Wersja Archiwalna

Siedziba

Adres: pl. Ofiar Getta 7, 35-002 Rzeszów
Telefon: 17 875 46 13
Fax: 17 875 46 18
E-Mail: usc@um.rzeszow.pl
Godziny pracy: poniedziałek – piątek 7.30 - 15.30, środa - 7.30 – 17.00

Dyżur w soboty tylko w sprawie sporządzania aktów zgonu (za wyjątkiem świąt) 7.30 - 15.30. 

 
Kierownik

Imię i nazwisko: Jerzy WIKTOR
Siedziba: pl. Ofiar Getta 7, 35-064 Rzeszów
Telefon:  17 875 46 13
E-Mail: usc@erzeszow.pl
Kompetencje: Kieruje i organizuje pracę Wydziału.

 

Zadania kierownika USC: 

  • sporządzanie aktów urodzeń, małżeństw, zgonów;
  • wydawanie zaświadczeń do zawarcia małżeństw poza granicami RP;
  • wydawanie zezwoleń na zawarcie małżeństw przed upływem ustawowego okresu oczekiwania;
  • wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego: urodzeń, małżeństw, zgonów;
  • wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach:

-         - wpisania do polskich ksiąg stanu cywilnego aktu stanu cywilnego sporządzonego poza granicami RP,

-         - uzupełnienia aktu stanu cywilnego,

-         - prostowania aktu stanu cywilnego,

-         - odtworzenia aktu stanu cywilnego sporządzonego w Polsce i poza granicami RP;

  • nanoszenie wzmianek marginesowych o rozwodach orzeczonych w państwach Unii europejskiej w oparciu o  Rozporządzenie Rady (WE) NR 2201/2003 z dnia 27 listopada 2003 r. dotyczące jurysdykcji oraz uznawania i wykonywania orzeczeń w sprawach małżeńskich oraz w sprawach dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej, uchylające rozporządzenie (WE) nr 1347/2000;
  • przyjmowanie oświadczeń w sprawach:

-         - uznania ojcostwa,

-         - nadaniu dziecku nazwiska w trybie art. 90 k.r.o.,

-         - zmianie imienia dziecku,

-         - powrocie przez osobę rozwiedzioną do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa,

  • uznawanie orzeczeń sądów państw obcych wydanych w sprawach cywilnych w oparciu o:

  -  art. 1145 k.p.c., 

  -  rozporządzenia Rady (WE) Nr 2201/2003 (Bruksela II a) dot. jurysdykcji oraz uznawania i wykonywania orzeczeń w sprawach małżeńskich oraz w sprawach dot. odpowiedzialności rodzicielskiej;  

  • bieżące prowadzenie ksiąg aktów stanu cywilnego polegające na nanoszeniu wszelkich zmian dotyczących stanu cywilnego osób, w oparciu o prawomocne orzeczenia sądów i decyzje administracyjne;
  • prowadzenie archiwum USC.

 

Rejestry, Ewidencja, Archiwa

 

Dokumenty przechowywane w zasobach archiwalnych USC przechowywane są przez 100 (sto) lat.

 

Spis treści zasobów:
1. Księgi urodzeń małżeństw i zgonów (cywilne).
2. Akty urodzeń odtwarzane sądownie.
3. Akty małżeństw odtwarzane sądownie.
4. Księgi urodzeń wyznania rzymsko - katolickiego.
5. Księgi małżeństw wyznania rzymsko - katolickiego.
6. Księgi zgonów wyznania rzymsko - katolickiego.
7. Księgi urodzeń wyznania mojżeszowego.
8. Księgi zgonów wyznania mojżeszowego.

 

Szczegółowy wykaz powyższych zasobów znajduje się w załączniku.

 

UWAGA: zasoby archiwalne ulegają zmianie w związku z przekazywaniem na bieżąco archiwaliów, zgodnie z obowiązującymi przepisami, do Archiwum Państwowego w Rzeszowie.

 

Z aktów stanu cywilnego znajdujących się w zasobach archiwalnych wydawane są odpisy i zaświadczenia (więcej w dziale: UZYSKANIE ODPISU AKTU STANU CYWILNEGO).

Pliki do pobrania:
Opublikował(a): 16.01.2013 10:46, Dorota Woźniak
Wytworzył(a): 05.08.2008 12:41, Jerzy Wiktor
Drukuj Poleć znajomym