Wersja Archiwalna

Wydział Księgowo-Rachunkowy

Siedziba

Adres: ul. Okrzei 1, 35-064 Rzeszów
Telefon:  017 875 42 20 
Fax: 017 875 42 30
E-Mail: kr@um.rzeszow.pl
Godziny pracy: poniedziałek – piątek 7.30 - 15.30, środa - 7.30 – 17.00

Dyrektor

Imię i nazwisko: Grażyna ŻAROWSKA-HOMIK
Siedziba: ul. Okrzei 1, 35-064 Rzeszów
Telefon:  017 875 42 20 
E-Mail: kr@erzeszow.pl
Kompetencje: 

  1. Prowadzenie rachunkowości Urzędu Miasta.
  2. Realizacja budżetu Miasta w ramach planu finansowego Urzędu Miasta w zakresie niepodatkowych dochodów i wydatków oraz funduszy celowych.
  3. Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi w ramach obsługiwanych rachunków bankowych.
  4. Obsługa pracowników i usługodawców, Radnych Rady Miasta i Przewodniczących Rad Osiedli oraz stypendystów w zakresie naliczenia i rozliczenia wypłat wynagrodzeń, diet i stypendiów.
  5. Prowadzenie ewidencji bilansowej i pozabilansowej majątku Urzędu Miasta.
  6. Prowadzenie obsługi finansowej i  kasowej oraz wyodrębnionej ewidencji księgowej projektów dofinansowanych środkami pomocowymi, zgodnie z odrębnymi przepisami 

 


Struktura organizacyjna 
  
1. Wydziałem Księgowo – Rachunkowym kieruje dyrektor wydziału – Główny Księgowy Urzędu, przy pomocy zastępcy dyrektora wydziału oraz kierowników oddziałów.
2. W Wydziale Księgowo - Rachunkowym tworzy się następujące oddziały:
   a) Oddział księgowości dochodów niepodatkowych i wydatków Urzędu;
   b) Oddział płac i świadczeń oraz ewidencji majątku Urzędu;
   c) Oddział księgowości projektów finansowanych środkami pomocowymi i funduszy celowych.
 


Zadania 

Do zadań Wydziału Księgowo – Rachunkowego należy obsługa finansowo - księgowa Urzędu jako jednostki budżetowej, w zakresie niepodatkowych dochodów i wydatków oraz funduszy celowych, a także projektów współfinansowanych środkami pomocowymi.

 

Do zadań Oddziału księgowości dochodów niepodatkowych i wydatków Urzędu należy:

1) Obsługa finansowa rachunków bankowych Urzędu jako jednostki budżetowej w zakresie dochodów niepodatkowych, wydatków i sum depozytowych;

2) Obsługa kasowa zadań realizowanych przez wydziały i biura Urzędu w zakresie należności niepodatkowych, wydatków budżetowych, funduszy celowych, projektów współfinansowanych środkami pomocowymi oraz wadiów i gwarancji;

3) Ewidencja syntetyczna i szczegółowa dochodów niepodatkowych i wydatków budżetowych realizowanych przez Wydziały Urzędu zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowości i ustawy o finansach publicznych;

4) Prowadzenie ewidencji syntetycznej i szczegółowej inwestycji miejskich w układzie klasyfikacji budżetowej, strukturalnej, zadań inwestycyjnych oraz źródeł finansowania;

5) Prowadzenie ewidencji syntetycznej i szczegółowej sum depozytowych oraz wydatków niewygasających;

6) Ewidencja szczegółowa rozrachunków;

7) Ewidencja księgowa i miesięczne rozliczenia podatku od towarów i usług;

8) Prowadzenie ewidencji zaangażowania wydatków obciążających plan finansowy Urzędu;

9) Prowadzenie ewidencji wniosków o uruchomienie procedury zamówień publicznych i zawieranych umów oraz pozostałych umów nie objętych procedurami ustawy „Prawa zamówień publicznych”, na zakupy materiałów i realizację usług, w ramach zadań wykonywanych przez wydziały i biura Urzędu oraz dokonywanie wstępnej kontroli zgodności z planem finansowym;

10) Prowadzenie ewidencji pozabilansowej zabezpieczeń bankowych i gwarancji ubezpieczeniowych dla umów, zgodnie z ustawą „Prawo zamówień publicznych”;

11) Prowadzenie ewidencji szczegółowej wydatków organów osiedli  w podziale na poszczególne Rady;

12) Rozliczenie delegacji pracowników Urzędu i radnych;

