Wersja Archiwalna

Informacje dla wyborców

Informacje dla wyborców

 

Kiedy i gdzie głosować

Wybory do Parlamentu Europejskiego zostały zarządzone na dzień 26 maja 2019 r.

Głosowanie odbędzie się w lokalach wyborczych określonych w Informacji Prezydenta Miasta Rzeszowa w godzinach od 7:00 do 21:00.

 

Prawo udziału w głosowaniu

Prawo udziału w głosowaniu (prawo wybierania) w wyborach do Parlamentu Europejskiego ma obywatel polski, który:

 • najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat,
 • nie został pozbawiony praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu,
 • nie został ubezwłasnowolniony prawomocnym orzeczeniem sądu,
 • nie został pozbawiony praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu.

 

Wyborca jest wpisywany do spisu wyborców. Można być wpisanym tylko do jednego spisu wyborców.

Wyborca zameldowany na pobyt stały w Rzeszowie, który nie został wpisany na swój wniosek do stałego rejestru wyborców w innej gminie oraz wyborca wpisany do rejestru wyborców w Rzeszowie na swój wniosek, zostanie z urzędu wpisany do spisu wyborców sporządzonego dla obwodu głosowania właściwego dla jego miejsca zamieszkania.

 

Głosowanie w wybranym przez siebie lokalu obwodowej komisji wyborczej

Każdy wyborca może głosować osobiście w lokalu wyborczym w obwodzie głosowania właściwym dla jego miejsca zamieszkania. Może także głosować w wybranym przez siebie lokalu wyborczym. W tym celu powinien on złożyć wniosek o dopisanie do spisu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie głosowania.

Wniosek składa się w Urzędzie Miasta Rzeszowa najpóźniej w 5. dniu przed dniem wyborów, tj. do 21 maja 2019 r.

Po złożeniu powyższego wniosku wyborca zostanie skreślony ze spisu wyborców w obwodzie właściwym dla miejsca stałego zamieszkania.

Do pobrania: Wzór wniosku o dopisanie do spisu wyborców w wybranym przez siebie lokalu obwodowej komisji wyborczej

Wnioski składa się w Wydziale Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Rzeszowa przy ul. Okrzei 1, w dniach: poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek w godzinach od  7.30 do 15.30, środa od godziny 7.30 do 17.00, adres e-mail: so@erzeszow.pl telefon: (17) 875 43 81, (17) 875 43 89, (17) 875 43 91, (17) 875 43 93.

 

Głosowanie poza miejscem stałego zamieszkania

Głosowanie w miejscu pobytu czasowego, po dopisaniu do spisu wyborców na wniosek wyborcy.

Wyborca czasowo przebywający poza miejscem zameldowania na pobyt stały (w tym wyborca zameldowany na pobyt czasowy), a w przypadku wyborcy wpisanego do rejestru wyborców na własny wniosek — przebywający czasowo poza miejscem wpisania do rejestru oraz wyborca nigdzie niezamieszkały, może wziąć udział w głosowaniu w Rzeszowie jeżeli w dniu wyborów będzie czasowo przebywał w Rzeszowie i złoży pisemny wniosek o dopisanie do spisu wyborców.

We wniosku podaje się jakich wyborów wniosek dotyczy oraz wymienione niżej dane:

 • nazwisko i imię (imiona),
 • imię ojca,
 • datę urodzenia,
 • numer ewidencyjny PESEL,
 • adres stałego zamieszkania (tj. adres zameldowania na pobyt stały, a w przypadku jego braku ostatni adres zameldowania na pobyt stały lub adres pod którym wyborca jest ujęty w stałym rejestrze wyborców),
 • adres, pod którym wyborca czasowo przebywa w Rzeszowie.

 

Wniosek składa się w Urzędzie Miasta Rzeszowa najpóźniej w 5. dniu przed dniem wyborów, tj. do dnia 21 maja 2019 r.

