Wersja Archiwalna

Wydział Inwestycji

 

Symbol: WI
Adres siedziby: ul. Rynek 12, 35-064 Rzeszów
Telefon: 17 875 45 48
Faks: 17 875 45 51
E-Mail: wi@erzeszow.pl
 

Godziny pracy:

poniedziałek, wtorek: 7:30 – 15:30,
środa: 7:30 – 17:00,
czwartek, piątek: 7:30 – 15:30

Dyrektor Wydziału: Urszula KUKULSKA
Zastępca Dyrektora Wydziału: Andrzej PACHOLICKI  

 
Zakres działania:
 
Do zakresu działania Wydziału Inwestycji należą sprawy nadzorowania przygotowania i realizacji wybranych zadań inwestycyjnych.
 
Struktura Wydziału:
 
  • Oddział Przygotowania Inwestycji
  • Oddział Realizacji Inwestycji
  • Oddział Ewidencjonowania, Monitorowania i Rozliczania Inwestycji
  • Stanowisko głównego specjalisty ds. Nadzoru Właścicielskiego Spółek Miejskich
  • Stanowisko głównego specjalisty ds. Zarządzania Ruchem na Drogach
 
Zadania:
 
Oddział Przygotowania Inwestycji
 
1. Przygotowywanie zadań inwestycyjnych w zakresie umożliwiającym uzyskanie pozwolenia na budowę, oraz przeprowadzania przetargów na wykonanie robót.
2. Przygotowywanie materiałów do przeprowadzenia procedury przetargowej przy uwzględnieniu programu APPIA.
3. Przygotowywanie do realizacji zadań inwestycyjnych ujętych w budżecie Miasta, których wartość nie jest objęta ustawą o zamówieniach publicznych.
4. Współdziałanie ze wszystkimi gestorami uzbrojenia terenu przed planowanym przygotowaniem dokumentacji na realizację inwestycji.
5. Przekazywanie do Oddziału Realizacji Inwestycji dokumentacji łącznie z pozwoleniem na budowę na zadania ujęte w budżecie miasta.
6. Współdziałanie z jednostkami organizacyjnymi Miasta w sprawie planowanej realizacji uzbrojenia komunalnego i obiektów kubaturowych na terenach zarządzanych przez te jednostki.
7. Przygotowywanie materiałów do wniosków o uzyskanie srodków pozabudżetowych na wytypowane zadania.
8. Przygotowywanie propozycji do wniosków o dokonanie stosownych zmian budżetu i Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rzeszowa wraz z uzasadnieniem w przypadku konieczności ich wprowadzenia.
9. Zestawianie poniesionych wydatków na przygotowanie dokumentacji dla zadań zakończonych do sporządzenia dokumentów OT.
10. Sporządzanie w ustalonych terminach materiałów do sprawozdań i informacji z wykonania zadań inwestycyjnych i wykorzystania srodków na ich realizację.
11. Uczestnictwo w dyskusjach publicznych zwiazanych z uchwalanymi zmianami do projektów studium uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz strategii i projektów rozwoju społeczno-gospodarczego miasta i jego zmiany oraz opracowywanie wniosków i uwag do tych projektów.
12. Współdziałanie z Biurem Rozwoju Miasta Rzeszowa przy opracowywaniu projektów planów inwestycyjnych w połączeniu z uchwalanymi planami zagospodarowania przestrzennego dla Miasta Rzeszowa i zmiany tych planów.
13. Prowadzenie ewidencji wydatków dla zadań inwestycyjnych oddziału.
 
