Wersja Archiwalna

Wydział Księgowo-Rachunkowy

Siedziba

Adres: ul. Okrzei 1, 35-064 Rzeszów
Telefon:  017 875 42 20 
Fax: 017 875 42 30
E-Mail: kr@um.rzeszow.pl
Godziny pracy: poniedziałek – piątek 7.30 - 15.30, środa - 7.30 – 17.00

Dyrektor

Imię i nazwisko: Grażyna ŻAROWSKA-HOMIK
Siedziba: ul. Okrzei 1, 35-064 Rzeszów
Telefon:  017 875 42 20 
E-Mail: kr@erzeszow.pl
Kompetencje: 

  1. Prowadzenie rachunkowości Urzędu Miasta.
  2. Realizacja budżetu Miasta w ramach planu finansowego Urzędu Miasta w zakresie niepodatkowych dochodów i wydatków oraz funduszy celowych.
  3. Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi w ramach obsługiwanych rachunków bankowych.
  4. Obsługa pracowników i usługodawców, Radnych Rady Miasta i Przewodniczących Rad Osiedli oraz stypendystów w zakresie naliczenia i rozliczenia wypłat wynagrodzeń, diet i stypendiów.
  5. Prowadzenie ewidencji bilansowej i pozabilansowej majątku Urzędu Miasta.
  6. Prowadzenie obsługi finansowej i  kasowej oraz wyodrębnionej ewidencji księgowej projektów dofinansowanych środkami pomocowymi, zgodnie z odrębnymi przepisami 

 


Struktura organizacyjna 
  
1. Wydziałem Księgowo – Rachunkowym kieruje dyrektor wydziału – Główny Księgowy Urzędu, przy pomocy zastępcy dyrektora wydziału oraz kierowników oddziałów.
2. W Wydziale Księgowo - Rachunkowym tworzy się następujące oddziały:
   a) Oddział księgowości dochodów niepodatkowych i wydatków Urzędu;
   b) Oddział płac i świadczeń oraz ewidencji majątku Urzędu;
   c) Oddział księgowości projektów finansowanych środkami pomocowymi i funduszy celowych.
 


Zadania 

Do zadań Wydziału Księgowo – Rachunkowego należy obsługa finansowo - księgowa Urzędu jako jednostki budżetowej, w zakresie niepodatkowych dochodów i wydatków oraz funduszy celowych, a także projektów współfinansowanych środkami pomocowymi.

 

Do zadań Oddziału księgowości dochodów niepodatkowych i wydatków Urzędu należy:

1) Obsługa finansowa rachunków bankowych Urzędu jako jednostki budżetowej w zakresie dochodów niepodatkowych, wydatków i sum depozytowych;

2) Obsługa kasowa zadań realizowanych przez wydziały i biura Urzędu w zakresie należności niepodatkowych, wydatków budżetowych, funduszy celowych, projektów współfinansowanych środkami pomocowymi oraz wadiów i gwarancji;

3) Ewidencja syntetyczna i szczegółowa dochodów niepodatkowych i wydatków budżetowych realizowanych przez Wydziały Urzędu zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowości i ustawy o finansach publicznych;

4) Prowadzenie ewidencji syntetycznej i szczegółowej inwestycji miejskich w układzie klasyfikacji budżetowej, strukturalnej, zadań inwestycyjnych oraz źródeł finansowania;

5) Prowadzenie ewidencji syntetycznej i szczegółowej sum depozytowych oraz wydatków niewygasających;

6) Ewidencja szczegółowa rozrachunków;

7) Ewidencja księgowa i miesięczne rozliczenia podatku od towarów i usług;

8) Prowadzenie ewidencji zaangażowania wydatków obciążających plan finansowy Urzędu;

9) Prowadzenie ewidencji wniosków o uruchomienie procedury zamówień publicznych i zawieranych umów oraz pozostałych umów nie objętych procedurami ustawy „Prawa zamówień publicznych”, na zakupy materiałów i realizację usług, w ramach zadań wykonywanych przez wydziały i biura Urzędu oraz dokonywanie wstępnej kontroli zgodności z planem finansowym;

10) Prowadzenie ewidencji pozabilansowej zabezpieczeń bankowych i gwarancji ubezpieczeniowych dla umów, zgodnie z ustawą „Prawo zamówień publicznych”;

11) Prowadzenie ewidencji szczegółowej wydatków organów osiedli  w podziale na poszczególne Rady;

