Wersja Archiwalna

Rzeszowski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Siedziba

Adres: ul. Ks. Jałowego 23A, 35-010 Rzeszów
Telefon: 17 85 34 077
Fax: 17 85 35 853
Strona WWW: http://www.rosir.pl
E-Mail: rosir@rosir.pl
Godziny pracy: 6.00 - 22.00

Dyrektor

Imię i nazwisko: p.o. Janusz Makar
Siedziba: ul. ks. Jałowego 23 A, 35-010 Rzeszów
Telefon: 17 85 340 77, 17 85 358 53
E-Mail: dyrektor@rosir.pl
Kompetencje: Kierowanie Ośrodkiem zgodnie z § 6 Statutu
Godziny pracy: 7.30 - 15.30

Kompetencje :

Do podstawowych zadań i kompetencji Dyrektora ROSiR należy:

1. Kierowanie całokształtem działalności ROSiR, nadzorowanie pracy podległych komórek organizacyjnych

2. Racjonalne gospodarowanie powierzonym ROSiR majątkiem 

3. Prawidłowe dysponowanie środkami pienięznymi na podstawie zatwierdzonego planu finansowego

4. Wydawanie zarządzeń, regulaminów i instrukcji wewnętrznych

5. Podejmowanie decyzji w sprawach osobowych

Przedmiot działalności i kompetencje jednostki

Rzeszowski Ośrodek Sportu i Rekreacji jest jednostką organizacyjną Gminy Miasta Rzeszów i prowadzi działalność w formie jednostki budzetowej.

Przedmiot działalności i kompetencje ROSiR uregulowane zostały w Statucie - § 6, oraz regulaminie organizacyjnym - § 3

Wysokość opłat

Wysokość opłat ustala Dyrektor ROSiR w formie zarządzenia wewnętrznego:
- Cena biletu na pływalnie krytą:  3,50; 4,50; 5,50; 6,50; 7,50; 11,00,
- Cena biletu na kąpielisko otwarte: 3,00; 6,00; 8,00,
- Cena biletu na lodowisko: 2,00; 5,00; 7,00, 
- Cena biletu na aerobic i callanetic: 7,00,
- Cena biletu korty tenisowe: 10,00; 14,00; 28,00,
- Cena biletu w RCSW: 6,00; 35,00; 40,00; 45,00; 70,00

Statut lub forma prawna

Jednostka budzetowa.
Podstawa prawna powołania i funkcjonowania jednostki:
Uchwała nr XLI/778/2012 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 23-10-2012 w sprawie likwidacji zakładu budzetowego pod nazwą Rzeszowski Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz utworzenie jednostki budzetowej pod nazwą Rzeszowski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Statut ROSiR z dnia: 23-10-2012 

Organizacja
 
Regulamin organizacyjny 

 

Majątek

 

Stan majątku ROSiR na dzień 31.12.2013 r.

 

 

 

L.p.

Nazwa

   Kwota

1.

Grunty  

0,00

2.

Budynki,lokale i obiekty inzynierii lądowej i wodnej 

233 392,70

3.

Urządzenia techniczne i maszyny

251 124,47

4.

Środki transportu

11 400,14

5.

Pozostałe środki trwałe

219 138,53

6.

Środki trwałe budowlane

105 790,49

Razem

820 846,33

 

 

 

 

Budżet 

na 2003 r. 
na 2004 r. 
na 2005 r. 
na 2006 r. 
na 2007 r.
na 2008 r.
na 2009 r.
na 2010 r.
na 2011 r.
na 2012 r.
na 2013 r.
na 2014 r.

 


Bilans 

za 2002 r. 
za 2003 r. 
za 2004 r. 
za 2005 r. 
za 2006 r. 
za 2007 r.
za 2008 r.
za 2009 r.
za 2010 r.
za 2011 r.
za 2012 r.
za 2013 r.

Struktura organizacyjna

Udostępnienie informacj nieudostępnionej w BIP


INFORMACJA PUBLICZNA
Na podstawie art.1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2014 r. poz.782  Nr 112, poz. 1198 tekst jednolity.), informacją publiczną jest kazda informacja o sprawach publicznych.

 

DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJ

Informacja publiczna udostępniona jest:

- w Biuletynie Informacji Publicznej

- w drodze wyłozenia lub wywieszenia

- na wniosek

Informacja publiczna która moze być udostępniona niezwłocznie, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku. Jezeli informacja nie moze być udostępniona niezwłocznie, informację udostępnia się na pisemny wniosek (art. 10 ust 2).

