Wersja Archiwalna

Siedziba

Adres: pl. Ofiar Getta 7, 35-064 Rzeszów
Telefon: 017 875 46 13
Fax: 017 875 46 18
E-Mail: usc@um.rzeszow.pl
Godziny pracy: poniedziałek – piątek 7.30 - 15.30, środa - 7.30 – 17.00

Kierownik

Imię i nazwisko: Jerzy WIKTOR
Siedziba: pl. Ofiar Getta 7, 35-064 Rzeszów
Telefon:  017 875 46 13
E-Mail: usc@erzeszow.pl
Kompetencje: Kieruje i organizuje pracę Wydziału.

 

 

Zadania kierownika USC:
 
·        sporządzanie aktów urodzeń, małżeństw, zgonów,
·        wydawanie zaświadczeń do zawarcia małżeństw poza granicami RP,
·        wydawanie zezwoleń na zawarcie małżeństw przed upływem ustawowego okresu oczekiwania,
·        wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego: urodzeń, małżeństw, zgonów,
·        wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach:
-        wpisania do polskich ksiąg stanu cywilnego aktu stanu cywilnego sporządzonego poza granicami RP,
-        nanoszenie wzmianek marginesowych o rozwodach orzeczonych w państwach Unii europejskiej w oparciu o  Rozporządzenie Rady (WE) NR 2201/2003 z dnia 27 listopada 2003 r. dotyczące jurysdykcji oraz uznawania i wykonywania orzeczeń w sprawach małżeńskich oraz w sprawach dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej, uchylające rozporządzenie (WE) nr 1347/2000
-        uzupełnienia aktu stanu cywilnego,
-        prostowania aktu stanu cywilnego,
-        odtworzenia aktu stanu cywilnego sporządzonego w Polsce i poza granicami RP,
·        przyjmowanie oświadczeń w sprawach:
-        uznaniu dziecka,
-        nadaniu dziecku nazwiska męża matki,
-        zmianie imienia dziecku,
-        powrocie przez osobę rozwiedzioną do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa,
·        bieżące prowadzenie ksiąg aktów stanu cywilnego polegające na nanoszeniu wszelkich zmian dotyczących stanu cywilnego osób, w oparciu o prawomocne orzeczenia sądów i decyzje administracyjne,
·        prowadzenie archiwum USC.
 
Rejestry, Ewidencja, Archiwa
 
Dokumenty przechowywane w zasobach archiwalnych USC przechowywane są przez 100 (sto) lat.
 
Spis treści zasobów:
1. Księgi urodzeń małżeństw i zgonów (cywilne).
2. Akty urodzeń odtwarzane sądownie.
3. Akty małżeństw odtwarzane sądownie.
4. Księgi urodzeń wyznania rzymsko - katolickiego.
5. Księgi małżeństw wyznania rzymsko - katolickiego.
6. Księgi zgonów wyznania rzymsko - katolickiego.
7. Księgi Dawnego Izraelickiego Urzędu Metrykalnego w Rzeszowie
8. Księgi urodzeń wyznania mojżeszowego.
9. Księgi zgonów wyznania mojżeszowego.
 
Szczegółowy wykaz powyższych zasobów znajduje się w załączniku.
 
UWAGA: zasoby archiwalne ulegają zmianie w związku z przekazywaniem na bieżąco archiwaliów, zgodnie z obowiązującymi przepisami, do Archiwum Państwowego w Rzeszowie.
Do Archiwum Państwowego przekazano (stan na 01.01.2009 r.):
·        Księgi urodzeń wyznania rzymsko – katolickiego z lat: 1889-1907 (1 księga), 1901-1904 (1 księga), 1905-1908 (1 księga), 1879-1903 (1 księga), 1879-1902 (1 księga), 1891 (1 księga),
·        Księgi małżeństw wyznania rzymsko – katolickiego z lat: 1878-1903 (1 księga),
·        Księgi zgonów wyznania rzymsko – katolickiego z lat: 1845-1897 (1 księga),
·        Księgi urodzeń wyznania mojżeszowego z lat: 1903-1903 (1 księga), 1904-1906 (1 księga),
·        Księgi zgonów wyznania mojżeszowego z lat: 1901-1906 (1 księga).
 
Z aktów stanu cywilnego znajdujących się w zasobach archiwalnych wydawane są odpisy i zaświadczenia (więcej w dziale: UZYSKANIE ODPISU AKTU STANU CYWILNEGO).
Opublikował(a): 30.03.2009 11:06, Jerzy Wiktor
Wytworzył(a): 05.08.2008 12:41, Jerzy Wiktor
Drukuj Poleć znajomym