Wersja Archiwalna

Siedziba

Adres: ul. Okrzei 1, 35-064 Rzeszów
Telefon: 017 875 42 20
Fax: 017 875 42 30
E-Mail: kr@um.rzeszow.pl
Godziny pracy: poniedziałek – piątek 7.30 - 15.30, środa - 7.30 – 17.00

Dyrektor

Imię i nazwisko: Grażyna ŻAROWSKA-HOMIK
Siedziba: ul. Okrzei 1, 35-064 Rzeszów
Telefon: 017 875 42 20
E-Mail:
Kompetencje: Kieruje i organizuje pracę Wydziału.

 


Struktura organizacyjna 
  
1. Wydziałem Księgowo – Rachunkowym kieruje dyrektor wydziału – Główny Księgowy Urzędu, przy pomocy zastępcy dyrektora wydziału oraz kierowników oddziałów.
2. W Wydziale Księgowo - Rachunkowym tworzy się następujące oddziały:
   a) Oddział księgowości dochodów niepodatkowych i wydatków Urzędu;
   b) Oddział płac i świadczeń oraz ewidencji majątku Urzędu;
   c) Oddział księgowości projektów finansowanych środkami pomocowymi i funduszy celowych.
 


Zadania 

Do zadań Wydziału Księgowo – Rachunkowego należy obsługa finansowo - księgowa Urzędu jako jednostki budżetowej, w zakresie niepodatkowych dochodów i wydatków oraz funduszy celowych, a także projektów współfinansowanych środkami pomocowymi.

Do zadań Oddziału księgowości dochodów niepodatkowych i wydatków Urzędu należy:

1) Obsługa finansowa rachunków bankowych Urzędu jako jednostki budżetowej w zakresie dochodów niepodatkowych, wydatków i sum depozytowych;

2) Obsługa kasowa rachunków bankowych prowadzonych dla zadań realizowanych przez wydziały i biura Urzędu w zakresie należności niepodatkowych, wydatków budżetowych, funduszy celowych, projektów współfinansowanych środkami pomocowymi oraz wadiów i gwarancji;

3) Ewidencja syntetyczna i szczegółowa dochodów niepodatkowych i wydatków budżetowych realizowanych przez Wydziały Urzędu zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowości i ustawy o finansach publicznych;

4) Prowadzenie ewidencji syntetycznej i szczegółowej inwestycji miejskich w układzie klasyfikacji budżetowej, strukturalnej, zadań inwestycyjnych oraz źródeł finansowania;

5) Prowadzenie ewidencji syntetycznej i szczegółowej sum depozytowych oraz wydatków niewygasających;

6) Ewidencja szczegółowa rozrachunków;

7) Ewidencja księgowa i miesięczne rozliczenia podatku od towarów i usług;

8) Prowadzenie ewidencji zaangażowania wydatków obciążających plan finansowy Urzędu;

9) Prowadzenie ewidencji wniosków o uruchomienie procedury zamówień publicznych i zawieranych umów oraz pozostałych umów nie objętych procedurami ustawy „Prawa zamówień publicznych”, na zakupy materiałów i realizację usług, w ramach zadań wykonywanych przez wydziały i biura Urzędu oraz dokonywanie wstępnej kontroli zgodności z planem finansowym;

10) Prowadzenie ewidencji pozabilansowej zabezpieczeń bankowych i gwarancji ubezpieczeniowych dla umów, zgodnie z ustawą „Prawo zamówień publicznych”;

11) Prowadzenie ewidencji szczegółowej wydatków organów osiedli  w podziale na poszczególne Rady;

12) Rozliczenie delegacji pracowników Urzędu i radnych;

13) Sporządzanie jednostkowych sprawozdań budżetowych Urzędu jako jednostki budżetowej;

14) Sporządzanie miesięcznych deklaracji i regulowanie zobowiązań z tytułu z tytułu opłat PFRON;

15) Sporządzanie przy współpracy z Wydziałem Organizacyjno – Administracyjnym kwartalnych i rocznych sprawozdań statystycznych  z zatrudnienia i wynagrodzeń pracowników Urzędu;

16) Sporządzanie przy współpracy wydziałów merytorycznych kwartalnych informacji o zaległościach w regulowaniu należności i zobowiązań przedsiębiorców wobec gminy i powiatu;