Udostępnienie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie pózniej jednak niz w terminie 14 dni od dnia złozenia wniosku. Jezeli informacja publiczna nie moze być udostępniona w tym terminie, powiadamia się wnioskodawcę o powodach opóznienia oraz terminie, w jakim udostępni informację, nie dłuzszym jednak niz 2 miesiące od dnia złozenia wniosku. 

 

Rejestry, ewidencje, archiwa

 

1. Rejestr pism przychodzących i wychodzących

Rejestr korespondencji przychodzącej i wychodzącej

Sposób i zasady udostępniania rejestru:
Rejestr zawiera informacje o załatwianych w ROSiR sprawach.

Ze względu na to, ze rejestr zawiera dane osobowe wnioskodawców, informacje w nim zawarte nie mogą być powszechnie udostępnione /ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. 2002 r. nr 101 poz.926 ze zm./.

2. Rejestr dotyczący spraw pracowniczych (szkoleń, zwolnień lekarskich) 

Sposób i zasady udostępniania rejestru:

Dla organów administracji publicznej na zasadach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych. Dla innych podmiotów jedynie dane statystyczne.

3. Rejestr wydanych zaświadczeń

Sposób i zasady udostępniania rejestru:

Dla organów administracji publicznej na zasadach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych. Dla innych podmiotów jedynie dane statystyczne.

4. Rejestr umów

Sposób i zasady udostępniania rejestru:

Rejestr zawiera informacje o umowach zawieranych przez ROSiR z najemcami, kontrahentami i innymi podmiotami. Ze względu na to, ze rejestr zawiera dane osobowe osób, bądz wnioskodawcó, informacje w nim zawarte nie mogą być powszechnie udostępnione /ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. 2002 r. nr 101 poz.926 ze zm./.

5. Ewidencja wykorzystywanych środków budzetowych

Sposób i zasady udostępniania rejestru:

Informacja udostępniona na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Rzeszowa, lub do wgląduw siedzibie ROSiR.

6. Archiwum zakładowe

Sposób i zasady udostępniania rejestru:

Udostępnienie dokumentacji archiwum zakładowego na pisemny wniosek strony za zgodą Dyrektora ROSiR.
 
Ze względu na to, ze archiwum zawiera dane osobowe, informacje w nim zawarte nie mogą być powszechnie udostępnione /ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. 2002 r. nr 101 poz.926 ze zm./.
 
Kontrole ROSiR
 

KONTROLE ZEWNĘTRZNE PRZEPROWADZONE W ROSiR

Jednostka przeprowadzająca kontrolę

Data kontroli

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

04.02.2010

Prezydent Miasta Rzeszowa

2010

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie

01-03.03.2010

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

21.07.2014

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

2010

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

2010

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

2011

Prezydent Miasta Rzeszowa

21.04.2011

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

2011

Państwowa Inspekcja Pracy

29.11.2011

Archiwum Państwowe w Rzeszowie

30.11.2011

Wojewoda Podkarpacki

04.04.2012

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

02.-03.07.2012

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

07.08.2012

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

25.10.2012

Prezydent Miasta Rzeszowa

01.03.-10.04.2013

Prezydent Miasta Rzeszowa

19-26.04.2013

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

11.06.2013

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

18.07.2013

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

16.09.2013

Sąd Rejonowy w Rzeszowie- I Zespół Kuratorów

24.09.2013

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

16.12.2013

Pierwszy Urząd Skarbowy w Rzeszowie

24.02.2014

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej

17.03.2014

Państwowa Inspekcja Pracy

23-24.03.2014

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

03.07.2014

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

11.08.2014

Archiwum Państwowe w Rzeszowie

05.09.2014

 

 

Data opracowania: 02.07.2003 r., 22.06.2004 r., 25.03.2005 r., 18.01.2006 r., 15.03.2007 r., 26.03.2007 r., 25.05.2007 r., 4.06.2007 r., 27.02.2008 r., 13.10.2008 r., 7.11.2008 r., 27.04.2009 r., 1.06.2011 r., 02.10.2014 r.


Opracował:  Marzena Szela 

Zatwierdził: Janusz Makar

Opublikował(a): 02.03.2015 08:45, Tadeusz Hordyński
Wytworzył(a): 19.09.2008 13:18, Janusz Makar
Drukuj Poleć znajomym