Wersja Archiwalna

Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza im. Marii Hanasiewicz

Siedziba:

Adres: 35-016 Rzeszów, ul. Unii Lubelskiej 4a

Telefon: 17 748 26 20

Fax: 17 748 26 21

e-mail: sekretariat@powm.resman.pl

strona www

Adres skrytki ESP na ePUAP: /pow-rzeszow/Skrytka_ESP

Godziny pracy: 7:30 - 15:30

AKTUALNOŚCI:  Zarządzenie Nr 8/2020 Dyrektora Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej im. Marii Hanasiewicz, w sparwie czasowej zmiany sposobu obsługi interesantów Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej im. Marii Hanasiewicz w Rzeszowie

Zarządzenie Nr 8/2020

Dyrektor

Imię i nazwisko: Jolanta Milewska

Siedziba: 35-016 Rzeszów, ul. Unii Lubelskiej 4

Telefon: 17 748 26 20 - sekretariat

             17 748 26 14 - wychowawcy

             17 748 26 15 - psycholog, pedagog, terapeuta

             17 748 26 16 - intendent

            17 748 26 18 - księgowość, kadry

Godziny pracy: 730 - 1530

e-mail: sekretariat@powm.resman.pl

Kompetencje Dyrektora:

Dyrektor pełni nadzór nad:

1. Gospodarką finansową,

2. Zarządzaniem zasobami ludzkimi,

3. Standardem wychowania i opieki,

4. Standardem usług świadczonych przez placówkę

 

Podstawa prawna:

Uchwała Nr VI/110/2019 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 29.01.2019 r. w sprawie przekształcenia Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej im. dr. Henryka Hanasiewicza w Rzeszowie i zapewnienia wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej, organizacyjnej i specjalistycznej placówek opiekuńczo - wychowawczych.

 

Zadania:

Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza im. Marii Hanasiewicz jest całodobową placówką typu socjalizacyjnego. 

Placówka jest placówką opiekuńczo – wychowawczą, której przedmiotem działalności jest sprawowanie opieki i wychowania wobec dzieci całkowicie lub częściowo pozbawionych opieki rodzicielskiej.
Do zadań placówki należy:
1. Zapewnienie dziecku całodobowej opieki i wychowania oraz zaspokajania jego niezbędnych potrzeb, w szczególności emocjonalnych, rozwojowych, zdrowotnych, bytowych, społecznych i religijnych;
2. Realizowanie przygotowanego we współpracy z asystentem rodziny planu pomocy dziecku, a w przypadku gdy rodzinie dziecka nie został przydzielony asystent rodziny – we współpracy z powiatem organizującym pracę z    rodziną;
3. Umożliwienie kontaktu dziecka z rodzicami i innymi osobami bliskimi;
4. Podejmowanie działań w celu powrotu dziecka do rodziny;
5. Zapewnienie dziecku dostępu do kształcenia dostosowanego do jego wieku i możliwości rozwojowych;
6. Obejmowanie dziecka działaniami terapeutycznymi;
7. Zapewnienie korzystania z przysługujących świadczeń zdrowotnych;                                
8 .Przygotowanie diagnozy psychofizycznej, pedagogicznej, zdrowotnej i diagnozy sytuacji rodzinnej dziecka oraz wskazań do dalszej pracy z dzieckiem i rodziną;
9. Opracowanie planu pomocy dziecku we współpracy z asystentem rodziny,a w przypadku gdy rodzinie dziecka nie został przydzielony asystent rodziny-we współpracy z podmiotem organizującym pracę z rodziną;
10 . Praca opiekuńcza, wychowawcza i dydaktyczna z dzieckiem;
11. Praca terapeutyczna z dzieckiem i rodziną w celu umożliwienia bezproblemowego   powrotu dziecka do rodziny naturalnej;
12. Złożenie przez dyrektora Placówki w terminie 18 miesięcy od dnia umieszczenia dziecka w placówce do właściwego sądu wniosek wraz  z uzasadnieniem o wszczęcie z urzędu postępowania o wydanie zarządzeń wobec dziecka celem zbadania zaistnienia warunków umożliwiających jego powrót do rodziny albo umieszczenia go w rodzinie przysposabiającej;
13. Zapewnienie warunków wypełniania obowiązku szkolnego oraz  monitorowanie i nadzorowanie tego obowiązku.
Wszystkie zadania placówka realizuje we współpracy z rodzicami (opiekunami prawnymi) dziecka, sądami, placówkami pomocy  społecznej, szkołami, poradniami psychologiczno – pedagogicznymi
i innymi specjalistycznymi, ośrodkiem adopcyjnym, placówkami służby zdrowia oraz innymi instytucjami i organizacjami, w tym charytatywnymi.
Celem Placówki  jest działanie na rzecz:
1)    reintegracji rodziny ;                                                                                                      
2)    powrotu dziecka do rodziny;
3)    przysposobienia;
4)    umieszczenia w pieczy zastępczej.