12) Rozliczenie delegacji pracowników Urzędu i radnych;

13) Sporządzanie jednostkowych sprawozdań budżetowych Urzędu jako jednostki budżetowej;

14) Sporządzanie miesięcznych deklaracji i regulowanie zobowiązań z tytułu z tytułu opłat PFRON;

15) Sporządzanie przy współpracy z Wydziałem Organizacyjno – Administracyjnym kwartalnych i rocznych sprawozdań statystycznych  z zatrudnienia i wynagrodzeń pracowników Urzędu;

16) Sporządzanie przy współpracy wydziałów merytorycznych kwartalnych informacji o zaległościach w regulowaniu należności i zobowiązań przedsiębiorców wobec gminy i powiatu;

17) Sporządzanie jednostkowego sprawozdania finansowego – bilansu Urzędu (z załącznikami) oraz bilansów zbiorczych jednostek, zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych Miasta;

18) Przyjmowanie i weryfikowanie zestawień od jednostek organizacyjnych Miasta do bilansu skonsolidowanego i sporządzanie łącznego bilansu skonsolidowanego Gminy;

19) Przygotowanie analiz dotyczących wykonania planu finansowego Urzędu w zakresie niepodatkowych dochodów i wydatków realizowanych przez Wydziały i Biura Urzędu, dla potrzeb Prezydenta, Skarbnika i Sekretarza Miasta;
 

 

Do zadań Oddziału płac i świadczeń oraz ewidencji majątku Urzędu należy:

1) Sporządzanie list płac i obliczanie świadczeń z tytułu ubezpieczeń społecznych dla pracowników Urzędu;

2) Przygotowanie wypłat należności z tytułu: umów zleceń i o dzieło, diet radnych i przewodniczących rad osiedli, ryczałtów za korzystanie z samochodów prywatnych do celów służbowych, świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych stypendiów dla uczniów szkół oraz wynagrodzeń biegłych i członków komisji działających przy Prezydencie;

3) Naliczanie i odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu wypłat wynagrodzeń i innych należności oraz składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i Fundusz pracy;

4) Sporządzanie miesięcznych deklaracji rozliczeniowych ZUS wraz z raportami imiennymi;

5) Sporządzanie rocznych deklaracji podatku dochodowego od osób fizycznych Urzędu i informacji z tytułu rozliczeń podatku dochodowego od osób fizycznych dla pracowników, radnych, stypendystów oraz osób świadczących usługi w ramach umów cywilno – prawnych,

6) Wyliczanie wynagrodzeń dla celów emerytalno – rentowych i ustalenia kapitału początkowego dla pracowników Urzędu, a także byłych pracowników zlikwidowanych przedsiębiorstw miejskich, z wyjątkiem jednostek organizacyjnych oświaty, w oparciu o zarchiwizowane dokumenty;

7) Przygotowanie analiz z zakresu wykorzystania środków na wynagrodzenia i inne świadczenia dla potrzeb Skarbnika i Sekretarza;

8) Prowadzenie ewidencji szczegółowej środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, materiałów, pozostałych środków trwałych, długoterminowych aktywów finansowych, a także pozabilansowej ewidencji drobnego wyposażenia;

9) Naliczanie umorzenia środków trwałych oraz wartości niematerialnych  i prawnych;

10) Sporządzanie sprawozdań dotyczących majątku Urzędu zgodnie z wymogami programów statystycznych i Urzędu Statystycznego;

11) Rozliczenie inwentaryzacji prowadzonej w drodze spisu z natury.
 

 

Do zadań Oddziału księgowości projektów finansowanych środkami pomocowymi i funduszy celowych należy:

1) Weryfikacja wniosków aplikacyjnych pod względem zgodności montażu finansowego z ustawą o finansach publicznych i rachunkowości oraz z wytycznymi przyjętymi dla danego projektu w celu potwierdzenia kwalifikowalności wydatków zawartych we wniosku;

2) Sprawdzanie umowy o dofinansowanie pod względem finansowo – rachunkowym z uwzględnieniem zgodności z planem finansowym Urzędu Miasta Rzeszowa i limitami wydatków oraz uchwałami o zobowiązaniach;

3) Prowadzenie obsługi finansowej wyodrębnionych rachunków bankowych dla realizacji projektów i funduszy celowych;

4) Ewidencja syntetyczna i analityczna dochodów, przychodów i wydatków  realizowanych przez wydziały Urzędu w ramach projektów i funduszy celowych, zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowości, klasyfikacji budżetowej i strukturalnej, ustaw szczegółowych a także wytycznych dla poszczególnych projektów dofinansowanych ze środków pomocowych.

