Wersja Archiwalna

Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

Siedziba

Adres: ul. Hanasiewicza 10, 35-103 Rzeszów
Telefon sekretariat: 17 875 44 25
Fax: 17 875 44 27

pozostałe telefony:

17 875 44 28

17 875 44 29

17 875 44 32


E-Mail:
zkr@erzeszow.pl
Godziny pracy: poniedziałek – piątek 7.30 - 15.30

Dyrektor

Imię i nazwisko: Piotr Jarosz
Siedziba: ul. Hanasiewicza 10, 35-103 Rzeszów
Telefon: 17 875 44 26
E-Mail:
pjarosz@erzeszow.pl
Kompetencje: Kieruje i organizuje pracę WZKiOL.

Zadania

1. Wydziałem Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności  zarządza dyrektor wydziału.

2. Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności prowadzi sprawy dotyczące ochrony ludności i zadań obronnych.

3.  Do zadań Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności należy w szczególności:

 

1) utrzymanie określonego stanu osobowego wydziału w ciągłej gotowości do podjęcia natychmiastowych działań na wypadek zaistnienia sytuacji kryzysowych, wprowadzenia wyższych stopni gotowości obronnej państwa oraz stopni alarmowych;

2) przygotowywanie danych do opracowania i opracowanie projektu planu finansowego wydziału;

3) prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem, zaopatrzeniem oraz zapewnieniem sprawności i gotowości operacyjnej Ochotniczych Straży Pożarnych w poszczególnych rejonach miasta;

4) podział otrzymanych środków finansowych między poszczególne OSP na zakup materiałów, sprzętu, wyposażenia oraz utrzymania gotowości bojowej poszczególnych jednostek;

5) kontrola wniosków o wypłatę ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Miasto, składanych przez Naczelników poszczególnych OSP;

6) rozliczanie wydatków i dotacji z zakresu zarządzania kryzysowego spraw obronnych, obrony cywilnej i Ochotniczych Straży Pożarnych;

7) pozyskiwanie środków finansowych na zakup sprzętu i wyposażenia, mającego wpływ na podniesienie poziomu bezpieczeństwa mieszkańców miasta;

8) sporządzanie półrocznego i rocznego sprawozdania o przebiegu wykonania budżetu wydziału;

              9) wyposażenie, utrzymanie, wyszkolenie i zapewnienie gotowości bojowej Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu miasta;

10) nadzór nad funkcjonowaniem Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu miasta;

11) utrzymanie w ciągłej aktualności ubezpieczeń indywidualnych od NNW strażaków OSP, ubezpieczeń komunikacyjnych oraz mienia i obiektów OSP;

12) systematyczna organizacja i prowadzenie okresowych badań lekarskich, członków OSP, kierowanych do akcji ratowniczych;

13) udział w organizacji szkoleń, ćwiczeń I manewrów OSP, celem podnoszenia kwalifikacji indywidualnych oraz uzyskania odpowiedniego stopnia zgrania zespołów ludzkich;

14) uczestnictwo w inspekcjach gotowości OSP z tereniu miasta do działań operacyjnych przeprowadzonych przez organy inspekcyjne PSP;

15) ścisła współpraca z Zarządem Gminnym ZOSP, Prezesami poszczególnych OSP oraz Komendantem Miejskim PSP w zakresie ochrony przeciwpowodziowej oraz zapobiegania innym nadzwyczajnym zagrożeniom życia i zdrowia ludzi lub środowiska na obszarze miasta;

16) współudział w opracowywaniu planów ratowniczych powiatu, szczególnie w części dotyczącej obszaru miasta;

17) współpraca z Komendantem Miejskim PSP w zakresie szkolenia członków Ochotniczych Straży Pożarnych;

18)  opiniowanie sprawności technicznej sprzętu i wyposażenia kierowanego do naprawy;

19) komisyjny przegląd i wybrakowywanie zużytego mienia zakupionego przez urząd;

20) prowadzenie ewidencji mienia zakupionego przez urząd na potrzeby poszczególnych OSP.

