Wersja Archiwalna

Siedziba

Adres: Plac Ofiar Getta 3, 35-002 Rzeszów
Telefon: 017 875 46 95
Fax: 017 875 47 00
e-mail: bgm@rzeszow.um.gov.pl
Godziny pracy: poniedziałek – piątek 7.30 - 15.30, środa - 7.30 – 17.00

Dyrektor

Imię i nazwisko: Agata Janicka
Siedziba: Plac Ofiar Getta 3, 35-002 Rzeszów
Telefon: 017 875 46 95
e-mail:
Kompetencje: Kieruje i organizuje pracę biura.

 

Punk informacyjny

Plac Ofiar Getta 3, 35-002 Rzeszów
tel. 017 87 54 720

 

Podstawa prawna powołania i funkcjonowania jednostki, struktura organizacyjna

Utworzone na podstawie Uchwały nr XXXV/40/96 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 26 marca 1996 r. Biuro jest jednostką organizacyjną Miasta Rzeszowa, podporządkowaną Prezydentowi Miasta. Siedzibą jednostki jest miasto Rzeszów. Zadaniem Biura jest prowadzenie spraw związanych z gospodarowaniem mieniem komunalnym Gminy Rzeszów jako jednostki samorządu terytorialnego
także gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa.

Pobierz schemat organizacyjny

  

 
Regulamin organizacyjny i Statut

regulamin ico_pdf.gif (175 btyes) pobierz (6.10 Mb)
statut ico_pdf.gif (175 btyes) pobierz (136.18 Kb)
załącznik do statutu ico_pdf.gif (175 btyes)

pobierz (174.69 Kb)

pobierz (962.49 Kb)

Informacje kadrowe

1. Liczba zatrudnionych osób: 70 pracowników.
2. Informacja o zasadach nagradzania i wynagradzania pracowników:

- Uchwała Rady Miasta Rzeszowa Nr XXXI/475/2008 z dnia 1 kwietnia 2008 r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości  jednego punktu w zł, stanowiących podstawę sporządzenia tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych miasta Rzeszowa 
- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu    terytorialnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 146, poz. 1222 z późn. zm.)

Zadania

1. Gospodarka nieruchomościami w zakresie:

a) Prowadzenie ewidencji nieruchomości stanowiących własność Miasta
b) Opracowywanie w uzgodnieniu z właściwymi wydziałami Urzędu Miasta projektów uchwał organów Miasta w sprawach dotyczących gospodarowania nieruchomościami i przekładanie ich do zatwierdzenia Prezydentowi Miasta
c) Przygotowywanie dla Prezydenta Miasta materiałów niezbędnych do prowadzenia procedur formalno-prawnych przewidzianych w przepisach o gospodarce gruntami
d) Powadzenie ewidencji opłat z tytułu gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Miasta oraz ich wprowadzanie do budżetu miasta,
e) Prowadzenie spraw związanych z nabywaniem nieruchomości do zasobów nieruchomości Miasta
f) Składanie, w ramach udzielonego pełnomocnictwa oświadczeń woli w zakresie zarządu nieruchomościami
g) Wykup i przekształcenie użytkowania wieczystego na własność z bonifikatą

Wniosek o przekształcenie
użytkowania wieczystego
na własność z bonifikatą

ico_pdf.gif (175 btyes)

pobierz (29.81 Kb)
Wniosek o wykup
użytkowania wieczystego
na własność z bonifikatą

ico_pdf.gif (175 btyes)

pobierz (29.19 Kb)
Wniosek w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy pod kioskiem /pawilonem/ handlowym/usługowym ico_pdf.gif (175 btyes) pobierz (33.27 Kb)
Wniosek w sprawie wydzierżawienia terenu
pod kiosk/pawilon handlowy/usługowy
ico_pdf.gif (175 btyes) pobierz (31.91 Kb)
Wniosek w sprawie przekształcenia prawa wieczystego użytkowania działki ico_pdf.gif (175 btyes) pobierz (47.51 Kb)
Wniosek w sprawie wydzierżawienia terenu
pod parking komercyjny
ico_pdf.gif (175 btyes) pobierz (33.14 Kb)
Wniosek w sprawie wydzierżawienia parkingu na cele komercyjne ico_pdf.gif (175 btyes) pobierz (33.15 Kb)

