Wersja Archiwalna

2006 r.

Uwaga! W razie wystąpienia problemów z otwarcie załaczników w formacie .pdf, pliki te można otwierać w darmowych przeglądarkach FoxitReader oraz Adobe Reader 7.0 .Uchwała Nr LIII/45/2006 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 21 lutego 2006 r. w sprawie budżetu na 2006 r.

Pobierz plik

Sprawozdanie Rb-NDS o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca 2006 roku

pobierz (62.52 Kb)

Plan finansowy Urzędu Miasta Rzeszowa na 31 marca 2006 r.

pobierz (123.66 Kb)

Sprawozdanie Rb-NDS o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2006 roku

pobierz (175.20 Kb)

Sprawozdanie Rb-NDS o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 września 2006 roku

pobierz (188.99 Kb)

Sprawozdanie Rb-NDS o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2006 roku

pobierz (189.99 Kb)

Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań Rb-Z jednostki budżetowej/zakładu budżetowego/gospodarstwa pomocniczego/funduszu celowego nieposiadającego osobowości prawnej/jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2006 r.

pobierz (424.03 Kb)
Uchwała Nr IV/51/2006 z dnia 9 maja 2006 roku Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego przez Miasto Rzeszów na 2006 rok pobierz (704.69 Kb)
Uchwała Nr IV/50/2006 z dnia 9 maja 2006 roku Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie opinii o prawidłowości prognozy długu dołączonej do budżetu Miasta Rzeszowa na 2006 rok pobierz (712.80 Kb)

  

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2006 r. 

 

Informacja o zmianach budżetu w 2006 r. pobierz (68.96 Kb)
Tab. Nr 1 - Zmiany w dochodach Budżetu Miasta pobierz (923.97 Kb)
Tab. Nr 1.1 - Dochody na finansowanie zadań gminnych pobierz (923.97 Kb)
Tab. Nr 1.2 - Dochody na finansowanie zadań powiatowych pobierz (923.97 Kb)
Tab. Nr 2 - Zmiany w wydatkach Budżetu Miasta pobierz (923.97 Kb)
Tab. Nr 2.1 - Wydatki na finansowanie zadań gminnych pobierz (923.97 Kb)
Tab. Nr 2.2 - Wydatki na finansowanie zadań powiatowych pobierz (923.97 Kb)
Tab. Nr 3 - Zmiany rezerw budżetowych pobierz (923.97 Kb)
Tab. Nr 4 - Wykonanie dochodów i przychodów wg zródeł pobierz (923.97 Kb)
Tab. Nr 4.1 - Dochody na finansowanie zadań gminnych pobierz (923.97 Kb)
Tab. Nr 4.2 - Dochody na finansowanie zadań powiatowych pobierz (923.97 Kb)
Tab. Nr 5 - Wykonanie dochodów i przychodów wg działów klasyfikacji budżetowej pobierz (923.97 Kb)
Tab. Nr 5.1 - Dochody na finansowanie zadań gminnych pobierz (923.97 Kb)
Tab. Nr 5.2 - Dochody na finansowanie zadań powiatowych pobierz (923.97 Kb)
Tab. Nr 6 – Przychody pobierz (923.97 Kb)
Charakterystyka dochodów pobierz (1.14 Mb)
Dochody na finansowanie zadań własnych pobierz (1.14 Mb)
Subwencja ogólna z budżetu państwa pobierz (1.14 Mb)
Dotacje z budżetu państwa pobierz (1.14 Mb)
Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego pobierz (1.14 Mb)
Środki na programy Unii Europejskiej pobierz (1.14 Mb)
Inne środki ze źródeł zagranicznych pobierz (1.14 Mb)
Przychody pobierz (1.14 Mb)
Diagramy dochodów pobierz (278.57 Kb)
Tab. Nr 7 - Wykonanie wydatków wg działów i rozdziałów pobierz (1.75 Mb)
Tab. Nr 7.1 - Wydatki na zadania gminne pobierz (1.75 Mb)
Tab. Nr 7.2 - Wydatki na zadania powiatowe pobierz (1.75 Mb)
Tab. Nr 8 – Wykonanie zadań remontowych pobierz (1.75 Mb)
Tab. Nr 9 – Wykonanie wydatków majątkowych pobierz (1.75 Mb)
Tab. Nr 10 – Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków
przedakcesyjnych
pobierz (1.75 Mb)
Tab. Nr 11 – Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności Unii Europejskiej pobierz (1.75 Mb)
Tab. Nr 12 – Wydatki na programy i projekty realizowane z innych środków
pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
pobierz (1.75 Mb)
Tab. Nr 13 – Wydatki na programy i projekty realizowane z innych środków
ze zródeł zagranicznych
pobierz (1.75 Mb)
Tab. Nr 14 - Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej pobierz (1.75 Mb)
Tab. Nr 15 - Wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej pobierz (1.75 Mb)
Tab. Nr 16 – Dochody i wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego pobierz (1.75 Mb)
Tab. Nr 17 – Wydatki na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego pobierz (1.75 Mb)
Tab. Nr 18 – Dotacje dla szkół niepublicznych i publicznych pobierz (1.75 Mb)
Tab. Nr 19 - Dotacje dla zakładów budżetowych, instytucji kultury i gospodarstw pomocniczych pobierz (1.75 Mb)
Tab. Nr 20 - Dotacje dla innych jednostek sektora finansów publicznych pobierz (1.75 Mb)
Tab. Nr 21 - Dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych pobierz (1.75 Mb)
Tab. Nr 22 – Wykonanie rozchodów pobierz (1.75 Mb)
Tab. Nr 23 - Wykonanie budżetu Miasta Rzeszowa - zbiorczo pobierz (1.75 Mb)
Tab. Nr 24 - Wykonanie przychodów i wydatków zakładów budżetowych pobierz (1.75 Mb)
Tab. Nr 25 - Wykonanie przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych pobierz (1.75 Mb)
Tab. Nr 26 - Wykonanie przychodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych pobierz (1.75 Mb)
Tab. Nr 27 - Wykonanie przychodów i wydatków FGZGiK pobierz (1.75 Mb)
Tab. Nr 28 - Wykonanie przychodów i wydatków PFOSiGW pobierz (1.75 Mb)
Tab. Nr 29 - Wykonanie przychodów i wydatków GFOSiGW pobierz (1.75 Mb)
Charakterystyka wydatków pobierz (4.67 Mb)
Wydatki na realizacje zadań własnych pobierz (4.67 Mb)
Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami pobierz (4.67 Mb)
Wydatki na zadania realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej pobierz (4.67 Mb)
Wydatki na zadania realizowane w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego pobierz (4.67 Mb)
Zestawienie Nr 1 – Wydatki jednostek oświatowych pobierz (260.73 Kb)
Zestawienie Nr 2 – Wydatki pozostałych jednostek pobierz (173.53 Kb)
Diagramy wydatków pobierz (389.79 Kb)
Rozchody pobierz (152.24 Kb)
Wynik finansowy pobierz (152.24 Kb)
Zadłużenie Miasta

pobierz (206.69 Kb)

pobierz (109.85 Kb)

Wykonanie wydatków niewygasających w 2005 r. pobierz (157.25 Kb)
Wykaz wydatków niewygasających w 2006 r. pobierz (151.54 Kb)
Opublikował(a): 24.06.2010 13:23, Krzysztof Janda
Wytworzył(a): 28.10.2009 12:59, Import danych
Drukuj Poleć znajomym