Wersja Archiwalna

 


Siedziba

Adres: Plac Ofiar Getta 3, 35-002 Rzeszów
Telefon: 17 875 46 95
Fax:      17 875 47 00
e-mail: bgm@erzeszow.pl
Godziny pracy: poniedziałek – piątek 7.30 - 15.30,  środa - 7.30 – 17.00

PUNKT INFORMACYJNY : Plac Ofiar Getta 3, 35-002 Rzeszów
telefon:  17 87 54 720

KASA czynna : poniedziałek,wtorek,czwartek i  piątek 7.30 - 14.30 :  środa - 7.30 - 16.00

 

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

 


Dyrektor

Imię i nazwisko: Grzegorz Tarnowski
Siedziba: Plac Ofiar Getta 3, 35-002 Rzeszów
Telefon:  17 875 46 95

e-mail: bgm@erzeszow.pl
Godziny pracy: poniedziałek – piątek 7.30 - 15.30, 

Termin przyjmowania stron : czwartek w godz. 8.00 – 12.00
Kompetencje: Kieruje i organizuje pracę biura

 


Kompetencje

 

 

Do kompetencji Dyrektora Biura należy w szczególności:
 

1) kierowanie działalnością statutową Biura i reprezentowanie go na zewnątrz, dokonywanie za pracodawcę czynności w sprawach z zakresu prawa pracy,

2) nadzór nad gospodarowaniem mieniem Biura,

3) wyznaczanie kierunków oraz opracowywanie planów działania Biura,

4) dysponowanie na podstawie zatwierdzonego planu finansowego środkami pieniężnymi,

5) dokonywanie w ramach udzielonego pełnomocnictwa przez Prezydenta Miasta czynności powodujących powstanie zobowiązań pieniężnych dla Biura,

6) dokonywanie innych czynności związanych ze statutową działalnością Biura na podstawie u dzielonych przez organy gminy pełnomocnictw.

 

 

 


Przedmiot działalności i kompetencje jednostki

Statut jednostki paragraf nr2

 


Informacja o sposobie przyjmowania i załatwiania spraw

 

BGM III, BGM IV, BGM V, BGM VI, BGM VII

 

 


Statut lub forma prawna

Utworzone na podstawie Uchwały nr XXXV/40/96 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 26 marca 1996 r. Biuro jest jednostką organizacyjną Miasta Rzeszowa, podporządkowaną Prezydentowi Miasta. Siedzibą jednostki jest miasto Rzeszów. Zadaniem Biura jest prowadzenie spraw związanych z gospodarowaniem mieniem komunalnym Gminy Rzeszów jako jednostki samorządu terytorialnego oraz  gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa.

Pobierz statut jednostki

 


Organizacja

 

 

regulamin

ico_pdf.gif (175 btyes)

 

pobierz treść (5.6 Mb)

 

 

 


Majątek

Wykaz majątku komunalnego, które posiada Biuro Gospodarki Mieniem:
1. budynek nr 3; powierzchnia ogólna 865 m kw., usytuowany w zabudowie zwartej wzniesiony w latach 1950-55 w konstrukcji tradycyjnej z przeznaczeniem na cele biurowe, układ pomieszczeń 3 traktowy z korytarzem pośrodku i klatką schodową łączącą poszczególne kondygnacje
2. grunty; działka nr 772 obr. 207 o powierzchni 501 m kw.
3. liczba pojazdów - brak

 

 


Budżet i bilans

 

Bilans 2002 r.

ico_pdf.gif (175 btyes)

pobierz (227.30 Kb)
Bilans
na 30.03.2004 r.

ico_pdf.gif (175 btyes)

pobierz (119.42 Kb)
Bilans
2005 r.

ico_pdf.gif (175 btyes)

pobierz (40.05 Kb)
Bilans
2006 r.

ico_pdf.gif (175 btyes)

pobierz (448.35 Kb)
Bilans
2007 r.

ico_pdf.gif (175 btyes)

pobierz (1.22 Mb)
Budżet
na 30.06 2003 r.

ico_pdf.gif (175 btyes)

Pobierz (213.18 Kb)
Budżet
na 2004 r.