2. Gospodarki lokalami w zakresie:

a) prowadzenie ewidencji lokali mieszkalnych i użytkowych,
b) organizowanie przetargów na lokale użytkowe,
Informacja o organizowanych przetargach jest każdorazowo umieszczana na stronie internetowej BGM – www.rzeszow.um.gov.pl/bgm/bgm.htm
c) rozpatrywanie wniosków mieszkaniowych osób ubiegających się o wynajem lokali mieszkalnych na zasadach ogólnych:

Osoby ubiegające się o wynajem mieszkań komunalnych  na terenie Rzeszowa  muszą spełniać warunki określone w Uchwale Nr VI/73/2007 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 30 stycznia 2007 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta Rzeszowa (Dz. Urz. Wojew. Podk. z 14 lutego 2007 r. Nr 6, poz. 217).
Zgodnie z postanowieniami cytowanej uchwały mieszkania komunalne mogą być wynajmowane osobom:

- będącym stałymi mieszkańcami Rzeszowa (należy przez to rozumieć osobę, która udokumentuje zameldowanie na pobyt stały w granicach administracyjnych Rzeszowa co najmniej przez ostatnie 5 lat od daty złożenia wniosku,
- które nie mają zaspokojonych potrzeb mieszkaniowych,
- mieszkającym w ciężkich warunkach mieszkaniowych, tj. w lokalach, w których łączna powierzchnia pokoi nie przekracza 5 m kw. na osobę zameldowaną na pobyt stały,
- których średni dochód brutto na jedną osobę z okresu 12-tu miesięcy poprzedzających rozpatrywanie wniosku nie przekracza 100% najniższej emerytury w gospodarstwie wieloosobowym, a w gospodarstwie jednoosobowym 150 % najniższej emerytury.
Warunki te muszą być spełnione łącznie.

Druk wniosku
mieszkaniowego 

ico_pdf.gif (175 btyes)

pobierz (47.38 Kb)

d) rozpatrywanie wniosków mieszkaniowych najemców, którym właściciel lokalu wypowiedział umowę najmu  z zachowaniem 3-letniego terminu na podstawie art. 11 ust. 5 i 7 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266, z późn. zm.),

Druk wniosku
mieszkaniowego 
wypowiedzenia 3 letnie

ico_pdf.gif (175 btyes)

pobierz (50.11 Kb)
e) rozpatrywanie wniosków o zamianę mieszkań komunalnych na lokale mniejsze i równorzędne oraz na lokale większe, a także wniosków o zamianę mieszkań między stronami,

Druk wniosku
o zamianę mieszkania

ico_pdf.gif (175 btyes)

pobierz (40.09 Kb)

f) opracowywanie wykazów osób kierowanych do zawarcia umów najmu komunalnych lokali mieszkalnych na zasadach ogólnych, z tytułu wypowiedzeń 3-letnich oraz z tytułu zamiany,
g) przepisywanie praw głównego najemcy do mieszkania komunalnego,
h) zapewnianie lokali socjalnych z tytułu realizacji wyroków nakazujących opróżnienie lokali mieszkalnych,
i) prowadzenie stałej analizy wysokości opłat wnoszonych z tytułu najmu lokali mieszkalnych i użytkowych i przekazywanie Prezydentowi propozycji zmian w tym zakresie

Zarządzenie w sprawie
określenia stawek czynszu na lokale mieszkalne (Nr V/368/07 z 22 października 2007 r.)

ico_pdf.gif (175 btyes)

pobierz (163.26 Kb)
Zarządzenie Prezydenta Miasta Rzeszowa w sprawie określenia stawek czynszu na 
lokale użytkowe
ico_pdf.gif (175 btyes) pobierz (119.84 Kb)

j) kontrola prawidłowości wykonywania czynności przekazanych zarządcom nieruchomości stanowiących własność miasta,
k) reprezentowanie gminy w zakresie udzielonego pełnomocnictwa na zebraniach Wspólnot Mieszkaniowych,
l) przygotowywanie dla Prezydenta informacji o stanie technicznym zasobów komunalnych
ł) przygotowywanie informacji o zwalnianych lokalach mieszkalnych do remontu we własnym zakresie przez przyszłych najemców

Zarządzenie Prezydenta  w sprawie komunalnych lokali mieszkalnych przeznaczonych do remontu we własnym zakresie przez przyszłych najemców

ico_pdf.gif (175 btyes)

pobierz (1.05 Mb)

m) rozpatrywanie interwencji mieszkańców.