Tryb działania:

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza jest jednostką organizacyjną Gminy Miasta Rzeszów działającą w formie jednostki budżetowej.
Placówka jest formą instytucjonalnej pieczy zastępczej.
Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza im. Marii Hanasiewicz prowadzi działalnośc na podstawie obowiązującyh przepisów:
Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1111 z późn. zm.);
Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.),
Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 511 z późn. zm.);
Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.);
Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 351 z późn. zm.);
Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1282);
Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011 r. Nr 292, poz. 1720).

Statut

Regulamin Organizacyjny

Struktura_organizacyjna

Wysokość opłat:

W roku 2019 średni miesięczny koszt utrzymania dziecka w Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej im. Marii Hanasiewicz w Rzeszowie wynosi: 6.388,00 zł
 

Rejestry, archiwa, ewidencje:

Placówka prowadzi ewidencje:

- wychowanków,

- pracowników,

Szczegółowe zasady przekazywania akt do archiwum zakładowego reguluje instrukcja w sprawie organizacji i zakresu działania składnicy akt. Dostęp do archiwum regulują:  ustawa o dostępie do informacji publicznej.

 

Ogólna klauzula informacyjna

 

 Informacje o sposobie przyjmowania i załatwiania spraw:

Dyrektor jednostki przyjmuje w siedzibie, codziennie w dni robocze w godz. 730 - 1530

Wychowawcy: całodobowo

Specjaliści: psycholog, pedagog, terapeuta - wg. grafiku od 800 - 1800

Pracowbnicy administracji i obsługi: 730 - 1530

 

Udostępnienie informacji nieudostępnionej w BIP

Informacja publiczna nie zamieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej POW może być udostępniona na wniosek.

Do pobrania: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

Wypełniony wniosek należy przesłać:

- pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@powm.resman.pl

- faksem na nr 17 748 26 21

- listownie na adres: Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza im. Marii Hanasiewicz

                                  35-016 Rzeszów, ul. Unii Lubelskiej 4a

Informacja publiczna, która może być udostępniona niezwłocznie, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku. Jeżeli informacja nie może być udostępniona niezwłocznie, informację udostępnia się na pisemny wniosek (art. 10 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej). Udostępnianie informacji publicznej na wniosek bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w tym terminie, powiadamia się wnioskodawcę o powodach opóźnienia oraz terminie, w jakim udostępni informację, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

 

Majatek:

Bilans:

 

Budżet:

Plan wydatków 2020 r.

Plan wydatków 2019 r.

 

Dokumentacja z przebiegu i efektów kontroli:

Jednostka przeprowadzająca kontrolę
Data kontroli
Zakres i wyniki kontroli
 Wojewódzka Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Rzeszowie 18.06.2019 r. Protokół kontroli
   

 

Opublikował(a): 23.03.2020 15:22, Maria Lamers
Wytworzył(a): 15.05.2019 13:30, Jolanta Milewska
Drukuj Poleć znajomym