Wersja Archiwalna

Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

Siedziba

Adres: ul. Mickiewicza 11, 35-064 Rzeszów
Telefon: 17 875 44 27
Fax: 17 875 44 27
E-Mail:
zkr@erzeszow.pl
Godziny pracy: poniedziałek – piątek 7.30 - 15.30

Dyrektor

Imię i nazwisko: Józef SZYSZKA
Siedziba: ul. Mickiewicza 11, 35-064 Rzeszów
Telefon: 17 875 44 26
E-Mail:
jozefsz@erzeszow.pl
Kompetencje: Kieruje i organizuje pracę WZKiOL.

Zadania

Wydziałem Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności kieruje dyrektor wydziału.

Do zakresu działania Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności należy:

w zakresie ochrony ludności :

1) planowanie i organizowanie przedsięwzięć dotyczących ochrony ludności, zakładów pracy, urządzeń użyteczności publicznej, dóbr kultury, środowiska naturalnego oraz udzielania pomocy poszkodowanym w czasie pokoju i wojny;
2) realizacja zadań związanych z organizacją i działaniem Zespołu Reagowania Kryzysowego Miasta;
3) opracowywanie dokumentów planistycznych i procedur działania na wypadek sytuacji kryzysowych w mieście;
4) uruchamianie właściwych procedur działania w sytuacjach kryzysowych;
5) utrzymywanie formacji obrony cywilnej Miasta w stałej gotowości na wypadek klęsk żywiołowych i innych zagrożeń;
6) opracowywanie dokumentów planistycznych obrony cywilnej i ich aktualizacja;
7) kierowanie organizacją i przygotowaniem do działania formacji OC Miasta;
8) kierowanie przedsięwzięciami związanymi z doraźną ewakuacją ludności;
9) aktualizowanie wniosku na świadczenia osobiste i rzeczowe niezbędne do realizacji zadań OC Miasta;
10) nadzór nad stanem schronów i urządzeń specjalnych;
11) prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem
Systemu Wykrywania i Alarmowania oraz Systemu Wczesnego Ostrzegania;
12) planowanie zaopatrzenia formacji OC w sprzęt, umundurowanie i materiały oraz dystrybucja tych materiałów;
13) sprawowanie nadzoru nad gospodarowaniem sprzętem OC w zakładach i instytucjach;
14) planowanie i organizacja szkoleń i ćwiczeń OC oraz nadzór nad szkoleniem ludności w zakresie powszechnej samoobrony;
15) szkolenie Zespołu Reagowania Kryzysowego Miasta w zakresie ochrony ludności, prowadzenia akcji ratunkowych i likwidacji skutków klęsk żywiołowych i sytuacji kryzysowych;
16) współdziałanie z instytucjami odpowiedzialnymi za ratownictwo i bezpieczeństwo ludności;
17) realizowanie współpracy z właściwymi instytucjami i organizacjami w zakresie tworzenia warunków do koordynacji działań związanych z udzielaniem pomocy humanitarnej poszkodowanej ludności;
18) prowadzenie i aktualizacja dokumentacji oraz realizacja przedsięwzięć mających na celu utrzymania bezpieczeństwa powodziowego w mieście;
19) utrzymanie w magazynach sprzętu, wyposażenia i materiałów w ilościach niezbędnych do zapobiegania powodzi i usuwania jej skutków;

w zakresie realizacji zadań obronnych:
20) koordynacja i kontrola realizacji przedsięwzięć w zakresie obronności Państwa przez poszczególne wydziały Urzędu oraz jednostki organizacyjne i spółki Miasta,
21) opracowanie oraz aktualizacja „Planu Operacyjnego Funkcjonowania Miasta na wypadek zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa Państwa i w czasie wojny”;
22) planowanie przedsięwzięć obronnych i szkolenia obronnego;
23) opracowanie rocznego „Planu zasadniczych przedsięwzięć w zakresie przygotowań obronnych Miasta”;
24) planowanie, organizacja i ewidencja szkolenia obronnego na szczeblu Urzędu Miasta oraz opracowanie do tego stosownej dokumentacji;
25) nadzór nad realizacją zadań związanych z organizacją, szkoleniem i funkcjonowaniem stałego dyżuru Prezydenta;
26) nadzór nad aktualnością, szkoleniem i funkcjonowaniem Akcji Kurierskiej Urzędu;
27) współudział w szkoleniu i ćwiczeniach obsady Stanowiska Kierowania Prezydenta w czasie planowania i realizacji zadań obronnych na terenie Miasta;
28) sporządzanie sprawozdań z realizacji planowych i nieplanowych przedsięwzięć obronnych.

Prowadzone sprawy

Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności prowadzi sprawy związane z utrzymaniem, zaopatrzeniem oraz zapewnieniem sprawności i gotowości operacyjnej ochotniczych straży pożarnych w poszczególnych regionach Rzeszowa.
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności w zakresie wykonywanych zadań współdziała z Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie, Wydziałem Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie oraz Komendą Miejską Policji w Rzeszowie.

Monitoring zagrożeń na terenie miasta Rzeszowa

Sygnały alarmowe

Zarządzenie Nr 11/2013 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 28 stycznia 2013 roku w sprawie wprowadzenia Wytycznych Prezydenta Miasta Rzeszowa do realizacji zasadniczych przedsęwzięć w zakresie przygotowań obronnych oraz szkolenia obronnego w Urzędzie Miasta Rzeszowa w 2013 roku, Planu zasadniczych przedsięwzięć w zakresie przygotowań obronnych w Urzędzie Miasta Rzeszowa w 2013 roku oraz Planu szkolenia obronnego Urzędu Miasta Rzeszowa na 2013 rok

Plan działania w zakresie bezpieczeństwa, zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej miasta Rzeszowa na 2011 rok

Ocena realizacji zadań w zakresie bezpieczeństwa, zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej w mieście Rzeszowie w 2010 r.

Ewidencje

1. Ewidencja sił i środków, które mogą być wykorzystane podczas akcji ratunkowej (baza danych).
2. Ewidencja podmiotów gospodarczych Miasta Rzeszowa realizujących zadania obrony cywilnej.
3. Ewidencja sprzętu obrony cywilnej.
4. Ewidencja Systemu Alarmowego Miasta Rzeszowa.
5. Ewidencja schronów.
6. Ewidencja Formacji Obrony Cywilnej.

Informacje nieudostępnione

1. Plan Obrony Cywilnej Miasta Rzeszowa;
2. Plan Zarządzania Kryzysowego Miasta Rzeszowa;
3. Plan Operacyjnego Funkcjonowania Miasta Rzeszowa na wypadek zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny;
4. Plan zasadniczych przedsięwzięć w zakresie przygotowań obronnych Miasta Rzeszowa;
5. Plan szkolenia obronnego na dany rok;
6. Plan zasadniczych przedsięwzięć w zakresie przygotowań obronnych w UM Rzeszowa na dany rok;
7. Program szkolenia obronnego na lata 2007 – 2009;
8. Plan operacyjny ochrony przed powodzią Miasta Rzeszowa;
9. Plan awaryjnego zaopatrzenia w wodę ludności Miasta Rzeszowa.

Data opracowania

16 marca 2009 r., 24 marca 2010 r., 1 kwietnia 2011 r., 28 marca 2013 r.

Opracowała

Danuta Pyndyk Inspektor WZKiOL

Zatwierdził

Józef Szyszka - Dyrektor Wydziału

Opublikował(a): 03.08.2015 14:00, Małgorzata Witkowicz
Wytworzył(a): 05.08.2008 12:45, Piotr Jarosz
Drukuj Poleć znajomym