17) Sporządzanie jednostkowego sprawozdania finansowego – bilansu Urzędu (z załącznikami) oraz bilansów zbiorczych jednostek, zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych Miasta;

18) Przyjmowanie i weryfikowanie zestawień od jednostek organizacyjnych Miasta do bilansu skonsolidowanego i sporządzanie łącznego bilansu skonsolidowanego Gminy;

19) Przygotowanie analiz dotyczących wykonania planu finansowego Urzędu w zakresie niepodatkowych dochodów i wydatków realizowanych przez Wydziały i Biura Urzędu, dla potrzeb Prezydenta, Skarbnika i Sekretarza Miasta;
 

 

Do zadań Oddziału płac i świadczeń oraz ewidencji majątku Urzędu należy:

1) Sporządzanie list płac i obliczanie świadczeń z tytułu ubezpieczeń społecznych dla pracowników Urzędu;

2) Przygotowanie wypłat należności z tytułu: umów zleceń i o dzieło, diet radnych i przewodniczących rad osiedli, ryczałtów za korzystanie z samochodów prywatnych do celów służbowych, świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych oraz wynagrodzeń biegłych i członków komisji działających przy Prezydencie;

3) Naliczanie i odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu wypłat wynagrodzeń i innych należności oraz składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i Fundusz pracy;

4) Sporządzanie miesięcznych deklaracji rozliczeniowych ZUS wraz z raportami imiennymi;

5) Sporządzanie rocznych deklaracji podatku dochodowego od osób fizycznych Urzędu i informacji z tytułu rozliczeń podatku dochodowego od osób fizycznych dla pracowników, radnych, stypendystów oraz osób świadczących usługi w ramach umów cywilno – prawnych,

6) Sporządzanie wniosków do Powiatowego Urzędu Pracy o refundację wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w Urzędzie w ramach prac interwencyjnych;

7) Wyliczanie wynagrodzeń dla celów emerytalno – rentowych i ustalenia kapitału początkowego dla pracowników Urzędu, a także byłych pracowników zlikwidowanych przedsiębiorstw miejskich, z wyjątkiem jednostek organizacyjnych oświaty, w oparciu o zarchiwizowane dokumenty;

8) Przygotowanie analiz z zakresu wykorzystania środków na wynagrodzenia i inne świadczenia dla potrzeb Skarbnika i Sekretarza;

9) Prowadzenie ewidencji szczegółowej środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, materiałów, pozostałych środków trwałych, długoterminowych aktywów finansowych, a także pozabilansowej ewidencji drobnego wyposażenia;

10) Naliczanie umorzenia środków trwałych oraz wartości niematerialnych  i prawnych;

11) Sporządzanie sprawozdań dotyczących majątku Urzędu zgodnie z wymogami programów statystycznych i Urzędu Statystycznego;

12) Rozliczenie inwentaryzacji prowadzonej w drodze spisu z natury.
 

Do zadań Oddziału księgowości projektów finansowanych środkami pomocowymi i funduszy celowych należy:

1) Weryfikacja wniosków aplikacyjnych pod względem zgodności montażu finansowego z ustawą o finansach publicznych i rachunkowości oraz z wytycznymi przyjętymi dla danego projektu w celu potwierdzenia kwalifikowalności wydatków zawartych we wniosku;

2) Sprawdzanie umowy o dofinansowanie pod względem finansowo – rachunkowym z uwzględnieniem zgodności z planem finansowym Urzędu Miasta Rzeszowa i Wieloletnim Planem Inwestycyjnym oraz uchwałami o zobowiązaniach;

3) Prowadzenie obsługi finansowej wyodrębnionych rachunków bankowych dla realizacji projektów i funduszy celowych;

4) Ewidencja syntetyczna i analityczna dochodów, przychodów i wydatków  realizowanych przez wydziały Urzędu w ramach projektów i funduszy celowych, zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowości, klasyfikacji budżetowej i strukturalnej, ustaw szczegółowych  oraz wytycznych dla poszczególnych projektów dofinansowanych ze środków pomocowych;

5) Weryfikacja umów i aneksów do umów, zawieranych na realizację projektów, z Wykonawcami lub Dostawcami usług lub towarów, w zakresie zgodności z planem finansowym Urzędu Miasta, planami finansowymi funduszy celowych oraz z założeniami umów  o dofinansowanie projektów;

