Wersja Archiwalna

Wydział Zamówień Publicznych

 

 

 

 

Siedziba

Adres: ul. Joselewicza 4, 35-064 Rzeszów
Infolinia:  1 77 88 99 00
Fax: 17 875 46 34
E-Mail: zampub@um.rzeszow.pl
Godziny pracy: poniedziałek – piątek 7.30 - 15.30

 

Dyrektor

 

Imię i nazwisko: Elżbieta Zdanowicz

Siedziba: ul. Joselewicza 4, 35-064 Rzeszów

E-Mail: zampub@um.rzeszow.pl

Kompetencje: Zapewnia prawidłowe i terminowe wykonywania zadań przez Wydział  Zamówień Publicznych. Kieruje Wydziałem i organizuje jego pracę przy pomocy zastępcy

 

 

Zastępca Dyrektora

 

Imię i nazwisko: Iwona Kosińska-Koś

 

Siedziba: ul. Joselewicza 4, 35-064 Rzeszów

E-Mail: zampub@um.rzeszow.pl

 

Kompetencje: Zapewnia prawidłowe i terminowe wykonywania zadań przez Wydział  Zamówień Publicznych. Kieruje Wydziałem i organizuje jego pracę w czasie nieobecności Dyrektora Wydziału.

 

Tryb działania

 

Zarządzenie Nr 19/2013 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Rzeszowa z późn. zm.

Zarządzenie nr 104/2014 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 23 grudnia 2014r. w sprawie regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Miasta Rzeszowa z późn. zm.


1.      Do zakresu działania Wydziału Zamówień Publicznych należy w szczególności:

1) opracowanie planu zamówień publicznych urzędu oraz jego modyfikacje;

2) prowadzenie rejestru wniosków ws. zamówienia publicznego;

3) prowadzenie postępowań związanych z udzieleniem zamówień publicznych w urzędzie na dostawy, usługi i roboty budowlane na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych, a w przypadku zamówień objętych współfinansowaniem ze środków Unii Europejskiej z uwzględnieniem przepisów prawa wspólnotowego;

4) opracowanie rocznych sprawozdań z udzielonych zamówień publicznych;

5) wsparcie merytoryczne w udzieleniu zamówień publicznych dla jednostek organizacyjnych na ich pisemny wniosek zaakceptowany przez Prezydenta;

6) prowadzenie centralnego rejestru umów;

7) zapobieganie dzieleniu zamówień na części w celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych poprzez podejmowanie czynności określonych Regulaminem udzielenia zamówień publicznych w Urzędzie Miasta Rzeszowa, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro

8) prowadzenie postępowań związanych z udzielaniem centralnych zamówień publicznych miasta, na zasadach określonych odrębnym zarządzeniem.    

Wysokość opłat

nie dotyczy

Rejestry

W Wydziale Zamówień Publicznych prowadzi się:

1.    Rejestr wniosków ws. zamówienia publicznego

2.    Centralny Rejestr Umów


Ewidencje

nie dotyczy

Archiwa

Dokumentacja postępowań o udzielenie zamówień publicznych przechowywana jest przez 5 lat (kategoria B5), licząc od pierwszego stycznia roku następującego po roku zakończenia postępowania. Umowy zawarte w wyniku postępowań w trybie zamówień publicznych przechowywane są przez 10 lat (kategoria B10), licząc od pierwszego stycznia roku następującego po roku zakończenia obowiązywania umowy. Po upływie tych okresów teczki aktowe przekazuje się do archiwum zakładowego, w trybie i na warunkach określonych w instrukcji archiwalnej.

Dokumentacja postępowań o udzielenie zamówień publicznych dofinansowanych środkami zewnętrznymi, archiwizowana jest w oparciu o odrębne, właściwe dla konkretnego zamówienia przepisy.

 


Informacje nieudostępnione

Na podst. art. 8 ust. 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych nie ujawnia się informacji skutecznie zastrzeżonych w postępowaniach o udzielanie zamówień publicznych jako tajemnica przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji


Data opracowania

20.01.2015 

Opracował: Iwona Kosińska-Koś

Zatwierdził: Elżbieta Zdanowicz

 

 

Opublikował(a): 19.06.2018 15:06, Agnieszka Świder
Wytworzył(a): 05.08.2008 12:45, Joanna Piłat-Woźniak
Drukuj Poleć znajomym