Wersja Archiwalna

Klauzla informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z wyborami do Parlamentu Europejskiego

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W ZWIąZKU Z WYBORAMI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, ZARZĄDZONYMI NA DZIEŃ 26 MAJA 2019 R. 

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej również „RODO”), informujemy, że:  

1.    Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Rzeszowa, ul. Rynek 1, 35-064 Rzeszów. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych e-mail: iod@erzeszow.pl  

2.     Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonania zadań wynikających z przepisów ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349 oraz z 2019 r. poz. 273). Podanie przez Pana/Panią danych osobowych gromadzonych w dokumentacji jest wymogiem ustawowym.

3.    Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane podmiotom uczestniczącym zgodnie z przepisami prawa w procesie wyborczym.  

4.    Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okresy zgodne z kategoriami archiwalnymi, o których mowa w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r. Nr 14, poz. 67).  

5.    Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych, prawo żądania ich sprostowania oraz uzupełnienie niekompletnych danych i prawo do ograniczenia przetwarzania danych.

6.    Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie dotyczących Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.  

 

 

Opublikował(a): 10.04.2019 10:18, Małgorzata Lisowicz
Wytworzył(a): 10.04.2019 10:10, Antoni Wilk - Inspektor Danych Osobowych
Drukuj Poleć znajomym