6) Ewidencja pozabilansowa zaangażowania budżetu roku bieżącego i lat przyszłych, w szczegółowości pełnej klasyfikacji budżetowej, na podstawie umów o dofinansowanie projektu, obciążających plan finansowy Urzędu i plany finansowe funduszy celowych;

7) Ewidencja szczegółowa inwestycji miejskich realizowanych przez wydziały Urzędu, a współfinansowanych ze środków pomocowymi w układzie klasyfikacji budżetowej, strukturalnej, zadań inwestycyjnych oraz źródeł finansowania;

8) Ewidencja analityczna rozrachunków;

9) Sporządzanie sprawozdań budżetowych z funduszy celowych oraz cząstkowych sprawozdań budżetowych dla poszczególnych projektów;

10) Kontrola i weryfikacja, przedkładanych przez wydział realizujące projekty: sprawozdań, wniosków o płatność, raportów i innych dokumentów finansowych wymaganych przez Instytucje Wdrażające/ Pośredniczące/ Zarządzające pod względem zgodności z ewidencją księgową oraz umową o realizację projektu;

11) Sporządzanie cząstkowych sprawozdań finansowych - bilansów z działalności finansowo wyodrębnionej;

12) Przygotowanie analiz dotyczących wykonania dochodów niepodatkowych i wydatków w ramach projektów współfinansowanych ze środków unijnych oraz przychodów i wydatków funduszy celowych, realizowanych przez wydziały Urzędu, dla potrzeb Prezydenta, Skarbnika i Sekretarza;

13) Przygotowanie do archiwizacji dokumentacji finansowo – księgowej projektów współfinansowanych ze środków pomocowych.
 
 


Tryb działania 
   
UCHWAŁA NRLV/87/2006 RADY MIASTA RZESZOWA z dnia 28 marca 2006 r.

w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa.

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z 8 marca 1990 o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 Nr 142, poz.1591 z późn. zm./ art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm./, art. 43 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych /Dz. U. z 2005 r. nr 249, poz. 2104/,

 

Rada Miasta Rzeszowa uchwala, co następuje:

§ 1

 
Nieprzedawnione należności pieniężne, do których nie stosuje się przepisów ustawy-Ordynacja podatkowa, przypadające Gminie Miastu Rzeszów lub jej jednostkom organizacyjnym mogą być umarzane w całości lub w części, a ich spłata odraczana lub rozkładana na raty na zasadach określonych w niniejszej uchwale.

 
§2


Należnościami pieniężnymi, o których mowa w § 1 są zaległe i bieżące należności stanowiące dochody Gminy Miasto Rzeszów, przysługujące od dłużników /osób fizycznych, osób prawnych, jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej/ wraz z należnymi odsetkami i kosztami dochodzenia należności, według stanu na dzień umorzenia lub udzielenia ulgi.

 
§ 3


1. Należności pieniężne, o których mowa w niniejszej uchwale mogą być umarzane w całości lub w części a ich spłata odraczana lub rozkładana na raty w przypadku uzasadnionym ważnym interesem publicznym lub ważnym interesem dłużnika, w szczególności w razie wystąpienia przynajmniej jednej z niżej wymienionych przesłanek:
1/ w wyniku postępowania egzekucyjnego lub na podstawie innych dowodów stwierdzono, że dłużnik nie posiada majątku, z którego można by dochodzić należności,
II dłużnik zmarł, nie pozostawiając żadnego majątku lub pozostawił ruchomości  nie podlegające egzekucji,
3/ jest oczywiste, że w postępowaniu egzekucyjnym, dotyczącym tej należności nie uzyska się kwoty przewyższającej wydatki egzekucyjne,

4/ nie można ustalić tożsamości dłużnika,
5/ odroczenie terminu zapłaty lub rozłożenie na raty nie zapewniłoby spłaty tej należności,
6/ za umorzeniem przemawiają względy gospodarcze lub społeczne,
II nie można ustalić miejsca zamieszkania dłużnika,
8/ wierzytelności nie ściągnięto w wyniku zakończenia postępowania likwidacyjnego lub upadłościowego.
2. Umorzenie należności, za które odpowiada solidarnie więcej niż jeden dłużnik, może nastąpić gdy okoliczności uzasadniające umorzenie zachodzą co   do wszystkich dłużników.
3. Jeżeli umorzenie dotyczy tylko części należności, należy równocześnie określić termin zapłaty pozostałej części należności.


