Wersja Archiwalna

Wydział Księgowo-Rachunkowy

Siedziba

Adres: ul. Okrzei 1, 35-064 Rzeszów
Telefon: 17 875 42 20 
Fax: 17 875 42 30
E-Mail: kr@um.rzeszow.pl
Godziny pracy: poniedziałek – piątek 7.30 - 15.30, środa - 7.30 – 17.00

 

Dyrektor

Imię i nazwisko: Grażyna ŻAROWSKA-HOMIK

 

p.o. Zastępcy Dyrektora

Imię i nazwisko: Agata ŚLUSARCZYK


Siedziba: ul. Okrzei 1, 35-064 Rzeszów
Telefon: 17 875 42 20 
E-Mail: kr@erzeszow.pl

 

 

Podstawą działania Wydziału Księgowo- Rachunkowego jest:

Zarządzenie Nr 19/2013 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Rzeszowa

 

 Kompetencje: 

1. Prowadzenie ksiąg rachunkowych dla ewidencji dochodów niepodatkowych i wydatków na wszystkich etapach związanych z ich rozliczaniem, w zakresie określonym w planie finansowym Urzędu dla Wydziału Księgowo- Rachunkowego, w tym projektów dofinansowanych środkami pomocowymi zgodnie z odrębnymi przepisami.
2. Prowadzenie ksiąg rachunkowych dla ewidencjonowania funduszu celowego i działalności finansowo wyodrębnionych, w tym sum depozytowych.
3. Obsługa finansowa i kasowa zadań wymienionych w pkt. 1 i 2.
4. Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi w ramach rachunków bankowych prowadzonych przez Wydział.
5. Sporządzanie sprawozdań budżetowych, finansowych i statystycznych z zakresu prowadzonej ewidencji.
6. Sporządzanie łącznego sprawozdania finansowego Gminy i bilansu skonsolidowanego Gminy.
7. Obsługa pracowników i usługodawców, Radnych Miasta Rzeszowa i Przewodniczących Rad Osiedli oraz stypendystów w zakresie naliczenia i rozliczenia wypłat wynagrodzeń, diet, stypendiów i świadczeń społecznych.
8. Rozliczenie publiczno- prawne z tytułu wypłat określonych w pkt 7.
9. Rozliczanie podatku od towarów i usług dla Urzędu Miasta Rzeszowa.
10. Prowadzenie ewidencji szczegółowej majątku Urzędu.

 


 

Struktura organizacyjna:

1. Wydziałem Księgowo – Rachunkowym kieruje dyrektor wydziału- główny księgowy Urzędu, przy pomocy zastępcy dyrektora oraz kierowników oddziałów.
2. W Wydziale Księgowo - Rachunkowym tworzy się:
    a) Oddział księgowości dochodów niepodatkowych i wydatków Urzędu;
    b) Oddział płac i świadczeń oraz ewidencji majątku Urzędu;
    c) Oddział księgowości projektów finansowanych środkami pomocowymi i funduszy celowych.
 


 

Zadania 

Do zadań Oddziału księgowości dochodów niepodatkowych i wydatków Urzędu należy:
1) obsługa finansowa rachunków bankowych Urzędu, a w szczególności w zakresie dochodów niepodatkowych, w tym dochodów rządowych, wydatków i sum depozytowych, w tym opłat CEPIK;
2) kasowa obsługa zadań realizowanych przez wydziały i biura Urzędu w zakresie dochodów niepodatkowych, wydatków budżetowych, funduszu celowego, projektów współfinansowanych środkami pomocowymi oraz wadiów i gwarancji, a także innych zadań z działalności finansowo wyodrębnionych;
3) ewidencja syntetyczna i szczegółowa dochodów niepodatkowych i wydatków budżetowych realizowanych przez wydziały i biura Urzędu zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowości i ustawy o finansach publicznych;
4) prowadzenie ewidencji szczegółowej inwestycji miejskich i zadań remontowych w szczegółowości: poszczególnych zadań określonych w uchwale budżetowej i wieloletniej prognozie finansowej, klasyfikacji budżetowej i strukturalnej oraz źródeł finansowania;
5) ewidencja syntetyczna i szczegółowa:
    a) sum depozytowych,
    b) wydatków niewygasających Urzędu,
    c) zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.
6) ewidencja szczegółowa rozrachunków;
7) prowadzenie ewidencji księgowej (syntetycznej i szczegółowej) dla potrzeb rozliczania podatku od towarów i usług Urzędu;
8) prowadzenie ewidencji zaangażowania wydatków obciążających plan finansowy Urzędu roku bieżącego oraz zaangażowania w latach następnych;
9) prowadzenie ewidencji wniosków o uruchomienie procedury zamówień publicznych i zawieranych umów oraz pozostałych umów nie objętych procedurami ustawy „Prawo zamówień publicznych”, na zakupy materiałów i realizację usług, w ramach zadań wykonywanych przez wydziały i biura Urzędu oraz dokonywanie wstępnej kontroli zawieranych umów w zakresie zgodności z planem finansowym i wieloletnia prognozą finansową;
10) prowadzenie ewidencji pozabilansowej zabezpieczeń bankowych i gwarancji ubezpieczeniowych dla umów, zgodnie z ustawą „Prawo zamówień publicznych”;
11) prowadzenie ewidencji szczegółowej wydatków organów osiedli w podziale na poszczególne Rady;
12) rozliczenie delegacji pracowników Urzędu i radnych;
13) dochodzenie należności cywilnoprawnych i publicznoprawnych z tytułu dochodów niepodatkowych oraz prowadzenie ich windykacji;
14) sporządzanie danych przy współpracy z Wydziałem Organizacyjno – Administracyjnym do kwartalnych i rocznych sprawozdań statystycznych z zatrudnienia i wynagrodzeń pracowników Urzędu. 

