Wersja Archiwalna

Wydział Inwestycji

Adres siedziby: ul. Rynek 12, 35-064 Rzeszów

Infolinia: 1 77 88 99 00
Faks: 17 875 45 51
E-Mail: wi@erzeszow.pl
 

Godziny pracy:

poniedziałek, wtorek: 7:30 – 15:30,
środa: 7:30 – 17:00,
czwartek, piątek: 7:30 – 15:30

Dyrektor Wydziału: Urszula KUKULSKA
Zastępca Dyrektora Wydziału: Andrzej PACHOLICKI  

 
Struktura Wydziału:
 
  • Oddział Ewidencjonowania, Monitorowania i Rozliczania Inwestycji
  • Oddział Przygotowania Inwestycji
  • Oddział Realizacji Inwestycji

 

Zadania:
 
1.    Wydziałem Inwestycji zarządza dyrektor wydziału, przy pomocy zastępcy dyrektora.
2.    W Wydziale Inwestycji tworzy się;
 
1) Oddział Ewidencjonowania, Monitorowania i Rozliczania Inwestycji, którego pracą kieruje kierownik oddziału;
2) Oddział Przygotowania Inwestycji, którego pracą kieruje kierownik oddziału;
3)    Oddział Realizacji Inwestycji, którego pracą kieruje kierownik oddziału.
3. Do zadań Wydziału Inwestycji należy w szczególności:
1)     prowadzenie spraw dotyczących utworzenia, przystąpienia, prywatyzacji,
rozwi
ązania spółki oraz zbycia udziałów posiadanych przez miasto w spółkach prawa
handlowego;
2)   współpraca z przedstawicielami miasta w organach kontrolnych spółek oraz prowadzenie dokumentacji z tym związanej;
3)   dokonywanie analizy dokumentów związanych ze sprawami objętymi porządkiem obrad zgromadzenia wspólników spółek;
4)   inicjowanie przeprowadzenia kontroli przez Biuro Kontroli w spółkach prawa
handlowego, w ramach przys
ługującego wspólnikowi prawa indywidualnej kontroli;
5) sprawy związane z nadzorem merytorycznym i monitorowanie sytuacji ekonomiczno
- finansowej sp
ółek z udziałem miasta;
6)    realizowanie ustaleń Prezydenta działającego jako Zgromadzenie Wspólników
MPWiK Sp. z o.o., MPEC Sp. z o.o., MZBM Rzesz
ów Sp. z o.o., MPK Sp. z o.o., MPGK
Sp. z o.o.;
7)   prowadzenie spraw związanych z nadzorem nad zarządzaniem ruchem na drogach na terenie miasta;
8)   prowadzenie spraw związanych z zatwierdzaniem projektów organizacji ruchu na drogach;
9)   prowadzenie spraw związanych z ewidencją i przechowywaniem zatwierdzonych projektów organizacji ruchu; 
10)   weryfikacja zgodności istniejących organizacji ruchu z zatwierdzonymi projektami organizacji ruchu;
11)   prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na wykorzystywanie dróg w sposób szczególny (wyłączanie z ruchu, utrudnienia w ruchu drogowym, korowody, imprezy, pielgrzymki i procesje).
4. Do zadań Oddziału Ewidencjonowania, Monitorowania i Rozliczania Inwestycji należy w szczególności:
1) sporządzanie zestawień zadań inwestycyjnych proponowanych do ujęcia w projekcie
bud
żetu oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta na podstawie wniosków
mieszka
ńców, Rad Osiedli, jednostek i instytucji w sprawie budowy, rozbudowy
i modernizacji urz
ądzeń komunalnych, infrastruktury komunalnej i budownictwa
mieszkaniowego, remont
ów i modernizacji budynków mieszkalnych stanowiących
w
łasność gminy oraz gminnych obiektów użyteczności publicznej i urządzeń
towarzyszących w osiedlach mieszkaniowych (domy kultury, szkoły, przedszkola,
żłobki, obiekty służby zdrowia oraz pomocy społecznej i inne);
2)    prowadzenie ewidencji zadań inwestycyjnych realizowanych przez wydział
w układzie klasyfikacji budżetowej;
3)   przygotowywanie wniosków o dokonanie stosownych zmian budżetu i Wieloletniej
Prognozy Finansowej miasta wraz z uzasadnieniem w przypadku konieczno
ści ich
wprowadzenia;
4)    aktualizacja planów finansowych po zmianach dokonanych uchwałami Rady i zarządzeniami Prezydenta;
5)    dokonywanie wstępnej kontroli zgodności z planami finansowymi wniosków o uruchomienie procedury zamówień publicznych i zawieranych umów oraz pozostałych umów nie objętych procedurami ustawy Prawo zamówień publicznych w ramach zadań inwestycyjnych realizowanych przez wydział;
6)    prowadzenie ewidencji umów zawartych na przygotowanie i realizację zadań inwestycyjnych;
