Wersja Archiwalna

OBWIESZCZENIE

OBWIESZCZENIE
o konsultacjach społecznych
Na podstawie art. 39 w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. 2018r. poz. 2081)
PREZYDENT MIASTA RZESZOWA
podaje do publicznej wiadomości informację
o możliwości zapoznania się z aktualizacją „Planu Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego na lata 2014-2020 dla miasta Rzeszowa i gmin ościennych, które zawarły z Gminą Miasto Rzeszów porozumienia w zakresie organizacji transportu publicznego”,

Zgodnie z ustawą z dnia 16.12.2013r. o publicznym transporcie zbiorowym (ustawa ptz), miasta spełniające określone kryteria demograficzne, zostały zobowiązane do przyjęcia w drodze uchwały planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego (w skrócie – planu transportowego), obejmującego sieć komunikacyjną, której są organizatorem. Rada Miasta Rzeszowa zobligowana została więc do uchwalenia planu transportowego (i konsekwentnie jego aktualizacji) dotyczącego komunikacji miejskiej organizowanej przez Zarząd Transportu Miejskiego w Rzeszowie. Plan Transportowy winien być zaktualizowany celem spełnienia wymogów zawartych w art. 12 ust. 1 pkt 8 oraz ust. 1a i 2a -2c w/wym. Ustawy ptz, w brzmieniu nadanym (art. 80) ustawą z dnia 11.01.2018r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (tj. DzU.2019, poz. 1124).
Opracowany został dokument pn. „Aktualizacja Planu Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego na lata 2014-2020 dla miasta Rzeszowa i gmin ościennych, które zawarły z Gminą Miasto Rzeszów porozumienia w zakresie organizacji transportu publicznego”, który w dniach od 17 grudnia 2019r. do 10 stycznia 2020r. powinien zostać poddany konsultacjom społecznym.
Wykonanie uprzednio Analizy kosztów i korzyści zgodnie z wymogami ustawy o elektromobilności było niezbędne do opracowania i przyjęcia zmian w planie zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego (planie transportowym), o którym mowa w rozdziale 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym.

Jak można wziąć udział w konsultacjach:

Na uwagi czekamy do 10 stycznia 2020r.
Wszystkie zgłoszone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Prezydenta Miasta Rzeszowa. Zasadne wnioski zostaną umieszczone w uaktualnionym „Planie Transportowym pt. „Plan Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego na lata 2014-2020 dla miasta Rzeszowa i gmin ościennych, które zawarły z Gminą Miasto Rzeszów porozumienia w zakresie organizacji transportu publicznego”
Z niezbędną dokumentacją sprawy można zapoznać się poniżej (w załączeniu).
W dniach konsultacji społecznych projekt aktualizacji planu zostanie opublikowany na stronach BIP UM Rzeszowa oraz portalu komunikacyjnym miasta: http://plan.rtm.erzeszow.pl, wyłożony do wglądu siedzibie Zarządu Transportu Miejskiego w Rzeszowie przy ul.Trembeckiego 3, w Punkcie Obsługi Podróżnego na Dworcu Lokalnym, przy ul. Towarnickiego oraz w Punkcie Obsługi Podróżnych w Galerii Plaza, przy ul. Rejtana w Rzeszowie. Z dokumentem zaznajomić się będzie można od poniedziałku do piątku w godzinach 8-15 (ZTM w Rzeszowie oraz Dworzec Lokalny) oraz w POP Galeria Plaza od poniedziałku do soboty w godzinach 10-17:30.
Uwagi można składać za pomocą formularza (załącznik do pobrania):
•    za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail: ztm@ztm.erzeszow.pl, z dopiskiem „Uwagi do aktualizacji Planu Transportowego Rzeszowa na lata 2014-2020”, bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 roku o podpisie elektronicznym,
•    ustnie do protokołu, w siedzibie ZTM w Rzeszowie, ul.Trembeckiego 3, pok. 26,
•    pocztą na adres ZTM w Rzeszowie (ul.Trembeckiego 3, 35-234 Rzeszów).
Zgodnie z art. 41 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, uwagi lub wnioski złożone po upływie terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.

Załączniki do pobrania:
•    Uchwalony „Plan Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego na lata 2014-2020 dla miasta Rzeszowa i gmin ościennych, które zawarły z Gminą Miasto Rzeszów porozumienia w zakresie organizacji transportu publicznego”
•    Projekt aktualizacji Planu
•    Formularz składania uwag

Opublikował(a): 18.12.2019 12:26, Agnieszka Świder
Wytworzył(a): 18.12.2019 12:21, Prezydent Miasta Rzeszowa - Tadeusz Ferenc
Drukuj Poleć znajomym