ico_pdf.gif (175 btyes)

pobierz (300.55 Kb)
Wykonanie budżetu
2005 r.

ico_pdf.gif (175 btyes)

pobierz (115.76 Kb)
Budżet
na 2006 r.

ico_pdf.gif (175 btyes)

pobierz (49.05 Kb)
Wykonanie budżetu
2006 r.

ico_pdf.gif (175 btyes)

pobierz (278.57 Kb)
Plan budżetu
na 2007 r.

ico_pdf.gif (175 btyes)

pobierz (301.08 Kb)
Wykonanie budżetu
2007 r.

ico_pdf.gif (175 btyes)

pobierz (1.15 Mb)
Plan budżetu
na 2008 r.

ico_pdf.gif (175 btyes)

pobierz (1.08 Mb)

Wykonanie

budżetu 2008r.

ico_pdf.gif (175 btyes)

pobierz (1.21 Mb)
Plan finansowy na 2009 r.

ico_pdf.gif (175 btyes)

pobierz (1.18 Mb)

 

 

 


Udostępnienie informacji nieudostępnionej w BlP

 

 

INFORMACJA PUBLICZNA
Na podstawie art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.), informacją publiczną jest każda informacja o sprawach publicznych.

 

DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

Informacja publiczna udpostępniana jest:

- w Biuletynie Informacji Publicznej

- w drodze wyłożenia lub wywieszenia,

- na wniosek. 

 

Informacja publiczna, która może być udostępniona niezwłocznie, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku. Jeżeli informacja nie może być udostępniona niezwłocznie, informację udostępnia się na pisemny wniosek (art. 10. ust. 2).

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w tym terminie, powiadamia się wnioskodawcę o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim udostępni informację, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

 

 


Rejestry, ewidencje, archiwa

 

 

Miejsce prowadzenia :

BGM MR, Rzeszów Pl. Ofiar Getta 3

 

1. Ewidencja gruntów i budynków.

Sposób i zasady udostępniania rejestru:

Rejestr zawiera informacje o załatwianych w BGM MR sprawach. Ze względu na to, że rejestr zawiera dane osobowe osób, bądź wnioskodawców, informacje w nim zawarte nie mogą być powszechnie udostępniane /ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926 ze zm./.

Do wglądu po złożeniu wniosku oraz po uzyskaniu zgody Dyrektora BGM MR.

2. Rejestr użytkowników wieczystych.

Sposób i zasady udostępniania rejestru:

Rejestr zawiera informacje o załatwianych w BGM MR sprawach. Ze względu na to, że rejestr zawiera dane osobowe osób, bądź wnioskodawców, informacje w nim zawarte nie mogą być powszechnie udostępniane /ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926 ze zm./.

3. Rejestr dzierżawców.

Sposób i zasady udostępniania rejestru:

Rejestr zawiera informacje o załatwianych w BGM MR sprawach. Ze względu na to, że rejestr zawiera dane osobowe osób, bądź wnioskodawców, informacje w nim zawarte nie mogą być powszechnie udostępniane /ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926 ze zm./.

4. Rejestr spraw dotyczących gospodarowania lokalami komunalnymi

Sposób i zasady udostępniania rejestru:

Rejestr zawiera informacje o załatwianych w BGM MR sprawach. Ze względu na to, że rejestr zawiera dane osobowe osób, bądź wnioskodawców, informacje w nim zawarte nie mogą być powszechnie udostępniane /ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926 ze zm./.

5. Ewidencja Opłat z Tytułu Gospodarowania Nieruchomościami

Sposób i zasady udostępniania rejestru:

Rejestr zawiera informacje o załatwianych w BGM MR sprawach. Ze względu na to, że rejestr zawiera dane osobowe osób, bądź wnioskodawców, informacje w nim zawarte nie mogą być powszechnie udostępniane /ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926 ze zm./.

6. Rejestr korespondencji przychodzącej i wychodzącej

Sposób i zasady udostępniania rejestru:

Rejestr zawiera informacje o załatwianych w BGM MR sprawach.

Ze względu na to, że rejestr zawiera dane osobowe wnioskodawców, informacje w nim zawarte nie mogą być powszechnie

udostępniane /ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926 ze zm./.