3. Utrzymywanie budowli i innych urządzeń w zakresie:
a) przyjmowanie i ewidencjonowanie infrastruktury komunalnej (sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej) oraz innych budowli,
b) prowadzenie ewidencji pomników i tablic pamięci narodowej oraz spraw związanych z ich właściwym utrzymywaniem.

Tryb działania i prowadzone sprawy
Tryb działania - pobierz (122.08 Kb) Zobacz w Moja sprawa w Urzędzie 
 
Budżet i bilans

Bilans 2002 r.
ico_pdf.gif (175 btyes)
pobierz (227.30 Kb)
Bilans
na 30.03.2004 r.
ico_pdf.gif (175 btyes)
pobierz (119.42 Kb)
Bilans
2005 r.

ico_pdf.gif (175 btyes)

pobierz (40.05 Kb)
Bilans
2006 r.

ico_pdf.gif (175 btyes)

pobierz (448.35 Kb)
Bilans
2007 r.

ico_pdf.gif (175 btyes)

pobierz (1.22 Mb)
Budżet
na 30.06 2003 r.
ico_pdf.gif (175 btyes)
Pobierz (213.18 Kb)
Budżet
na 2004 r.
ico_pdf.gif (175 btyes)
pobierz (300.55 Kb)
Wykonanie budżetu
2005 r.

ico_pdf.gif (175 btyes)

pobierz (115.76 Kb)
Budżet
na 2006 r.

ico_pdf.gif (175 btyes)

pobierz (49.05 Kb)
Wykonanie budżetu
2006 r.

ico_pdf.gif (175 btyes)

pobierz (278.57 Kb)
Plan budżetu
na 2007 r.

ico_pdf.gif (175 btyes)

pobierz (301.08 Kb)
Wykonanie budżetu
2007 r.

ico_pdf.gif (175 btyes)

pobierz (1.15 Mb)
Plan budżetu
na 2008 r.

ico_pdf.gif (175 btyes)

pobierz (1.08 Mb)

Majątek

Wykaz majątku komunalnego, które posiada Biuro Gospodarki Mieniem:
1. budynek nr 3; powierzchnia ogólna 865 m kw., usytuowany w zabudowie zwartej wzniesiony w latach 1950-55 w konstrukcji tradycyjnej z przeznaczeniem na cele biurowe, układ pomieszczeń 3 traktowy z korytarzem pośrodku i klatką schodową łączącą poszczególne kondygnacje
2. grunty; działka nr 772 obr. 207 o powierzchni 501 m kw.
3. liczba pojazdów - brak

Wysokość opłat, konta bankowe

Biuro Gospodarki Mieniem informuje, że wpłaty z tytułu wieczystego użytkowania, dzierżawy, zarządu, użytkowania, zwrotów nieruchomości i sprzedaży należy dokonywać:
- w przypadku nieruchomości Gminy na rachunek bankowy:
Biuro Gospodarki Mieniem Miasta Rzeszowa
Bank PEKAO S.A. I Oddz. w Rzeszowie
nr 67 1240 1792 1111 0010 0507 4621
- w przypadku nieruchomości Skarbu Państwa na rachunek bankowy:
Biuro Gospodarki Mieniem Miasta Rzeszowa
Bank PEKAO S.A. I Oddz. w Rzeszowie
nr 24 1240 1792 1111 0010 0507 5686

Rejestry, ewidencje, archiwa
- rejestr wieczystych użytkowników
- rejestr dzierżaw
- rejestr lokali mieszkalnych
- rejestr lokali użytkowych
Informacje nieudostępnione

Nie dotyczy

Data opracowania

27.06.2003 r., 28.09.2004 r., 2.09.2005 r., 12.12.2005 r., 7.03.2006 r., 4.04.2006 r., 29.06.2006 r., 9.01.2007 r., 26.02.2007 r., 5.03.2007 r., 10.05.2007 r., 28.06.2007 r., 14.02.2008 r., 1.07.2008 r., 4.08.2008 r., 24.10.2008r.

 

Opracował
Janusz Nocek – Informatyk BGM
Zatwierdziła
Agata Janicka – Dyrektor BGM
Opublikowali
Marzena Furtak Inspektor Wydziału Promocji, Kultury i Sportu, Krzysztof Janda Podinspektor Wydziału Promocji, Kultury i Sportu

 

Opublikował(a): 12.09.2014 08:00, Agata Janicka
Wytworzył(a): 05.09.2008 11:54, Grzegorz Tarnowski
Drukuj Poleć znajomym