 

Do zadań Oddziału płac i świadczeń oraz ewidencji majątku Urzędu należy:
1) sporządzanie list płac i obliczanie świadczeń z tytułu ubezpieczeń społecznych dla pracowników Urzędu;
2) przygotowanie wypłat należności z tytułu: umów zleceń i o dzieło, diet radnych i przewodniczących rad osiedli, ryczałtów za korzystanie z samochodów prywatnych do celów służbowych, świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych stypendiów dla uczniów szkół i sportowców oraz wynagrodzeń biegłych i członków komisji działających przy Prezydencie, a także staży w ramach środków funduszu celowego PFRON;
3) naliczanie i odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu wypłat wynagrodzeń i innych należności oraz składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i Fundusz pracy;
4) sporządzanie miesięcznych deklaracji rozliczeniowych ZUS wraz z raportami imiennymi;
5) sporządzanie rocznych deklaracji podatku dochodowego od osób fizycznych i informacji z tytułu rozliczeń podatku dochodowego od osób fizycznych dla pracowników, radnych, stypendystów oraz osób świadczących usługi w ramach umów cywilno – prawnych,
6) terminowe naliczanie i odprowadzanie opłat na fundusz PFRON oraz sporządzanie informacji rocznych o należnych wpłatach;
7) wyliczanie wynagrodzeń dla celów emerytalno – rentowych i ustalenia kapitału początkowego dla pracowników Urzędu, a także byłych pracowników zlikwidowanych przedsiębiorstw miejskich, z wyjątkiem jednostek organizacyjnych oświaty, w oparciu o zarchiwizowane dokumenty;
8) przygotowanie analiz z zakresu wykorzystania środków na wynagrodzenia i inne świadczenia dla potrzeb Skarbnika i Sekretarza;
9) prowadzenie ewidencji szczegółowej majątku Urzędu, a w szczególności: środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, materiałów w magazynach, pozostałych środków trwałych i pozostałych wartości niematerialnych i prawnych, a także pozabilansowej ewidencji drobnego wyposażenia;
10) naliczanie umorzenia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych;
11) rozliczanie inwentaryzacji prowadzonej w drodze spisu z natury.
12) sporządzanie sprawozdań dotyczących majątku Urzędu zgodnie z wymogami programów statystycznych. 

 