7)    sporządzanie i aktualizacja planów zamówień publicznych na rok budżetowy w zakresie zadań inwestycyjnych realizowanych przez wydział;
8)    przyjmowanie i sprawdzanie faktur pod względem zgodności z zapisami umowy, protokołami odbioru robót oraz planem wydatków inwestycyjnych według źródeł finansowania i ich kompletności;
9)    prowadzenie narastająco ewidencji wydatków odrębnie dla każdego z zadań oraz łącznie w układzie klasyfikacji budżetowej; 
10)   uzgadnianie prowadzonej ewidencji faktur z Wydziałem Księgowo-Rachunkowym w okresach miesięcznych;
11)   sporządzanie w ustalonych terminach sprawozdań i informacji z wykonania zadań inwestycyjnych i wykorzystania środków na ich realizację;
12)   proponowanie do ujęcia w Wieloletniej Prognozie Finansowej zadań wynikających z Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych, współpraca w tym zakresie z sąsiednimi gminami, Biurem Rozwoju Miasta Rzeszowa i MPWiK Sp. z o.o. oraz sporządzanie sprawozdań z tym związanych;
13)   prowadzenie ewidencji tych zadań;
14)   prowadzenie spraw organizacyjnych wydziału;
15)   przyjmowanie, rejestrowanie i wysyłanie korespondencji;
16) prowadzenie ewidencji dowodów księgowych i ofert wpływających do wydziału.
5. Do zada
ń Oddziału Przygotowania Inwestycji należy w szczególności:
1)    przygotowywanie zadań inwestycyjnych w zakresie umożliwiającym uzyskanie pozwolenia na budowę oraz przeprowadzania przetargów na wykonanie robót;
2)    przygotowywanie materiałów do przeprowadzenia procedury przetargowej przy uwzględnieniu programu APPIA;
3)    przygotowywanie do realizacji zadań inwestycyjnych ujętych w budżecie miasta, których wartość nie jest objęta ustawą Prawo zamówień publicznych;
4)    współdziałanie ze wszystkimi gestorami uzbrojenia terenu przed planowanym przygotowaniem dokumentacji na realizację inwestycji;
5)     przekazywanie do Oddziału Realizacji Inwestycji dokumentacji łącznie
z pozwoleniem na budow
ę na zadania ujęte w budżecie miasta;
6)   współdziałanie z jednostkami organizacyjnymi w sprawie planowanej realizacji uzbrojenia komunalnego i obiektów kubaturowych na terenach zarządzanych przez te jednostki;
7)   przygotowywanie materiałów do wniosków o uzyskanie środków pozabudżetowych na wytypowane zadania;
8)   przygotowywanie propozycji do wniosków o dokonanie stosownych zmian budżetu i Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta wraz z uzasadnieniem w przypadku konieczności ich wprowadzenia;
9)   zestawianie poniesionych wydatków na przygotowanie dokumentacji dla zadań
zakończonych i przekazanie ich do Oddziału Ewidencjonowania, Monitorowania
i Rozliczania Inwestycji do sporz
ądzenia dokumentów OT;
10)   sporządzanie w ustalonych terminach materiałów do sprawozdań i informacji z wykonania zadań inwestycyjnych i wykorzystania środków na ich realizację;
11)   uczestnictwo w dyskusjach publicznych związanych z uchwalanymi zmianami do projektów studium uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz strategii i projektów rozwoju społeczno gospodarczego     miasta     i    jego    zmiany    oraz    opracowywanie    wniosków i uwag do tych projektów;
12) współdziałanie z Biurem Rozwoju Miasta Rzeszowa przy opracowywaniu projektów
plan
ów inwestycyjnych w połączeniu z uchwalanymi planami zagospodarowania
przestrzennego dla miasta i zmiany tych plan
ów;
13) prowadzenie ewidencji wydatków dla zadań inwestycyjnych oddziału,
6. Do zada
ń Oddziału Realizacji Inwestycji należy w szczególności:
1)     prowadzenie robót budowlanych na zadaniach inwestycyjnych po przyjęciu dokumentacji wraz z pozwoleniem (zgłoszeniem) na wykonanie robót;
2)     prowadzenie nadzoru inwestorskiego na przyjętych do realizacji zadaniach inwestycyjnych (finansowanych ze środków budżetu miasta, UE, udziałów ludności oraz pożyczek spółdzielni mieszkaniowych, kredytów I innych środków), a w szczególności:
 
