Wersja Archiwalna

Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

Siedziba

Adres: ul. Rynek 11, 35-064 Rzeszów
Telefon: 017 875 44 27
Fax: 017 875 44 27
E-Mail: zkr@um.rzeszow.pl
Godziny pracy: poniedziałek – piątek 7.30 - 15.30, środa - 7.30 – 17.00

Dyrektor

Imię i nazwisko: Józef SZYSZKA
Siedziba: ul. Rynek 11, 35-064 Rzeszów
Telefon: 017 875 44 26
E-Mail:
Kompetencje: Kieruje i organizuje pracę Wydziału.

Zadania:

Wydziałem Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności kieruje dyrektor wydziału.

Do zakresu działania Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności należy:

w zakresie ochrony ludności :

1) planowanie i organizowanie przedsięwzięć dotyczących ochrony ludności,zakładów pracy, urządzeń użyteczności publicznej, dóbr kultury, środowiska

naturalnego oraz udzielania pomocy poszkodowanym w czasie pokoju i wojny;
2) realizacja zadań związanych z organizacją i działaniem Zespołu Reagowania Kryzysowego Miasta;
3) opracowywanie dokumentów planistycznych i procedur działania na wypadek sytuacji kryzysowych w mieście;
4) uruchamianie właściwych procedur działania w sytuacjach kryzysowych;
5) utrzymywanie formacji obrony cywilnej Miasta w stałej gotowości na wypadek klęsk żywiołowych i innych zagrożeń;
6) opracowywanie dokumentów planistycznych obrony cywilnej i ich aktualizacja;
7) kierowanie organizacją i przygotowaniem do działania formacji OC Miasta;
8) kierowanie przedsięwzięciami związanymi z doraźną ewakuacją ludności;
9) aktualizowanie wniosku na świadczenia osobiste i rzeczowe niezbędne do realizacji zadań OC Miasta;
10) nadzór nad stanem schronów i urządzeń specjalnych;
11) prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem Systemu Wykrywania i Alarmowania oraz Systemu Wczesnego Ostrzegania;
12) planowanie zaopatrzenia formacji OC w sprzęt, umundurowanie i materiały oraz dystrybucja tych materiałów;
13) sprawowanie nadzoru nad gospodarowaniem sprzętem OC w zakładach i instytucjach;
14) planowanie i organizacja szkoleń i ćwiczeń OC oraz nadzór nad szkoleniem ludności w zakresie powszechnej samoobrony;
15) szkolenie Zespołu Reagowania Kryzysowego Miasta w zakresie ochrony ludności, prowadzenia akcji ratunkowych i likwidacji skutków klęsk żywiołowych i sytuacji kryzysowych;
16) współdziałanie z instytucjami odpowiedzialnymi za ratownictwo i bezpieczeństwo ludności;
17) realizowanie współpracy z właściwymi instytucjami i organizacjami w zakresie tworzenia warunków do koordynacji działań związanych z udzielaniem pomocy humanitarnej poszkodowanej ludności;
18) prowadzenie i aktualizacja dokumentacji oraz realizacja przedsięwzięć mających na celu utrzymania bezpieczeństwa powodziowego w mieście;
19) utrzymanie w magazynach sprzętu, wyposażenia i materiałów w ilościach niezbędnych do zapobiegania powodzi i usuwania jej skutków;

w zakresie realizacji zadań obronnych:
20) koordynacja i kontrola realizacji przedsięwzięć w zakresie obronności Państwa przez poszczególne wydziały Urzędu oraz jednostki organizacyjne i spółki Miasta,
21) opracowanie oraz aktualizacja „Planu Operacyjnego Funkcjonowania Miasta na wypadek zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa Państwa i w czasie wojny”;
22) planowanie przedsięwzięć obronnych i szkolenia obronnego;
23) opracowanie rocznego „Planu zasadniczych przedsięwzięć w zakresie przygotowań obronnych Miasta”;
24) planowanie, organizacja i ewidencja szkolenia obronnego na szczeblu Urzędu Miasta oraz opracowanie do tego stosownej dokumentacji;
25) nadzór nad realizacją zadań związanych z organizacją, szkoleniem i funkcjonowaniem stałego dyżuru Prezydenta;
26) nadzór nad aktualnością, szkoleniem i funkcjonowaniem Akcji Kurierskiej Urzędu;
27) współudział w szkoleniu i ćwiczeniach obsady Stanowiska Kierowania Prezydenta w czasie planowania i realizacji zadań obronnych na terenie Miasta;
28) sporządzanie sprawozdań z realizacji planowych i nieplanowych przedsięwzięć obronnych.

Prowadzone sprawy

Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności prowadzi sprawy związane z utrzymaniem, zaopatrzeniem oraz zapewnieniem sprawności i gotowości operacyjnej ochotniczych straży pożarnych w poszczególnych regionach Rzeszowa.
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności w zakresie wykonywanych zadań współdziała z Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie, Wydziałem Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie oraz Komendą Miejską Policji w Rzeszowie.

Opublikował(a): 03.08.2015 14:00, Józef Szyszka
Wytworzył(a): 05.08.2008 12:45, Piotr Jarosz
Drukuj Poleć znajomym