13) Sporządzanie jednostkowych sprawozdań budżetowych Urzędu jako jednostki budżetowej;

14) Sporządzanie miesięcznych deklaracji i regulowanie zobowiązań z tytułu z tytułu opłat PFRON;

15) Sporządzanie przy współpracy z Wydziałem Organizacyjno – Administracyjnym kwartalnych i rocznych sprawozdań statystycznych  z zatrudnienia i wynagrodzeń pracowników Urzędu;

16) Sporządzanie przy współpracy wydziałów merytorycznych kwartalnych informacji o zaległościach w regulowaniu należności i zobowiązań przedsiębiorców wobec gminy i powiatu;

17) Sporządzanie jednostkowego sprawozdania finansowego – bilansu Urzędu (z załącznikami) oraz bilansów zbiorczych jednostek, zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych Miasta;

18) Przyjmowanie i weryfikowanie zestawień od jednostek organizacyjnych Miasta do bilansu skonsolidowanego i sporządzanie łącznego bilansu skonsolidowanego Gminy;

19) Przygotowanie analiz dotyczących wykonania planu finansowego Urzędu w zakresie niepodatkowych dochodów i wydatków realizowanych przez Wydziały i Biura Urzędu, dla potrzeb Prezydenta, Skarbnika i Sekretarza Miasta;
 

 

Do zadań Oddziału płac i świadczeń oraz ewidencji majątku Urzędu należy:

1) Sporządzanie list płac i obliczanie świadczeń z tytułu ubezpieczeń społecznych dla pracowników Urzędu;

2) Przygotowanie wypłat należności z tytułu: umów zleceń i o dzieło, diet radnych i przewodniczących rad osiedli, ryczałtów za korzystanie z samochodów prywatnych do celów służbowych, świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych stypendiów dla uczniów szkół oraz wynagrodzeń biegłych i członków komisji działających przy Prezydencie;

3) Naliczanie i odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu wypłat wynagrodzeń i innych należności oraz składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i Fundusz pracy;

4) Sporządzanie miesięcznych deklaracji rozliczeniowych ZUS wraz z raportami imiennymi;

5) Sporządzanie rocznych deklaracji podatku dochodowego od osób fizycznych Urzędu i informacji z tytułu rozliczeń podatku dochodowego od osób fizycznych dla pracowników, radnych, stypendystów oraz osób świadczących usługi w ramach umów cywilno – prawnych,

6) Wyliczanie wynagrodzeń dla celów emerytalno – rentowych i ustalenia kapitału początkowego dla pracowników Urzędu, a także byłych pracowników zlikwidowanych przedsiębiorstw miejskich, z wyjątkiem jednostek organizacyjnych oświaty, w oparciu o zarchiwizowane dokumenty;

7) Przygotowanie analiz z zakresu wykorzystania środków na wynagrodzenia i inne świadczenia dla potrzeb Skarbnika i Sekretarza;

8) Prowadzenie ewidencji szczegółowej środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, materiałów, pozostałych środków trwałych, długoterminowych aktywów finansowych, a także pozabilansowej ewidencji drobnego wyposażenia;

9) Naliczanie umorzenia środków trwałych oraz wartości niematerialnych  i prawnych;

10) Sporządzanie sprawozdań dotyczących majątku Urzędu zgodnie z wymogami programów statystycznych i Urzędu Statystycznego;

11) Rozliczenie inwentaryzacji prowadzonej w drodze spisu z natury.
 

 

Do zadań Oddziału księgowości projektów finansowanych środkami pomocowymi i funduszy celowych należy:

1) Weryfikacja wniosków aplikacyjnych pod względem zgodności montażu finansowego z ustawą o finansach publicznych i rachunkowości oraz z wytycznymi przyjętymi dla danego projektu w celu potwierdzenia kwalifikowalności wydatków zawartych we wniosku;

2) Sprawdzanie umowy o dofinansowanie pod względem finansowo – rachunkowym z uwzględnieniem zgodności z planem finansowym Urzędu Miasta Rzeszowa i limitami wydatków oraz uchwałami o zobowiązaniach;

3) Prowadzenie obsługi finansowej wyodrębnionych rachunków bankowych dla realizacji projektów i funduszy celowych;

4) Ewidencja syntetyczna i analityczna dochodów, przychodów i wydatków  realizowanych przez wydziały Urzędu w ramach projektów i funduszy celowych, zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowości, klasyfikacji budżetowej i strukturalnej, ustaw szczegółowych a także wytycznych dla poszczególnych projektów dofinansowanych ze środków pomocowych.