Do pobrania: Wzór wniosku o dopisanie do spisu wyborców

 

Żołnierze pełniący zasadniczą lub okresową służbę wojskową oraz pełniący służbę w charakterze kandydatów na żołnierzy zawodowych lub odbywający ćwiczenia i przeszkolenie wojskowe, ratownicy odbywający zasadniczą służbę w obronie cywilnej poza miejscem stałego zamieszkania, policjanci z jednostek skoszarowanych, funkcjonariusze Służby Ochrony Państwa, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej oraz Służby Więziennej pełniący służbę w systemie skoszarowanym, którzy chcą wziąć udział w głosowaniu w miejscu odbywania służby w Rzeszowie, powinni złożyć wniosek o dopisanie do spisu wyborców.

Wniosek składa się w Urzędzie Miasta Rzeszowa od dnia 5 maja 2019 r. do dnia 13 maja 2019 r.

Osoby, które przybyły do miejsca zakwaterowania po tym terminie mogą złożyć wniosek najpóźniej w 2. dniu przed dniem wyborów, tj. do dnia 24 maja 2019 r.

 

Do pobrania: Wzór wniosku o dopisanie do spisu wyborców

Wnioski składa się w Wydziale Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Rzeszowa przy ul. Okrzei 1, w dniach: poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek w godzinach od  7.30 do 15.30, środa od godziny 7.30 do 17.00, adres e-mail: so@erzeszow.pl telefon: (17) 875 43 81, (17) 875 43 89, (17) 875 43 91, (17) 875 43 93.

Wyborca dopisany do spisu wyborców na własny wniosek zostanie z urzędu skreślony ze spisu w miejscu stałego zamieszkania.  

 

Głosowanie na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania

Wyborca, który zamierza zmienić miejsce pobytu przed dniem wyborów może otrzymać zaświadczenie o prawie do głosowania. Z zaświadczeniem takim można głosować w dowolnym obwodzie głosowania w kraju, za granicą lub na polskim statku morskim.

Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania w Rzeszowie składają wyborcy, którzy będą ujęci w spisie wyborców w Rzeszowie, najpóźniej w 2. dniu przed dniem wyborów, tj. do dnia 24 maja 2019 r.

Wniosek może być złożony pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej. Zaświadczenie o prawie do głosowania wyborca odbiera za pokwitowaniem osobiście, albo przez upoważnioną pisemnie osobę.

W przypadku upoważnienia innej osoby do odbioru zaświadczenia wyborca sporządza wniosek o wydanie zaświadczenia i upoważnienie (może to być jeden dokument), w którym wskazuje swoje imię (imiona) i nazwisko, numer PESEL oraz dane osoby upoważnionej do odebrania zaświadczenia.

Wyborca, któremu wydano zaświadczenie o prawie do głosowania zostanie z urzędu skreślony ze spisu wyborców w Rzeszowie. 

 

Do pobrania: Wzór wniosku o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania 

Zaświadczenia o prawie do głosowania wydają pracownicy Wydziału Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Rzeszowa przy ul. Okrzei 1, w dniach: poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek w godzinach od 7.30 do 15.30, środa od godziny 7.30 do 17.00, adres e-mail: so@erzeszow.pl  telefon: (17) 875 43 81, (17) 875 43 89, (17) 875 43 91, (17) 875 43 93.

Należy zwrócić szczególną uwagę, aby nie utracić zaświadczenia o prawie do głosowania. W przypadku jego utraty, niezależnie od przyczyny, nie będzie możliwe otrzymanie kolejnego zaświadczenia, ani wzięcie udziału w głosowaniu w obwodzie właściwym dla  miejsca stałego zamieszkania.

 

Głosowanie w zakładach leczniczych, domach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych

Wyborcy, którzy będą przebywać w dniu wyborów w zakładach leczniczych, domach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych zostaną wpisani do spisów wyborców sporządzonych dla obwodów głosowania utworzonych w tych jednostkach i będą mogli głosować w tych obwodach. Dyrektor jednostki powiadomi osoby przebywające w jednostce o umieszczeniu ich w spisie wyborców.

Wyborcy wpisani do spisu wyborców w wyżej wymienionych jednostkach zostaną z urzędu skreśleni ze spisu wyborców w miejscu stałego zamieszkania.

