Wersja Archiwalna

Wydział Centralnego Zamawiającego


Siedziba

Adres: ul. Joselewicza 4, 35-064 Rzeszów
Infolinia:  1 77 88 99 00
E-Mail: zampub@erzeszow.pl
Godziny pracy: poniedziałek – piątek 7.30 - 15.30

 

Dyrektor

 

Imię i nazwisko: Iwona Kosińska-Koś

Siedziba: ul. Joselewicza 4, 35-064 Rzeszów

E-Mail: zampub@erzeszow.pl

Kompetencje: Zapewnia prawidłowe i terminowe wykonywania zadań przez Wydział Centralnego Zamawiającego. Kieruje Wydziałem i organizuje jego pracę. 

 

 


 

Tryb działania

 

 

 

 

 

Zarządzenie Nr 19/2013 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Rzeszowa z późn. zm.Zarządzenie Nr 82/2016 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 16 grudnia 2016 r. Zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Rzeszowa. Zarządzenie Nr 11/2017 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 13 stycznia 2017 r.- Regulamin udzielania zamówień publicznych dla Urzędu Miasta Rzeszowa.
Zarządzenie Nr 18/2017 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 3 lutego 2017 r. - Regulamin udzielania zamówień przez Urząd Miasta Rzeszowa jako centralnego zamawiającego.

 W Wydziale Centralnego Zamawiającego utworzone są:

 

1. Oddział Inwestycji Liniowych, którego pracą kieruje kierownik oddziału

2. Oddział Inwestycji Architektonicznych, którego pracą kieruje kierownik oddziału

3. Oddział Dostaw i Usług, którego pracą kieruje kierownik oddziału.

 

Do zadań poszczególnych oddziałów należy:

 

1. Oddział Inwestycji Liniowych

a) prowadzenie postępowań na roboty budowlane związane z drogami

b) prowadzenie postępowań na roboty budowlane związane z sieciami

c) prowadzenie postępowań na usługi związane z inwestycjami liniowymi.

 

2. Oddział Inwestycji Architektonicznych

a) prowadzenie postępowań na roboty budowlane inne niż liniowe

b) prowadzenie postępowań na dokumentacje projektowe

c) prowadzenie postępowań na utrzymanie zieleni miejskiej i terenów rekreacyjnych.

 

3. Oddział Dostaw i Usług

a) prowadzenie postępowań na dostawy i usługi z wyłączeniemtych, które są w zakresie zadań Oddziału Inwestycji Liniowych lub Oddziału Inwestycji Architektonicznych.

 


 

Do zadań Wydziału Centralnego Zamawiającego należy w szczególności:

W zakresie obsługi urzędu:

 

a) opracowanie planu zamówień publicznych oraz jego aktualizacji

b) prowadzenie postępowań związanych z udzielaniem zamówień publicznych w Urzędzie na dostawy, usługi i roboty budowlane na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych, a w przypadku zamówień objętych współfinansowaniem ze środków Unii Europejskiej z uwzględnieniem przepisów prawa wspólnotowego.

c) opracowanie rocznych sprawozdań z udzielonych zamówień publicznych

d) prowadzenie centralnego rejestru umów

e) zapobieganie dzieleniu zamówień na części w celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych poprzez podejmowanie czynności okreslonych Regulaminem udzielenia zamówień publicznych w Urzędzie Miasta Rzeszowa, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

f) prowadzenie postępowań związanych z udzieleniem zamówień wspólnych

g) współpraca z wydziałami w zakresie prowadzonego postepowania.

W zakresie obsługi jednostek organizacyjnych:

 

a) wykonywanie zadań centralnego zamawiającego w zakresie pomocniczych działań zakupowych polegających na przeprowadzeniu postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w imieniu i na rzecz zamawiających wskazanych we właściwej uchwale Rady Miasta Rzeszowa

b) współpraca z jednostkami organizacyjnymi w zakresie prowadzonego postępowania.

 

W zakresie obsługi Urzędu i jednostek organizacyjnych:

 

a) prowadzenie rejestrów wniosków w sprawie zamówienia publicznego

b) weryfikacja wniosków w sprawie zamówienia publicznego

c) ewidencjonowanie zarządzeń Prezydenta w sprawie powołania komisji przetargowych.


Rejestry

 

1.    Rejestr wniosków w sprawie zamówienia publicznego 

2.    Ewidencję zarządzeń Prezydenta w sprawie powołania komisji przetargowych

 

3.    Centralny Rejestr Umów (CRU).


Ewidencje

nie dotyczy

Archiwa

Dokumentacja postępowań o udzielenie zamówień publicznych przechowywana jest przez 5 lat (kategoria B5), licząc od pierwszego stycznia roku następującego po roku zakończenia postępowania. Umowy zawarte w wyniku postępowań w trybie zamówień publicznych przechowywane są przez 10 lat (kategoria B10), licząc od pierwszego stycznia roku następującego po roku zakończenia obowiązywania umowy. Po upływie tych okresów teczki aktowe przekazuje się do archiwum zakładowego, w trybie i na warunkach określonych w instrukcji archiwalnej.
Dokumentacja postępowań o udzielenie zamówień publicznych dofinansowanych środkami zewnętrznymi, archiwizowana jest w oparciu o odrębne, właściwe dla konkretnego zamówienia przepisy.

 Informacje nieudostępnione

Na podst. art. 8 ust. 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych nie ujawnia się informacji skutecznie zastrzeżonych w postępowaniach o udzielanie zamówień publicznych jako tajemnica przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji

Przetwarzanie danych osobowych interesantów Wydziału Centralnego Zamawiającego Urzędu Miasta Rzeszowa.

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), informuję, że:

1.       Administratorem Państwa danych osobowych jest Gmina Miasto Rzeszów, Rynek 1, 35-064 Rzeszów

2.       Inspektorem ochrony danych jest Antoni Wilk, e-mail: iod@erzeszow.pl, tel. 17 748 4499

  1. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych.

  2. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

  3. Państwa dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną.

  4. Posiadają Państwo prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania.

  5. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zabezpieczenia interesu Państwa i Administratora na wypadek postępowania reklamacyjnego lub dochodzenia roszczeń oraz oceny jakości usług.

 

Data opracowania: 19.06.2018 r.

Opracowała: Joanna Piłat-Woźniak

Zatwierdziła: Iwona Kosińska-Koś

 

 

Pliki do pobrania:
Opublikował(a): 19.06.2018 15:06, Joanna Piłat-Woźniak
Wytworzył(a): 05.08.2008 12:45, Joanna Piłat-Woźniak
Drukuj Poleć znajomym