Wersja Archiwalna

Rzeszowski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Siedziba

Adres: ul. Ks. Jałowego 23A, 35-010 Rzeszów
Telefon: 17 85 34 077
Fax: 17 85 35 853
Strona WWW: http://www.rosir.pl
E-Mail: rosir@rosir.pl
Godziny pracy: 6.00 - 22.00

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Dyrektor

Imię i nazwisko: p.o. Janusz Makar
Siedziba: ul. ks. Jałowego 23 A, 35-010 Rzeszów
Telefon: 17 85 340 77, 17 85 358 53
E-Mail: rosir@rosir.pl
Kompetencje: Kierowanie Ośrodkiem zgodnie z § 6 Statutu
Godziny pracy: 7.30 - 15.30

Kompetencje

Do podstawowych zadań i kompetencji Dyrektora ROSiR należy:

1. Kierowanie całokształtem działalności ROSiR, nadzorowanie pracy podległych komórek organizacyjnych

2. Racjonalne gospodarowanie powierzonym ROSiR majątkiem 

3. Prawidłowe dysponowanie środkami pieniężnymi na podstawie zatwierdzonego planu finansowego

4. Wydawanie zarządzeń, regulaminów i instrukcji wewnętrznych

5. Podejmowanie decyzji w sprawach osobowych

Przedmiot działalności i kompetencje jednostki

Rzeszowski Ośrodek Sportu i Rekreacji jest jednostką organizacyjną Gminy Miasta Rzeszów i prowadzi działalność w formie jednostki budżetowej.

Przedmiot działalności i kompetencje ROSiR uregulowane zostały w Statucie - § 6, oraz Regulaminie organizacyjnym - § 3

 

Statut lub forma prawna

 Jednostka budżetowa.
Podstawa prawna powołania i funkcjonowania jednostki:
Uchwała nr XLI/788/2012 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 23-10-2012 w sprawie likwidacji zakładu budżetowego pod nazwą Rzeszowski Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz utworzenie jednostki budżetowej pod nazwą Rzeszowski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Statut ROSiR z dnia: 23-10-2012 

Organizacja
 
Regulamin organizacyjny 
 
Struktura organizacyjna


Ochrona danych osobowych
 
Ogólna Klauzula Informacyjna ROSiR
 
ROSiR Klauzula Monitoring Wizyjnego ROSiR

 

Budżet 

na 2003 r. 
na 2004 r. 
na 2005 r. 
na 2006 r. 
na 2007 r.
na 2008 r.
na 2009 r.
na 2010 r.
na 2011 r.
na 2012 r.
- na 2013 r.
na 2014 r.
- na 2015 r.
za 2016 r.
za 2017 r.
na 2018 r.


Bilans 

za 2002 r. 
za 2003 r. 
za 2004 r. 
za 2005 r. 
za 2006 r. 
za 2007 r.
za 2008 r.
za 2009 r.
za 2010 r.
za 2011 r.
za 2012 r.
za 2013 r.
za 2014 r.
za 2015 r.
za 2016 r.
- Bilansa 2017 r.
Rachunek zysków i strat 2017 r.
Zestawienie zmian w funduszu jednostki za 2017 r.
Bilans za 2018 r.
Rachunek zysków i strat  2018 r.
Zestawienie zmian w funduszu jednostki za 2018 r.
Dodatkowe informacje i objaśnienia 2018 r.

 

 Udostępnienie informacj nieudostępnionej w BIP


INFORMACJA PUBLICZNA
Na podstawie art.1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2014 r. poz.782  Nr 112, poz. 1198 tekst jednolity.), informacją publiczną jest kazda informacja o sprawach publicznych.

 

DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJ

Informacja publiczna udostępniona jest:

- w Biuletynie Informacji Publicznej

- w drodze wyłożenia lub wywieszenia

- na wniosek

Informacja publiczna która może być udostępniona niezwłocznie, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku. Jeżeli informacja nie może być udostępniona niezwłocznie, informację udostępnia się na pisemny wniosek (art. 10 ust 2).

Udostępnienie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złozenia wniosku. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w tym terminie, powiadamia się wnioskodawcę o powodach opóźnienia oraz terminie, w jakim udostępni informację, nie dłuższym jednak niz 2 miesiące od dnia złożenia wniosku. 

 

Rejestry, ewidencje, archiwa

 

1. Rejestr pism przychodzących i wychodzących

Rejestr korespondencji przychodzącej i wychodzącej

Sposób i zasady udostępniania rejestru:
Rejestr zawiera informacje o załatwianych w ROSiR sprawach.