Do zadań Oddziału księgowości projektów finansowanych środkami pomocowymi i funduszy celowych należy:
1) weryfikacja wniosków aplikacyjnych w ramach kontroli formalno- rachunkowej i wstępnej kontroli zgodności z planem finansowym Urzędu i wieloletnią prognozą finansową;
2) kontrola umów o dofinansowanie pod względem formalno – rachunkowym i kontroli wstępnej w zakresie zgodności z planem finansowym Urzędu Miasta Rzeszowa, uchwałami Rady Miasta o zobowiązaniach i wieloletnią prognozą finansową oraz zarządzeniami Prezydenta;
3) prowadzenie kontroli wniosków o uruchomienie procedury zamówień publicznych i zawieranych umów nie objętych procedurami procesu zamówień publicznych, na dostawy towarów i usług w ramach zadań realizowanych w projektach z dofinansowaniem środkami pomocowymi lub finansowo wyodrębnionymi, w zakresie zgodności z planem finansowym Urzędu i wieloletnią prognozą finansową oraz ich ewidencja;
4) prowadzenie obsługi finansowej wyodrębnionych rachunków bankowych dla realizacji projektów i funduszu celowego i zadań realizowanych w ramach działalności finansowo wyodrębnionej;
5) ewidencja syntetyczna i szczegółowa dochodów, przychodów, wydatków, rozrachunków i rozliczeń realizowanych przez wydziały i biura Urzędu w ramach projektów i funduszu celowego, działalności finansowo wyodrębnionej, zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowości, ustawy o finansach publicznych, a także wytycznych dla poszczególnych środków z dofinansowania zewnętrznego;
6) ewidencja szczegółowa planu finansowego dla poszczególnych projektów, zaangażowania budżetu roku bieżącego i lat przyszłych;
7) kontrola wykorzystania środków planu finansowego funduszu celowego w ramach kontroli wstępnej;
8) sporządzanie sprawozdań rzeczowo-finansowych funduszu celowego;
9) kontrola i weryfikacja, przedkładanych przez wydziały i biura realizujące projekty: sprawozdań, wniosków o płatność, raportów i innych dokumentów finansowych wymaganych przez Instytucje Wdrażające/ Pośredniczące/ Zarządzające, w części finansowej, pod względem zgodności z ewidencją księgową oraz umową o realizację projektu.

 

Zadania wspólne oddziałów:
1) kontrola formalno- rachunkowa dowodów księgowych właściwych dla zakresu zadań Oddziału, w ramach kontroli wstępnej;
2) współpraca z bankiem obsługującym rachunki bankowe Urzędu, w zakresie objętym umową;
3) sporządzanie jednostkowych sprawozdań z dochodów niepodatkowych i wydatków Urzędu w zakresie:
    a) sprawozdań budżetowych,
    b) operacji finansowych,
    c) sprawozdania finansowego, w tym: bilansu, rachunku zysków i strat, zestawienie zmian w funduszu,
    d) sprawozdań o wydatkach strukturalnych.
4) przygotowywanie łącznego sprawozdania finansowego bilansu, rachunku wyników, zmian w funduszu, z danych łącznych Wydziału Budżetowego (jednostki oświatowe) i pozostałych jednostek organizacyjnych Miasta;
5) przyjmowanie i weryfikowanie zestawień od jednostek organizacyjnych Miasta do bilansu skonsolidowanego i sporządzanie łącznego bilansu skonsolidowanego Gminy;
6) przygotowanie analiz dotyczących wykonania planu finansowego Urzędu w zakresie niepodatkowych dochodów i wydatków realizowanych przez wydziały i biura Urzędu, dla potrzeb Prezydenta, Skarbnika i Sekretarza Miasta;
7) bieżąca współpraca z dostawcami oprogramowania informatycznego do prowadzenie ksiąg rachunkach w zakresie jego użytkowania oraz aktualizacji i modernizacji;
8) prowadzenie inwentaryzacji w drodze potwierdzenia sald i weryfikacji;
9) sporządzanie przy współpracy wydziałów merytorycznych informacji o zaległościach w regulowaniu należności i zobowiązań przedsiębiorców wobec gminy i powiatu;
10) przygotowywanie do archiwizowania i terminowe przekazywanie do archiwum dowodów księgowych i dokumentacji finansowo- księgowej z zachowaniem zasad i procedur szczególnych oraz bieżąca współpraca z archiwum zakładowym.

 


Dotacje

 

I. Informacja- art. 37 ust. 1 pkt 2 lit.- d

II. Informacja- art. 37 ust. 1 pkt 2 lit.- f

 

 


Wysokość opłat i Prowadzone sprawy 

Nie dotyczy 
 

 
 


Rejestry, ewidencje, archiwa 
 
Nie dotyczy 
 
 

 


Informacje nieudostępnione 
 
Nie dotyczy 
 
 


Finanse 

 

I. Informacja o stanie majątku UM

II. Bilans skonsolidowany Miasta Rzeszowa

III. Sprawozdania finansowe 

 

 

 


Data opracowania 
 
29 lipca 2003 r., 18.05.2005 r., 31.05.2007 r., 26.02.2008 r. 23.08.2010r.
 
 


Opracowała 
 
Beata Bartnik
 

 


Zatwierdziła 
 
Grażyna Żarowska Homik - Dyrektor Wydziału, Główny Księgowy Urzędu 
 
 

Opublikował(a): 17.05.2019 10:15, Grażyna Żarowska-Homik
Wytworzył(a): 05.08.2008 12:43, Grażyna Żarowska- Homik
Drukuj Poleć znajomym