21) utrzymanie aktualności obsad oraz mobilności rozwijania organów kierowania Centrum Zarządzania Kryzysowego, Zespołu Zarządzania Kryzysowego oraz Stanowiska Kierowania Prezydenta Miasta;

22) utrzymanie w sprawności systemu łączności kierowania i alarmowania na potrzeby zarządzania kryzysowego i obronności;

23) analiza i ocena zjawisk powodujących zagrożenia porządku publicznego i bezpieczeństwa mieszkańców;

24) współpraca z instytucjami zajmującymi się zwalczaniem patologii społecznych i związkami stowarzyszeń samorządowych oraz osobami prawnymi realizującymi
      zadania z tego zakresu;

25) uczestnictwo w pracach jednostek organizacyjnych organów administracji publicznej w zakresie utrzymania porządku i bezpieczeństwa mieszkańców miasta;

26) nadzór nad prawidłowością organizacji, zabezpieczenia i przebiegu imprez masowych noszących znamiona imprez podwyższonego ryzyka;

          27) kierowanie pracami komisji porządku publicznego, w tym ścisła współpraca z jednostkami z terenu miasta;

28) planowanie I organizowanie przedsięwzięć dotyczących ochrony ludności, zakładów pracy, urządzeń użyteczności publicznej, dóbr kultury, środowiska naturalnego oraz udzielania pomocy poszkodowanym w czasie pokoju i wojny;

29) realizacja zadań związanych z organizacją i działaniem Zespołu Zarządzania Kryzysowego Miasta;

30) opracowanie dokumentów planistycznych i procedur działania na wypadek sytuacji kryzysowych w mieście;

31) uruchamianie właściwych procedur działania w sytuacjach kryzysowych;

32) aktualizacja bazy danych o siłach i środkach oraz ich wyposażeniu, niezbędnych do wykorzystania w działaniach ratowniczych oraz przetwarzanie uzyskanych informacji na potrzeby zarządzania kryzysowego;

33) ciągły monitoring poziomu wód, cieków wodnych i rzek na terenie miasta, ostrzeganie i alarmowanie mieszkańców o zagrożeniach;

34) opracowanie dokumentów planistycznych obrony cywilnej i ich aktualizacja;

35) kierowanie organizacją i przygotowaniem do działania formacji OC miasta;

36) utrzymanie formacji OC miasta w stałej gotowości na wypadek klęsk żywiołowych i innych zagrożeń;

37) kierowanie przedsięwzięciami związanymi z doraźną ewakuacją ludności;

38) aktualizowanie wniosków na świadczenia osobiste i rzeczowe niezbędne do realizacji zadań OC miasta;

39) nadzór nad stanem schronów i urządzeń specjalnych;

40) prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem Systemu Wykrywania i Alarmowania oraz Systemu Wczesnego Ostrzegania;

41) planowanie zaopatrzenia formacji OC w sprzęt, umundurowanie i materiały oraz dystrybucja tych materiałów;

42) sprawowanie nadzoru nad gospodarowaniem sprzętem OC w zakładach i instytucjach;

43) planowanie i organizacja szkoleń, ćwiczeń OC oraz nadzór nad szkoleniem ludności w zakresie powszechnej samoobrony;

44) szkolenie specjalistyczne Zespołu Zarządzania Kryzysowego Miasta w zakresie ochrony ludności, prowadzenia akcji ratunkowych i likwidacji skutków klęsk żywiołowych i sytuacji kryzysowych;

45) współdziałanie z instytucjami odpowiedzialnymi za ratownictwo i bezpieczeństwo ludności;

46) realizowanie współpracy z właściwymi instytucjami i organizacjami w zakresie tworzenia warunków do koordynacji działań związanych z udzielaniem pomocy humanitarnej poszkodowanej ludności;

47) prowadzenie i aktualizacja dokumentacji oraz realizacja przedsięwzięć mających na celu utrzymanie bezpieczeństwa powodziowego w mieście;

48)   utrzymanie w magazynach niezbędnych ilości sprzętu, wyposażenia i materiałów niezbędnych do zapobiegania powodzi i usuwania jej skutków;

49)  koordynacja i kontrola realizacji przedsięwzięć w zakresie obronności Państwa przez poszczególne wydziały, jednostki organizacyjne i spółki miasta;

50)  opracowanie oraz ciągła aktualizacja „Planu Operacyjnego Funkcjonowania Miasta na wypadek zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny";

51)  planowanie przedsięwzięć obronnych i szkolenia obronnego;

52)  opracowanie rocznego „Planu zasadniczych przedsięwzięć w zakresie przygotowań obronnych Miasta";

53)  planowanie, organizacja i ewidencja szkolenia obronnego na szczeblu urzędu oraz opracowanie do tego stosownej dokumentacji;

54) nadzór nad realizacją zadań związanych z organizacją, szkoleniem i funkcjonowaniem Stałego dyżuru Prezydenta;

