Wersja Archiwalna

Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych - Dom dla Dzieci i Młodzieży MIESZKO w Rzeszowie

 

Siedziba :

Adres: ul. Nizinna 30, 35-303 Rzeszów, NIP: 813-26-41-467, REGON: 180141761
Telefon: 017 86 28 107
Strona WWW: http://www.dommieszko.pl
E-Mail: dd.sekretariat@poczta.onet.pl
Godziny pracy: Placówka czynna całodobowo. Godziny pracy administracji: 7.30 - 15.30.
Specjaliści, nauczyciele-wychowawcy, opiekunki dziecięce, pielęgniarki,
pracownicy obsługowi: wg odrębnych grafików.

 

Dyrektor:

Imię i nazwisko: Urszula Polanowska
Siedziba: ul. Nizinna 30, 35-303 Rzeszów
Telefon: (0 17) 85 81 278
E-Mail: dd.sekretariat@poczta.onet.pl
Kompetencje: Dyrektor pełni nadzór nad:
- prawidłowym funkcjonowaniem działalności opiekuńczo - wychowawczej,
- gospodarką finansową,
- inwestycjami i remontami prowadzonymi w placówce mającymi na celu poprawę warunków bytowych wychowanków.
Godziny pracy: 800 – 1600

 

Podstawa prawna powołania i funkcjonowania jednostki:

Uchwała Nr LIV/68/2006 z dnia 28 lutego 2006 r. Rady Miasta Rzeszowa w sprawie przekształcenia placówki opiekuńczo – wychowawczej z późn. zm.

 

Struktura organizacyjna, Regulamin organizacyjny,
Plan pracy i Statut

Struktura organizacyjna

ico_pdf.gif

pobierz
Regulamin Ośrodka Wsparcia Dziennego

ico_pdf.gif

pobierz
Statut

ico_pdf.gif

nie dotyczy
Plan pracy 2005-2006

ico_pdf.gif

pobierz
Plan pracy z rodziną 2005-2006ico_pdf.gifpobierz

 

 

Budżet i Bilans
Budżet

ico_pdf.gif

pobierz
Bilans za 2002 rok

ico_pdf.gif

pobierz
Bilans za 2003 rok

ico_pdf.gif

pobierz
Bilans za 2004 rok

ico_pdf.gif

pobierz

Bilans za 2005 rok

ico_pdf.gif

pobierz

Bilans za 2007 rok

ico_pdf.gifpobierz

 

Majątek

Budynek położony w terenie oznaczonym w ewidencji gruntów jako działka 619, 620 w obr. 208 o pow. 8839 m kw., którego zarządcą jest Zespół Placówek na mocy Decyzji Urzędu Miejskiego w Rzeszowie z dnia 3 listopada 1986 r. Nr G IV 8224/1/86.
Powierzchnia ogólna budynków mieszkalnych wynosi 1176,83 m kw. Na wyposażeniu Zespołu Placówek znajduje się 19 zestawów komputerowych (w tym 9 podłączonych do Internetu), 10 drukarek, skaner, centrala telefoniczna, telefon z faxem, sprzęt nagłośnieniowy, kserokopiarka. Każda z pięciu grup dziecięcych zaopatrzona jest w sprzęt RTV oraz aneksy kuchenne z niezbędnym sprzętem AGD. W skład majątku Zespołu Placówek wchodzi także wyposażenie kuchni głównej, pralni, kotłowni, magazynów oraz urządzenia na placu zabaw.
Placówka nie dysponuje żadnym środkiem transportu.

Zadania

Zespół Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych jest placówką wielofunkcyjną dzienną i całodobową, łączącą działania socjalizacyjne, terapeutyczne i interwencyjne skierowane na dziecko i jego rodzinę. 
W skład Zespołu Placówek wchodzą:
- Dom Małego Dziecka - placówka socjalizacyjna przeznaczona dla 25 dzieci w wieku od urodzenia do 3-go roku życia,
- Dom dla Dzieci i Młodzieży - placówka socjalizacyjna przeznaczona dla 30 dzieci w wieku od 3-go do 18-go roku życia,
- Ośrodek Wsparcia Dziennego - dla 10-ga dzieci ze środowiska w wieku 6-10 lat.

 

 

 

Rejestry, ewidencje, archiwa

Placówka prowadzi dokumentację dotyczącą pobytu wychowanków, a w szczególności:
- księgę ewidencji wychowanków,
- kartę pobytu wychowanka,
- karty wyposażenia wychowanków,
- indywidualny plan pracy z dzieckiem,
- dokumentację osobistą wychowanka.
Dokumentację placówki stanowią także: Protokoły Zespołu Pedagogicznego dotyczące przebiegu opieki, procesu wychowawczego, resocjalizacyjnego lub rewalidacyjnego, a także Protokoły Zespołu ds. Okresowej Oceny Sytuacji Dziecka, Protokoły Zespołu Kierowniczego, Protokoły Zebrań Ogólnych oraz Protokoły Zebrań Szkoleniowych i Spotkań z Rodzicami.
Ponadto prowadzi się:
- rejestry finansowo - księgowe,
- rejestr pracowników zatrudnionych w placówce,
- dziennik zarządzeń wewnętrznych,
- rejestr kontroli i wizytacji,
- księgi inwentarzowe,
- księgę obiektu budowlanego,
- ewidencję zasobu archiwum zakładowego,
- dziennik korespondencyjny.

 

Wysokość opłat

W roku 2008 średni miesięczny koszt utrzymania wychowanka Zespołu Placówek wynosi 3.398,60 zł (Zarządzenie Nr V/484/08 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 4 marca 2008 r.)

 

 

Opublikował(a): 28.05.2015 14:00, Dyr.
Wytworzył(a): 29.09.2008 09:16, Urszula Polanowska
Drukuj Poleć znajomym