Wersja Archiwalna

Siedziba

Adres: pl. Ofiar Getta 7, 35-002 Rzeszów

Sala Ślubów: Rynek 1 (Ratusz)

Infolinia:  1 77 88 99 00  Fax: 17 875 46 18

e-mail: usc@erzeszow.pl

 

 

Godziny pracy urzędu: poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek w godzinach
od  7.30 do 15.30, środa od godziny 7.30 do 17.00.

 

Urząd Stanu Cywilnego pełni dyżur w soboty w sprawie sporządzania aktów zgonu (za wyjątkiem świąt)
od godz. 7.30 - 15.30.

 

W Sobotę Wielkanocną dyżur pełniony jest od godziny 7:30 do 12:00.

 

Śluby cywilne udzielane są w rzeszowskim Ratuszu w soboty zgodnie z terminarzem.

Bieżąca informacja dotycząca terminów, w których udzielane są śluby dostępna jest pod numerem telefonu 17 85 4621 w godzinach pracy urzędu od poniedziałku do piątku.

 

 Kierownik

Kierownik: mgr Jerzy WIKTOR

Zastępca Kierownika: dr Ewa KALANDYK

Zastępca Kierownika: mgr Marzena CZACH-SZARO

Zastępca Kierownika: mgr Iwona JABŁOŃSKA-GIERULA

Zastępca Kierownika: mgr Urszula KOWALSKA

 

Kompetencje:


Kieruje i organizuje pracę Wydziału na podstawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta

Rzeszowa (Zarządzenie Nr 19/2013 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 27 lutego 2013 r. ze zm.)

Zadania kierownika i zastępców kierownika USC:

 ·        sporządzanie aktów urodzeń, małżeństw, zgonów;

·        przyjmowanie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński;

·        przyjmowanie oświadczeń w sprawach:

·         - uznania ojcostwa,

·        - nadania dziecku nazwiska w trybie art. 90 Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego,

·        - zmiany imienia dziecka,

·        - powrotu małżonka rozwiedzionego do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa,

·        prowadzenie postępowań z zakresu zmiany imion i nazwisk;

·        organizowanie uroczystości 100-lecia urodzin;

·        przygotowywanie projektów wniosków o nadanie medalu „Za długoletnie pożycie małżeńskie” oraz organizowanie uroczystości długoletniego pożycia małżeńskiego;

·        wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego: urodzeń, małżeństw, zgonów;

·        wydawanie zaświadczeń stwierdzających brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa;

·        wydawanie zaświadczeń stwierdzających, że zgodnie z prawem polskim  można zawrzeć małżeństwo;

·        wydawanie zezwoleń na zawarcie małżeństw przed upływem ustawowego okresu oczekiwania;

·        wydawanie zaświadczeń o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby;

·        wydawanie zaświadczeń o stanie cywilnym;

·        wydawanie zaświadczeń o nieposiadaniu księgi stanu cywilnego;

·        wydawanie zaświadczeń o przyjętych sakramentach;

·        dokonywanie czynności materialno-technicznych w sprawach:

·        przeniesienia do rejestru stanu cywilnego w drodze transkrypcji zagranicznego dokumentu stanu cywilnego

rejestracji urodzenia albo zgonu, które nastąpiły poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej i nie zostały tam zarejestrowane oraz rejestracji urodzenia, zawarcia małżeństwa albo zgonu, które nastąpiły poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej jeżeli w państwie zdarzenia nie jest prowadzona rejestracja stanu cywilnego,

- uzupełnienia aktu stanu cywilnego,

- sprostowania aktu stanu cywilnego,

  - odtworzenia aktu stanu cywilnego sporządzonego w Polsce i poza granicami RP;

·        prowadzenie archiwum USC;

·        bieżące prowadzenie  rejestru stanu cywilnego polegające na nanoszeniu zmian dotyczących aktów stanu cywilnego osób, w oparciu o prawomocne orzeczenia sądów, ostateczne decyzje, odpisy z akt stanu cywilnego oraz inne dokumenty mające wpływ na treść lub ważność aktu, w formie wzmianek dodatkowych;

·        przenoszenie aktów stanu cywilnego do rejestru stanu cywilnego;

·        tworzenie zleceń przeniesienia aktów do rejestru stanu cywilnego oraz realizowanie wpływających zleceń;

