Wersja Archiwalna

Plan zadań inwestycyjnych na 2019 rok

Lp.

Dz.

Rozdz.

Nazwa zadania inwestycyjnego

Plan na 2019r.

 

 

 

OGÓŁEM

154 046 482

 

400

 

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

29 309 131

 

 

40095

Pozostała działalność

29 309 131

1

 

 

Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF - projekt parasolowy

14 910 663

2

 

 

Wymiana źródeł ciepła na terenie ROF

8 894 251

3

 

 

Zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych na terenie ROF

4 610 624

4

 

 

Zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych na terenie ROF - etap II

893 593

 

600

 

Transport i łączność

157 754

 

 

60095

Pozostała działalność

157 754

5

 

 

Budowa przejścia przez tory kolejowe, połączenie ul. Podkarpackiej z ul. Zawiszy

157 754

 

700

 

Gospodarka mieszkaniowa

7 512 191

 

 

70095

Pozostała działalność

7 512 191

6

 

 

Modernizacja budynku przy ul.Grunwaldzkiej 2

498 482

7

 

 

Modernizacja budynku przy Pl. Wolności 15a

6 021

8

 

 

Rewitalizacja podwórek i przestrzeni międzyblokowych na obszarze os. Andersa w Rzeszowie

4 594 523

9

 

 

Rewitalizacja podwórek i przestrzeni międzyblokowych na obszarze Śródmieścia w Rzeszowie

2 413 165

 

750

 

Administracja publiczna

200 000

 

 

75023

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

200 000

10

 

 

Adaptacja pomieszczeń na funkcje biurowe w budynku przy ul. Jałowego

200 000

 

754

 

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

489 900

 

 

75412

Ochotnicze straże pożarne

489 900

11

 

 

Budowa budynku na potrzeby OSP Rzeszów-Słocina

130 000

12

 

 

Remont budynku Ochotniczej Straży Pożarnej Rzeszów – Załęże, przy ul. Księdza Jana Stączka 40

359 900

 

801

 

Oświata i wychowanie

13 861 213

 

 

80101

Szkoły podstawowe

9 181 167

13

 

 

Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 16, ul. Bohaterów 1 w Rzeszowie

200 000

14

 

 

Budowa Zespołu Oświatowego na os. Drabinianka

368 000

15

 

 

Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego na os. Matysówka

50 000

16

 

 

Budynek Szkoły Podstawowej Nr 1 wraz z zagospodarowaniem terenu

100 000

17

 

 

Budowa szkoły podstawowej na osiedlu Bzianka

4 000 000

18

 

 

Budowa hali sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3, ul. Skrajna 1 wraz z zapleczem i rozbudową pomieszczeń przedszkola

169 000

19

 

 

Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 31 im. Kazimierza Pułaskiego w Rzeszowie.

180 000

20

 

 

Rozbudowa SP Nr 24 przy ul. Czajkowskiego 11

3 800 000

21

 

 

Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej Nr 24, ul. Czajkowskiego 11

134 167

22

 

 

Wymiana ogrodzenia wokół terenu szkolnego Szkoły Podstawowej nr 16 w Rzeszowie

180 000

 

 

80104

Przedszkola

945 508

23

 

 

Budowa przedszkola na os. Przybyszówka w Rzeszowie

55 508

24

 

 

Budowa przedszkola na os. Budziwój w Rzeszowie

30 000

25

 

 

Budowa mini boiska dla młodych piłkarskich talentów z Przedszkola Publicznego Nr 42 na Os. Dąbrowskiego

140 000

26

 

 

Budowa najazdowych miejsc parkingowych dla mieszkańców osiedla Pobitno i rodziców dzieci z Przedszkola Publicznego nr 11 (działka nr 1559/2 obr. 218).

180 000

27

 

 

Modernizacja placu zabaw w ogrodzie przedszkola publicznego nr 41 w Rzeszowie

180 000

28

 

 

Remont i modernizacja placu zabaw przy budynku Przedszkola Publicznego nr 19 w Rzeszowie przy al. prof. A. Krzyżanowskiego 20

180 000

29

 

 

Remont i modernizacja placu zabaw przy budynku Przedszkola Publicznego Nr 5 w Rzeszowie, ul. Lenartowicza 13

180 000

 

 

80115

Technika

91 905

30

 

 

Modernizacja budynku Zespołu Szkół Agroprzedsiębiorczości, ul. Miłocińska 75

91 905

 

 

80120

Licea ogólnokształcące

143 489

31

 

 

Budowa hali sportowej przy I LO

48 754

32

 

 

Modernizacja III Liceum Ogólnokształcącego, ul. Szopena 11

94 735

 

 

80132

Szkoły artystyczne

3 499 144

33

 

 

Budynek Zespołu Szkół Muzycznych Nr 2, ul. Jana III Sobieskiego 15, etap II

500 000

34

 

 

Modernizacja budynku Zespołu Szkół Muzycznych Nr 1 w Rzeszowie

1 582 000

35

 

 

Modernizacja budynku Zespołu Szkół Plastycznych

1 417 144

 

