Wersja Archiwalna

Siedziba

Adres: ul. Rynek 12, 35-064 Rzeszów
Telefon: 017 875 45 48
Fax: 017 875 45 51
E-Mail: gk@erzeszow.pl
Godziny pracy: poniedziałek – piątek 7.30 - 15.30, środa - 7.30 – 17.00

Dyrektor

Imię i nazwisko: Urszula KUKULSKA
Siedziba: ul. Rynek 12, 35-064 Rzeszów
Telefon: 017 875 45 48
E-Mail:
Kompetencje: Kieruje i organizuje pracę Wydziału.

 

Zadania
 
1.      Przygotowanie i realizacja inwestycji w zakresie:
- infrastruktury komunalnej (obiektów i urządzeń komunalnych),
- budownictwa mieszkaniowego,
- obiektów użyteczności publicznej.               
2.      Modernizacja i rozbudowa obiektów użyteczności publicznej stanowiących własność Gminy Miasta Rzeszów.         
3.      Utrzymanie obiektów i urządzeń komunalnych, stanowiących własność Gminy Miasto Rzeszów a w szczególności:
- cmentarzy komunalnych,
- szaletów publicznych,
- słupów i tablic ogłoszeniowych,
- kanalizacji deszczowej i studni publicznych,
- rowów i potoków,
- pojemników do selektywnej zbiórki surowców wtórnych
4.      Prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem porządku i czystości na terenie miasta a w szczególności:
- likwidacja „dzikich” wysypisk,
- obsługa selektywnej zbiórki surowców wtórnych oraz odpadów niebezpiecznych.
5.      Tymczasowe utrzymanie zasobów gruntu miasta nie przekazanych innym jednostkom do utrzymania.
6.      Prowadzenie spraw związanych z bezdomnymi zwierzętami i utrzymaniem schronisk, a także zbieranie padłych i zabitych zwierząt z terenu miasta.
7.      Przygotowanie zezwoleń na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności w zakresie:
- odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,
- opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,
- ochrony przed bezdomnymi zwierzętami,
- prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt.
8.      Prowadzenie ewidencji:
- zbiorników bezodpływowych,
- przydomowych oczyszczalni ścieków,
- umów zawartych na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
9.      Prowadzenie postępowania administracyjnego oraz przygotowanie decyzji w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych w przypadku właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli umów na odbieranie odpadów komunalnych z nieruchomości bądź na opróżnianie zbiorników bezodpływowych.
10. Wyznaczanie miejsc pracy w jednostkach organizacyjnych miasta dla osób skazanych na karę ograniczenia wolności oraz pracę społeczno-użyteczną.
11. Prowadzenie spraw dotyczących budynków wielomieszkaniowych stanowiących własność osób fizycznych w zakresie aktualizowania zadłużeń hipotecznych z tytułu wykonanych remontów budynków ze środków budżetu państwa oraz wydawanie właścicielom zaświadczeń o ich spłacie.
12. Wyrażanie zgody na odprowadzanie wód opadowo-rozstopowych do kolektorów miejskich oraz rowów i potoków komunalnych będących w utrzymaniu Wydziału.
13. Wyrażanie zgody na wykonanie przepustów na rowach i potokach komunalnych będących w utrzymaniu Wydziału.
 
