Urzędu,organów administracji publicznej, w tym jednostek samorządu terytorialnego oraz ich jednostek organizacyjnych, sądów i organów ścigania - w ramach ich kompetencji oraz przepisów obowiązującego prawa;

c.        od podmiotów posiadających interes prawny w sprawie, w związku z którą konieczne jest podanie Pani/Pana danych osobowych;

d.       innych podmiotów przekazujących dane osobowe do Administratora.

7.       Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane również przez odbiorców danych, z którymi Administrator zawarł umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, w szczególności w zakresie obsługi informatycznej, prawnej, ochrony osób i mienia lub ochrony danych osobowych.

8.       Podanie przez Panią/Pana danych osobowych wynika z przepisów prawa i jest niezbędne do realizacji zadań Administratora wynikających z przepisów prawa. W pozostałym zakresie Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody lub na podstawie innych przesłanek dopuszczalności przetwarzania wskazanych w art. 6 i 9 RODO.

9.       W zależności od postawy przetwarzania Pani/Pana danych osobowych posiada pan prawo do:

a.        żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz powiadomienia odbiorców danych
o sprostowaniu lub usunięciu danych osobowych lub ograniczeniu przetwarzania;

b.       otrzymywania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu;

c.        wniesienia skargi do organu nadzorczego (obecnie Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

10.    Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. W przypadku, w którym Pani/Pana dane osobowe miałyby podlegać profilowaniu, informacja o tym zostanie udzielona przy dokonywaniu czynności w związku z tym działaniem.

11.    Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wykonywania zadań, o których mowa w pkt 3 oraz przez wymagany w świetle obowiązującego prawa okres po zakończeniu ich wykonywania w celu ich archiwizowania oraz ewentualnego dochodzenia roszczeń a także w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych.

12.    Pani/Pana dane osobowe nie są co do zasady przekazywane do Państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych. Mogą być jednak przekazywane do Państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej w określonych przepisami obowiązującego prawa przypadkach. Jeżeli doszłoby do w/w przekazania zastanie Pani/Pan poinformowany o takim przekazaniu i stosowanych zabezpieczeniach, stwierdzeniu lub braku stwierdzenia przez Komisję Europejską odpowiedniego stopnia ochrony.

Opublikował(a): 16.05.2019 10:49, Agnieszka Świder
Wytworzył(a): 20.02.2019 11:11, Miroslaw Kubiak
Drukuj Poleć znajomym