5) Ewidencja pozabilansowa zaangażowania budżetu roku bieżącego i lat przyszłych, w szczegółowości pełnej klasyfikacji budżetowej, obciążających plan finansowy Urzędu i plany finansowe funduszy celowych.

6) Sporządzanie sprawozdań budżetowych z funduszy celowych oraz cząstkowych sprawozdań budżetowych dla poszczególnych projektów;

7) Sporządzanie cząstkowych sprawozdań finansowych - bilansów z działalności finansowo wyodrębnionej;

8) Kontrola i weryfikacja, przedkładanych przez wydział realizujące projekty: sprawozdań, wniosków o płatność, raportów i innych dokumentów finansowych wymaganych przez Instytucje Wdrażające/ Pośredniczące/ Zarządzające pod względem zgodności z ewidencją księgową oraz umową o realizację projektu;

9) Przygotowanie analiz dotyczących wykonania dochodów niepodatkowych i wydatków w ramach projektów współfinansowanych ze środków unijnych oraz przychodów i wydatków funduszy celowych, realizowanych przez wydziały Urzędu, dla potrzeb Prezydenta, Skarbnika i Sekretarza;

10) Przygotowanie do archiwizacji dokumentacji finansowo – księgowej projektów współfinansowanych ze środków pomocowych zgodnie z odrębnymi pzepisami.
 
 


Dotacje

 

Dotacje otrzymane od jednostek samorządu terytorialnego przez Gminę Miasto Rzeszów w 2007 r.

 

Dotacje przekazane innym jednostkom samorządu terytorialnego przez Gminę Miasto Rzeszów w 2007 r.

 

Dotacje otrzymane od jednostek samorządu terytorialnego przez Gminę Miasto Rzeszów w 2008 r.

 

Dotacje przekazane innym jednostkom samrządu terytorialnego przez Gminę Miasto Rzeszów w 2008 r.

 

Informacja zgodnie z art. 37 ust.1 pkt 2 Ustawy o finansach publicznych (Dz.U. 157, poz.1240 z późn.zm.):

 

Dotacje otrzymane z budżetu jednostek samorządu terytorialnego przez Gminę Miasto Rzeszów w 2009 r.

 

Dotacje udzielone innym jednostkom samorządu terytorialnego przez Gminę Miasto Rzeszów w 2009 r.

 

Dotacje otrzymane z budżetów jednostek samorządu terytorialnego przez Gminę Miasto Rzeszów w 2010 r.

 

Dotacje udzielone innym jednostkom samorządu terytorialnego przez Gminę Miasto Rzeszów w 2010 r.

 

Dotacje otrzymane z budżetów jednostek samorządu terytorialnego przez Gminę Miasto Rzeszów w 2011 r.

 

Dotacje udzielone innym jednostkom samorządu terytorialnego przez Gminę Miasto Rzeszów w 2011 r.


 

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat Prezydent Miasta Rzeszowa w okresie od 01.01.2009 do 31.12.2009 r. udzielił ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożył spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł

 

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat Prezydenta Miasta Rzeszowa w okresie od 01.01.2010 do 31.12.2010 r. udzielił ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożył spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł.

 

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat Prezydenta Miasta Rzeszowa w okresie od 01.01.2011 do 31.12.2011 r. udzielił ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożył spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł.

 

 


Wysokość opłat i Prowadzone sprawy 

Nie dotyczy 
 

 
 


Rejestry, ewidencje, archiwa 
 
Nie dotyczy 
 
 

 


Informacje nieudostępnione 
 
Nie dotyczy 
 
 


Finanse 

 

I. Informacja o stanie majątku UM

II. Bilans skonsolidowany Miasta Rzeszowa

III. Sprawozdania finansowe 

 

 

 


Data opracowania 
 
29 lipca 2003 r., 18.05.2005 r., 31.05.2007 r., 26.02.2008 r. 23.08.2010r.
 
 


Opracowała 
 
Ewa Depa
 

 


Zatwierdziła 
 
Grażyna Żarowska Homik - Dyrektor Wydziału, Główny Księgowy Urzędu 
 
 

Opublikował(a): 17.05.2019 10:15, Grażyna Żarowska-Homik
Wytworzył(a): 05.08.2008 12:43, Grażyna Żarowska- Homik
Drukuj Poleć znajomym