§4


1. Na pisemny, uzasadniony wniosek dłużnika można odroczyć termin zapłaty należności pieniężnych lub rozłożyć termin spłaty na raty. Wniosek wraz z dowodami należy składać do kierownika właściwej jednostki organizacyjnej Gminy Miasto Rzeszów lub do właściwego merytorycznie wydziału Urzędu Miasta Rzeszowa.
2. Od należności, w których spłaceniu udzielono ulgi zgodnie z ust. 1, nie pobiera się odsetek za opóźnienie za okres od daty udzielenia ulgi do upływu ustalonych terminów zapłaty.
3. Jeżeli dłużnik nie spłaci należności w tych terminach, pozostała do spłaty należność staje się natychmiast wymagalna - wraz z należnymi odsetkami, w tym również z odsetkami, o których mowa w ust. 2.

 
§ 5

1. Upoważnia się kierowników jednostek organizacyjnych Gminy realizujących dochody miasta Rzeszowa do odraczania terminów zapłaty lub rozkładania na raty należności na okres nie dłuższy niż 1 rok od daty udzielenia ulgi, jeżeli wysokość należności nie przekracza 1-krotnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, w kwartale poprzedzającym złożenie wniosku.
2. Upoważnia się kierowników jednostek organizacyjnych Gminy realizujących dochody Miasta Rzeszowa do umarzania należności określonych w § 1 niniejszej uchwały, jeżeli wysokość należności nie przekracza 1 % minimalnego wynagrodzenia za pracę.
3. Odroczenie terminów zapłaty, rozłożenie na raty lub umorzenie, o których mowa w ust. 1 i ust. 2 następuje, w formie pisemnego oświadczenia woli, które powinno wskazać osobę dłużnika, datę, kwotę, terminy płatności przy rozłożeniu na raty lub odroczeniu terminu płatności.

 
§ 6


Upoważnia się Prezydenta Miasta Rzeszowa do umarzania, rozkładania na raty, odraczania terminów płatności należności określonych w § 1 niniejszej uchwały.

 
§ 7


Umorzenie, rozłożenie na raty, odroczenie terminów płatności należności przez Prezydenta Miasta Rzeszowa następuje w formie zarządzenia, które powinno wskazać osobę dłużnika, kwotę i datę umorzenia, terminy płatności przy rozłożeniu na raty lub odroczeniu terminu płatności.

 

§ 8


Postanowienia niniejszej uchwały mają zastosowanie do należności, o których mowa w § 1 w zakresie nieuregulowanym w przepisach powszechnie obowiązujących.

 
§ 9


Wykonanie uchwały zleca się Prezydentowi Miasta Rzeszowa.

 
§ 10


Traci moc uchwała Nr VI/39/2003 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 4 marca 2003 r. w sprawie zasad i trybu umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych gminy z tytułu niektórych należności pieniężnych do których nie stosuje się przepisów ustawy — Ordynacja podatkowa oraz udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności.

 
§ 11


Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Przewodniczący RadMiasta Rzeszowa

Waldemar Szumny

 


Dotacje

 

Dotacje otrzymane od jednostek samorządu terytorialnego przez Miasto Rzeszów w 2006 r.

Dotacje przekazane innym jednostkom samorządu terytorialnego przez Miasto Rzeszów w 2006 r.

Dotacje otrzymane od jednostek samorządu terytorialnego przez Miasto Rzeszów w 2007 r.

Dotacje przekazane innym jednostkom samorządu terytorialnego przez Miasto Rzeszów w 2007 r.

  


Wysokość opłat i Prowadzone sprawy 

Nie dotyczy 
 

 
 


Rejestry, ewidencje, archiwa 
 
Nie dotyczy 
 
 

 


Informacje nieudostępnione 
 
Nie dotyczy 
 
 


Finanse 
  
Informacja o majątku trwałym UM - stan na dzień 31.12.2003 r.
  
 


Data opracowania 
 
29 lipca 2003 r., 18.05.2005 r., 31.05.2007 r., 26.02.2008 r. 
 
 


Opracowała 
 
Anna Kwaśniak 
 

 


Zatwierdziła 
 
Grażyna Żarowska Homik - Dyrektor Wydziału, Główny Księgowy Urzędu 
 
 

 

Opublikował(a): 17.05.2019 10:15, Tomasz Wesołowski
Wytworzył(a): 05.08.2008 12:43, Grażyna Żarowska- Homik
Drukuj Poleć znajomym