7. Rejestr skarg i wniosków

Sposób i zasady udostępniania rejestru:

Rejestr zawiera informacje o załatwianych w BGM MR skargach i wnioskach. Ze względu na to, że rejestr zawiera dane osobowe osób skarżących się, bądź wnioskodawców, informacje w nim zawarte nie mogą być powszechnie udostępniane, /ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926 ze zm./.

8. Ewidencja wykorzystania środków budżetowych

Sposób i zasady udostępniania rejestru:

Informacje udostępniane na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Rzeszowa, lub do wglądy w siedzibie BGM MR.

9. Rejestr dotyczący spraw pracowniczych

Sposób i zasady udostępniania rejestru:

Dla organów administracji publicznej na zasadach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych. Dla innych podmiotów

jedynie dane statystyczne.

10. Rejestr wydanych zaświadczeń

Sposób i zasady udostępniania rejestru:

Dla organów administracji publicznej na zasadach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych. Dla innych podmiotów

jedynie dane statystyczne.

11. Archiwum zakładowe

Sposób i zasady udostępniania archiwum :

Ze względu na to, że archiwum zawiera dane osobowe, informacje w nim zawarte nie mogą być powszechnie udostępniane, /ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926 ze zm./.

 


Konta bankowe

Biuro Gospodarki Mieniem informuje, że wpłaty z tytułu wieczystego użytkowania, dzierżawy, zarządu, użytkowania, zwrotów nieruchomości i sprzedaży należy dokonywać:
- w przypadku nieruchomości Gminy na rachunek bankowy:
Biuro Gospodarki Mieniem Miasta Rzeszowa
Bank PEKAO S.A. I Oddz. w Rzeszowie
nr 67 1240 1792 1111 0010 0507 4621
- w przypadku nieruchomości Skarbu Państwa na rachunek bankowy:
Biuro Gospodarki Mieniem Miasta Rzeszowa
Bank PEKAO S.A. I Oddz. w Rzeszowie
nr 24 1240 1792 1111 0010 0507 5686

 


 

Dokumentacja z przebiegu i efektów kontroli

 

 

KONTROLE ZEWNĘTRZNE PRZEPROWADZONE W BIURZE GOSPODARKI MIENIEM MIASTA RZESZOWA

Jednostka przeprowadzająca kontrolę

Data kontroli :

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Rzeszowie

08.06. - 29.06.2009 r.

Biuro Audytu Wewnętrznego i Kontroli Urzędu Miasta Rzeszowa

23.06. – 09.07.2009 r.

Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie

28.09.–30.09.2009 r.

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Rzeszowie

13.10.–20.10.2009 r.

Biuro Audytu Wewnętrznego i Kontroli Urzędu Miasta Rzeszowa

03.12.–10.12.2009 r.

Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie

15.12.–17.12.2010 r.

Archiwum Państwowe w Rzeszowie

18.04.2011 r.

Biuro Kontrolno - Rewizyjne Urzędu Miasta Rzeszowa

21.04.2011 r.

Biuro Kontrolno - Rewizyjne Urzędu Miasta Rzeszowa

30.09.–17.10.2011 r.

Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie

17.11.2011 r.-09.01.2012r.

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Rzeszowie

03.04.–26.06.2012 r.

Urząd Kontroli Skarbowej w Rzeszowie Biuro w Przemyślu

20.02.-01.08.2013 r.

Biuro Kontroli Urzędu Miasta Rzeszowa

17.07.-25.07.2013 r.

Centrum Unijnych Projektów Transportowych w Warszawie

05.08.-16.08.2013 r.

Państwowa Inspekcja Pracy Okręgowy Inspektorat Pracy w Rzeszowie

07.11.-08.11.2013 r.

 

 

 

 

Data opracowania : 12.09.2014 r.

 

Opracował: Witold Żak

Zatwierdził : Grzegorz Tarnowski

Osoba publikująca: Witold Żak

Osoba wytwarzająca: Grzegorz Tarnowski

 

 

Opublikował(a): 12.09.2014 08:00, Witold Żak
Wytworzył(a): 05.09.2008 11:54, Grzegorz Tarnowski
Drukuj Poleć znajomym