Tryb działania
 
Ad-1. Przyjmowanie i ewidencjonowanie wniosków obywateli, Rad Osiedli, jednostek i instytucji w sprawie budowy, rozbudowy i modernizacji urządzeń komunalnych, infrastruktury komunalnej i budownictwa mieszkaniowego, remontów i modernizacji budynków mieszkalnych stanowiących własność gminy oraz gminnych obiektów użyteczności publicznej i urządzeń towarzyszących w osiedlach mieszkaniowych (domy kultury, szkoły, przedszkola, żłobki, obiekty służby zdrowia i pomocy społecznej i inne). Opracowywanie programów wieloletnich i planów rocznych w zakresie realizacji inwestycji z uwzględnieniem źródeł finansowania. Przygotowywanie i realizacja zadań inwestycyjnych objętych planem rocznym zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Rzeszowa o uchwaleniu budżetu miasta na dany rok.
Ad-2. Przyjmowanie wniosków jednostek gminnych zarządzających obiektami użyteczności publicznej w sprawie rozbudowy i modernizacji obiektów. Po ujęciu zadania do planu danego roku, zgodnie z uchwałą Rady Miasta Rzeszowa o uchwaleniu budżetu, przygotowywanie dokumentacji i realizacja robót,
Ad-3. Zlecanie robót remontowych w zakresie utrzymania obiektów i urządzeń komunalnych stanowiących własność gminy ujętych w budżecie miasta na dany rok ( cmentarzy, szaletów,
kanalizacji deszczowej, studni publicznych, rowów i potoków, słupów i tablic ogłoszeniowych, pojemników do selektywnej zbiórki surowców wtórnych). Kontrolowanie i odbiór zleconych prac od wykonawców zgodnie z zawartymi umowami.
Ad-4. Kontrola wraz ze Strażą Miejską terenów stanowiących własność miasta znajdujących się w utrzymaniu Wydziału w zakresie utrzymania czystości i porządku. Zlecanie i odbiór prac związanych z usuwaniem „dzikich” wysypisk z terenów zasobów gruntu miasta. Nadzór nad prowadzoną na terenie miasta Rzeszowa przez MPGK-Rzeszów selektywną zbiórką surowców wtórnych. Przygotowanie, nadzór oraz przeprowadzanie dwukrotnie w ciągu roku wraz z firmą EKO-TOP obwoźnej zbiórki odpadów niebezpiecznych na terenie Rzeszowa.
Ad-5. Zlecanie, nadzór oraz odbiór prac związanych z:
- koszeniem traw i chwastów oraz wycince krzewów, a także odrostów korzeniowych na terenach zasobów gruntu miasta znajdujących się w utrzymaniu Wydziału
- wycinką oraz przycinką drzew na terenach gminnych nie leżących w pasach drogowych i na terenach zieleni urządzonej
- rozbiórką opuszczonych obiektów budowlanych zlokalizowanych na terenach będących w zasobach gminy.
Ad-6. Działalność Wydziału w zakresie bezdomnych zwierząt obejmuje:
- nadzór nad utrzymaniem schroniska dla bezdomnych zwierząt przy ul. Ciepłowniczej 3 w Rzeszowie,
- nadzór i partycypację w kosztach utrzymania schroniska dla bezdomnych zwierząt w Mielcu,
- rozliczenie kosztów zbierania padłych i zabitych zwierząt z terenu miasta i ich transportu do zakładów utylizacji,
- nadzór nad przeprowadzanymi zabiegami sterylizacji „dziko” żyjących kotów,
- nadzór nad dożywianiem „dziko” żyjących kotów.
Ad-7. Rozpatrywanie składanych wniosków jednostek i osób fizycznych oraz przygotowywanie zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie:
- odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,
- opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,
- ochrony przed bezdomnymi zwierzętami,
- prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt.
Ad-8. Wprowadzanie danych i aktualizacja bazy danych ewidencji:
- zbiorników bezodpływowych w celu kontroli częstotliwości ich opróżniania,
- przydomowych oczyszczalni ścieków w celu kontroli częstotliwości i sposobu pozbywania się komunalnych osadów ściekowych,
- umów zawartych na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w celu kontroli wykonywania przez właścicieli nieruchomości i przedsiębiorców obowiązków wynikających z ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 roku nr 236 poz. 2008 z późń. zm.)
 
Struktura organizacyjna
 
W skład Wydziału wchodzą następujące komórki organizacyjne, posługujące się przy znakowaniu prowadzonych spraw niżej określonymi symbolami:
·      Oddział Planowania i Przygotowania Inwestycji – GK.I,
·      Oddział Realizacji Inwestycji – GK.II,
·      Referat Gospodarki Komunalnej – GK.III.
                                                                                                     
Prowadzone sprawy
 
Bieżące przyjmowanie korespondencji w sprawach związanych z działalnością prowadzoną przez Wydział w zakresie inwestycji gospodarki komunalnej oraz utrzymania obiektów i urządzeń komunalnych i udzielanie odpowiedzi zainteresowanym.
Opublikował(a): 18.09.2018 07:30, Krzysztof Janda
Wytworzył(a): 05.08.2008 12:42, Urszula Kukulska
Drukuj Poleć znajomym