Oddział Realizacji Inwestycji
 
1. Prowadzenie robót budowlanych na zadaniach inwestycyjnych po przyjęciu dokumentacji wraz z pozwoleniem (zgłoszeniem) na wykonanie robót,
2. Prowadzenie nadzoru inwestorskiego na przyjętych do realizacji zadaniach inwestycyjnych (finansowanych ze srodków budżetu miasta, UE, udziałów ludnosci oraz pożyczek spółdzielni mieszkaniowych, kredytów i innych srodków), a w szczególności:
a) sprawdzanie złożonych ofert w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
b) zgłaszanie do właściwych instytucji zamiaru rozpoczęcia robót,
c) protokolarne przekazywanie wykonawcy terenu budowy, dokumentacji projektowej wraz z pozwoleniem na budowę i dziennika budowy,
d) współpraca z nadzorami gestorów istniejącego uzbrojenia podziemnego w zakresie odbiorów wykonanych robót,
e) organizowanie odbiorów wykonanych robót i odbiorów końcowych zakończonych zadań inwestycyjnych,
f) zawiadamianie właściwych organów o zakończeniu inwestycji oraz uzyskiwanie zgody na ich użytkowanie,
g) przyjmowanie, sprawdzanie faktur pod względem merytorycznym: zgodności z zapisami umowy, protokołami odbioru robót, planem wydatków inwestycyjnych według źródeł finansowania oraz ich kompletności przekazywania do Oddziału Ewidencjonowania, Monitorowania i Rozliczania Inwestycji,
h) dokonywanie końcowego wyliczenia wartości zakończonych zadań inwestycyjnych i przekazywanie ich do Oddziału Ewidencjonowania, Monitorowania i Rozliczania Inwestycji do sporządzenia dowodów OT,
i) przeprowadzanie w okresie gwarancji przeglądów stanu technicznego, obiektów i egzekwowanie usunięcia usterek,
j) wyliczanie kar umownych zgodnie z zapisami umów, przekazywanie poleceń ich potrącenia do Oddziału Ewidencjonowania, Monitorowania i Rozliczania Inwestycji.
3. Sporządzanie w ustalonych terminach materiałów do sprawozdań i informacji z wykonania zadań inwestycyjnych i wykorzystania srodków na ich realizację,
4. Przygotowywanie materiałów do zlecenia zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych, których wartość nie jest objęta postępowaniem w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych.
5. Dokonywanie przeglądu otrzymanej z Oddziału Przygotowania Inwestycji dokumentacji projektowej na zadania planowane do realizacji i zgłaszanie uwag przed przygotowaniem wniosku o przeprowadzenie przetargu na wykonanie robót.
6. Przygotowanie materiałów dla Biura Gospodarki Mieniem Miasta Rzeszowa do naliczania opłat adiacenckich z tytułu wykonania uzbrojenia terenu ze srodków gminy.
7. Weryfikacja rozliczeń zadań inwestycyjnych sporządzanie dokumentów OT oraz prowadzenie ewidencji dowodów OT.
8. Prowadzenie ewidencji wydatków dla zadań inwestycyjnych oddziału.
 
Oddział Ewidencjonowania, Monitorowania i Rozliczania Inwestycji
 
1. Sporządzanie zestawień zadań inwestycyjnych proponowanych do ujęcia w projekcie budżetu oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rzeszowa na podstawie wniosków mieszkańców, Rad Osiedli, jednostek i instytucji w sprawie budowy, rozbudowy modernizacji urządzeń komunalnych, infrastruktury komunalnej i budownictwa mieszkaniowego, remontów i modernizacji budynków mieszkalnych stanowiących własność gminy oraz gminnych obiektow użyteczności publicznej i urządzeń towarzyszących w osiedlach mieszkaniowych (domy kultury, szkoły, przedszkola, żłobki, obiekty służby zdrowia i pomocy społecznej i inne).
2. Prowadzenie ewidencji zadań inwestycyjnych realizowanych przez Wydział w układzie klasyfikacji budżetowej.
3. Przygotowywanie wniosków o dokonanie stosownych zmian budżetu i Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rzeszowa wraz z uzasadnieniem w przypadku koniecznosci ich wprowadzenia.
4. Aktualizacja planów finansowych po zmianach dokonanych uchwałami Rady i Zarządzeniami Prezydenta.
5. Dokonywanie wstępnej kontroli zgodności z planami finansowymi wniosków o uruchomienie procedury zamówień publicznych i zawieranych umów oraz pozostałych umów nie objętych procedurami ustawy "Prawo zamówień publicznych" w ramach zadań inwestycyjnych realizowanych przez Wydział.
6. Prowadzenie ewidencji umów zawartych na przygotowanie i realizację zadań inwestycyjnych.
7. Prowadzenie rejestru zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonych w złotych równowartości kwoty 14 000 euro.
8. Sporządzanie i aktualizacja planów zamówień publicznych na rok budżetowy w zakresie zadań inwestycyjnych realizowanych przez Wydział.
9. Przyjmowanie i sprawdzanie faktur pod względem zgodności z zapisami umowy, protokołami odbioru robót oraz planem wydatków inwestycyjnych według źródeł finansowania i ich kompletności.
10. Prowadzenie narastająco ewidencji wydatków odrębnie dla każdego z zadań oraz łącznie w układzie klasyfikacji budżetowej.
11. Uzgadnianie prowadzonej ewidencji faktur z Wydziałem Księgowo-Rachunkowym w okresach miesięcznych.
12. Sporządzanie w ustalonych terminach sprawozdań i informacji z wykonania zadań inwestycyjnych i wykorzystania srodków na ich realizację.
13. Proponowanie do ujęcia w Wieloletniej Prognozie Finansowej zadań wynikających z Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych, współpraca w tym zakresie z sąsiednimi gminami, Biurem Rozwoju Miasta Rzeszowa i MPWiK Sp. z o.o. i sporządzanie sprawozdań z tym związanych.
14. Prowadzenie spraw organizacyjnych Wydziału.
15. Przyjmowanie, rejestrowanie i wysyłanie korespondencji.
16. Prowadzenie ewidencji dowodów księgowych i ofert wpływających do Wydziału.
 
