Wersja Archiwalna

Wydział Centralny Zamawiający

 

 

 

 

Siedziba

Adres: ul. Joselewicza 4, 35-064 Rzeszów
Infolinia:  1 77 88 99 00
Fax: 17 875 46 34
E-Mail: zampub@um.rzeszow.pl
Godziny pracy: poniedziałek – piątek 7.30 - 15.30

 

Dyrektor

 

Imię i nazwisko: Elżbieta Zdanowicz

Siedziba: ul. Joselewicza 4, 35-064 Rzeszów

E-Mail: zampub@um.rzeszow.pl

Kompetencje: Zapewnia prawidłowe i terminowe wykonywania zadań przez Wydział Centralny Zamawiający. Kieruje Wydziałem i organizuje jego pracę przy pomocy zastępcy

 

 

Zastępca Dyrektora

 

Imię i nazwisko: Iwona Kosińska-Koś

 

Siedziba: ul. Joselewicza 4, 35-064 Rzeszów

E-Mail: zampub@um.rzeszow.pl

 

Kompetencje: Zapewnia prawidłowe i terminowe wykonywania zadań przez Wydział  Centralny Zamawiający. Kieruje Wydziałem i organizuje jego pracę w czasie nieobecności Dyrektora Wydziału.

 

Tryb działania

 

Zarządzenie Nr 19/2013 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Rzeszowa z późn. zm.

Zarządzenie nr 104/2014 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 23 grudnia 2014r. w sprawie regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Miasta Rzeszowa z późn. zm.W Wydziale Centralnego Zamawiającego tworzy się:

 

1. Oddział Inwestycji Liniowych, którego pracą kieruje kierownik oddziału,

2. Oddział Inwestycji Architektonicznych, którego pracą kieruje kierownik oddziału,

3. Oddział Dostaw i Usług, którego pracą kieruje kierownik oddziału.

 

Do zadań poszczególnych oddziałów należy:

 

1. Oddział Inwestycji Liniowych

a) prowadzenie postępowań na roboty budowlane związane z drogami

b) prowadzenie postępowań na roboty budowlane związane z sieciami

c) prowadzenie postępowań na usługi związane z inwestycjami liniowymi

 

2. Oddział Inwestycji Architektonicznych

a) prowadzenie postępowań na roboty budowlane inne niż liniowe

b) prowadzenie postępowań na dokumentacje projektowe

c) prowadzenie postępowań na utrzymanie zieleni miejskiej i terenów rekreacyjnych

 

3. Oddział Dostaw i Usług

a) prowadzenie postępowań na dostawy i usługi z wyłączeniemtych, które są w zakresie zadań Oddziału Inwestycji Liniowych lub Oddziału Inwestycji Architektonicznych

 
Do zadań Wydziału Centralnego Zamawiającego należy w szczególności:

W zakresie obsługi urzędu:

 

a). opracowanie planu zamówień publicznych oraz jego aktualizacji

b) prowadzenie postępowań związanych z udzielaniem zamówień publicznych w urzędzie na dostawy, usługi i roboty budowlane na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych, a w przypadku  zamówień objętych współfinansowaniem ze środków Unii Europejskiej z uwzględnieniem przepisów prawa wspólnotowego.

c) opracowanie rocznych sprawozdań z udzielonych zamówień publicznych

d) prowadzenie centralnego rejestru umów

e) zapobieganie dzieleniu zamówień na części w celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych poprzez podejmowanie czynności okreslonych Regulaminem udzielenia zamówień publicznych w Urzędzie Miasta Rzeszowa, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro,

f) prowadzenie postępowań związanych z udzieleniem zamówień wspólnych

g) współpraca z wydziałami w zakresie prowadzonego postepowania.

W zakresie obsługi jednostek organizacyjnych:

 

a) wykonywanie zadań centralnego zamawiającego w zakresie pomocniczych działań zakupowych polegających na przeprowadzeniu postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w imieniu i na rzecz zamawiających wskazanych we właściwej uchwale Rady Miasta Rzeszowa

b) współpraca z jednostkami organizacyjnymi w zakresie prowadzonego postępowania

 

 

W zakresie obsługi Urzędu i jednostek organizacyjnych:

 

a) prowadzenie rejestrów wniosków w sprawie zamówienia publicznego

b) weryfikacja wniosków w sprawie zamówienia publicznego

c) ewidencjonowanie zarządzeń Prezydenta w sprawie powołania komisji przetargowych


Rejestry

1.    Rejestr wniosków w sprawie zamówienia publicznego, 

2.    Ewidencję zarządzeń Prezydenta w sprawie powołania komisji przetargowych,

3.    Centralny Rejestr Umów ( CRU )


Ewidencje

nie dotyczy

Archiwa

Dokumentacja postępowań o udzielenie zamówień publicznych przechowywana jest przez 5 lat (kategoria B5), licząc od pierwszego stycznia roku następującego po roku zakończenia postępowania. Umowy zawarte w wyniku postępowań w trybie zamówień publicznych przechowywane są przez 10 lat (kategoria B10), licząc od pierwszego stycznia roku następującego po roku zakończenia obowiązywania umowy. Po upływie tych okresów teczki aktowe przekazuje się do archiwum zakładowego, w trybie i na warunkach określonych w instrukcji archiwalnej.

Dokumentacja postępowań o udzielenie zamówień publicznych dofinansowanych środkami zewnętrznymi, archiwizowana jest w oparciu o odrębne, właściwe dla konkretnego zamówienia przepisy.

 


Informacje nieudostępnione

Na podst. art. 8 ust. 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych nie ujawnia się informacji skutecznie zastrzeżonych w postępowaniach o udzielanie zamówień publicznych jako tajemnica przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji


Data opracowania

30.12.2016

Opracował: Iwona Kosińska-Koś

Zatwierdził: Elżbieta Zdanowicz

 

 

Opublikował(a): 19.06.2018 15:06, Aneta Rak
Wytworzył(a): 05.08.2008 12:45, Joanna Piłat-Woźniak
Drukuj Poleć znajomym