Ze względu na to, że rejestr zawiera dane osobowe wnioskodawców, informacje w nim zawarte nie mogą być powszechnie udostępnione /ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. 2002 r. nr 101 poz.926 ze zm./.

2. Rejestr dotyczący spraw pracowniczych (szkoleń, zwolnień lekarskich) 

Sposób i zasady udostępniania rejestru:

Dla organów administracji publicznej na zasadach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych. Dla innych podmiotów jedynie dane statystyczne.

3. Rejestr wydanych zaświadczeń

Sposób i zasady udostępniania rejestru:

Dla organów administracji publicznej na zasadach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych. Dla innych podmiotów jedynie dane statystyczne.

4. Rejestr umów

Sposób i zasady udostępniania rejestru:

Rejestr zawiera informacje o umowach zawieranych przez ROSiR z najemcami, kontrahentami i innymi podmiotami. Ze względu na to, że rejestr zawiera dane osobowe osób, bądź wnioskodawców, informacje w nim zawarte nie mogą być powszechnie udostępnione /ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. 2002 r. nr 101 poz.926 ze zm./.

5. Ewidencja wykorzystywanych środków budżetowych

Sposób i zasady udostępniania rejestru:

Informacja udostępniona na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Rzeszowa lub do wglądu w siedzibie ROSiR.

6. Archiwum zakładowe

Sposób i zasady udostępniania rejestru:

Udostępnienie dokumentacji archiwum zakładowego na pisemny wniosek strony za zgodą Dyrektora ROSiR.
 
Ze względu na to, ze archiwum zawiera dane osobowe, informacje w nim zawarte nie mogą być powszechnie udostępnione /ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. 2002 r. nr 101 poz.926 ze zm./.
 
 
Kontrole ROSiR
 
 

KONTROLE ZEWNĘTRZNE PRZEPROWADZONE W ROSiR

 

Jednostka przeprowadzająca kontrolę

Data kontroli

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

04.02.2010

Prezydent Miasta Rzeszowa

2010

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie

01-03.03.2010

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

21.07.2014

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

2010

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

2010

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

2011

Prezydent Miasta Rzeszowa

21.04.2011

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

2011

Państwowa Inspekcja Pracy

29.11.2011

Archiwum Państwowe w Rzeszowie

30.11.2011

Wojewoda Podkarpacki

04.04.2012

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

02.-03.07.2012

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

07.08.2012

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

25.10.2012

Prezydent Miasta Rzeszowa

01.03.-10.04.2013

Prezydent Miasta Rzeszowa

19-26.04.2013

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

11.06.2013

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

18.07.2013

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

16.09.2013

Sąd Rejonowy w Rzeszowie- I Zespół Kuratorów

24.09.2013

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

16.12.2013

Pierwszy Urząd Skarbowy w Rzeszowie

24.02.2014

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej

17.03.2014

Państwowa Inspekcja Pracy

23-24.03.2014

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

03.07.2014

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

11.08.2014

Archiwum Państwowe w Rzeszowie

05.09.2014

Państwowa Inspekcja Pracy

8.07.2015-10.07.2015

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

21.07.2015

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

8.09.2015

Państwowa Inspekcja Pracy

11.12.2015

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

7.03.2016

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

27.04.2016

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

11.05.2016-9.06.2016

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

15.07.2016

Państwowa Inspekcja Pracy

11.01.2017-25.01.2017

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

7.03.2017

Państwowa Inspekcja Pracy

6.04.2017-9.05.2017

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

24.04.2017

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny   05.03.2018
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny  21.03.2018 - 28.03.2018
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny  23.05.2018
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny  10.07.2018
 Inspekcja Pracy  25.07.2018

 

 

Data opracowania: 02.07.2003 r., 22.06.2004 r., 25.03.2005 r., 18.01.2006 r., 15.03.2007 r., 26.03.2007 r., 25.05.2007 r., 4.06.2007 r., 27.02.2008 r., 13.10.2008 r., 7.11.2008 r., 27.04.2009 r., 1.06.2011 r., 01.10.2014 r., 22.05.2017r., 23.05.2017r., 13.06.2017r, 22.06.2017r., 20.09.2017r., 14.12.2018r., 11.05.2019 r.


Opracował:  Marzena Szela 

Zatwierdził: Janusz Makar

 

Opublikował(a): 28.05.2019 11:28, Tadeusz Hordyński
Wytworzył(a): 19.09.2008 13:18, Janusz Makar
Drukuj Poleć znajomym