Osoby, które przybędą do wyżej wymienionych jednostek w dniu wyborów, będą mogły głosować w obwodach utworzonych w tych jednostkach tylko na podstawie zaświadczeń o prawie do głosowania.


Głosowanie w kraju wyborców stale zamieszkałych za granicą

Wyborca stale zamieszkały za granicą, który będzie przebywał w Polsce w dniu wyborów, w celu wzięcia udziału w głosowaniu powinien złożyć najpóźniej w 5. dniu przed dniem wyborów, pisemny wniosek o wpisanie do spisu wyborców w miejscu czasowego pobytu w Rzeszowie. Wyborca stale zamieszkały za granicą może również głosować na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania wydanego przez konsula lub gminę, o ile został na swój wniosek wpisany do spisu wyborców w obwodzie głosowania utworzonym odpowiednio za granicą lub w kraju.


Dopisywanie wyborców do spisów w dniu głosowania

W dniu wyborów obwodowe komisje wyborcze dopisują do spisu wyborców jedynie tych wyborców, którzy:

 • przedłożą zaświadczenie o prawie do głosowania,
 • zostali pominięci w spisie, jeżeli udokumentują, że stale zamieszkują na terenie danego obwodu głosowania, a Urząd Miasta Rzeszowa potwierdzi, że nie otrzymał zawiadomienia o utracie przez nich prawa wybierania lub o wpisaniu do spisu wyborców w innym obwodzie,
 • zostali skreśleni ze spisu dla danego obwodu głosowania w związku z wpisaniem do spisu wyborców w zakładzie leczniczym, domu pomocy społecznej, zakładzie karnym lub areszcie śledczym, jeżeli udokumentują, że opuścili tę palcówkę przed dniem wyborów;
 • chcą głosować w obwodzie utworzonym w zakładzie opieki zdrowotnej, domu pomocy społecznej, zakładzie karnym lub areszcie śledczym, a przybyli do tej jednostki przed dniem wyborów;
 • są polskimi obywatelami stale zamieszkującymi za granicą i głosują w kraju na podstawie ważnego polskiego paszportu, jeśli udokumentują, iż stale zamieszkują za granicą. Podstawą dopisania takich wyborców do spisu jest ważny polski paszport. Podstawą nie może być okazanie dowodu osobistego, nawet w przypadku wyborców zamieszkujących stale za granicą na obszarze Unii Europejskiej, czy innego państwa, do którego można wjechać na podstawie polskiego dowodu osobistego. Udokumentowanie zamieszkiwania za granicą polega na okazaniu komisji dokumentu potwierdzającego ten fakt. Dokumentem takim jest np.: karta stałego pobytu, dokument potwierdzający zatrudnienie za granicą, dokument potwierdzający uprawnienie do korzystania ze świadczeń ubezpieczenia społecznego za granicą itp. Dokument ten musi być przedłożony wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język polski.

 

Udostępnienie spisu wyborców

W okresie między 6 maja 2019 r., a 20 maja 2019 r. każdy wyborca może sprawdzić w Urzędzie Miasta Rzeszowa, czy został w spisie wyborców uwzględniony.

Udostępnienie spisu wyborców następuje na pisemny wniosek wyborcy zawierający dane osobowe umożliwiające odnalezienie wyborcy w spisie tj. imię (imiona), nazwisko oraz adres zamieszkania.

Do pobrania: Wzór wniosku o udostępnienie spisu wyborców

Wnioski o udostępnienie spisu wyborców można składać w Wydziale Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Rzeszowa przy ul. Okrzei 1, w dniach: poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek w godzinach od 7.30 do 15.30, środa od godziny 7.30 do 17.00, adres e-mail: so@erzeszow.pl  telefon: (17) 875 43 81, (17) 875 43 89, (17) 875 43 91, (17) 875 43 93.

Opublikował(a): 06.05.2019 08:57, Małgorzata Lisowicz
Wytworzył(a): 12.04.2019 08:57, Artur Kondrat
Drukuj Poleć znajomym