Stanowisko głównego specjalisty ds. Nadzoru Właścicielskiego Spółek Miejskich
 
1. Prowadzenie spraw dot. utworzenia, przystąpienia, prywatyzacji, rozwiązania spółki oraz zbycia udziałów posiadanych przez Miasto w spółkach prawa handlowego.
2. Współpraca z przedstawicielami Miasta w organach kontrolnych spółek oraz prowadzenie dokumentacji z tym związanej.
3. Dokonywanie analizy dokumentów związanych ze sprawami objętymi porządkiem obrad zgromadzenia wspólników spółek.
4. Inicjowanie przeprowadzenia kontroli przez Biuro Kontrolno-Rewizyjne w spółkach prawa handlowego, w ramach przysługującego wspólnikowi prawa indywidualnej kontroli.
5. Sprawy związane z nadzorem merytorycznym monitorowanie sytuacji ekonomiczno-finansowej spółek z udziałem Miasta.
6. Realizowanie ustaleń Prezydenta Miasta działającego jako Zgromadzenie Wspólników MPWiK Sp. z o.o., MPEC Sp. z o.o., MZBM Rzeszów Sp. z o.o., MPK Sp. z o.o., MPGK Sp. z o.o.
 
Stanowisko głównego specjalisty ds. Zarządzania Ruchem na Drogach
 
1. Prowadzenie spraw związanych z nadzorem nad zarządzaniem ruchem na drogach na terenie miasta.
2. Prowadzenie spraw związanych z zatwierdzaniem projektów organizacji ruchu na drogach.
3. Prowadzenie spraw związanych z ewidencją przechowywaniem zatwierdzonych projektow organizacji ruchu.
4. Weryfikacja zgodności istniejących organizacji ruchu z zatwierdzonymi projektami organizacji ruchu.
5. Prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na wykorzystywanie dróg w sposób szczególny (wyłączanie z ruchu, utrudnienia w ruchu drogowym, korowody, imprezy, pielgrzymki i procesje).
 
Wydział Inwestycji współdziała z następującymi jednostkami: BRMR, MZD, ZZM, MPGK -Rzeszów Sp. z o.o., MPWiK Sp. z o.o., MPEC -Rzeszów Sp. z o.o., MZBM Rzeszów Sp. z o.o., MPK -Rzeszów Sp. z o.o., Powiatowym Inspektoratem Nadzoru Budowlanego dla Miasta Rzeszowa oraz z JRP.
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Opublikował(a): 18.09.2018 07:30, Urszula Kukulska
Wytworzył(a): 05.08.2008 12:42, Urszula Kukulska
Drukuj Poleć znajomym