851

 

Ochrona zdrowia

4 208 925

 

 

85111

Szpitale ogólne

4 208 925

36

 

 

Modernizacja Zakładu Wodolecznictwa i Rehabilitacji w Szpitalu Miejskim w Rzeszowie poprzez poprawę infrastruktury basenu wód mineralnych

50 000

37

 

 

Modernizacja pomieszczeń bloku operacyjnego w Szpitalu Miejskim w Rzeszowie

4 158 925

 

852

 

Pomoc społeczna

700 000

 

 

85295

 Pozostała działalność

700 000

38

 

 

Przebudowa budynku przy ul. Staszica 10B

700 000

 

855

 

Rodzina

4 043 222

 

 

85505

Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

4 043 222

39

 

 

Budowa żłobka przy ul. Jachowicza

2 000 000

40

 

 

Budowa żłobka na os. Przybyszówka w Rzeszowie

2 043 222

 

900

 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

51 492 832

 

 

90001

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

51 174 217

41

 

 

Budowa kanalizacji deszczowej w zlewni ul. J.Przybosia

293 335

42

 

 

Budowa kanalizacji deszczowej na os. Budziwój w Rzeszowie

41 012 112

43

 

 

Kanalizacja deszczowa w rejonie ul. Senatorskiej

30 000

44

 

 

Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie bocznej ul. Krośnieńskiej

110 850

45

 

 

Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Zelwerowicza

106 257

46

 

 

Odbudowa i regulacja potoku Matysówka

83 640

47

 

 

Odprowadzenie wód opadowych w rejonie ul. Jazowej

4 865 661

48

 

 

Odprowadzenie wód opadowych z terenów w rejonie ulic: Kwiatkowskiego, Makuszyńskiego, Gościnnej, Podmiejskiej, oraz Koło

1 581 880

49

 

 

Odwodnienie terenu w rejonie bocznej ul. Sikorskiego

23 044

50

 

 

Odwodnienie terenu w rejonie ul. Powstańców Listopadowych

44 000

51

 

 

Porządkowanie gospodarki kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie zlewni potoku Mikośka, etap II

679 875

52

 

 

Porządkowanie kanalizacji w obrębie ulic Dąbrowskiego, Reformackiej, Langiewicza, Przemysłowej i Boya Żeleńskiego

1 309 340

53

 

 

Przebudowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Szpitalnej

401 961

54

 

 

Przebudowa rowu RP-3 i budowa kanalizacji deszczowej

22 898

55

 

 

Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Rzeszów - Dworzysko

264 450

56

 

 

Uzbrojenie terenu Staromieście Ogrody zad. 3

344 914

 

 

90013

Schroniska dla zwierząt

150 000

57

 

 

Modernizacja miejskiego schroniska dla zwierząt bezdomnych "Kundelek"

150 000

 

 

90095

Pozostała działalność

168 615

58

 

 

Budowa targowiska przy ul. Lwowskiej

168 615

 

921

 

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

18 380 141

 

 

92109

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

65 002

59

 

 

Modernizacja Domu Kultury na os. Budziwój przy ul. Budziwojskiej wraz z zagospodarowaniem terenu

65 002

 

 

92114

Pozostałe instytucje kultury

17 745 743

60

 

 

Wykonanie ekspozycji multimedialnej wraz z aranżacją przestrzeni ekspozycyjnej dziedzictwa kulturowego i zasobów kultury oraz zakupem wyposażenia scenicznego

17 745 743

 

 

92120

Ochrona i konserwacja zabytków

569 396

61

 

 

Przebudowa instalacji wewnętrznych w obiekcie Podziemnej Trasy Turystycznej

569 396

 

926

 

Kultura fizyczna i sport

23 691 173

 

 

92601

Obiekty sportowe

23 691 173

62

 

 

Budowa Podkarpackiego Centrum Lekkoatletycznego w Rzeszowie przy ul. Wyspiańskiego 22

1 200 000

63

 

 

Modernizacja, remont i rozbudowa obiektu sportowego położonego przy ul. Stanisława Gliwy na Osiedlu Słocina w Rzeszowie

944 936

64

 

 

II Etap modernizacji i rozbudowy obiektu sportowego położonego przy ul. Stanisława Gliwy na Osiedlu Słocina w Rzeszowie

1 000 000

65

 

 

Modernizacja oświetlenia płyty boiska Stadionu Klubu Sportowego KORONA - Rzeszów, przy ul. Potockiego 9 na osiedlu Załęże

180 000

66

 

 

Przebudowa basenu miejskiego przy ul. Matuszczaka

19 897 089

67

 

 

Rozbudowa osiedlowej infrastruktury rekreacyjnej oraz poprawa estetyki Osiedla Staromieście

169 148

68

 

 

Zagospodarowanie terenu stadionu miejskiego w Rzeszowie

300 000

Opublikował(a): 15.03.2019 14:09, Sławomir Stelmach
Wytworzył(a): 15.03.2019 14:06, Urszula Kukulska
Drukuj Poleć znajomym