5) Ewidencja pozabilansowa zaangażowania budżetu roku bieżącego i lat przyszłych, w szczegółowości pełnej klasyfikacji budżetowej, obciążających plan finansowy Urzędu i plany finansowe funduszy celowych.

6) Sporządzanie sprawozdań budżetowych z funduszy celowych oraz cząstkowych sprawozdań budżetowych dla poszczególnych projektów;

7) Sporządzanie cząstkowych sprawozdań finansowych - bilansów z działalności finansowo wyodrębnionej;

8) Kontrola i weryfikacja, przedkładanych przez wydział realizujące projekty: sprawozdań, wniosków o płatność, raportów i innych dokumentów finansowych wymaganych przez Instytucje Wdrażające/ Pośredniczące/ Zarządzające pod względem zgodności z ewidencją księgową oraz umową o realizację projektu;

9) Przygotowanie analiz dotyczących wykonania dochodów niepodatkowych i wydatków w ramach projektów współfinansowanych ze środków unijnych oraz przychodów i wydatków funduszy celowych, realizowanych przez wydziały Urzędu, dla potrzeb Prezydenta, Skarbnika i Sekretarza;

10) Przygotowanie do archiwizacji dokumentacji finansowo – księgowej projektów współfinansowanych ze środków pomocowych zgodnie z odrębnymi pzepisami.
 
 


Dotacje

 

Dotacje otrzymane od jednostek samorządu terytorialnego przez Gminę Miasto Rzeszów w 2007 r.

 

Dotacje przekazane innym jednostkom samorządu terytorialnego przez Gminę Miasto Rzeszów w 2007 r.

 

Dotacje otrzymane od jednostek samorządu terytorialnego przez Gminę Miasto Rzeszów w 2008 r.

 

Dotacje przekazane innym jednostkom samrządu terytorialnego przez Gminę Miasto Rzeszów w 2008 r.

 

Informacja zgodnie z art. 37 ust.1 pkt 2 Ustawy o finansach publicznych (Dz.U. 157, poz.1240 z późn.zm.):

 

Dotacje otrzymane z budżetu jednostek samorządu terytorialnego przez Gminę Miasto Rzeszów w 2009 r.

 

Dotacje udzielone innym jednostkom samorządu terytorialnego przez Gminę Miasto Rzeszów w 2009 r.

 

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat Prezydent Miasta Rzeszowa w okresie od 01.01.2009 do 31.12.2009 r. udzielił ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożył spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł

 

 


Wysokość opłat i Prowadzone sprawy 

Nie dotyczy 
 

 
 


Rejestry, ewidencje, archiwa 
 
Nie dotyczy 
 
 

 


Informacje nieudostępnione 
 
Nie dotyczy 
 
 


Finanse 
  
1. Informacja o majątku UM - stan na dzień 31.12.2007 r.

2. Informacja o majątku UM - stan na dzień 31.12.2008 r.

3. Bilans skonsolidowany jednostki samorządu terytorialnego sporządzony na dzień 31.12.2007 r.

4. Bilans skonsolidowany jednostki samorządu terytorialnego sporządzony na dzień 31.12.2008 r.

5. Bilans- łączne sprawozdanie jednostek budżetowych, gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych i zakładów budżetowych Gminy Miasta Rzeszów na dzień 31 grudnia 2008r.

6. Rachunek zysków i strat łączne sprawozdanie jednostek budżetowych, gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych i zakładów budżetowych Gminy Miasta Rzeszów na dzień 31 grudnia 2008r.

7. Zestawienie zmian w funduszu łączne sprawozdanie jednostek budżetowych, gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych i zakładów budżetowych Gminy Miasta Rzeszów na dzień 31 grudnia 2008r.
  
 


Data opracowania 
 
29 lipca 2003 r., 18.05.2005 r., 31.05.2007 r., 26.02.2008 r. 
 
 


Opracowała 
 
Ewa Depa
 

 


Zatwierdziła 
 
Grażyna Żarowska Homik - Dyrektor Wydziału, Główny Księgowy Urzędu 
 
 

Opublikował(a): 17.05.2019 10:15, Grażyna Żarowska-Homik
Wytworzył(a): 05.08.2008 12:43, Grażyna Żarowska- Homik
Drukuj Poleć znajomym