a)   sprawdzanie złożonych ofert w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
b)   zgłaszanie do właściwych instytucji zamiaru rozpoczęcia robót;
 
c)        protokolarne przekazywanie wykonawcy terenu budowy, dokumentacji projektowej wraz z pozwoleniem na budowę i dziennika budowy;
d)     współpraca z nadzorami gestorów istniejącego uzbrojenia podziemnego w zakresie odbiorów wykonanych robót;
e)     organizowanie odbiorów wykonanych robót i odbiorów końcowych
zako
ńczonych zadań inwestycyjnych;
f) zawiadamianie właściwych organów o zakończeniu inwestycji oraz uzyskiwanie
zgody na ich u
żytkowanie;
g) przyjmowanie i sprawdzanie faktur pod względem merytorycznym: zgodności
z zapisami umowy, protoko
łami odbioru robót, planem wydatków inwestycyjnych
wed
ług źródeł finansowania oraz ich kompletności i przekazywania do Oddziału
Ewidencjonowania, Monitorowania i Rozliczania Inwestycji;

h)     dokonywanie     końcowego     wyliczenia     wartości     zakończonych     zadań
inwestycyjnych i przekazywanie Ich do Oddziału Ewidencjonowania, Monitorowania
i Rozliczania Inwestycji do sporządzenia dowodów OT;
i) przeprowadzanie w okresie gwarancji przeglądów stanu technicznego obiektów
i egzekwowanie usunięcia usterek;
j) wyliczanie kar umownych zgodnie z zapisami umów I przekazywanie poleceń ich
potrącenia do Oddziału Ewidencjonowania, Monitorowania i Rozliczania Inwestycji.
3)      sporządzanie w ustalonych terminach materiałów do sprawozdań
i informacji z wykonania zadań inwestycyjnych i wykorzystania środków na ich
realizacj
ę;
4)   przygotowywanie materiałów do zlecenia zamówienia publicznego na wykonanie
rob
ót budowlanych, których wartość nie jest objęta postępowaniem w trybie ustawy
Prawo zam
ówień publicznych;
5)    dokonywanie przeglądu otrzymanej z Oddziału Przygotowania Inwestycji
dokumentacji projektowej na zadania planowane do realizacji i zg
łaszanie uwag przed
przygotowaniem wniosku o przeprowadzenie przetargu na wykonanie rob
ót.
6)   przygotowanie materiałów dla Biura Gospodarki Mieniem Miasta Rzeszowa do naliczania opłat adlacenckich z tytułu wykonania uzbrojenia terenu ze środków gminy;
7)   weryfikacja rozliczeń zadań inwestycyjnych i sporządzanie dokumentów OT oraz prowadzenia ewidencji dowodów OT;
8)   prowadzenie ewidencji wydatków dla zadań inwestycyjnych oddziału.
7. Wydział Inwestycji wspomaga nadzór Prezydenta nad Miejskim Zarządem Dróg w Rzeszowie, Zarządem Zieleni Miejskiej w Rzeszowie, Zarządem Transportu Miejskiego w Rzeszowie, MPGK - Rzeszów Sp. z o.o., MPWiK Sp. z o.o., MPEC - Rzeszów Sp. z o.o., MZBM Rzeszów Sp. z o.o., MPK - Rzeszów Sp. z o.o. oraz współdziała z Powiatowym Inspektoratem Nadzoru Budowlanego dla miasta.

 

 

 

 

 

 

 

Opublikował(a): 18.09.2018 07:30, Sławomir Stelmach
Wytworzył(a): 05.08.2008 12:42, Urszula Kukulska
Drukuj Poleć znajomym