·        powiadamianie innych urzędów o sporządzonych aktach stanu cywilnego i zarejestrowanych zmianach;

·        zamieszczanie przypisków do aktów stanu cywilnego;

·        nanoszenie wzmianek marginesowych o rozwodach orzeczonych w państwach Unii europejskiej w oparciu o  Rozporządzenie Rady (WE) NR 2201/2003 z dnia 27 listopada 2003 r. dotyczące jurysdykcji oraz uznawania i wykonywania orzeczeń w sprawach małżeńskich oraz w sprawach dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej, uchylające rozporządzenie (WE) nr 1347/2000;

·        wpisywanie wzmianek dodatkowych i zamieszczanie przypisków w aktach stanu cywilnego  na podstawie orzeczeń sądów państw obcych lub rozstrzygnięć innych organów państw obcych, jeżeli orzeczenia te podlegają uznaniu na podstawie przepisów Kodeksu postępowania cywilnego lub innych właściwych przepisów;

·        prowadzenie korespondencji z polskimi konsulatami oraz obcymi placówkami konsularnymi w zakresie realizowanych spraw;

·        występowanie o nadanie numeru PESEL dla dzieci nowonarodzonych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej;

·        występowanie o zmianę numeru PESEL;

·        wprowadzanie do rejestru PESEL zameldowania dziecka w związku ze sporządzeniem aktu urodzenia;

·        wprowadzenie do rejestru PESEL danych o wymeldowaniu w związku ze zgonem osób posiadających numer PESEL;

·        wydawanie decyzji odmownych z zakresu rejestracji stanu cywilnego.

 Rejestry, Ewidencja, Archiwa

 

Zgodnie z art. 28 ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego (tj. Dz.U. 2016 poz. 2064.) akty stanu cywilnego oraz akta zbiorowe rejestracji stanu cywilnego kierownik urzędu stanu cywilnego przechowuje przez okres:

100 lat – akty urodzenia oraz akta zbiorowe rejestracji stanu cywilnego dotyczące aktu urodzenia;

 80 lat – akty małżeństwa, akty zgonu oraz akta zbiorowe rejestracji stanu cywilnego dotyczące aktu małżeństwa i aktu zgonu.

Po upływie okresów, o których mowa, a przed przekazaniem aktów stanu cywilnego oraz akt zbiorowych rejestracji stanu cywilnego do właściwego archiwum państwowego ich udostępnianie przez kierownika urzędu stanu cywilnego następuje na zasadach określonych w ustawie z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1506).

 

Jednocześnie na podstawie art. 128 kierownik urzędu stanu cywilnego przekazuje do właściwych archiwów państwowych księgi stanu cywilnego prowadzone przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy wraz z aktami zbiorowymi rejestracji stanu cywilnego oraz skorowidzami alfabetycznymi po upływie 100 lat od zamknięcia księgi urodzeń, a po upływie 80 lat od zamknięcia księgi małżeństw i księgi zgonów. Jeżeli w księdze stanu cywilnego była prowadzona więcej niż jedna księga stanu cywilnego, termin jej przechowywania jest liczony od daty zamknięcia ostatniej księgi stanu cywilnego prowadzonej w danej księdze.

 

Spis treści zasobów:

1. Księgi urodzeń małżeństw i zgonów (cywilne).
2. Księgi urodzeń i małżeństw odtwarzanych sądownie.
3. Księgi urodzeń, małżeństw i zgonów wyznania rzymsko - katolickiego.
4. Księgi urodzeń, małżeństw i zgonów wyznania greko-katolickiego.
5. Księgi urodzeń i zgonów wyznania mojżeszowego.

Szczegółowy wykaz powyższych zasobów znajduje się w załączniku.

UWAGA: zasoby archiwalne ulegają zmianie w związku z bieżącym przekazywaniem archiwaliów w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, do Archiwum Państwowego w Rzeszowie.

Z aktów stanu cywilnego znajdujących się w zasobach archiwalnych wydawane są odpisy i zaświadczenia (więcej w dziale: UZYSKANIE ODPISU AKTU STANU CYWILNEGO).

Opublikował(a): 20.03.2018 08:17, Sabina Sabal-Haliniak
Wytworzył(a): 05.08.2008 12:41, Jerzy Wiktor
Drukuj Poleć znajomym