55)  nadzór nad aktualnością, szkoleniem i funkcjonowaniem Akcji Kurierskiej Urzędu;

56)  współudział w szkoleniu i ćwiczeniach obsady Stanowiska Kierowania Prezydenta w czasie planowania i realizacji zadań obronnych na terenie miasta;

57)  sporządzanie sprawozdań z wykonawstwa planowych i nieplanowych przedsięwzięć obronnych;

58)  organizacja punktu kontaktowego HNS oraz ciągła aktualizacja bazy danych;

59) rozpatrywanie wniosków na wykonywanie lotów i przelotów nad Rzeszowem (Strefa R) i rekomendowanie Prezydentowi wydania zgodylub jej odmowy:

60) prowadzenie i aktualizowanie rejestru mężczyzn i kobiet kończących w danym roku 18 lat na potrzeby kwalifikacji wojskowej;

61) przygotowywanie i prowadzenie kwalifikacji wojskowej;

62) prowadzenie spraw związanych z orzekaniem o konieczności sprawowania przez osoby podlegające obowiązkowi odbycia zasadniczej służby wojskowej bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny oraz o uznaniu osoby, której doręczono kartę powołania  oraz żołnierza              odbywającego tę służbę za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny;

63) ustalanie i wypłacanie świadczeń pieniężnych żołnierzowi rezerwy, który odbył ćwiczenia wojskowe;

64) prowadzenie spraw związanych z pokrywaniem należności mieszkaniowych i opłat eksploatacyjnych żołnierzom uznanym za samotnych;

65) nadzór nad aktualnością, szkoleniem, i funkcjonowaniem Akcji Kurierskiej Urzędu;

66) prowadzenie i aktualizacja planu akcji kurierskiej urzędu;

67) opracowywanie planu świadczeń osobistych oraz etatowych i doraźnych świadczeń rzeczowych;

68) prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawie nakładania świadczeń osobistych irzeczowych oraz wystawianie wezwań do wykonywania  tych świadczeń;

69) opracowanie i aktualizacja planu przygotowań podmiotów leczniczych na potrzeby obronne państwa;

70) opracowanie i aktualizacja planu dystrybucji preparatów stabilnego jodu na wypadek wystąpienia zdarzenia radiacyjnego w Rzeszowie;

71 opracowanie i aktualizacja  planu organizacji i funkcjonowania zespołów zastępczych miejsc szpitalnych na terenie miasta;

72 sporządzanie corocznego bilansu personelu medycznego na obszarze miasta.

 

4. Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności współdziała z Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie w zakresie wykonywanych zadań oraz w zakresie pozyskiwania i przekazywania środków finansowych na realizację zadań ochrony przeciwpożarowej.

 

 Monitoring zagrożeń na terenie miasta Rzeszowa

Sygnały alarmowe

 

Ewidencje

1. Ewidencja sił i środków, które mogą być wykorzystane podczas akcji ratunkowej (baza danych).
2. Ewidencja podmiotów gospodarczych Miasta Rzeszowa realizujących zadania obrony cywilnej.
3. Ewidencja sprzętu obrony cywilnej.
4. Ewidencja Systemu Alarmowego Miasta Rzeszowa.
5. Ewidencja schronów.
6. Ewidencja Formacji Obrony Cywilnej.

Informacje nieudostępnione

1. Plan Obrony Cywilnej Miasta Rzeszowa;
2. Plan Zarządzania Kryzysowego Miasta Rzeszowa;
3. Plan Operacyjnego Funkcjonowania Miasta Rzeszowa na wypadek zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny;
4. Plan zasadniczych przedsięwzięć w zakresie przygotowań obronnych Miasta Rzeszowa;
5. Plan szkolenia obronnego na dany rok;
6. Plan zasadniczych przedsięwzięć w zakresie przygotowań obronnych w UM Rzeszowa na dany rok;
7. Program szkolenia obronnego
8. Plan operacyjny ochrony przed powodzią Miasta Rzeszowa;
9. Plan awaryjnego zaopatrzenia w wodę ludności Miasta Rzeszowa.

Data opracowania

luty 2018 r.

Opracowała

Danuta Pyndyk Inspektor WZKiOL

Zatwierdził

Piotr Jarosz - Dyrektor Wydziału

Opublikował(a): 30.05.2018 12:14, Danuta Pyndyk
Wytworzył(a): 05.08.2008 12:45, Piotr Jarosz
Drukuj Poleć znajomym